Програми виробничої та переддипломної практик icon

Програми виробничої та переддипломної практик
Скачати 279.87 Kb.
НазваПрограми виробничої та переддипломної практик
Дата04.08.2012
Розмір279.87 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


ПРОГРАМИ

ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК

для студентів спеціальності “МАРКЕТИНГ”


Тернопіль – 2009


Програма і методичні рекомендації складені у відповідності з “Методичними рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України” (К.1996).


Розглянута на кафедрі маркетингу,

протокол №5 від 12.11.2009 р.


Розробник:

д.е.н., проф. Штефанич Д.А.

Рецензент:

доц. Братко О.С.


Вступ


Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих економістів-маркетологів вимагає закріплення набутих у вузі теоретичних знань практичними навичками роботи на підприємстві. З цією метою студенти в процесі навчання в університеті проходять три практики.


 1. Загальні положення
  1. Види та завдання практики

Час та тривалість проведення практик вказується в таблиці 1.


Таблиця 1.

Час та тривалість проведення виробничих практик

№ п/п

Вид практики

Час проведення, курс, семестр

Тривалість

(кількість тижнів)

1

Навчальна

1 курс, 1 семестр

1

2

Виробнича

4 курс, 7 семестр

8

3

Переддипломна:

 • магістрів

 • спеціалістів


5 курс, 10 семестр

5 курс, 10 семестр


7

8


Виробнича практика має на меті наступне:

 1. закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні загальноекономічних та спеціальних дисциплін;

 2. розвиток навичок самостійної роботи по проведенню техніко-економічного аналізу маркетингової діяльності підприємства, його структурних одиниць, виявлення резервів підвищення ефективності маркетингу, визначення шляхів їх реалізації;

 3. набуття досвіду роботи на посаді маркетолога як молодшого спеціаліста;


Метою проведення переддипломної практики є:

 • закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні спеціальних дисциплін, що викладаються в університеті на 5 курсі;

 • набуття досвіду роботи маркетолога як спеціаліста четвертого рівня фахової підготовки;

 • збирання практичних матеріалів для написання дипломної роботи.

Конкретизація завдань кожного виду практики здійснюється на основі робочих програм практики.


  1. Бази практики

Виробнича та переддипломна практики проводяться на експортно-орієнтованих підприємствах, в складі організаційних структур яких є сучасні маркетингові служби. Конкретний вибір баз практики здійснюється випускаючою кафедрою з врахуванням завдань практики та можливостей їх реалізації. За результатами результативності проходження практики перелік баз практики повинен періодично переглядатися.

До підприємств-баз виробничої практики ставляться такі вимоги:

 • наявність високого рівня техніки, технології, організації виробництва, культури праці та маркетингової діяльності;

 • можливість проведення наукових досліджень (виконання дипломних робіт);

 • забезпечення проходження практики невеликими групами студентів (2-4 чол.);

 • наявність науково-технічних зв’язків з вузом.

Доцільно, щоб студент приходив дві останні практики на одному і тому ж підприємстві. Це б виключило дублювання деяких питань програми практики. В подальшому зміст практики розроблений з врахуванням цієї умови. 1. ^ Функції підприємств-баз практики

На підприємства-бази практики покладаються такі функції:

 • надання студенту у відповідності з програмою місця практики, яке забезпечує високу ефективність її проходження;

 • дотримання погодженого з вузом календарного графіка проходження практики;

 • створення умов для одержання студентом за час практики необхідних знань із спеціальності;

 • надання студентам-практикантам можливості користування наявною літературою та документами, що мають відношення до питань практики;

 • допомога в підборі матеріалів, необхідних для написання дипломних робіт;

 • контроль за дотриманням студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого для співробітників даної фірми.

Загальне керівництво практикою студентів на підприємстві покладається на начальника відділу або його заступника.

Безпосереднє керівництво практикою здійснює висококваліфікований спеціаліст підрозділу. 1. ^ Обов’язки керівників практики від підприємств

Керівник практики, що здійснює загальне керівництво, відповідає за:

 • підбір досвідчених працівників для безпосереднього керівництва практикою студентів;

 • забезпечення якісного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії;

 • організацію і проходження студентами практики у відповідності з програмою та затвердженим графіком її проведення (разом з вузівським керівником практики);

 • організацію переміщення студентів-практикантів по робочих місцях.


Керівник практики, що здійснює безпосереднє керівництво:

 • організовує проходження практики закріплених за ним студентів у тісному контакті з вузівським керівником;

 • знайомить студентів з організацією маркетингових робіт, виробництва, праці і управління;

 • здійснює постійний контроль за виробничою практикою студентів, допомагає їм в проведенні розрахунків, аналізі даних, консультує з неясних питань;

 • контролює ведення щоденника, підготовку звітів про проходження практики та складає на кожного студента виробничу характеристику-відгук керівника практики від підприємства.

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, ініціативність та дисциплінованість. Тут керівник виставляє також оцінку виконаних студентом робіт. 1. Обов’язки випускаючої кафедри, відповідальної за проведення практики

Випускаюча кафедра, яка відповідає за проведення практики:

 • назначає керівників практики від вузу;

 • здійснює розподіл студентів по базах практики;

 • оформляє наказ по практиці;

 • забезпечує програмами практики студентів та підприємства;

 • проводить перед початком практики виробничу нараду із студентами та керівниками, метою якої є роз’яснення цілей, змісту та порядку проходження практики;

 • здійснює контроль за організацією та проведенням практики.
 1. Обов’язки керівника практики від випускаючої кафедри

Керівник практики від випускаючої кафедри:

 • організовує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

 • забезпечує високу якість проходження практики і її відповідність навчальному плану та програмі;

 • складає календарний план проходження практики кожному студенту та погоджує його з керівником практики від підприємства (форма календарного плану входить до складу щоденника виробничої практики як окремий розділ);

 • здійснює контроль за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • здійснює поточний контроль проходження практики;

 • керує науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена завданням кафедри;

 • розглядає звіти по практиці, дає письмовий відгук на нього, заповнює відповідні розділи щоденника та приймає участь у роботі комісії по захисту звітів (до складу комісії, яка призначається завідувачем випускної кафедри, крім безпосереднього керівника практики входить ще один викладач цієї ж кафедри, як правило, керівник практики інших студентів).
 1. Обов’язки студентів-практикантів

Студент-практикант зобов’язаний:

 • виконувати всі завдання програми практики в строки, передбачені календарним планом;

 • повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;

 • дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та пожежної безпеки;

 • систематично вести щоденник практики;

 • своєчасно складати звіт про проходження практики;

 • подати керівнику практики від вузу у визначені строки письмовий звіт про результати проходження практики, оформлений щоденник;

 • повернути на кафедру програму практики та пропуск у відділ кадрів підприємства.
 1. Організація проходження практики

Виробнича практика проводиться у відповідності з робочою програмою. Вона повинна передбачати:

 • оформлення і одержання пропусків на підприємство;

 • вивчення правил техніки безпеки;

 • проведення учбових занять і виробничих екскурсій;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • виконання самостійних завдань у відділі маркетингу та інших службах підприємства;

 • оформлення звіту;

 • подання звіту з практики на випускаючу кафедру.
 1. Контроль за проходженням практики

Метою контролю за проходженням виробничої практики є:

 • надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики;

 • виявлення і усунення недоліків у проходженні практики.

Він проводиться керівником практики від університету та підприємства, завідуючим випускаючої кафедри.

Про виявлені серйозних недоліків контролюючий повинен доповідати керівництву вузу та підприємства. З метою підвищення дієвості контролю студенти-практиканти повинні регулярно (щоденно) заповнювати щоденник практики. 1. Вимоги до звіту про проходження практики

Звіт про проходження практики повинен включати:

 • титульну сторінку із всіма підписами (форма титульної сторінки наводиться в додатку 1);

 • зміст, в якому наводиться перелік наведених в звіті розділів із зазначенням сторінок;

 • вступ, який включає коротку характеристику підприємства, виготовлюваної продукції і завдання, що стоять перед підприємством в сучасних умовах;

 • роботи, виконані у відповідності з програмою практики. В цьому розділі студент описує всі виконані роботи (їх зміст, методику, посилання на документи і т.д.), які передбачені програмою практики;

 • роботи, виконані в порядку доручення працівників промислового підприємства;

 • критичні зауваження з питань маркетингової діяльності на підприємстві:

а) пов'язані з відсутністю виконання певних видів маркетингових робіт внаслідок того, що маркетингові служби знаходяться в стадії становлення, неповноти підрозділів, що входять до їх складу і т. п.;

б) пов'язані з відхиленням практичної реалізації маркетингових питань від їх теоретичної сутності;

 • додатки. В додатки виноситься відповідна документація (форми, бланки, схеми, графіки і т. п.), яку студент підбирає і вивчає при написанні звіту;

 • література. Список використаної літератури, включаючи нормативні акти, методичні вказівки, стандарти підприємства, оформляється у відповідності із встановленими вимогами.

Обсяг звіту (без додатків) складає:

а) навчальної практики – 12-15 сторінок;

б) виробничої практики – біля 30 сторінок;

в) переддипломної практики – 40-45 сторінок.

Обсяг додатків не лімітується. На всі додатки в текстовій частині повинні бути посилання;

Звіт про практику друкується на одному боці аркушу паперу (бажано формату А4 (297210 мм )).

З лівої сторони повинно бути залишено поле – 30 мм, з правої – 10, зверху – 25 і знизу – 20 мм.

Для оформлення звіту з практики студенту виділяється в кінці практики 2-3 дні.


^ 10. Підведення підсумків практики

Після закінчення практики студент захищає представлений звіт перед комісією. За результатами захисту йому виставляється оцінка. На захист студент подає:

 • звіт по практиці;

 • щоденник виробничої практики, підписаний керівниками практики від вузу і підприємства, в якому вміщені коротка письмова характеристик-відгук, підписана керівником практики від підприємства та заключення керівника практики від університету.

Студент, який не виконав програми практики, або одержав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку на захисті звіту, залишається на повторний курс, а в окремих випадках відраховується з вузу.


^ 11. Індивідуальні завдання

Під час практики студент з метою одержання конкретних вмінь та навичок може виконувати індивідуальні виробничі, наукові або практичні завдання. Матеріали індивідуальних завдань мають використовуватися в курсових та дипломних роботах, докладах та наукових статтях.

Тему індивідуального завдання студент отримує на кафедрі у керівника практикою безпосередньо перед вибуттям на практику.


^ 12. Заняття та екскурсії під час практики

У разі згоди з керівництвом підприємства під час проходження практики зі студентами можуть проводитися окремі заняття, екскурсії по підприємству. Вони також можуть відвідувати ярмарки, приймати участь у презентаціях, виробничих нарадах, конференціях, семінарах тощо.


^ 13. Програма виробничої практики

У вирішенні завдань поєднання теорії і практики, навчальної роботи з господарською діяльністю, перетворення набутих студентами знань в міцні навички важливе місце відводиться виробничій практиці


13.1. Мета та завдання практики

До них належать:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних в період навчання, набуття навичок маркетингової діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства;

 • оволодіння методами маркетингової діяльності, ознайомлення із здійсненням товарної та цінової політики, організацією просування товарів, плануванням маркетингу та його контролем;

 • розуміння виконаних розрахунків, складених документів, кошторисів (на рекламу, збут і т. п.);

 • вироблення уміння самостійного вирішення окремих питань за профілем майбутньої спеціальності;

В результаті проходження виробничої практики студент повинен:

1. знати

 • організаційну та виробничу структуру підприємства;

 • посадові інструкції працівників служби маркетингу;

 • завдання і цілі проведення маркетингової товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на підприємстві;

 • структуру ринків, на яких діє фірма.

2. вміти:

 • проводити маркетингові дослідження, використовувати різні його методи (опитування, спостереження, експеримент);

 • вирішувати питання, які торкаються елементів комплексу маркетингу (товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики);

 • складати документи за результатами здійснення маркетингової діяльності (звіти, акти, пояснюючі записки і т.п.);

 • розробити організаційну структуру відділу маркетингу;

 • виявити «вузькі місця» в маркетинговій діяльності підприємства та намітити заходи по їх усуненню.


13.2. Типовий графік проходження практики

Типовий графік проходження практики передбачає:

 • оформлення документів, інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки – 1 день;

 • виконання робіт, передбачених програмою практики:

а) в підрозділах маркетингової служби – 31 день;

6) в інших відділах, а якими відділ маркетингу має виробничі стосунки – 5 днів;

 • оформлення звіту, його захист та одержання заліку – 3 дні;

Розширений типовий план-графік наводиться в додатку 2.


13.3 Зміст практики

За своїм характером та призначенням виробнича практика є переважно ознайомлювальною. За період її проходження студент повинен:

а) ознайомитися з:

 • історією розвитку підприємства, організаційною та виробничою структурою;

 • видами виготовлюваної продукції;

 • технологічними процесами виробництва виробів;

 • видами ринків (внутрішніх і зовнішніх), на яких фірма продає свої товари;

 • організаційною структурою служби маркетингу, в тому числі і зорієнтованої на зовнішні ринки;

 • посадовими інструкціями працівників служби маркетингу;

 • організаційною структурою відділу зовнішньоекономічної діяльності;

 • посадовими інструкціями працівників відділу зовнішньоекономічної діяльності (стосовно персоналу, що має відношення до міжнародного маркетингу);

 • мікро- та макросередовищем, в якому знаходиться фірма;

 • порядком проведення сегментації як внутрішніх так і зовнішніх ринків;

 • існуючим порядком відбору цільових ринків (внутрішніх і зовнішніх);

 • місткістю внутрішніх і зовнішніх ринків;

 • порядком позиціонування товарів на внутрішніх і зовнішніх ринках.

б) вивчити:

 • організацію і планування маркетингових досліджень на внутрішніх і зовнішніх ринках (організаційну структуру підрозділів, що займаються маркетинговими дослідженнями, використовувані методи маркетингових досліджень);

 • товарну політику фірми на внутрішніх і зовнішніх ринках (номенклатуру та асортимент товарів, порядок оцінки рівня конкурентноздатності товару, постановку роботи по визначенню етапності життєвого циклу товару, прийняті рішення щодо використання марок, упаковки; етапи розробки нового товару);

 • цінову політику на внутрішніх і зовнішніх ринках (цілі і завдання цінової політики, цінової стратегії, методи розрахунку цін, врахування географічного принципу ціноутворення, використання системи знижок та націнок, коректування цін на ринку);

 • збутову політику на внутрішніх і зовнішніх ринках (використовувані канали розподілу, склад посередників, організація товароруу, маркетингові збутові системи, організація роздрібної та оптової торгівлі, інтернет-магазини);

 • маркетингову комунікативну політику (рекламну діяльність, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, персональний продаж);

 • порядок планування маркетингу та його контролю;

 • порядок складання бюджету маркетингу.

в) проаналізувати стан маркетингової діяльності фірми на внутрішніх і зовнішніх ринках і дати свої пропозиції по їх вдосконаленню.


^ 14. Програма переддипломної практики


14.1. Мета та завдання практики

Метою проведення практики є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посаді маркетолога на промисловому підприємстві, збір матеріалів для написання дипломної роботи, поглиблення та закріплення теоретичних знань.

Завданнями практики є:

 • комплексне вивчення маркетингової діяльності фірми у тісному взаємозв'язку з технікою, технологією, організацією, економікою та управлінням виробництвом та темою дипломної роботи;

 • техніко-економічний аналіз маркетингової діяльності підприємства за певний період для виявлення резервів покращення кінцевих результатів роботи;

 • збір, узагальнення та систематизація матеріалів для дипломної роботи у відповідності із виданим завданням.

В результаті стажування студент повинен знати:

 • організаційну та виробничу структуру підприємства, його функціональних підрозділів;

 • законодавчі та нормативні акти, які регламентують маркетингову діяльність фірми;

 • цілі та завдання відділу маркетингу;

 • взаємозв’язки відділу маркетингу з іншими підрозділами;

 • організацію маркетингової діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках;

 • механізм реалізації елементів комплексу маркетингу;

 • методику проведення аналізу маркетингової діяльності фірми.

Студент повинен вміти стосовно вітчизняних і зарубіжних ринків:

 • організувати збір інформації для оцінки маркетингової діяльності підприємства;

 • розробляти плани маркетингової діяльності;

 • складати звіти, акти, довідки щодо результатів маркетингової діяльності;

 • укладати угоди і контракти з вітчизняними та зарубіжними контрагентами, що торкаються збутової діяльності;

 • проводити аналіз стану маркетингової діяльності;

 • проводити маркетингові дослідження, використовуючи різні його види та методи;

 • визначати стан конкуренції на ринку;

 • правильно оцінювати кон’юнктуру ринку;

 • обґрунтовувати шляхи покращення маркетингової діяльності фірми;


14. 2. Типовий графік проходження практики

Рекомендований розподіл часу практики повинен відповідати типовому графіку проходження практики. Він передбачає:

 • оформлення документів, інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки, ознайомлення з підприємством – 1 ден;

 • проведення безпосередньо практики з маркетингу – 27 днів;

 • збір матеріалів для дипломної роботи – 5 днів;

 • оформлення звіту по практиці, залік – 2 дні.

Розширений типовий план-графік наводиться в додатку 3.


14. 3. Зміст практики

За період стажування студент повинен:

1. Ознайомитися:

 • з підприємством, його історією, видами виготовлюваної продукції та організаційною структурою;

 • з організаційною структурою служби маркетингу, виконуваними функціями, які покладаються на окремі підрозділи, посадовими інструкціями.

2. Виконати наступну роботу:

а) з питань маркетингових досліджень, здійснюваних на вітчизняних і зарубіжних ринках:

 • ознайомитися з організацією та порядком планування маркетингових досліджень, з постановкою роботи по збиранню вторинної та первинної маркетингової інформації, методами збирання первинних даних;

 • вивчити порядок проведення маркетингових досліджень, здійснюваних підприємством, в таких напрямах як визначення величини ринків, їх кон’юнктури, дослідження конкурентів та конкурентноздатності фірми, поведінки споживачів, споживчих властивостей товару і виявлення вимог, що ставляться до товару з боку покупців, дослідження ефективності дистрибуції, політики маркетингових комунікацій, дослідження впливу макросередовища на маркетингову діяльність фірми;

 • розрахувати потенціал та місткість ринку; частку ринку, яку займає дана фірма та основні її конкуренти;

б) з питань товарної політики на внутрішніх і зовнішніх ринках:

 • ознайомитися з номенклатурою і асортиментом товарів, їх споживчими властивостями, використовуваними підприємством стратегіями формування привабливості товарної пропозиції, процесом розробки нових товарів та стратегіями їх виводу на ринки;

 • вивчити постановку роботи на фірмі стосовно: визначення знаходження товарів на етапах життєвого циклу, стратегій маркетингу на цих етапах; оцінки конкурентноздатності товарів; рішення щодо марки товару (бренду), упаковки товару, сервісного і гарантійного обслуговування;

 • розрахувати показники конкурентноздатності (по 1-2 товарах);

в) з питань цінової політики на внутрішніх і зовнішніх ринках:

 • ознайомитися з маркетинговими стратегіями, які використовує фірма в ціновій політиці, факторами, що впливають на ціноутворення, калькуляціями на окремі види товарів, ціновою еластичністю; з цінами на відповідні товари конкурентів;

 • вивчити методи ціноутворення (визначення цін на основі витрат виробництва і станом ринку і т.п.), політику зміни поточних цін, порядок ціноутворення, який ґрунтується га географічних принципах;

 • розробити калькуляцію на 1-2 товари;

г) з питань збутової діяльності на вітчизняних і зарубіжних ринках:

1) ознайомитись з порядком:

 • планування збуту на основі прогнозу, виданого службою планування
  асортименту;

 • підготовки і укладання договорів на поставку продукції;

 • проведення контролю виконання плану реалізації продукції;

 • вибору каналів розподілу продукції з врахуванням мінімізації витрат обігу;

 • контролю рівня складських запасів, величини транспортних витрат;

2) вивчити:

 • систему планування і організації відвантаження готової продукції;

 • організацію оптової торгівлі продукцією;

 • порядок регулювання взаємовідносин з споживачами, ведення переписки і прийом споживачів з питань поставок продукції;

 • склад посередницьких маркетингових організацій;

3) скласти (прийняти участь):

 • річні, квартальні і місячні плани поставок продукції у відповідності із заключеними договорами;

 • бюджет по збуту продукції;

 • оперативну і статистичну звітність про виконання планів поставок та пояснюючу записку до них;

д) з питань рекламної діяльності на вітчизняних і зарубіжних ринках:

1) ознайомитись з порядком:

 • визначення об'єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламувати продукцію;

 • вибору і застосування найбільш ефективних методів проведення реклами, яка враховує особливості рекламованої продукції, а також особливості ринку;

 • визначення характеристик і економічних показників виробів для проведення реклами;

2) вивчити:

 • організацію реклами за допомогою засобів масової інформації (газет, журналів, телебачення, радіо);

 • організацію прямої поштової реклами (планових і разових розсилань листів, бандеролей, посилок з інформаційними матеріалами);

 • організацію участі підприємства в центральних і регіональних галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах та підготовку необхідних документів і матеріалів;

 • організацію виставок, виставок-продаж на підприємстві;

 • організацію інтернет-реклами;

 • організацію реклами з допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес-інформації);

3) розробити (або ознайомитися з порядком розробки):

 • план проведення рекламних заходів і планів проведення рекламних кампаній по окремих виробах;

 • текст рекламного звернення;

е) з питань стимулювання збуту та проведення пропаганди на вітчизняних і зарубіжних ринках:

1) ознайомитися з порядком:

 • вибору форм стимулювання збуту;

 • організації зв'язку з пресою ("паблік рилейшнз"): проведення семінарів, прес-конференцій, громадської та добродійної діяльності;

2) вивчити:

 • використовувані підприємством форми стимулювання збуту всіх учасників ринку (кредит, знижки за покупку певної кількості товару, гарантії повернення при виявленні браку і т. п.);

 • організацію стимулювання збуту та зв’язків з громадськістю через Інтернет;

3) розробити (або ознайомитися з порядком розробки):

 • план стимулювання збуту;

 • план пропаганди;

є) з питань сервісного обслуговування виготовлюваної продукції на вітчизняних і зарубіжних ринках:

1) ознайомитися з порядком:

 • проведення сервісних робіт у передпродажний, гарантійний і післягарантійний періоди;

 • збирання первинних даних про відмовлення, несправності і недоліки в експлуатації виготовлюваної продукції;

 • розгляду претензій з питань якості виготовлюваної продукції та їх задоволення;

2) вивчити:

 • організацію і керівництво роботою центрів по гарантійному обслуговуванню продукції;

 • організацію на місцях технічної допомоги в гарантійному обслуговуванні і ремонті техніки, яка вийшла з ладу в гарантійний період;

 • організацію відряджень бригад для ремонту техніки, оснащення їх необхідними для ремонту матеріалами;

3) розробити (або ознайомитися з порядком розробки):

 • пропозиції з іншими підрозділами по вдосконаленню гарантійного обслуговування і гарантійного ремонту, а також заходів по підвищенню якості і надійності виготовлюваної продукції;

 • пропозиції по обґрунтованому плануванню і випуску запасних частин;

4) скласти (або прийняти участь у складанні):

 • комплексний план проведення сервісних робіт по всіх видах сервісного обслуговування;

 • плани вивчення вимог потенційних споживачів до сервісу виробів підприємства;

 • плани модернізації центрів технічного обслуговування, відкриття нових центрів, впровадження прогресивних напрямів і методів сервісу;

ж) з питань діяльності фірми по попередженню або зменшенню втрат від маркетингових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД):

 1. ознайомитися з факторами і видами ризиків у ЗЕД;

 2. вивчити:

 • порядок оцінки величини можливих втрат від цих ризиків;

 • зміст заходів по попередженню зменшенню втрат від маркетингових ризиків ЗЕД.


Додаток 1

Форма титульного листка звіту про виробничу практику

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
^

Кафедра маркетингу
ЗВІТпро виробничу практику


на ____________________________________________________________

(назва підприємства)Виконавець

Студент групи ______________________

(П.,І.,Б. студента)

^ Керівник практики

від університету

(посада)_______________

(П.,І.,Б. керівника)

Керівник практики

від підприємства

(посада)

_______________

(П.,І.,Б. керівника)Тернопіль, 2009

Продовження

додатку 1


Форма титульного листка звіту про переддипломну практику

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

^

Кафедра маркетингу
ЗВІТпро переддипломну практику


на ____________________________________________________________

(назва підприємства)Виконавець

Студент групи ______________________

(П.,І.,Б. студента)

^ Керівник практики

від університету

(посада)_______________

(П.,І.,Б. керівника)

Керівник практики

від підприємства

(посада)

_______________

(П.,І.,Б. керівника)Тернопіль, 2009
Додаток 2


^ Типовий календарний план-графік проходження виробничої практики
п/п


Розділи програми практики

Кількість робочих днів1
Оформлення документів, інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки


1Ознайомлення з історією розвитку підприємства, виготовлюваною ним продукцією, використовуваними технологічними процесами, виробничою та організаційною структурою підприємства

2Ознайомлення з організаційною структурою служби маркетингу, принципами її побудови, посадовими інструкціями працівників (виконуваними функціями)

2Ознайомлення з посадовими інструкціями працівників зовнішньоекономічної діяльності (стосовно персоналу, що має відношення до міжнародного маркетингу)

1Ознайомлення та вивчення питань організації і планування маркетингових досліджень на вітчизняних і зарубіжних ринках

6Ознайомлення з маркетинговим мікро- та макросередовищем, в якому знаходиться фірма (покупці, конкуренти, демографічне середовище, науково-технічне середовище і т.п.)

3Ознайомлення і вивчення порядку відбору цільових ринків, включаючи і сегментування ринків (вітчизняних і зарубіжних)

2Ознайомлення і вивчення товарної політики на вітчизняних і зарубіжних ринках

5Вивчення цінової політики, яка проводиться підприємством на вітчизняних і зарубіжних ринках

4Ознайомлення і вивчення збутової діяльності на вітчизняних і зарубіжних ринках

4Ознайомлення і вивчення рекламної діяльності та стимулювання збуту на вітчизняних і зарубіжних ринках

5Ознайомлення з порядком планування маркетингу та проведенням його контролю

2Оформлення звіту

3


Додаток 3


^ Типовий календарний план-графік проходження

переддипломної практики
п/п

Розділи програми практики

Кількість робочих днів2

1

Оформлення документів, інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки

1

2

Ознайомлення з підприємством (історією розвитку, видами виготовлюваної продукції, технологічними процесами, виробничою і організаційною структурою)

1

3

Ознайомлення з організаційною структурою служби маркетингу, виконуваними функціями, які покладаються на окремі її підрозділи

1

4

Організація та планування маркетингових досліджень на вітчизняних і зарубіжних ринках

5

5

Маркетингова товарна політика на внутрішніх і зовнішніх ринках

4

6

Маркетингова цінова політика на внутрішніх і зовнішніх ринках

4

7

Маркетингова збутова політика на внутрішніх і зовнішніх ринках

4

8

Маркетингова політика комунікацій на внутрішніх і зовнішніх ринках

4

9

Сервісне обслуговування виготовлюваної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках

1

10

Маркетингові ризики у зовнішньоекономічній діяльності (види, оцінка та стратегії їх попередження)

2

11

Збір матеріалів для написання дипломної роботи

5

12

Оформлення звіту

3


Література


 1. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. – М.:Издательство Эксмо, 2002. – 400с.

 2. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 275 с.

 3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент - Підручник. - К.: КНЕУ,1998.-268с.

 4. Гарі Армстронг, Філіп Котлер Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: Пер. З англ.: Уч.пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. – 608с.

 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998. -384с.

 6. Герасимчук В.Г. Маркетинг. Теорія і практика: Навч. посіб. для вузів. - К.: Вища шк., Голов. вид-во, 1994. - 325 с.

 7. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова, Под ред. И.С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995. -255с.

 8. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер.с англ.:Учеб. пособие. -М.:Изд. дом «Вильямс», 2000. - 688 с.

 9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - К., М., СПб.: Вильямс, 1998.-1055с.

 10. Мороз Л.А., Чухрай H.I. Маркетинг. - ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244с.

 11. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие / (ИСИО Украины; Высш. школа предпринимательства Харьк. гос. Акад. технологии и орг. питания). - К., 2000. - 224 с.

 12. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. - Л., 2000. -640с.

 13. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.-976с.

 14. P. Kotter, R. E. Turher Marketing Management- Ontario.

 15. W. E. Zikmund, M.D'Amigo. Marketing, New York.Зміст


Стор.

Вступ

 1. Загальні положення. 3

  1. Види та завдання практики. 3

  2. Бази практики. 3

 2. Функції підприємств – баз практики. 4

 3. Обов’язки керівників практики від підприємства. 4

 4. Обов’язки випускаючої кафедри, відповідальної за проведення практик. 5

 5. Обов’язки керівників практики від випускаючої кафедри. 5

 6. Обов’язки студентів-практикантів. 5

 7. Організація проходження практики. 5

 8. Контроль за проходженням практики. 6

 9. Вимоги до звіту про проходження практики. 6

 10. Підведення підсумків виробничої практики. 6

 11. Індивідуальні завдання. 7

 12. Заняття та екскурсії під час практики. 7

 13. Програма виробничої практики. 7

  1. Мета та завдання практики. 7

  2. Типовий графік проходження практики. 8

  3. Зміст практики. 8

 14. Програма переддипломної практики. 9

  1. Мета та завдання практики. 9

  2. Типовий графік проходження практики. 9

  3. Зміст практики. 9

Додаток 1. Форма титульного листка звіту про практику. 13

Додаток 2. Типовий календарний план-графік проходження виробничої практики. 15

Додаток 3. Типовий календарний план-графік проходження переддипломної практики. 16

Література. 17


1 Кількість днів визначається з врахуванням характеру діяльності фірми.

2 Кількість днів визначається з урахуванням характеру діяльності фірми


Схожі:

Програми виробничої та переддипломної практик iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Програми виробничої та переддипломної практик iconМ. М. Укладач Коротун Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 19 с. Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
Програми виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальностей 090203, 090203, 090203 «Металорізальні верстати та системи»...
Програми виробничої та переддипломної практик iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
move to 531-85336
Програми виробничої та переддипломної практик iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Положенням про проведення практик у вищих навчальних закладах України, передбачено, що програми практик є основним учбово-методичним...
Програми виробничої та переддипломної практик iconБуковинський державний медичний університет Програма складена у відповідності до «Програми з основ сестринської справи»
«Програми з основ сестринської справи» для студентів медичних училищ, медичних коледжів, медсестринських факультетів (моз україни....
Програми виробничої та переддипломної практик iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Програми виробничої та переддипломної практик iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Програми виробничої та переддипломної практик iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Програми виробничої та переддипломної практик iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Програми виробничої та переддипломної практик iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи