Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Скачати 202.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Дата04.08.2012
Розмір202.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту

______________Гаврилюк-Єнсен Л.В.

«___» ______________2012 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ Шинкарик М.І.

«___» ______________2012 р.ПРОГРАМА

державного комплексного кваліфікаційного екзамену

для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 7.03050701 «Маркетинг»


Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»

протокол № 4 від 18.01. 2012 р.

Голова НМК ___________ О.М. Сохацька


Тернопіль – 2012


Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста з маркетингу.


Програму підготували: доц. Братко О.С.


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри

Протокол №5 від 18.01.2012 р.


Завідувач кафедри О.М. Сохацька

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Атестація здійснюється з метою оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з галузі знань «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Маркетинг».

  2. Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з фаху складається з двох етапів:

   1. 1-ий етап – співбесіда з членами державної екзаменаційної комісії для визначення рівня знань, з’ясування професійних компетенцій у межах програми підготовки, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з фаху «Маркетинг» з комплексу нормативних та дисциплін спеціалізації, що визначенні у варіативній частині освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста:

    1. Рекламний менеджмент

    2. Комерційна діяльність посередницьких організацій

    3. Стратегічний маркетинг

    4. Товарна інноваційна політика

   2. 2-ий етап – письмовий розв’язок комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок. Задача моделює реальну ситуацію, з якою може зустрітися випускник у практичній діяльності на первинних посадах, імітує процес підготовки, прийняття і реалізації рішення.

Комплексний державний іспит за фахом є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки спеціалістів за напрямом 7.03050701 «Маркетинг».

1.3. Цілі комплексного держіспиту зумовлюють і його завдання. Головним з яких є контроль та оцінка рівня знань, отриманих студентом протягом навчання.

Реалізація цього завдання припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі управлінських явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.

Важливе значення має завдання із виявлення навичок вирішення практичних задач, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікро рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливе виховне завдання.

У конкретному вираженні воно виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та послідовності у їх викладанні.

1.4. Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку двотижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

• над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;

• з підручниками та поточними публікаціями в газетах «Голос України», «БИЗНЕС», «Урядовий кур’єр», журналах «Маркетинг в Україні», «Weekly» тощо;

• з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.

На першій консультації ознайомлюють студентів:

• з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;

• з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.

На консультації викладач розповідає студентам:

• про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

• про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

• про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки, тощо;

• про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.

Друга консультація проводиться за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. Для цього протягом двотижневого терміну, виділеного для підготовки та складання комплексного держіспиту, на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу затверджується графік консультацій та організуються чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються студенти.

1.5 Критерії оцінювання знань

Державна комісія проводить усну співбесіду та оцінює відповідь студента за такими критеріями:

– відмінно (високий рівень, ґрунтовна аргументація відповіді);

– добре (високий рівень, часткова аргументація відповіді);

– задовільно (достатній рівень, не повна аргументація відповіді );

– не задовільно (низький рівень підготовки, відсутність відповіді)

Оцінювання результатів розв‘язування аналітично-розрахункової комплексної ситуаційної задачі відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими загальними критеріями:

“відмінно” – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

“добре” – завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або оформленні; але за умови належного оформлення завдання виконано не менше ніж на 80%;

“задовільно” – завдання виконано не менш ніж на 70% за умови належного оформлення; або не менше ніж на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів (40% за усну співбесіду і 60% за розв‘язання задачі).


Дисципліна «ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА»

Програма дисципліни


^ ТЕМА 1. ТОВАР ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Визначення товару та послуг, їх тотожність та розбiжностi. Класифiкацiйнi ознаки та види товарів i послуг. Головні ринкові характеристики товару: асортимент, ціна, якість, iмiдж, популярність, конкурентноспроможнiсть. Тестування продукту.


^ ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ

Визначення номенклатури та асортименту продукції. Широта, насиченість, глибина i гармонiйнiсть товарної номенклатури та асортименту. Зміст та призначення асортиментної концепції. Товарна політика підприємства, її складова та види. Диверсифiкацiя товарної політики, її класифiкацiйнi ознаки та критерії ефективності.


^ ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Основні поняття та визначення якості товарів та послуг. Показники якості товарів та послуг. Технічний рівень якості продукції i методи визначення. Призначення та зміст міжнародних стандартів серії ISO 9000. Етапи петлі (спiралi) якості. Сутність тотального менеджменту якості (ТQМ), його елементи.


^ ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ IННОВАЦIЙНОГО ПРОДУКТУ.

Основні поняття та зміст iнновацiйної дiяльностi. Класифiкацiйнi ознаки та види інновацій. Маркетингове забезпечення iнновацiйної дiяльностi підприємства. Оцінювання та вiдбiр перспективних ідей нових товарів. Розробка концепції нових товарів.

^ ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНIЗАЦIЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ

Основні завдання планування продукту. Визначення та класифiкацiйнi ознаки нової продукції. Продуктова лiнiя та асортиментний набір. Проектування товару. Конструктивно-технологiчна подiбнiсть i наступність у проектуванні товару. Випробування дослідних зразків i доопрацювання виробів. Розвиток виробництва та збуту товарів.


^ ТЕМА 6. СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ IННОВАЦIЙНИХ ТОВАРІВ.

Основні принципи творчої дiяльностi при створенні iнновацiйного товару. Загальна класифiкацiя методів вирішення iнновацiйних задач. Методи прогностики. Фотографiчнi методи. Статистичні методи. Експертні методи. Індивiдуальнi експертні оцінки. Колективні експертні оцінки. ,,Дельфiйський” метод. Сутність логічних методів генерування ідей. Метод генерування з допомогою діаграм ідей. Метод генерування з допомогою матриці ідей. Метод мозкового штурму.


^ ТЕМА 7. ФУНКЦIОНАЛЬНО-ВАРТIСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ IННОВАЦIЙНОГО ТОВАРУ

Значення функцiонально-вартiсного аналізу в маркетинговій дiяльностi. Принципи функціонального підходу у вартісному аналiзi. Головна мета функцiонально-вартiсного аналізу. Етапи функцiонально-вартiсного аналізу. Класифiкацiя функцій виробу – об’єктів функцiонально-вартiсного аналізу.


^ ТЕМА 8. ДИЗАЙН НОВОГО ТОВАРУ

Технічна естетика та ергономіка, їх роль у пiдвищеннi конкурентоспроможності товару. Дизайн його та програми. Умови забезпечення естетичності виробу. Художня виразність. Рацiональнiсть форми. Цiлiснiсть композиції. Ергономiчнi вимоги до товару. Фiзiологiчнi показники. Психологiчнi вимоги. Антропометричні показники. Бiомеханiчнi вимоги.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Визначення та класифікаційні ознаки товарів та послуг.

 2. Маркетингове розуміння багаторівневості товару.

 3. Зміст і складові маркетингових підкріплень продукту ти підтримки товару.

 4. Сутність та призначення тестування продукту.

 5. Кількісні та якісні показники номенклатури та асортименту продукції.

 6. Асортиментна концепція та її складові. Основні процедури формування асортименту.

 7. Переваги і недоліки стандартизації та диференціації товару.

 8. Маркетингові стратегії диверсифікації та концентрації.

 9. Система показників якості товарів.

 10. Забезпечення якості, управління нею та її поліпшення.

 11. “Петля якості” та її елементи.

 12. Сутність тотального менеджменту якості (TQM), його елементи та процеси.

 13. Класифікаційні ознаки та види інновацій.

 14. Передумови ефективності інноваційного процесу.

 15. Сутність технологічної та продуктової інновації.

 16. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

 17. Основні завдання планування продукту.

 18. Класифікаційні ознаки нової продукції.

 19. Етапи планування та генерування ідей нового продукту.

 20. Класифікація методів генерування ідей щодо розробки нових товарів.

 21. Експертні методи генерування ідей. Індивідуальні і колективні експертні оцінки.

 22. Метод “Дельфі” щодо генерування ідей створення нового товару.

 23. Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності.

 24. Технічна естетика та ергономіка, їх роль у підвищенні конкурентоспроможності товару.


Рекомендована література

 1. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика. Підручник. – К: «Университетская книга», 2007.

 2. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 2002.

 3. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 182 с.

 4. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник/ Н. Чухрай, Р. Патора. - К.: Кондор, 2006Дисципліна «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Програма дисципліни


^ Тема 1. Ринок і комерційна діяльність посередницьких підприємств

Поняття і суть комерційної роботи. Процеси і операції, що виконуються в торгівлі. Роль і завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі. Забезпечення захисту комерційної таємниці.


^ Тема 2. Формування попиту споживачів та асортименту

Методи формування попиту споживачів на продукцію і послуги. Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницькими підприємствами. Формування і регулювання асортименту. Управління товарними запасами.


^ Тема 3. Регулювання господарських зв’язків у торгівлі

Договір купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу. Договір на постачання товарів. Державний контракт на постачання товарів. Договір контрактації. Прямі договірні зв’язки торгових підприємств з виробниками товарів.


^ Тема 4. Організація закупівель і реалізації продукції та надання додаткових послуг

Суть і роль закупівельної роботи. Класифікація постачальників. Контроль та облік надходження товарів від постачальників. Гуртові ярмарки та виставки. Гуртові продовольчі ринки. Дрібно гуртові магазини-склади. Суть та роль комерційної роботи з продажу товарів. Організація комерційної роботи з гуртового продажу. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу. Організація надання додаткових послуг. Організація торгівлі на аукціонах, біржах, тендерах.


^ Тема 5. Обігові кошти комерційної діяльності й організація розрахунків

Обігові кошти комерційної діяльності. Суть комерційних розрахунків. Готівкова форма. Безготівкова форма. Розрахунки платіжними дорученнями-вимогами. Акредитив. Розрахунки в іноземній валюті.


^ Тема 6. Витрати на ціноутворення в комерційній діяльності

Матеріально-технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств та витрати на неї. Основні і додаткові витрати. Планування витрат комерційної діяльності. Методи ціноутворення в комерційній діяльності посередників. Стратегії ціноутворення.


^ Тема 7. Організація роботи комерційних служб на підприємствах

Структура комерційних служб. Основні фінансові документи комерційного підприємства. Показники аналізу ефективності комерційної діяльності торгового підприємства.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Поняття і суть комерційної роботи.

 2. Процеси і операції, що виконуються в торгівлі.

 3. Роль і завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі.

 4. Забезпечення захисту комерційної таємниці.

 5. Методи формування попиту споживачів на продукцію і послуги.

 6. Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницькими підприємствами.

 7. Формування і регулювання асортименту.

 8. Управління товарними запасами.

 9. Договір купівлі-продажу.

 10. Договір роздрібної купівлі-продажу.

 11. Договір на постачання товарів.

 12. Державний контракт на постачання товарів.

 13. Договір контрактації.

 14. Прямі договірні зв’язки торгових підприємств з виробниками товарів.

 15. Суть і роль закупівельної роботи.

 16. Класифікація постачальників.

 17. Контроль та облік надходження товарів від постачальників.

 18. Гуртові ярмарки та виставки.

 19. Гуртові продовольчі ринки.

 20. Дрібногуртові магазини-склади.

 21. Суть та роль комерційної роботи з продажу товарів.

 22. Організація комерційної роботи з гуртового продажу.

 23. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу.

 24. Організація надання додаткових послуг.

 25. Організація торгівлі на аукціонах, біржах, тендерах.

 26. Обігові кошти комерційної діяльності.

 27. Суть комерційних розрахунків.

 28. Готівкова форма.

 29. Безготівкова форма.

 30. Розрахунки платіжними дорученнями-вимогами.

 31. Акредитив.

 32. Розрахунки в іноземній валюті.

 33. Матеріально-технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств та витрати на неї.

 34. Основні і додаткові витрати.

 35. Планування витрат комерційної діяльності.

 36. Методи ціноутворення в комерційній діяльності посередників.

 37. Стратегії ціноутворення.

 38. Структура комерційних служб.

 39. Основні фінансові документи комерційного підприємства.

 40. Показники аналізу ефективності комерційної діяльності торгового підприємства.


Рекомендована література

 1. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.

 2. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій.: Навч. посібник.-К.: НАУ, 2003.

 3. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа. – Рівне: Вертекс, 2002.Дисципліна «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»

Програма дисципліни


Тема 1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу

Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом. Основні категорії стратегічного маркетингу: мiсiя фірми, стратегічний господарський пiдроздiл, портфель бізнесу фірми, маркетингові цiлi, iєрархiчнiсть цілей, ринкова частка фірми, відносна ринкова частка.


^ Тема 2. Аналіз маркетингового середовища. визначення конкурентних переваг

Сутність та склад маркетингового середовища. Фактори та показники маркетингового макросередовища та маркетингового мікросередовища. Модель сил конкуренції М. Портера. Сутність SWОТ-аналiзу.


^ Тема З. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

Виникнення, сутність i зміст SТР-маркетингу. Процес сегментації ринку та вибір цільового сегменту. Стратегія сегментації.


^ Тема 4. Маркетингові стратегії росту

Сутність i класифiкацiя маркетингових стратегій росту. Матриця Ансоффа ,,товар-ринок”. Маркетингові стратегії диверсифiкацiї.


^ Тема 5. Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми

Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу фірми. Стратегічна модель Портера. Матриця Бостонської Консультативної Групи (Матриця росту). Матриця “Мак Кiнсi – Дженерал Електрик” (Матриця привабливості ринку).


^ Тема 6. Маркетингові стратегії диференціації і позицiонування

Різновиди маркетингової стратегії диференціації. Різновид стратегій позицiонування.

Побудова позиційної схеми. Значення i місце позицiонування в маркетинговій дiяльностi.


^ Тема 7. Маркетингові конкуренті стратегії

Сутність i класифiкацiя маркетингових конкурентних стратегій.

Маркетингові стратегії челенджерiв. Маркетингові стратегії нiшерiв.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом.

 2. Основні категорії стратегічного маркетингу.

 3. Види стратегічних господарських підрозділів (СГП) фірми залежно від співвідношення характеру маркетингових можливостей та загроз.

 4. Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу фірми.

 5. Поняття ринкової частки фірми та способи її визначення.

 6. Елементи та види маркетингових стратегій.

 7. Фактори маркетингового мікро- та макросередовища.

 8. Охарактеризуйте сильні і слабкі сторони відомої Вам фірми.

 9. Сутність маркетингових можливостей та загроз. Наведіть приклади маркетингових можливостей та загроз щодо діяльності відомої Вам фірми.

 10. SWOT-аналіз.

 11. Стратегічна модель М. Портера.

 12. Поняття та різновиди конкурентних переваг фірми.

 13. Процес формування маркетингової стратегії фірми.

 14. Сутність нової матриці БКГ, переваги і недоліки.

 15. Матриця БКГ (матриця росту). Види маркетингових стратегій за матрицею БКГ.

 16. Поняття місії та цілей, їх значення у процесі стратегічного маркетингу та основні вимоги до їх визначення.

 17. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу.

 18. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації.

 19. Основні етапи процесу сегментації та вибору цільового ринку фірми.

 20. Критерії (вимоги) оцінки цільових сегментів.

 21. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку.

 22. Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу.

 23. Поняття і практичне значення матриці І.Ансоффа.

 24. Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту.

 25. Маркетингові стратегії інтенсивного росту: сутність і класифікація.

 26. Маркетингові стратегії інтегративного росту: сутність і класифікація.

 27. Різновиди маркетингових стратегій диверсифікації.

 28. Конкурентні стратегії за М. Портером. Матриця М. Портера.

 29. Матриця “Мак Кінсі – Дженерал Електрік”. Стратегічні зони матриці. Види маркетингових стратегій за матрицею.

 30. Різновиди маркетингових стратегій диференціації.

 31. Сутність позиціонування товару. Процес побудови позиційної схеми (карти).

 32. Різновиди маркетингових стратегій позиціонування.

 33. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій за Ф.Котлером.

 34. Маркетингові стратегії ринкового лідера.

 35. Маркетингові стратегії челеджерів.

 36. Маркетингові стратегії послідовників.

 37. Різновиди маркетингових стратегій нішерів.

 38. Маркетингове стратегічне планування: роль, рівні планування та принципи.


Рекомендована література

 1. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Київ: КНЕУ, 2000, 360 с.

 2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз. Київ: КНЕУ, 2002, 198с.

 3. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.

 4. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг, 6-е изд.: Пер. с англ. – Издательский дом «Вильямс», 2003. – 752 с.

 5. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

 6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 2000.


Дисципліна «РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Програма дисципліни


Тема 1. Сутність рекламного менеджменту

Сфера рекламного менеджменту. Цілі та завдання рекламного менеджменту. Основні учасники. Характеристика рекламодавця. Роль інфраструктурних організацій.


Тема 2. Основні класифікаційні ознаки реклами

Класифікація реклами як предмета. Класифікація споживачів. Класифікація реклами як процесу на основі етапів життєвого циклу товарів.


Тема 3. Механізм дії реклами

Ефекти рекламної комунікації. Модель поведінки споживача. Мотивація споживача. Референтні групи. Вплив носія реклами на споживача.


^ Тема 4. Організація і структура рекламного процесу

Структура рекламного процесу. Роль реклами у маркетинговій програмі. Роль реклами в «комунікаційному комплексі». Прийняття рішення про рекламу.


^ Тема 5. Рекламне дослідження ринку

Суть рекламного дослідження ринку, його напрями та способи. Дослідження цілей реклами. Дослідження споживчих мотивацій. Дослідження ефективності рекламних звернень та засобів їх розповсюдження.


^ Тема 6. Психологічні основи рекламного менеджменту

Методологічні традиції в психології реклами. Піраміда потреб Маслоу і реклама. Теорії про рівновагу і реклама. Класифікація психологічних типів для потреб рекламної комунікації на основі теорії Юнга. Моделі психологічної обробки інформації. Процес сприйняття і його складові. Чуттєві реакції на рекламу.

^ Тема 7. Позиціонування і визначення цілей реклами

Функції цілей. Підхід DAGMAR. Взаємозв’язок вибору цільової аудиторії, рішення про позиціонування і цілей реклами.


Тема 8. Корпоративна реклама

Суть та особливості корпоративної реклами. Престижна (інституційна) реклама. Брендинг.


Тема 9. Класична реклама

Сутність класичної реклами та її характерні риси. Види класичної реклами.


Тема 10. Планування рекламної діяльності рекламодавця

Структура планування рекламної діяльності. Маркетинговий план. Рекламний план.


Тема 11. Організація роботи рекламодавця

Форми організації рекламної діяльності. Організаційна структура та функції рекламної служби на підприємстві.


^ Тема 12. Рекламні агентства і планування рекламних кампаній

Особливості роботи рекламних агентств, медіа-байєрів, агентств з повним циклом послуг. Формування взаємин між клієнтом і рекламним агентством.


^ Тема 13. Розроблення плану використання засобів масової інформації

Прийняття рішень про вибір категорії засобу масової інформації. Критерії вибору конкретного каналу комунікації (система показників та характеристик.). Методи розрахунку ціни послуг ЗМІ.


^ Тема 14. Медіа-планування

Процедура прийняття рішення про календарний план та інтенсивність подачі реклами.

Тема 15. Планування і контроль результатів рекламної кампанії

Економічний аналіз на етапі формування бюджету. Підходи до формування величини бюджету. Цілі та етапи контролю рекламної діяльності. Економічні і неекономічні ефекти реклами: особливості вимірювання і контролю. Контролювання ефективності використання ЗМІ.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Сутність рекламного менеджменту. Основні учасники реклами.

 2. Еволюція реклами.

 3. Сутність реклами, її функції, цілі та завдання.

 4. Основні класифікаційні ознаки реклами.

 5. Особливості реклами на різних етапах ЖЦТ.

 6. Роль сегментування ринку в рекламі.

 7. Психологічний ланцюг поводження покупця.

 8. Механізми переконання в психології реклами.

 9. Процес сприйняття (судження) та його складові.

 10. Етичні критерії реклами. Етичні проблеми рекламного бізнесу.

 11. Правове забезпечення та державне регулювання рекламної діяльності в Україні.

 12. Контролюючі органи, їх вплив на діяльність рекламодавця.

 13. Форми організації рекламної діяльності. Функції рекламної служби на підприємстві.

 14. Характеристика та роль рекламних агентств у процесі створення реклами.

 15. Функції рекламного агентства та види рекламних послуг.

 16. Типи рекламних агентств.

 17. Організаційна структура рекламних агентств та характеристика основних відділів.

 18. Процес планування рекламної діяльності.

 19. Розробка рекламної стратегії.

 20. Тестування реклами.

 21. Оцінка ефективності реклами.

 22. Характеристика підходів до формування бюджету реклами.

 23. Види ЗМІ як рекламоносіїв.

 24. Зовнішня реклама та її види.

 25. Планування засобів реклами.

 26. Концепція апертури.

 27. Джерела інформації, що використовуються в плануванні рекламоносіїв.

 28. Прогнозування вартості реклами.

 29. Календарний план та інтенсивність подання реклами.

 30. Місце та роль рекламного звернення у рекламній кампанії.

 31. Творча концепція реклами.

 32. Структура рекламного звернення.

 33. Створення друкованої реклами, радіо- і телереклами.


Рекомендована література 1. Закон України «Про рекламу»// Закони України – К., 2001.

 2. Батра, Раджив, Майерс, Джон Дж., Аакер, Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. – 5-е изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 784 с.: ил. – Парал. тит. англ. Уч. пос.

 3. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. Посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.

 4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.

 5. Ромат Е. В. Реклама. — 4 -е изд. — СПб.: Питер, 2001.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи