Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Скачати 367.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Сторінка1/4
Дата04.08.2012
Розмір367.89 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту

_____________Гаврилюк-Єнсен Л.В.

«___» ______________2012 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ Шинкарик М.І.

«___» ______________2012 р.ПРОГРАМА

державного комплексного кваліфікаційного екзамену

для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»


Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»

протокол №___ від __________ 20__р.

Голова НМК ___________ В.Я. Брич


Тернопіль – 2012

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра з менеджменту


Програму підготували: к.е.н., доц. Мельник Ю.В.


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри

Протокол №5 від 18.01.2012 р.


Завідувач кафедри О.М. Сохацька

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Атестація здійснюється з метою оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму “Менеджмент” за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

1.2. Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з фаху складається з двох етапів:

1.2.1. 1-ий етап – співбесіда з членами державної екзаменаційної комісії для визначення рівня знань, з’ясування професійних компетенцій у межах програми підготовки, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”) з такого комплексу нормативних та дисциплін, що визначені у варіативній частині Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”:

1.2.1.1. Економічна теорія.

1.2.1.2. Економіка підприємства.

1.2.1.3. Фінанси підприємства.

1.2.1.4. Підприємницьке право.

1.2.1.5. Маркетинг.

1.2.1.6. Основи менеджменту.

1.2.1.7. Операційний менеджмент.

1.2.1.8. Управління персоналом.

1.2.1.9. Організація праці менеджера.

1.2.1.10. Основи зовнішньоекономічної діяльності.


1.2.2. Письмове розв‘язання комплексної розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з однієї з нормативних дисциплін, або дисциплін варіативної частини ОПП.

1.3. Аналітично-розрахункова задача за змістовними модулями однієї з дисциплін моделює умови, з якими може зустрітися випускник у практичній діяльності на первинних посадах. Імітує етапи процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення. Тривалість розв‘язання розрахунково-аналітичної задачі – 2 астрономічні години. Структура задачі: 1)характеристика вихідних даних; 2) інформаційне забезпечення; 3) прийняття управлінського рішення або підготовка проекту такого рішення і оформлення його належним документом (наказом, пояснювальною, доповідною запискою тощо).

1.4. Комплексний державний іспит за фахом визначає рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище економічних та управлінських дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

1.5. Комплексний державний іспит за фахом є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

Головним завданням є контроль та оцінка рівня знань, отриманих студентом протягом чотирьох років навчання.

Реалізація цього завдання припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі управлінських явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні.

Важливе завданням є виявлення навичок вирішення практичних задач, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікро рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливе виховне завдання.

У конкретному вираженні воно виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та послідовності у їх викладанні.

1.6. Методика проведення консультацій (індивідуальних і групових). Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку тижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

 • над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;

 • з підручниками та поточними публікаціями в газетах «Голос України», «БИЗНЕС», «Урядовий кур’єр», журналах «Контракти», «Weekly» тощо;

 • з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.

 • за допомогою інтернет-порталу для управлінців «Management.com.ua»

На першій консультації ознайомлюють студентів:

 • з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;

 • з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.

На консультації викладач розповідає студентам:

 • про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

 • про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

 • про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки, тощо;

 • про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.

Друга консультація проводиться за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. Для цього протягом тижневого терміну, виділеного для підготовки та складання комплексного держіспиту, на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу затверджується графік консультацій та організуються чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються студенти.

1.7. Критерії оцінювання знань

Державна комісія проводить усну співбесіду та оцінює відповідь студента за такими критеріями:

– відмінно (високий рівень, ґрунтовна аргументація відповіді);

– добре (високий рівень, часткова аргументація відповіді);

– задовільно (достатній рівень, не повна аргументація відповіді );

– не задовільно (низький рівень підготовки, відсутність відповіді)

Оцінювання результатів розв‘язування аналітично-розрахункової комплексної ситуаційної задачі відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими загальними критеріями:

“відмінно” – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

“добре” – завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або оформленні; але за умови належного оформлення завдання виконано не менше ніж на 80%;

“задовільно” – завдання виконано не менш ніж на 70% за умови належного оформлення; або не менше ніж на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів (50% за усну співбесіду і 50% за розв‘язання розрахунково-аналітичної задачі).


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЮТЬ БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ


2.1. Економічна теорія

 1. Товарне виробництво як основа ринкової економіки, його суть, умови становлення та історичні етапи еволюції.

 2. Особливості простого та розвиненого товарного виробництва.

 3. Товар та його властивості.

 4. Економічна природа вартості.

 5. Теорії трудової вартості та корисності блага у трактуванні суті товару та його властивостей.

 6. Походження та економічна природа грошей за товарною концепцією. Основні теорії грошей.

 7. Функції металевих грошей. Еволюція грошей та їх функцій.

 8. Інфляція, її суть причини, форми та наслі­дки. Визначення рівня інфляції. Дефляція та її наслідки.

 9. Ціна товару.

 10. Ринковий попит на товар та характер залежності його обсягів від коливань ціни.

 11. Нецінові чинники попиту. Вплив ціни та нецінових чинників на криві попиту.

 12. Ціна товару. Ринкова пропозиція та характер її залежності від ціни. Нецінові чинники пропозиції. Вплив ціни та нецінових чинників на криві пропозиції.

 13. Цінова еластичність попиту та методи її визначення. Еластичність попиту за доходами.

 14. Перехресна еластичність попиту та її види. Практичне значення цінової еластичності попиту.

 15. Цінова еластичність пропозиції та методи її визначення.

 16. Роль ринкового періоду у визначенні еластичності пропозиції товару.

 17. Економічні ресурси (фактори) і людські потреби, їх структура та особливості. Проблема економічного вибору і крива "трансформації".

 18. Капітал підприємства, його кругообіг та оборот. Час і швидкість обороту капіталу.

 19. Основний та оборотний капітал.

 20. Амортизація основного капіталу та її норма.

 21. Економічна природа та спонукальні мотиви конкуренції.

 22. Ринкова модель досконалої конкуренції: суть, ознаки, особливості ціноуторення та формування доходів.

 23. Суть, умови виникнення та форми монополії.

 24. Ринкова модель чистої монополії. Ринкова влада та її визначення. Необхідність і методи антимонопольного регулювання.

 25. Виробництво і витрати підприємства. Альтернативність витрат. Витрати бухгалтерські (розрахункові) та економічні. Витрати постійні і змінні, середні і граничні та їх графіки.

 26. Дохід підприємства та його форми. Валовий, чистий і граничний дохід фірми. Економічний зміст і методи визначення прибутку фірми. Ефективність діяльності фірми та її показники.

 27. Ринок праці, його суть та умови виникнення. Робоча сила як товар. Попит і пропозиція на ринках праці та їх чинники. Умови економічної рівноваги на ринках праці та фактори її порушення.

 28. Суть, функції і структура ринку цінних паперів. Основні види цінних паперів. Фондова біржа та її операції. Біржовий курс цінних паперів і біржові індекси. Кредит та його форми. Комерційний і банківський кредит. Форми і види банківського кредиту. Споживчий і лихварський кредит.

 29. Сукупний продукт як ефект національного виробництва. Система національних рахунків і принципи її побудови. ВВП і ВНП та методи їх обчислення. Чистий національний продукт.

 30. Макроекономічна ефективність виробництва: економічний зміст, форми і система показників.

 31. Закономірності формування і суть світового господарства. Міжнародний поділ праці і глобалізація виробництва. Міжнародна економічна інтеграція: необхідність, суть і напрямки.^ Список рекомендованої літератури

 1. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. Частина І // за редакцією д.е.н., професора Буяна І.В., к.е.н., доцента Ковальчука В.М.- Тернопіль: Лідер.-2005.-378с.

 2. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. Частина ІІ // за редакцією д.е.н., професора Буяна І.В., к.е.н., доцента Ковальчука В.М.- Тернопіль: Лідер.-2005.-296с.

 3. В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай. Історія світової та української економічної думки. Підручник з історії економічних вчень.- Тернопіль: Астон.- 2004.-416с.

 4. Економічна теорія: Посібник вищої школи/ Під заг. ред. Воробйова Є.М.- Харків-Київ: "Корвін", 2003.- 704с.

 5. Економічна теорія: Підручник/ Під. Ред. В.М. Тарасевича.-2006.-784с.

 6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича.- 5-те вид.стеор.- Київ: Знання-Прес, 2006.- 615с.- (Вища освіта ХХ1 ст.)

 7. Білецька, Л.В.. Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник/ Л.В.Б.О. В.Білецька, В.І.Савич.- Київ: ЦНЛ, 2005.- 652с.

 8. Історія економічних вчень.: Підручник./ За ред. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Татаренко.- Київ: КНЕУ, 2005.- 564 с.

 9. Історія економічних учень / За ред. Базилевича.- Київ: "Знання", 2004.- 1300 с.- (Класичний університетський підручник).

 10. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навчальний посібник.- Київ: КНЕУ, 2004.- 431с.

 11. Злупко С.М. Історія економічної теорії.- 2-ге вид.- Київ: "Знання", 2005.- 719с.

 12. Політична економія.: Навчальний посібник 3-те видання./ За ред. Башняніна Г.І. і Шевчук Є.С.- Львів: „Новий Світ-2000”, 2004.- 480с.

 13. Елисеев А.С. Современная экономика: Учебное пособие.- Москва: „Дашков и К”, 2005.- 504с.

 14. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навчальний посібник/ П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін.- Київ: Вища школа, 2005.- 327с.

 15. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобеологія: Навчальний посібник.- Київ: „Академія”, 2005.- 145с.

 16. Макроекономіка: Навчальний посібник. І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька.- Київ: ЦУЛ, 2006.- 176с.

 17. Макроекономіка: Навчальний посібник. В.І. Мельникова, Н.І. Климова.-2-ге вид. Випр. і доп.- Київ: ВД “Професіонал”, 2005.- 400с.

 18. Макроекономіка: Навчальний посібник. П.В. Круш, С.О. Тульчинська.-Київ: ЦУЛ, 2005. - 400с.

 19. Макроекономіка: Навчальний посібник. В.Д. Базилевич, Л.О.Баластрик.-Київ: Атіка, 2005. - 81с.

 20. Макроекономіка: теорія та політика.-Київ: Таксон, 2004.-348с. – (макроекономіка: теорія і політика).

 21. Макроекономіка: Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2005.- 442с.-(Класичний університецький підручник).

 22. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібни. О.С. Кривцов, В.М. Бережний, В.М. Онегіна.-Харків: Факт, 2003. - 199с.

 23. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність)/ За ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука.-Київ: “Магнолія плюс”, 2004.-688с.


^ 2.2. Економіка підприємства


 1. Виробничий процес та формування структури підприємства: виробнича та загальна структура.

 2. Поняття, принципи та методи планування промислового виробництва.

 3. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.

 4. Економічна суть і методи вимірювання продуктивності праці.

 5. Розрахунок та методи встановлення норм праці.

 6. Поняття, класифікація і структура основних фондів.

 7. Облік і оцінка основних виробничих фондів на підприємстві.

 8. Види і показники зношення основних фондів підприємства.

 9. Поняття і методи нарахування амортизації основних фондів.

 10. Поняття і методика розрахунку виробничої потужності підприємства.

 11. Показники використання основних фондів і виробничих потужностей .

 12. Економічна суть, матеріальний склад і структура оборотних фондів і оборотних засобів підприємства.

 13. Поняття та показники оборотності оборотних засобів. Нормування оборотних засобів.

 14. Поняття, показники і методи оцінювання якості продукції.

 15. Стандартизація та сертифікація продукції.

 16. Поняття, види та принципи оплати праці.

 17. Форми і системи заробітної плати.

 18. Поняття, види і планування собівартості продукції.

 19. Поняття, види та розрахунок прибутку підприємства.

 20. Поняття та розрахунок рентабельності виробництва.


Список рекомендованої літератури

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. – К.: Атіка, 2006. – 528с.

 2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства. – К.: “Каравела”; Львів:“Новий світ – 2000”, 2001.

 3. Вихрущ В. П. Основи бізнесу. –Тернопіль, Збруч, 1998.

 4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка пдіприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

 5. Господарський кодекс України № 436-ІV від 16.01.2003. – К.: Атіка, 2003. – 208с.

 6. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 7. Економіка підприємства / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001.

 8. Економіка пдіприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248с.

 9. Економіка підприємства / Під ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

 10. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301с.

 11. Харів П.С., Вашків О.П., Собко О.М. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств. – Тернопіль. 2002.

 12. Экономика предприятия. / Под ред. Волкова О.И. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 601с.

 13. Экономика предприятия. / Под ред. Грузинова В.П. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 14. Экономика предприятия. / Под. ред. Швандара В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 718с.

 15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Горфинкеля В.Я. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 718с.


^ 2.3. Фінанси підприємства


 1. Дискусійні питання сутності та функціонального призначення фінансів підприємств у ринкових умовах господарювання.

 2. Специфіка та шляхи вдосконалення організації фінансової роботи на вітчизняних підприємствах.

 3. Модернізація методів фінансового відтворення основних засобів підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 4. Порівняльна характеристика чинних податкового та фінансових методів нарахування амортизаційних відрахувань.

 5. Альтернативні підходи до визначення економічної сутності оборотних коштів підприємства, їх оптимальний склад і раціональне розміщення.

 6. Характеристика застосовуваних у вітчизняній практиці методів визначення планової потреби в оборотних коштах на підприємстві.

 7. Сутність і значення системи грошових розрахунків у фінансово-господарській діяльності підприємства, принципи їх організації.

 8. Оцінка переваг та недоліків різних форм безготівкових розрахунків у господарському обігу підприємств.

 9. Готівкові розрахунки на підприємстві: суть, сфера застосування та особливості організації.

 10. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Специфіка визнання доходів у податковому і бухгалтерському обліку.

 11. Особливості ринкового ціноутворення та характеристика основних методів встановлення оптимального рівня цін на підприємстві.

 12. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства, його функціональне призначення, порядок формування та показники вимірювання.

 13. Проблемні аспекти розподілу та раціонального використання чистого прибутку підприємства.

 14. Порівняльна оцінка переваг та недоліків існуючих методів розрахунку (планування) прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства.

 15. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах: зміст, форми та напрями оптимізації.

 16. Економічна необхідність, сутність та класифікація кредитів для підприємств.

 17. Перспективи розвитку сучасних форм банківського кредитування та кредитно-гарантійного обслуговування підприємств (овердрафт, кредит під облік векселів, акцептний і авальний кредити, факторинг тощо).

 18. Необхідність, значення та напрями вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства в умовах трансформації економічної системи.

 19. Характеристика діючої системи оподаткування юридичних осіб та концептуальні підходи до її реформування.

 20. Специфіка оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб в Україні та можливість впровадження відповідного позитивного зарубіжного досвіду.


Список рекомендованої літератури

 1. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка. – 2000. – 288с.

 2. Господарський кодекс України. Документ 436-15 від 16 січня 2003 року / http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Документ 996-14 від 16 липня 1999 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Документ 2343-12 від 14 травня 1992 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств ” від 28 грудня 1994 року р. (зі змінами та доповненнями) / http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України “Про податок на додану вартість”. Документ 168/97-вр від 3 квітня 1997 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України “Про систему оподаткування”. Документ 1251-12 від 25 червня 1991 року. / http://zakon.rada.gov.ua

 8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 400 с. – іл.

 9. Котик Н. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік. – Xарків: Фактор. – 2001.

 10. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Держкомітет промислової політики України. – К, 2000.

 11. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. – К, 2000.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (зі змінами та доповненнями).

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 (із змінами та доповненнями).

 14. Положення Національного банку України “Про кредитування”, затверджене Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 р. із змінами та доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України (від 22.04.1996 р. № 97 до 07.05.2001 № 186).

 15. Слав’юк. Р. А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Луцьк: Ред. – вид. відд. “Вежа” Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2001. – 456с.

 16. Филимоненков А. С. Финансы предприятий / Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга. – 2002. – 280с.

 17. Финансы. Учебник. Под ред. проф. В.В. Ковалева. – М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. – 640с.

 18. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ. – 2002. – 571с.

 19. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге видання, перероблене. і доповнене. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 20. Фінанси: Підручник / За ред.. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи