Тема Методологічні засади статистики icon

Тема Методологічні засади статистики
НазваТема Методологічні засади статистики
Сторінка1/19
Дата04.08.2012
Розмір2.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ЗМІСТ


Передмова…………………………………………………………………….

2

Тема 1. Методологічні засади статистики

4

Тема 2. Статистичне спостереження

4

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних

5

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники:………………………….

12

4.1. Абсолютні та відносні величин

12

4.2. Середні величини………………………………………

15

4.3. Показники варіації……………………………………

20

Тема 5. Аналіз рядів розподілу…………………………………

25

Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків30

Тема 7. Аналіз інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку…………..

37

Тема 8. Індексний метод…

45

Тема 9. Вибірковий метод…………………………………………………..

51

Основна література

57

Додаткова література

58

Додатки……………………………………………………………………….
Додаток А. Значення функції

61

Додаток Б. Інтегральна функція нормального розподілу

63

Додаток В.Таблиця 5%-го та 1%-го рівнів імовірності коефіцієнтів кореляції

64

Додаток Г. Критичні значення F-критерію

65

Додаток Д. Розподіл

66

Додаток Ж. Значення критерію Пірсона для рівня істотності 0,10; 0,05; 0,01

67

Додаток З. Значення інтеграла ймовірності

68

Додаток Е. Середні коефіцієнти зростання

69
ПЕРЕДМОВА

Метою вивчення дисципліни «Статистика» є оволодіння як теоретичними основами статистичного дослідження, так і методами узагальнення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси, закономірності суспільного розвитку. Важливу роль при цьому відіграє формування навичок виконання розрахункових операцій, економічна інтерпретація результатів розрахунків.

Збірник задач призначений для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів з метою їх використання у розробці обґрунтованих управлінських рішень та рекомендацій щодо діяльності досліджуваного об'єкта. За своїм змістом він відповідає типовій програмі нормативної дисципліни «Статистика» освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 «Економіка і підприємництво».

У збірнику задач теми подано у такій послідовності:

1. Методологічні засади статистики.

2. Статистичне спостереження.

3. Зведення і групування статистичних даних.

4. Узагальнюючі статистичні показники.

4.1. Абсолютні та відносні величини.

4.2. Середні величини.

4.3. Показники варіації.

5. Аналіз рядів розподілу.

6. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків.

7. Аналіз інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку.

8. Індексний метод.

9. Вибірковий метод.

При формуванні задач використано дані, наведені у статистичних довідниках і збірниках, а також умовні дані. Більшість задач передбачає не лише одержання правильної відповіді у числовому вираженні, а й обґрунтування методики розрахунків та їх інтерпретацію, побудову графіків, формулювання висновків змістовного характеру.

Збірник задач підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедри статистики Тернопільського національного економічного університету: О.В. Кустовська (передмова, теми 3,6), Л.П. Матійчук (тема 4.1); В.С. Чорний (тема 4.1); В.В. Солтис (тема 4.2), А.В. Гнатишин (тема 4.3), Є.І. Ткач (тема 5), Я.І. Костецький (тема 7), І.М. Шост (тема 7), Р.В. Ціщик (тема 8), О.С. Понятишин (тема 8), В.П. Сторожук (тема 9).

^ ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ


Контрольні питання

 1. Предмет і метод статистичної науки.

 2. Теоретичні основи статистики.

 3. Взаємозв’язок статистики з іншими науками.

 4. Закон великих чисел і його значення в статистиці.

 5. Поняття про статистичні закономірності.

 6. Основні стадії (етапи) статистичного дослідження.

 7. Облік і статистика в Україні.

 8. Сучасна організація статистики в Україні.

 9. Статистика і комп’ютерна обробка інформації.

 10. Поняття про автоматизовану систему державної статистики (АСДС) і перспективи її розвитку.

 11. Зв'язок загальної теорії статистики з соціально-економічною і галузевими статистиками.

 12. Сучасна організація статистичної діяльності в зарубіжних країнах.


Література [1, с. 11-26; 4, с. 12-25; 6, с. 17-20; 7, с. 13-37; 8, с. 5-21; 9, с. 5-10; 13, с. 5-20; 14, с. 5-8; 15, с. 13-23; 16, с. 13-23; 17, с. 5-9].


^ ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Контрольні питання

 1. Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження.

 2. Основні форми статистичного спостереження.

 3. Види статистичного спостереження за часом реєстрації фактів.

 4. Види статистичного спостереження за повнотою охоплення сукупності.

 5. Види статистичного спостереження за джерелами даних.

 6. Статистичні способи збирання даних.

 7. Організаційні питання плану статистичного спостереження.

 8. Мета спостереження, об’єкт і одиниця спостереження.

 9. Принципи і правила складання програми статистичного спостереження.

 10. Правила формування питань у статистичному формулярі.

 11. Програма і види звітності.

 12. Спеціальні статистичні спостереження.

 13. Помилки спостереження і заходи щодо забезпечення точності статистичного спостереження.


Література [1, с. 28-40; 4, с. 26-42, 6, с. 20-25; 7, с. 38-53; 9, с. 11-19; 13, с. 21-39; 14, с. 8-18; 15, с. 24-36; 16, с. 24-36].


^ ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ


Контрольні питання

 1. Зведення – друга стадія статистичного дослідження.

 2. Завдання зведення, його основний зміст і етапи.

 3. Види зведення та його програма.

 4. Групування як основа наукової обробки статистичних даних.

 5. Завдання групувань, їх значення у статистичних дослідженнях.

 6. Типологічні, структурні та аналітичні групування.

 7. Групування прості та комбінаційні.

 8. Завдання багатомірних групувань.

 9. Вибір групувальної ознаки (ознак).

 10. Визначення числа груп і величини інтервалів.

 11. Спеціалізовані інтервали.

 12. Групування за атрибутивними ознаками.

 13. Необхідність вторинного групування, техніка його виконання.

 14. Роль і значення статистичних таблиць в економічних дослідженнях.

 15. Основні елементи статистичних таблиць.

 16. Види статистичних таблиць.

 17. Підмет і присудок статистичних таблиць.

 18. Розробка макетів, принципи та правила побудови статистичних таблиць.


Література [1, с. 43-70; 2, с. 10-32; 4, с. 43-72; 6, с. 74-88; 7, с. 146-171; 8, с. 305-337; 9, с. 20-35; 12, с. 30-36; 13, с. 40-65; 14, с. 19-38; 15, с. 37-65; 16, с. 37-65; 17, с. 28-40].
^
Задачі для виконання на практичному занятті
та самостійної роботи
3.1. Маємо наступні дані про роботу 20 заводів однієї з галузей промисловості у звітному періоді (табл. 3.1, дані умовні):
Таблиця 3.1з/п

Середньорічна вартість основ-них виробни-чих фондів, млн. грн.

Вироблено продукції у звітному періоді,

млн. грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

Середньооблі-кова кількість штатних праців-

ників, осіб

Рентабель-ність операційної діяльності, %

1

38

49

92

245

15,9

2

13

31

142

217

7,3

3

16

28

130

326

6,5

4

24

45

119

410

10,1

5

18

30

124

416

12,3

6

42

50

103

460

14,2

7

17

24

140

273

7,0

8

35

64

95

485

12,4

9

46

71

97

516

15,5

10

29

40

91

394

7,5

11

32

46

112

447

9,8

12

10

23

128

210

7,3

13

19

34

114

305

10,6

14

22

41

123

349

12,1

15

25

37

115

307

23,4

16

31

55

102

426

14,1

17

36

62

93

494

22,0

18

40

61

98

540

26,8

19

25

43

134

307

10,1

20

28

49

117

342

7,4


За даними табл. 3.1:

а) для узагальненої характеристики діяльності сукупності підприємств розрахувати зведені показники, пояснити одержані результати;

б) виконати структурне групування заводів за обсягом виробленої продукції, утворивши три групи з рівними інтервалами. Зробити висновки.

в) здійснити типологічне групування заводів за собівартістю одиниці продукції, утворивши три групи – з низькою, середньою та високою собівартістю. По кожній групі визначити кількість заводів, обсяг виробленої продукції. Зробити висновки.

г) для вивчення взаємозв’язку між обсягом виробленої продукції та вартістю основних виробничих фондів виконати аналітичне групування заводів за факторною ознакою, утворивши три групи з рівними інтервалами. По кожній групі та по сукупності підрахувати:

а) кількість заводів;

б) вартість основних виробничих фондів – всього і в середньому на один завод;

в) обсяг виробленої продукції – всього і в середньому на один завод.

Результати подати у вигляді групової таблиці. Проаналізувати одержані показники та зробити короткі висновки.

3.2. За даними таблиці 3.1. для вивчення залежності між обсягом виробленої продукції та собівартістю одиниці продукції виконати аналітичне групування заводів, утворивши чотири групи з рівними інтервалами.

По кожній групі та по сукупності підрахувати: кількість заводів; середнє виробництво продукції на один завод; середню собівартість одиниці продукції на один завод. Результати подати у вигляді групової таблиці. Зробити короткі висновки.

3.3. За даними табл. 3.1 виконати аналітичне групування заводів за середньообліковою кількістю штатних працівників, утворивши три групи з рівними інтервалами. Кожну групу і сукупність загалом охарактеризувати: кількістю заводів; кількістю штатних працівників (всього і в середньому на один завод); обсягом виробленої продукції (всього, в середньому на один завод і на одного штатного працівника). Результати розрахунків подати у вигляді групової таблиці, зробити короткі висновки.

3.4. Використовуючи дані таблиці 3.1 виконати типологічне групування заводів за рівнем рентабельності, утворивши чотири групи – з низькою, середньою, високою та дуже високою рентабельністю. Кожну групу охарактеризувати кількістю заводів, вартістю основних виробничих фондів, обсягом виробленої продукції. Результати подати у табличній формі. Зробити висновки за результатами розрахунків.

3.5. За даними про якість ґрунтів та урожайність озимої пшениці по тридцяти сільськогосподарських підприємствах регіону (табл. 3.2) виконати:

а) типологічне групування підприємств за якістю ґрунтів, утворивши три групи – з низькою, середньою та високою якістю. По кожній групі обчислити кількість підприємств та середню урожайність озимої пшениці. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці, зробити висновки;

б) структурне групування сільськогосподарських підприємств за урожайністю озимої пшениці, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами;

в) аналітичне групування для вивчення залежності урожайності озимої пшениці від якості ґрунтів, утворивши чотири групи з рівними інтервалами за факторною ознакою. По кожній групі визначити кількість сільськогосподарських підприємств, середню якість ґрунтів (у балах) та середню урожайність озимої пшениці (ц/га). Результати розрахунків подати у вигляді таблиці, зробити висновки.

Таблиця 3.2

№ з/п

Середня якість ґрунту (балів)

Урожайність

озимої пшениці, ц/га

№ з/п

Середня якість ґрунту (балів)

Урожайність

озимої пшениці, ц/га

1

41

29

16

41

27

2

46

36

17

46

32

3

50

39

18

54

41

4

53

40

19

43

30

5

42

25

20

47

33

6

48

37

21

49

34

7

45

32

22

52

41

8

53

41

23

55

43

9

40

24

24

47

39

10

46

28

25

51

35

11

48

29

26

43

28

12

49

35

27

48

33

13

44

30

28

45

37

14

48

37

29

47

34

15

49

34

30

42

31


3.6. Маємо дані про середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника по регіонах України у 2009 р. :
Середньомісячна заробітна плата, грн.
Середньомісячна заробітна плата, грн..

Україна

1906

Миколаївська

1806

АР Крим

1707

Одеська

1787

Вінницька

1511

Полтавська

1733

Волинська

1427

Рівненська

1614

Дніпропетровська

1963

Сумська

1593

Донецька

2116

Тернопільська

1412

Житомирська

1493

Харківська

1804

Закарпатська

1562

Херсонська

1482

Запорізька

1843

Хмельницька

1521

Івано-Франківська

1627

Черкаська

1532

Київська

1987

Чернівецька

1523

Кіровоградська

1537

Чернігівська

1465

Луганська

1873

м. Київ

3161

Львівська

1667

м. Севастополь

1882


За наведеними даними виконати: а) структурне групування регіонів України за рівнем середньомісячної заробітної плати, утворивши чотири групи з рівними інтервалами; б) типологічне групування з утворенням трьох груп – з низькою, середньої та високою середньомісячною заробітною платою працівників; в) альтернативне групування з виділенням двох груп регіонів – із середньомісячною заробітною платою нижче та вище середньої по Україні. Зробити висновки

3.7. Виконати комбінаційне групування робітників за стажем роботи (до 5 років включно і понад 5 років) і за тарифним розрядом (1–3, 4–6) за наступними даними (табл. 3.3, дані умовні).

Таблиця 3.3

Номер робітника

Стаж роботи, років

Тариф-

ний розряд

Місячна заробітна плата, грн.

Номер робітника

Стаж роботи, років

Тариф-

ний розряд

Місячна заробітна плата, грн.

1

6

3

1480

11

9

4

1700

2

3

4

1600

12

4

3

1300

3

8

5

1700

13

1

2

1100

4

12

6

2200

14

3

3

1400

5

1

1

1200

15

7

5

1750

6

2

3

1500

16

8

5

1700

7

8

3

1600

17

11

6

2900

8

6

4

1400

18

5

2

1250

9

5

5

1650

19

10

4

1400

10

7

4

1620

20

7

6

2500

За результатами групування по кожній групі та підгрупі розрахувати середню заробітну плату, обчислені показники подати у вигляді таблиці. Зробити висновки.

3.8. Маємо такі дані про успішність студентів одного з факультетів вищого навчального закладу (табл. 3.4, дані умовні). Для вивчення залежності успішності студентів у ІІ семестрі від середнього балу в І семестрі та пропущених занять ІІ семестрі виконати комбінаційне групування за середнім балом у І семестрі (І група – до 80 балів; ІІ група – 80 балів і більше) і пропущеними заняттями (І підгрупа – до 20 годин; ІІ підгрупа – 20 годин і більше). По кожній групі та підгрупі обчислити середній бал у ІІ семестрі. Зробити висновки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Тема Методологічні засади статистики iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
Тема Методологічні засади статистики iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра ухвалено на засіданні кафедри статистики
...
Тема Методологічні засади статистики iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Тема Методологічні засади статистики iconV. плани практичних та лабораторних занять змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоровязбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз практичне заняття 1
Теоретико-методологічні засади здоровязбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз
Тема Методологічні засади статистики iconОБҐрунтування І програма дослідно-експериментальної роботи "Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи"
Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи
Тема Методологічні засади статистики iconУ двох змістових модулях розглядаються головні теоретичні, методологічні та методичні засади політичної географії як структурного підрозділу суспільної географії, зокрема: 1 теоретичні засади цієї наукової дисципліни

Тема Методологічні засади статистики iconV. Плани семінарськиХ занять
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Тема Методологічні засади статистики iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
О. М. Гладун. Композиційне оцінювання двовимірних розподілів: методологічні проблеми та шляхи їх вирішення
Тема Методологічні засади статистики iconV. плани семінарських І практичних занять
Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгводидактики як науки
Тема Методологічні засади статистики iconVІ. Завдання для самостійної роботи
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи