Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» icon

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»
Скачати 445.31 Kb.
НазваEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»
Сторінка1/4
Дата04.08.2012
Розмір445.31 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


European Credit Transfer System

ECTS – Інформаційний пакет


2012/2013


Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»

(шифр, назва)

Спеціальність 8.18010016 БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

(код, назва)


Тернопіль – 2012

1. Організаційна структура факультету


а) Адреса:

бульвар Шевченка, 9, 46001, м.Тернопіль


b) Контактні телефони:

(0352) 47-58-66, 43-52-41, внутрішній: 19-209


c) Інформація про склад деканату

- Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту;

- Крамар Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-методичного факультету;

- Підвисоцька Ольга Вікторівна, методист.


d) Кафедри:

- кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові, науково-педагогічні кадри. Виконання науково-дослідної та педагогічної роботи на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 9 кандидатів наук, 1 доктор філософії (PhD), 1 доцент), 9 аспірантів (з них: 2 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва), 4 здобувача.

Навчально-допоміжний персонал: 2 осіб.


е) Координатор від факультету:

Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна.

Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10, кабінет 14

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41


^ 2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію


^ 3. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання^ Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки бакалаврів

Ліцензований обсяг (загальний)

^ Термін навчання

Денна

Заочна

1801 Специфічні категорії

8.18010016 Бізнес-адміністрування

50

50

2 роки^ 4. Умови для навчання

(коротка інформація про матеріально-технічну базу)


В корпусі Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту є 4 комп’ютерні класи із постійним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та ресурсів електронної бібліотеки ТНЕУ. Працює безпровідна мережа.

Всього у розпорядженні студентів 48 комп’ютерів, таким чином на 100 студентів припадає 7 робочих комп’ютерних місць. Навчання проводиться із використанням мультимедійної техніки. Її склад такий:

- 1 ноутбук;

- 5 проекторів;

- 1 інтелектуальна дошка;

- 3 акустичні системи.


^ 5. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання, що використовуються на факультеті


У процесі викладання дисциплін на факультеті застосовуються:

- лекції, в тому числі з використанням мультимедіа-проектора та інших ТЗН;

- практичні заняття, в тому числі у комп’ютерних класах;

- виконання ситуативних вправ та завдань під керівництвом викладача та самостійно;

- робота в мережі Інтернет;

- виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ).


У навчальному процесі використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів (за 100-бальною шкалою):

  • поточне тестування та опитування;

  • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

  • ректорська контрольна робота;

  • оцінювання виконання КПІЗ;

  • підсумковий залік;

  • підсумковий екзамен.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.


Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною

шкалою

За шкалою ЕCTS

90-100

відмінно

A (відмінно)

85-89

добре

B (дуже добре)

75-84

C (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

E (достатньо)

35-59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


Дисципліни викладаються українською або англійською мовами (відповідно до навчального плану).^ 8. Структурно-логічна схема напряму підготовки та спеціальності

1 курс

2 курс

1 сесія

2 сесія

3 сесія

4 сесія

5 сесія

6 сесія^ Нормативні дисципліниДисципліни базової підготовки
Екоономікс (Мікро- та макроекономіка) – 2 кр.


Економіка підприємства – 2кр.


Прикладна статистика – 2кр.


Фінанси підприємства – 2кр.


Бухгалтерський облік – 2кр.


Менеджмент – 2кр.
Маркетинг – 2кр.


Міжнародна економіка – 2кр.

залік

іспит

залік

іспит

^ Дисципліни спеціальної підготовки


Менеджмент персоналуФінансовий менеджмент – 5кр.
Стратегічне управління – 6кр.

Операційний менеджмент – 3кр.Маркетинговий менеджмент – 5кр.
Інформаційні системи в менеджменті – 5кр.
Управлінський облік – 5кр.
Господарське право


залік

іспит
залік

іспит

залік

іспит
^ Дисципліни, затверджені радою університету

Кількісні методи в бізнесі – 2 кр.
Оподаткування – 3 кр.

Ділова іноземна мова – 3 кр.
Біржова справа – 5 кр.Корпоративне управління – 6 кр.


Логістика – 3 кр.Управлінський тренінг (бізнес-кейнс)

Консультаційний проект – курсова робота

^ Дисципліни за вибором студента

Вибіркова компонента «Управління вартістю бізнесу»Оціночна діяльність – 5 кр.

Фундаментальний і технічний аналіз – 6 кр.

Фінансовий інжиніринг – 6 кр.
^ Вибіркова компонента «Управління змінами»Ризик-менеджмент – 5 кр.

Управлінське консультування - 6 кр.

Організаційний дизайн - 6 кр.


^ Вибіркова компонента «Управління маркетинговими інноваціями»Інтернет маркетинг – 5кр.

^ Поведінка споживача – 6кр.

Новітній маркетинг – 6кр.залік

іспит

залік

іспит

9. Анотації дисциплін за циклами підготовки


Предмет:

Маркетинг

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування у майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства

^ Форми контролю:

іспит
Предмет:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Фінансовий менеджмент

Статус:

Дисципліни спеціальної підготовки

Рік, семестр:

2 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування системи знань та практичних навичок використання інформаційно-аналітичної бази в процесі управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Маркетинговий менеджмент

Статус:

Дисципліни спеціальної підготовки

Рік, семестр:

2 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ; оволодіння знаннями граматичних структур, правил синтаксису, мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення, широкого словникового запасу

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Інформаційні системи в менеджменті

Статус:

Дисципліни спеціальної підготовки

Рік, семестр:

2 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Фундаментальний та технічний аналіз

Статус:

За вибором студента

Рік, семестр:

2 рік, 2 семестр

Анотація:

Актуальною малодослідженою проблемою економіки України сьогодні є ціноутворення на основні сировинні товари та фінансові інструменти. Фінансові та товарні ринки вимагають від учасників високого рівня фахової підготовки. Фінансисти корпорацій, аналітики, торговці фінансових інститутів та біржові спекулянти — щоденно приймають дуже багато рішень про купівлю-продаж різних фінансових та матеріальних активів. Для зменшення ризику таких операцій та отримання очікуваних прибутків від своїх вкладень кожен з них повинен знати і аналізувати цілий ряд факторів, що впливають на ринкові ціни та курси і породжують тенденції зростання чи зниження.

В цілому в країнах розвиненого ринку поширені три методи аналізу ринку, а саме: фундаментальний, технічний, інтуїтивний. Фундаментальний аналіз вивчає рух цін під впливом макроекономічних чинників. Технічний аналіз можна визначити як метод прогнозування динаміки цін, заснований на математичних, а не на економічних теоріях.

Мета дисципліни: формування системи знань та практичних навичок роботи з фінансовою пресою, здійснення аналізу ризику та доходності на різних ринках, оволодіння методами і прийомами фундаментального та технічного аналізу і їх практичного застосування при прийняті рішень на фінансових і товарних ринках.

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Фінансовий інжиніринг

Статус:

За вибором студента

Рік, семестр:

2 рік, 2 семестр

Анотація:

В останні десятиліття минулого ХХ-го століття розподіл ризику, його відділення та управління ним сформувався у окремий вид фінансового «виробництва», що отримав назву фінансового інжинірингу, де активно застосовувалися фінансові інструменти, стратегії та технології, що дозволяти ефективно діяти у змінному середовищі. Ця сфера справедливо вважалася інноваційною, на посади фінансових інженерів у інвестиційні банки, страхові компанії, прийшли математики та фізики, що здобули освіту у найпрестижніших університетах, їх зарплати та бонуси становили семизначні суми у доларах США.

Фінансовий інжиніринг є абсолютно новою фінансовою дисципліною. Поряд з питаннями традиційної фінансової теорії в ньому розглядаються останні нововведення на ринку фінансових продуктів і тенденції розвитку фінансових ринків. Фінансовий інжиніринг пов’язаний з розробкою і творчим застосуванням технологічних засобів при вирішенні фінансових завдань, його розвиток визначається потребою нових обставин, що проявляють себе на світових фінансових та товарних ринках.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Оціночна діяльність

Статус:

За вибором студента

Рік, семестр:

2 рік, 1 семестр

Анотація:

Практична оціночна діяльність в Україні нараховує понад 10 років. В умовах активного реформування відносин власності потреба у наданні послуг з оцінки майна та майнових прав закономірно зростає. Ця діяльність безпосередньо пов’язана з реформуванням економіки та охоплює широке коло питань: оцінка бізнесу, оцінка нерухомості, оцінка нематеріальних активів, інтелектуальної власності тощо.

Оцінка майна стає все більш актуальною, з’являються такі проблеми, як примусове відчуження майна за рішенням суду, проблеми земельної реформи, податкової застави, вирішення майнових спорів тощо. Їх об’єктивне вирішення багато в чому визначається об’єктивністю оцінки.

Мета дисципліни: формування системи знань та практичних навичок здійснення оцінки об’єктів бізнесу в тому числі в процесі злиття і поглинання.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Біржова справа

Статус:

За вибором навчального закладу

Рік, семестр:

2 рік, 1 семестр

Анотація:

Сучасні міжнародні біржові ринки характеризуються значним приростом кількості строкових інструментів міжнародного характеру, впровадження у торговельну практику нових технологій їх застосування, активним розповсюдженням торгівлі по всій земній кулі. Ці ринки та їх дослідження у зарубіжних країнах переживають вибуховий розвиток, репрезентуючи найважливіші і найперспективніші інновації, поява яких уже призвела до зміни всієї системи управління економічними ризиками.

Поглиблення економічних реформ в Україні стає проблематичним без опанування новітніх економічних теорій та практики здійснення операцій на світових біржових ринках, оскільки власний досвід їх встановлення було втрачено за радянський період. Підвищена цінова та курсова нестабільність на недосконалих реальних ринках основних активів є сьогодні в Україні однією з головних перепон для економічного розвитку. Гострої необхідності набула проблема ефективного управління ціновими ризиками, яку практично неможливо вирішити без опанування сучасними технологіями ризик-менеджменту.

Мета дисципліни: формування системи знань та практичних навичок укладання біржових контрактів на міжнародних та національних ф’ючерсних, фондових та валютних біржах з метою отримання доходів та хеджування цінових ризиків при здійсненні основної економічної діяльності.

^ Форми контролю:

залік


  1   2   3   4

Схожі:

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Спеціаліст») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 "Адміністративний менеджмент"
«магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю: 18010018 "Адміністративний менеджмент", складена відповідно до...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи