Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Скачати 405.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Сторінка1/3
Дата04.08.2012
Розмір405.77 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту

______________ Гаврилюк-Єнсен Л.В.

«___» ______________2012 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ Шинкарик М.І.

«___» ______________2012 р.ПРОГРАМА

державного комплексного кваліфікаційного екзамену

для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»


Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»

протокол №4 від 18.01.2012

Голова НМК ___________ О.М. Сохацька


Тернопіль - 2012

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра


Програму підготували: доцент Братко О.С.


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри

Протокол №5 від 18.01.2012 р.


Завідувач кафедри О.М. Сохацька

^ 1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою екзамену є комплексна оцінка рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених СВО МОН "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму "Економіка і підприємництво" та СВО ТНЕУ (варіативна частина), професійного спрямування „Маркетинг”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з фаху складається з двох етапів:

1.2.1. 1-ий етап – співбесіда з членами державної екзаменаційної комісії для визначення рівня знань, з’ясування професійних компетенцій у межах програми підготовки, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки “Маркетинг” (професійна орієнтація “Міжнародний маркетинг”) з такого комплексу нормативних та дисциплін, що визначені у варіативній частині освітньо-професійної програми підготовки бакалавра:

1.2.1.1. Економічна теорія.

1.2.1.2.Маркетингова цінова політика.

1.2.1.3. Маркетингова товарна політика.

1.2.1.4.Маркетингові дослідження.

1.2.1.5.Маркетингова політика комунікацій.


1.2.2. Письмове розв‘язання комплексної розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з однієї з нормативних дисциплін, або дисциплін варіативної частини ОПП.

1.3. Аналітично-розрахункова задача за змістовними модулями однієї з дисциплін моделює умови, з якими може зустрітися випускник у практичній діяльності на первинних посадах. Імітує етапи процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення. Тривалість розв‘язання розрахунково-аналітичної задачі – 2 астрономічні години. Структура задачі: 1)характеристика вихідних даних; 2) інформаційне забезпечення; 3) прийняття рішення або підготовка проекту такого рішення.

1.4. Комплексний державний іспит за фахом повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище економічних та маркетингових дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

1.5. Комплексний державний іспит за фахом є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом 6.030507 «Маркетинг».

Головним завданням іспиту є контроль та оцінка рівня знань, отриманих студентом протягом чотирьох років навчання.

Реалізація цього завдання припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі економічних та маркетингових явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні.

Важливе завданням є виявлення навичок вирішення практичних задач, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікро рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливе виховне завдання.

У конкретному вираженні воно виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та послідовності у їх викладанні.

1.6. Методика проведення консультацій (індивідуальних і групових). Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку тижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

 • над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;

 • з підручниками та поточними публікаціями в газетах «Голос України», «БИЗНЕС», «Урядовий кур’єр», журналах «Новий маркетинг», «Маркетинг в Україні», «Weekly» тощо;

 • з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.

На першій консультації ознайомлюють студентів:

 • з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;

 • з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.

На консультації викладач розповідає студентам:

 • про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

 • про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

 • про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки, тощо;

 • про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.

Друга консультація проводиться за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. Для цього протягом тижневого терміну, виділеного для підготовки та складання комплексного держіспиту, на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу затверджується графік консультацій та організуються чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються студенти.

1.7. Критерії оцінювання знань

Державна комісія проводить усну співбесіду та оцінює відповідь студента за такими критеріями:

– відмінно (високий рівень, ґрунтовна аргументація відповіді);

– добре (високий рівень, часткова аргументація відповіді);

– задовільно (достатній рівень, не повна аргументація відповіді );

– не задовільно (низький рівень підготовки, відсутність відповіді)

Оцінювання результатів розв‘язування аналітично-розрахункової комплексної ситуаційної задачі відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими загальними критеріями:

“відмінно” – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

“добре” – завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або оформленні; але за умови належного оформлення завдання виконано не менше ніж на 80%;

“задовільно” – завдання виконано не менш ніж на 70% за умови належного оформлення; або не менше ніж на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів (50% за усну співбесіду і 50% за розв‘язання розрахунково-аналітичної задачі).


^ «МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА»

Програма дисципліни


Тема 1. Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства.

Суть товарної політики та фактори, що впливають на її формування. Товар, його класифікація та рівні товару. Використання товарних марок та упаковки.


^ Тема 2. Товари і послуги в маркетинговій діяльності.

Визначення товару та послуг, їх тотожності, розбіжності, класифікаційні ознаки та види. Маркетингове розуміння продукту і товару. Головні ринкові характеристики товару. Сучасні вимоги до продукту.


^ Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару.

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Визначеня рівня ціни на певний товар. Політика та методи ціноутворення. Формування відповідності цінової політики цілям та завданням товарної стратегії.


^ Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання.

Основні поняття та визначення якості товарів і послуг. Показники якості та методи її оцінювання. Оцінка якості виготовлення та експлуатації продукції.


^ Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники.

Рейтинг товару і порядок його визначення. Нормативні показники властивості товару. Оцінювання конкурентоспроможності товару. Аналіз цінових і нецінових критеріїв конкурентоспроможності.


^ Тема 6. Ринок товарів і послуг.

Класифікація ринків та видів ринкового попиту. Оцінювання поточного попиту.

Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару.

Мікроекономічні теорії споживацької поведінки. Економічні умови задоволення потреб споживача. Концепція кривих байдужості. Психологічні та соціологічні теорії споживацької поведінки.


^ Тема 8. Маркетингові дослідження товарного ринку.

Процес маркетингового дослідження товарного ринку. Методи дослідження товарного ринку.


Тема 9. Цільовий ринок товару і методика його вибору.

Основні об’єкти маркетингових досліджень. Головні чинники вибору цільового ринку. Методика вибору цільового ринку та цільового сегменту. Оцінка доступності та можливостей освоєння ринку.


^ Тема 10. Організація управління продуктом.

Основні завдання організації управління продуктом. Методи управління продуктом.


Тема 11. Життєвий цикл товару.

Визначення життєвого циклу товарів та його різновиди. Графічний вираз життєвого циклу та його аналіз. Основні етапи життєвого циклу товару.


^ Тема 12. Планування нового продукту і розроблення товару.

Основні завдання планування продукту. Визначення та класифікаційні ознаки нової продукції. Етапи планування нового продукту. Проектування товару.

Тема 13. Призначення та види ідентифікування продукції.

Суть та критерії ідентифікування продукції. Типи товарних марок та товарних знаків.


Тема 14. Упаковка в системі планування продукту.

Призначення і функції упаковки. Розробка стратегії ефективної упаковки.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Суть товарної політики та фактори, що впливають на її формування.

 2. Маркетингове розуміння продукту і товару.

 3. Товар, його класифікація та рівні товару.

 4. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг.

 5. Показники якості та методи її оцінювання.

 6. Оцінка якості виготовлення та експлуатації продукції.

 7. Рейтинг товару і порядок його визначення.

 8. Методика оцінювання конкурентоспроможності товару.

 9. Цінові і нецінові критерії конкурентоспроможності.

 10. Мікроекономічні теорії споживацької поведінки.

 11. Економічні умови задоволення потреб споживача.

 12. Концепція кривих байдужості.

 13. Психологічні та соціологічні теорії споживацької поведінки.

 14. Основні завдання організації управління продуктом.

 15. Методи управління продуктом.

 16. Визначення життєвого циклу товарів та його різновиди.

 17. Графічний вираз життєвого циклу та його аналіз.

 18. Основні етапи життєвого циклу товару.

 19. Основні завдання планування продукту.

 20. Визначення та класифікаційні ознаки нової продукції.

 21. Етапи планування нового продукту.

 22. Проектування товару.

 23. Суть та критерії ідентифікування продукції.

 24. Поняття товарної марки та товарного знаку.

 25. Основні види товарних знаків. Вимоги до їх розробки.

 26. Стратегія використання товарних марок.

 27. Призначення і функції упаковки.

 28. Розробка стратегії ефективної упаковки.


Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств. – Донецьк: Дон дует, 2006. – 230 с.

 2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми: «Університетська книга», 2005.

 3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003.

 4. Кучеренко В.Д., Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2005.

 5. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2006.Дисципліна «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ»

Програма дисципліни


^ Тема 1. Комунікації в системі маркетингу.

Суть комунікації. Аналіз різних точок зору на розуміння комунікації. Суть та завдання МК. Характеристика основних елементів. Класифікація МК, характеристика складових. Інтегровані МК. Причини виникнення та розвиток. Модель ІМК


^ Тема 2. Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях.

Процес комунікації. Види комунікативних систем. Бар'єри комунікації. Методи усунення. Характеристика складових процесу комунікації: джерело, повідомлення, аудиторія

^ Тема 3. Рекламування товару.

Суть реклами, переваги та недоліки в системі МК. Основні види та засоби розповсюдження реклами. Перспективні напрями рекламної діяльності - брендінг, директ - маркетинг. Рішення по створенню реклами (дослідження, розробка стратегії і тактики реклами). Ринок реклами в Україні


^ Тема 4. Стимулювання збуту.

Поняття стимулювання збуту. Різні точки зору на класифікацію засобів. Розробка програми стимулювання збуту. Перспективи застосування засобів стимулювання підприємствами України


^ Тема 5. Організація роботи з громадськістю (паблик рилейшенз).

Суть PR. Принципи, функції PR як засіб впливу на громадську думку та як професійна діяльність. Поняття громадськості та громадської думки. Основні напрями діяльності PR та методи їх реалізації. Розробка програми PR


^ Тема 6. Реклама на місці продажу

Особливості рекламування на місці продажу. Технології рекламування на місці продажу. Поняття мерчандайзингу та об'єктивні умови його виникнення і розвитку. Управління товарними запасами в системі мерчандайзингу. Організація роботи.


^ Тема 7. Прямий маркетинг.

Основні засоби прямого маркетингу. Їх характеристика. Переваги та недоліки. Телемаркетинг. Сфера використання. Інтернет - маркетинг в системі МК. Особливості використання. Багаторівневий маркетинг. Особливості. Суть. Розвиток методів прямого маркетингу в Україні


^ Тема 8. Персональний продаж.

Прийоми особистого продажу. Етапи процесу продажу: пошук потенційних клієнтів, здійснення презентації. Типові заперечення клієнтів та методи їх нейтралізації. Підбір команди продавців. Координація діяльності по збуту


^ Тема 9. Організація маркетингових комунікацій.

Характеристика основних підходів до формування бюджету. Аналітичні та неаналітичні методи, їх суть. Підходи до організації маркетингової комунікативної роботи. Умови створення власного відділу. Співпраця з незалежними організаціями, що надають послуги з МК.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Сутність маркетингової політики комунікацій. Умови ефективності функціонування маркетингових комунікацій.

 2. Класифікація маркетингових комунікацій.

 3. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій. Рівні інтеграції. Взаємозв’язок маркетингових комунікацій з елементами маркетинг-мікс.

 4. Характеристика основних теорій комунікацій та їх практичне значення.

 5. Характеристика процесу формування системи маркетингових комунікацій.

 6. Методи формування бюджету маркетингових комунікацій.

 7. Сутність реклами. Функції. Сильні та слабкі сторони. Класифікація реклами.

 8. Сутність стимулювання збуту. Характерні риси та особливості. Фактори, що визначають цільову орієнтацію стимулювання збуту.

 9. Цілі та засоби стимулювання споживачів. Методи цінового стимулювання продажу.

 10. Основні мотиви та цілі стимулювання торгівлі. Характеристика основних засобів стимулювання торгівлі.

 11. Цілі та засоби стимулювання власного торгівельного персоналу.

 12. Алгоритм розробки програми з стимулювання збуту.

 13. Поняття мерчандайзингу. Об’єктивні умови виникнення та розвитку.

 14. Основні види робіт, що входять у комплекс мерчандайзингу.

 15. Характеристика рекламних матеріалів на місці продажу. Основні методи анімації в мерчандайзингу.

 16. Сутність особистого продажу. Відмінні риси та особливості. Характеристика основних форм особистого продажу.

 17. Етапність процесу продажу.

 18. Послідовність виконання дій з підготовки до візиту. Характеристика основних методів встановлення контактів з покупцем.

 19. Етапність пошуку потенційних покупців. Методи збору інформації для формування перспективного портфелю замовлень.

 20. Характеристика підготовчого етапу проведення презентації. Підходи до проведення презентації.

 21. Основні причини, що викликають заперечення. Класифікація основних заперечень. Характеристика способів нейтралізації заперечень.

 22. Сутність та відмінність прямого маркетингу як інструменту маркетингових комунікацій. Причини швидкого розвитку прямого маркетингу. Їх характеристика.

 23. Характерні особливості, переваги та недоліки прямого маркетингу. Основні форми прямого маркетингу, їх характеристика.

 24. Алгоритм розробки та реалізації директ-маркетингової програми.

 25. Сутність PR як інструменту маркетингових комунікацій. Характеристика основних моделей розвитку PR. Принципи та функції PR.

 26. Види програм PR. Їх характеристика.

 27. Процес планування програми з PR.

 28. Поняття виставки та ярмарки. Цілі участі. Класифікація виставок за рядом критеріїв.

 29. Характеристика основних етапів забезпечення ефективності участі у виставці. Складові підготовчого етапу у часті у виставках. Безпосередня участь у виставці. Основні рішення.

 30. Спонсорство. Сильні та слабкі сторони. Характеристика видів спонсорства за критерієм типу цільової аудиторії.


Рекомендована література

 1. Бернет Д.Ж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход /Перевод с англ. под ред. С,Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001. - 864с.

 2. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006.

 3. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – КНЕУ, 2000.

 4. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: Перевод со 2-го англ. Изд. – К.: Знання-Прес, 2003Дисципліна «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Програма дисципліни


Тема 1. Сутність і система маркетингових досліджень

Суть, роль, мета і завдання маркетингових досліджень. Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. класифікація ринків. Алгоритм процесу маркетингових досліджень і його основні елементи. Види маркетингових досліджень. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень., їх переваги та недоліки.


Тема 2. Маркетингова інформація

Необхідність значущість та види маркетингової інформації. Суть вторинних даних, вимоги до них та застосування. Джерела вторинної маркетингової інформації. Джерела кон’юнктурної інформації. Джерела вторинної інформації в Україні.


Тема 3. Методи збирання первинної інформації

Особисті опитування, їх класифікація. Телефонні опитування. Поштові опитування. переваги та недоліки видів опитувань. Панельний метод опитування. Експериментальні маркетингові дослідження. Спостереження як метод маркетингового дослідження, його види та порядок проведення.


Тема 4. Розробка опитувальних анкет

Поняття опитувальних анкет, їх функції та види. Вимоги до складання опитувальних анкет. Типи запитань в анкетах та їх використання. Відкриті та закриті запитання, їх переваги та недоліки. Етапи розробки анкети.


Тема 5. Визначення обсягу вибірки в опитувальних дослідженнях

Поняття вибірки та розрахунок її похибки. Методи визначення обсягу вибірки. Способи формування вибірки. Вибірки для дослідження різних ринків.


Тема 6. Дослідження кон’юнктури і місткості ринку

Склад кількісних показників ринку, їх характеристика та призначення. Визначення потенціалу ринку. Поняття місткості ринку. Розрахунок місткості ринку. Поняття кон’юнктури ринку та основні аспекти її дослідження. Система показників загальноекономічної кон’юнктури ринку. Вивчення кон’юнктури конкретного товарного ринку. Алгоритм прогнозу кон’юнктури ринку. Методи економічного аналізу, які використовуються при дослідженні кон’юнктури ринку.


Тема 7. Сегментація ринку

Сегментація ринку як вихідний момент диференційованого маркетингу. Переваги та недоліки сегментації ринку. Підходи до сегментації ринку. Ознаки сегментації ринку за характерними особливостями продукції та поведінки споживачів. Алгоритм процесу сегментації ринку. Критерії вибору сегментів ринку як цільових ринків фірми.


Тема 8. Прогнозні дослідження збуту

Поняття прогнозу збуту фірми. Методи прогнозування обсягу продажу фірми. Оцінні методи прогнозування збуту. Екстраполяційні методи прогнозування збуту. Причинні методи прогнозування збуту. Фактори, які впливають на прогноз збуту. Економічні показники, які використовуються в прогнозуванні збуту.


Тема 9. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів

Види конкурентів фірми (активні та потенційні, конкуренти по продажу продукції, збуту). Перелік питань стосовно конкурентів фірми. Джерела інформації про конкурентів. Облікова картка конкурентів фірми. Закономірності і правила конкурентної боротьби. Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі.


Тема 10. Дослідження поведінки споживачів

Чинники маркетингового впливу на поведінку споживачів. Чинники соціокультурного впливу на поведінку споживачів: культура, субкультура, референтні групи, сім’я, особистий вплив. Чинники “чорної скриньки” споживача: потреби, цінності, побажання, мотиви, особистий стиль життя, сприйняття, орієнтація, пізнавальні дисонанси. Дослідження відношення споживачів до товару та фірми. Дослідження запитів споживачів та ступеня їх задоволення. Вивчення намірів споживачів.


Тема 11. Дослідження конкурентоспроможності підприємства

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, їх склад, порядок визначення. Етапи дослідження конкурентоспроможності підприємства. Визначення загального показника конкурентоспроможності підприємства. Встановлення сильних і слабких сторін підприємства та загального місця його конкурентного положення на ринку.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи