Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 312.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата04.08.2012
Розмір312.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Тернопільський національний економічний університет

Факультет економіки і управління


Затверджую”

Декан українсько-нідерландського факультету міжнародної економіки і менеджменту

________________Гаврилюк-Єнсен Л.В.

“_____”_____________” 2010р.
Затверджую”

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________Шинкарик М.І.

“_____”_____________” 2010р.


^ Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

з дисципліни «ЕКОЛОГІЯ»


Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”


^ Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”


Фахове спрямування “Менеджмент міжнародної інвестиційної діяльності”


Кафедра управління персоналом і регіональної економіки


Форма

навчання / факультет

Курс

Семестр

Лекції

Прак-тичні

ІРС (ІНДЗ)

Разом

СРС

Екзамен, залік

^ Денна

УНФ МЕМ

ІІ

ІІІ

36

18

3

57

51

Залік ІІІТернопіль – 2010


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.030601 “Менеджмент”, затвердженої наказом МОН України № 404 від 25.05.2001 р.


Робоча програма розроблена доцентом кафедри УП і РЕ, к.г.н. Царик Т.Є.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри УП і РЕ протокол № 1 від 30.08.2010 р.


З
(підпис)
авідувач кафедри УП і РЕ к.е.н., проф. Качан Є.П.________________


Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією зі спеціальності 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці” протокол № ____ від ___________ р. *


Голова НМК проф. Качан Є.П. ________________


(підпис)

^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Екологія”

1. Опис дисципліни “Екологія”

^ Дисципліна – Екологія


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS

^ УНФМЕМ – 3

Галузь знань

0306 Менеджмент і адміністрування


Нормативна дисципліна*

^ Кількість залікових модулів – 3

Напрям підготовки

6.030601 Менеджмент

Фахове спрямування

Менеджмент міжнародної інвестиційної діяльності

^ Рік підготовки:

Денна – ІІ

Семестр:

Денна – ІІІ


Кількість змістових модулів – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

^ Лекції:

Денна – 36 год.

Практичні заняття:

Денна – 18 год.

Загальна кількість годин

^ УНФМЕМ – 108
Самостійна робота:

Денна – 51 год.

Індивідуальна робота (ІНДЗ) – 3 год.

Тижневих годин:

Денна форма навчання

ІІІ семестр

УНФМЕМ – 6 год., з них аудиторних – 3 год.
Вид підсумкового контролю –

залік^ 2. Мета і завдання вивчення дисципліни “Екологія”

2.1. Мета вивчення дисципліни

Головна мета курсу “Екологія” – засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами природокористування, у тому числі економічні. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів екологічного менеджменту, аудиту і маркетингу. Ця дисципліна належить до фундаментальних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів і менеджерів.

Вивчення курсу “Екологія” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (мікроекономіка, макроекономіка, політична економія, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

^ 2.2. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни “Екологія” студенти повинні знати:

– теоретичні основи раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища;

– методи проведення екологічних досліджень і організації природозахисної діяльності;

– методологію і методику розрахунків і збирання платежів за використання природних ресурсів, відшкодування збитків від забруднення та інших порушень стану навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни “Екологія” студенти повинні вміти:

– виконувати необхідні розрахунки з оцінки соціально-економічної ефективності природоохоронної діяльності;

– розраховувати державні збори за використання природних ресурсів, за забруднення атмосфери, водойм і заховання відходів;

– організувати екологічний менеджмент і аудит у діяльності підприємств і організацій.

^ 2.3. Завдання лекційних занять

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними теоретичними і прикладними питаннями екології, світовим досвідом та сучасним станом вирішення екологічних проблем в Україні.

Завдання лекційних занять полягає у:

– викладанні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань впровадження економічного, правового і організаційного механізму раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища та можливостей їх використання в практичній фаховій діяльності;

– формуванні у студентів цілісної системи теоретичних і проблемних знань з курсу “Екологія”.

^ 2.4. Завдання проведення практичних занять

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички економічного аналізу природозахисної діяльності з метою їх використання в виробничій і управлінській діяльності.

Завдання проведення практичних занять:

– навчитися розраховувати платежі за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища;

– навчитися оцінювати соціально-економічну ефективність природоохоронних заходів;

– засвоїти методику оцінювання збитків від негативного господарського впливи на навколишнє середовище;

– глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.


^ 3. Програма дисципліни “Екологія”

Змістовний модуль 1. Наукові основи екології, екологічні проблеми світу і України

Тема 1. Предмет, методи, завдання дисципліни

Визначення, предмет, завдання і значення екології. Історичний нарис виникнення, становлення та розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами, роль в житті суспільства.

Поняття про “загальну екологію”, у тому числі аутекологію, демекологію (популяційну чи демографічну екологію), синекологію (науку про екосистеми, у тому числі поняття “біосфери”). Роль вчення В.І. Вернадського про ноосферу для розвитку екології. Поняття про прикладні аспекти екології: охорона природи (довкілля); природокористування та екотехнології, економіка природокористування, соціоекологія та ін. Сукупність наукових методів дисципліни.

^ Тема 2. Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища

Екологізація функціонування триєдиної системи “природа –господарство – населення”. Поняття про екологічну безпеку і безпеку життєдіяльності, екологічний ризик.

Сучасні наукові підходи і обґрунтування концепцій еколого-економічного збалансованого розвитку людства. Ідеї В. Вернадського про ноосферу. Концепція сталого розвитку. Концепція біотичної регуляції навколишнього середовища. Ідея коеволюційного розвитку суспільства і природи. Концепція “неотехнооптимізму”. Основні екологічні закони.

^ Тема 3. Екологічне виховання населення

Філософсько-екологічна методологія збереження життя на Землі. Формування нового екологічного мислення. Соціальна екологія та її проблеми. Екологія людини – біологічні і соціальні аспекти. Етноекологічні проблеми. Роль та завдання екологічної освіти та виховання. Забезпечення безперервності цього процесу. Формування екологічної етики та моралі. Екологічна культура. Необхідність екологічної підготовки фахівців найрізноманітніших спеціальностей.

^ Тема 4. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище

Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань сучасної цивілізації. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище. Парниковий ефект, проблеми озонової діри, кислотних дощів. Опустелювання. Природні і антропогенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Проблеми перенаселення, перевиробництва і перезабруднення. Проблеми утилізації відходів.

Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: промисловості, сільського і лісового господарств, транспорту, комунального господарства, військової справи, науки і культури. Урбоекологічні проблеми. Основи радіоекології. Екологія і космос.

^ Тема 5. Еколого-економічні і еколого-соціальні проблеми використання природних ресурсів

Сучасний стан навколишнього природного середовища світу і України. Причини розростання екологічної кризи.

Загальний стан природних ресурсів планети і України (мінерально-сировинних, енергетичних, біологічних, земельних та інших). Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів та їх охорона: повітряного і водного середовищ, літосфери, ґрунтів, надр, тваринного і рослинного світу. Заповідна справа.

Вплив екологічних негаразд на здоров’я людини. Основні проблеми соціально-економічного розвитку України та їх екологічні наслідки.

^ Тема 6. Регіональні екологічні проблеми України

Характеристика екологічних умов Полісся, Придніпров’я, Донбасу, Поділля, Східної України, Прикарпаття, Карпат і Закарпаття, Причорномор’я, Криму, Чорного і Азовського морів. Наслідки аварії на ЧАЕС. Шляхи виходу з екологічної кризи.

^ Тема 7. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

Національна і глобальна екополітика. Найліпші досягнення у вирішенні природозахисних проблем в країнах світу. Глобальні і регіональні проблеми. Міжнародна діяльність в галузі збереження біосфери і цивілізації. Види і напрями діяльності. Міжнародні інститути у сфері природоохоронної діяльності. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища.

Основні міжнародні та національні державні і громадські екологічні організації, рухи. Екологічний рух в Україні.


^ Змістовний модуль 2. Правові, організаційно-управлінські й економічні методи регулювання природокористування

Тема 8. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища

Екологічне право. Юридичні аспекти взаємодії суспільства та природи. Закони, нормативні акти України про охорону довкілля. Роль екологічного законодавства у стабілізації та покращення довкілля, охорони природи.

Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування: структура, основні інститути (організації), функції.

Система стандартів і норм природозахисної діяльності. Екологічне ліцензування виробничої діяльності. Екологічна паспортизація об’єктів. Екологічний менеджмент і аудит, екологічний маркетинг.

^ Тема 9. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

Основні поняття про методи оцінки екологічного стану компонентів довкілля. Геоінформаційні системи і екологія. Формування баз екологічних даних (галузевий і середовищний підходи). Екологічне картування. Поняття про нормативні показники забруднення. Синергічний і акумуляційний ефекти. Екологічний моніторинг (сферний, галузевий, глобальний, імпактний, фоновий, статичні і динамічні моделі).

^ Тема 10. Екологічна експертиза та проблеми її організації

Екологічна експертиза, її типи: державна, громадська, спеціальна (передпроектна, проектна та експертиза функціонуючих об’єктів). Закон про екологічну експертизу. Мета, завдання, суть, ефективність, екологічної експертизи. Проблеми її організації.

^ Тема 11. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

Механізм планування природокористування. Екологічні програми: суть, мета, завдання, типи. Екологічне прогнозування: суть, мета, завдання, елементи і види прогнозу. Галузеве і територіальне прогнозування. Проекти охорони природи. Територіальні комплексні програми охорони навколишнього середовища.

^ Тема 12. Економічний (госпрозрахунковий) механізм природокористування і охорони навколишнього середовища

Основи економіки природокористування. Взаємозв’язок між економікою та екологією. Еколого-економічні системи. Економічні важелі раціонального природокористування: прямі і побічні.

Економічний механізм раціонального використання ресурсів. Економічна оцінка природних ресурсів як основа регулювання їх ефективного використання. Методи і види оцінок. Оцінка земельних, водних, біологічних, рекреаційних ресурсів, корисних копалин. Плата за використання ресурсів (види платежів і податків).

Оцінка екологічних збитків і впливів. Види збитків, методи їх оцінок. Платежі за забруднення і інші негативні наслідки. Види платежів. Механізм відшкодування збитків. Штрафні санкції. Формування екологічних грошових фондів (джерела фінансування, розподіл фінансів, напрямки фінансування).

Особливості економічного механізму природокористування і охорони довкілля у різних сферах діяльності. Економічний механізм стимулювання природозахисної діяльності.

^ Тема 13. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

Поняття про розрахунки економічної ефективності природоохоронних заходів. Методи розрахування ефективності: повний і частковий економічний ефект; чистий економічний ефект; ефективність капіталовкладень; сумарні екологічні витрати; загальна абсолютна ефективність. Поняття про попередженні збитки. Оцінка соціальної ефективності. Оцінка економічної ефективності нових проектів.

Коротка характеристика діючих методик оцінки ефективності природоохоронних заходів у різних сферах діяльності.

^ Тема 14. Науково-технічний прогрес і економіка природокористування

НТР і проблеми охорони біосфери. Поняття про екологічно чисті і ресурсозберігаючі технології; екологічно чисту продукцію. Стимулювання розвитку НТП у сфері раціонального природокористування і захисту довкілля.


^ 4. Структура залікового кредиту дисципліни “Екологія”

денна форма навчання
^ Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

УНФМЕМ

Індивідуаль-на робота

Змістовний модуль 1. Наукові основи екології, екологічні проблеми світу і України

Тема 1. Предмет, методи, завдання дисципліни

2

2

4

2

Тема 2. Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища

3

1

4

Тема 3. Екологічне виховання населення

2

1

3

Тема 4. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище

3

2

4

Тема 5. Еколого-економічні і еколого-соціальні проблеми використання природних ресурсів

3

1

4

Тема 6. Регіональні екологічні проблеми України

2

1

3

Тема 7. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

3

2

4

Змістовний модуль 2. Правові, організаційно-управлінські й економічні методи регулювання природокористування

^ Тема 8. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища

3

1

4

1

Тема 9. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

2

1

4

Тема 10. Екологічна експертиза та проблеми її організації

3

1

3

Тема 11. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

2

1

3

Тема 12. Економічний (госпрозрахунковий) механізм природокористування і охорони навколишнього середовища

4

2

4

Тема 13. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

2

1

4

Тема 14. Науково-технічний прогрес і економіка природокористування

2

1

3

Разом

36

18

51

3


^ 5. Тематика практичних занять

Практичне заняття 1. Предмет, методи, завдання дисципліни – 2 год.

1. Визначення, предмет, завдання і значення екології. Історичний нарис виникнення, становлення та розвитку екології як науки.

2. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами, роль в житті суспільства.

3. Поняття про “загальну екологію”, у тому числі аутекологію, демекологію (популяційну чи демографічну екологію), синекологію (науку про екосистеми, у тому числі поняття “біосфери”).

4. Роль вчення В.І. Вернадського про ноосферу для розвитку екології.

5. Поняття про прикладні аспекти екології: охорона природи (довкілля); природокористування та екотехнології, економіка природокористування, соціоекологія та ін.

6. Сукупність наукових методів дисципліни.

Практичне заняття 2. Наукові засади раціонального природо-користування й охорони навколишнього середовища. Екологічне виховання населення – 2 год.

1. Екологізація функціонування триєдиної системи “природа –господарство – населення”.

2. Поняття про екологічну безпеку і безпеку життєдіяльності, екологічний ризик.

3. Сучасні наукові підходи і обґрунтування концепцій еколого-економічного збалансованого розвитку людства.

4. Основні екологічні закони.

5. Формування нового екологічного мислення. Соціальна екологія та її проблеми.

6. Екологія людини – біологічні і соціальні аспекти. Етноекологічні проблеми.

7. Роль та завдання екологічної освіти та виховання. Формування екологічної етики та моралі. Екологічна культура.

8. Необхідність екологічної підготовки фахівців найрізноманітніших спеціальностей.

Практичне заняття 3. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище – 2 год.

1. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище.

2. Парниковий ефект, проблеми озонової діри, кислотних дощів.

3. Опустелювання. Природні і антропогенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Проблеми перенаселення, перевиробництва і перезабруднення. Проблеми утилізації відходів.

4. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: промисловості, сільського і лісового господарств, транспорту, комунального господарства, військової справи, науки і культури.

5. Урбоекологічні проблеми.

6. Основи радіоекології. Екологія і космос.


Практичне заняття 4. Еколого-економічні і еколого-соціальні проблеми використання природних ресурсів. Регіональні екологічні проблеми України – 2 год.

1. Сучасний стан навколишнього природного середовища світу і України. Причини розростання екологічної кризи.

2. Загальний стан природних ресурсів планети і України (мінерально-сировинних, енергетичних, біологічних, земельних та інших).

3. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів та їх охорона: повітряного і водного середовищ, літосфери, ґрунтів, надр, тваринного і рослинного світу.

4. Заповідна справа.

5. Вплив екологічних негаразд на здоров’я людини.

6. Основні проблеми соціально-економічного розвитку України та їх екологічні наслідки.

7. Характеристика екологічних умов Полісся, Придніпров’я, Донбасу, Поділля, Східної України, Прикарпаття, Карпат і Закарпаття, Причорномор’я, Криму, Чорного і Азовського морів.

8. Наслідки аварії на ЧАЕС.

9. Шляхи виходу з екологічної кризи.


Практичне заняття 5. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування – 2 год.

1. Національна і глобальна екополітика.

2. Найліпші досягнення у вирішенні природозахисних проблем в країнах світу.

3. Глобальні і регіональні проблеми.

4. Міжнародна діяльність в галузі збереження біосфери і цивілізації. Види і напрями діяльності.

5. Міжнародні інститути у сфері природоохоронної діяльності. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища.

6. Основні міжнародні та національні державні і громадські екологічні організації, рухи. Екологічний рух в Україні.


Практичне заняття 6. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації – 2 год.

1. Екологічне право. Юридичні аспекти взаємодії суспільства та природи. Закони, нормативні акти України про охорону довкілля. Роль екологічного законодавства у стабілізації та покращення довкілля, охорони природи.

2. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування: структура, основні інститути (організації), функції.

3. Система стандартів і норм природозахисної діяльності.

4. Екологічне ліцензування виробничої діяльності.

5. Екологічна паспортизація об’єктів.

6. Екологічний менеджмент і аудит, екологічний маркетинг.

7. Основні поняття про методи оцінки екологічного стану компонентів довкілля.

8. Геоінформаційні системи і екологія. Формування баз екологічних даних (галузевий і середовищний підходи). Екологічне картування.

9. Поняття про нормативні показники забруднення.

10. Синергічний і акумуляційний ефекти.

11. Екологічний моніторинг (сферний, галузевий, глобальний, імпактний, фоновий, статичні і динамічні моделі).


Практичне заняття 7. Екологічна експертиза та проблеми її організації. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища – 2 год.

1. Екологічна експертиза, її типи: державна, громадська, спеціальна (передпроектна, проектна та експертиза функціонуючих об’єктів).

2. Закон про екологічну експертизу.

3. Мета, завдання, суть, ефективність, екологічної експертизи. Проблеми її організації.

4. Механізм планування природокористування.

5. Екологічні програми: суть, мета, завдання, типи.

6. Екологічне прогнозування: суть, мета, завдання, елементи і види прогнозу. Галузеве і територіальне прогнозування.

7. Проекти охорони природи. Територіальні комплексні програми охорони навколишнього середовища.


Практичне заняття 8. Економічний (госпрозрахунковий) механізм природокористування і охорони навколишнього середовища – 2 год.

1. Основи економіки природокористування. Взаємозв’язок між економікою та екологією. Еколого-економічні системи.

2. Економічні важелі раціонального природокористування: прямі і побічні.

3. Економічний механізм раціонального використання ресурсів.

4. Економічна оцінка природних ресурсів як основа регулювання їх ефективного використання. Методи і види оцінок. Оцінка земельних, водних, біологічних, рекреаційних ресурсів, корисних копалин. Плата за використання ресурсів (види платежів і податків).

5. Оцінка екологічних збитків і впливів. Види збитків, методи їх оцінок. Платежі за забруднення і інші негативні наслідки. Види платежів. Механізм відшкодування збитків. Штрафні санкції.

6. Формування екологічних грошових фондів (джерела фінансування, розподіл фінансів, напрямки фінансування).

7. Особливості економічного механізму природокористування і охорони довкілля у різних сферах діяльності. Економічний механізм стимулювання природозахисної діяльності.


Практичне заняття 9. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів. Науково-технічний прогрес і економіка природокористування – 2 год.

1. Поняття про розрахунки економічної ефективності природоохоронних заходів.

2. Методи розрахування ефективності: повний і частковий економічний ефект; чистий економічний ефект; ефективність капіталовкладень; сумарні екологічні витрати; загальна абсолютна ефективність.

3. Поняття про попередженні збитки. Оцінка соціальної ефективності. Оцінка економічної ефективності нових проектів.

4. Коротка характеристика діючих методик оцінки ефективності природоохоронних заходів у різних сферах діяльності.

5. НТР і проблеми охорони біосфери.

6. Поняття про екологічно чисті і ресурсозберігаючі технології; екологічно чисту продукцію.

7. Стимулювання розвитку НТП у сфері раціонального природокористування і захисту довкілля.


^ 6. Тематика самостійної роботи студентів – 51 год.

1. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами, роль в житті суспільства.

2. Поняття про аутекологію, демекологію, синекологію.

3. Поняття про прикладні аспекти екології: охорона природи (довкілля); природокористування та екотехнології, економіка природокористування, соціоекологія та ін.

4. Екологізація функціонування триєдиної системи “природа –господарство – населення”.

5. Ідеї В. Вернадського про ноосферу.

6. Концепція сталого розвитку.

7. Основні екологічні закони.

8. Філософсько-екологічна методологія збереження життя на Землі.

9. Соціальна екологія та її проблеми. Екологія людини – біологічні і соціальні аспекти.

10. Етноекологічні проблеми.

11. Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань сучасної цивілізації

12. Аридизація і опустелювання.

13. Проблеми перенаселення, перевиробництва і перезабруднення.

14. Проблеми утилізації відходів.

15. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: промисловості, сільського і лісового господарств, транспорту, комунального господарства, військової справи, науки і культури.

16. Урбоекологічні проблеми.

17. Основи радіоекології.

18. Екологія і космос.

19. Загальний стан мінерально-сировинних ресурсів планети і України.

20. Характеристика екологічного стану енергетичних ресурсів планети і України.

21. Екологічні проблеми використання біологічних ресурсів планети і України.

22. Проблеми використання земельних ресурсів та їх охорона.

23. Екологічні проблеми повітряного середовищ світу і України.

24. Характеристика природоохоронних проблем літосфери, ґрунтів, надр.

25. Проблеми охорони тваринного і рослинного світу. Заповідна справа.

26. Вплив екологічних негаразд на здоров’я людини.

27. Основні проблеми соціально-економічного розвитку України та їх екологічні наслідки.

28. Характеристика екологічних умов Полісся, Придніпров’я, Донбасу, Поділля, Східної України, Прикарпаття, Карпат і Закарпаття, Причорномор’я, Криму, Чорного і Азовського морів.

29. Наслідки аварії на ЧАЕС. Шляхи виходу з екологічної кризи.

30. Національна і глобальна екополітика.

31. Міжнародні інститути у сфері природоохоронної діяльності.

32. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища.

33. Основні міжнародні та національні державні і громадські екологічні організації, рухи. Екологічний рух в Україні.

34. Закони, нормативні акти України про охорону довкілля.

35. Екологічне ліцензування виробничої діяльності.

36. Екологічна паспортизація об’єктів.

37. Екологічний менеджмент і аудит, екологічний маркетинг.

38. Формування баз екологічних даних (галузевий і середовищний підходи).

39. Екологічне картування.

40. Закон про екологічну експертизу. Проблеми її організації.

41. Поняття про еколого-економічні системи. Економічні важелі раціонального природокористування: прямі і побічні.

42. Економічна оцінка земельних, водних, біологічних, рекреаційних ресурсів, корисних копалин.

43. Витратна методика оцінки екологічних збитків і впливів.

44. Механізм відшкодування збитків. Штрафні санкції.

45. Формування екологічних грошових фондів (джерела фінансування, розподіл фінансів, напрямки фінансування).

46. Характеристика діючих методик оцінки ефективності природоохоронних заходів у різних сферах діяльності.

47. Поняття про екологічно чисті і ресурсозберігаючі технології; екологічно чисту продукцію.


7. Індивідуальне науково-дослідне завдання – 3 год.

Індивідуальні завдання з дисципліни “Екологія” виконуються самостійно кожним студентом на основі вільного вибору теми завдання. ІНДЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою виконання ІНДЗ є поглиблення знань студентів у тих темах курсу, що найменш розглядаються у лекційних і практичних заняттях. При виконанні та оформленні ІНДЗ студент може використати комп’ютерну техніку, інформацію з Інтернету, статистичний, довідковий та інші необхідні матеріали. Виконання ІНДЗ вимагає від студентів навичок опрацювання статистичних показників, вміння робити еколого-економічні розрахунки, аналізувати і систематизувати використану інформацію, робити висновки та рекомендації щодо вирішення поставлених екологічних проблем. ІНДЗ оцінюється за 100– бальною шкалою з наступним її переведенням у середньозважену величину в залежності від питомої ваги відповідної складової залікового кредиту.


Теми індивідуальних завдань

   1. Класифікація основних напрямів сучасних екологічних досліджень.

   2. Внесок українських вчених в розвиток екології.

   3. Аутекологія – наука про екологічні фактори.

   4. Абіотичні фактори середовища.

   5. Біотичні фактори, їх вплив на взаємовідносини організмів.

   6. Екологія популяцій (демекологія).

   7. Синекологія – наука про екосистеми.

   8. Глобальні проблеми у біосфері (колообіги речовин і енергії).

   9. Еволюція біосфери. Поняття про “ноосферу”.

   10. Вернадський В.І. та його вчення про “ноосферу”.

   11. Класифікація природних ресурсів та загальні проблеми їх раціонального використання.

   12. Природні і антропогенні катастрофи та їх наслідки.

   13. Проблеми охорони озонового шару.

   14. Проблеми потепління клімату Землі.

   15. Проблеми охорони водних ресурсів світу.

   16. Проблеми охорони земельних ресурсів світу.

   17. Проблеми охорони лісів світу.

   18. Проблеми охорони біологічних ресурсів світу (тваринний і рослинний світ).

   19. Проблеми охорони ресурсів Світового океану.

   20. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів світу.

   21. Шляхи раціонального використання земельних ресурсів України.

   22. Лісові ресурси України, проблеми їх охорони.

   23. Червона книга України.

   24. Проблеми забруднення і охорони водних ресурсів України.

   25. Еколого-економічні проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів України.

   26. Проблеми забруднення і охорони повітря в Україні.

   27. Заповідні території України.

   28. Біосферні заповідники світу і України.

   29. Проблеми впровадження економічних методів охорони природи і раціонального природокористування в Україні.

   30. Шляхи вирішення екологічних проблем людства в світлі рішень всесвітнього екологічного форуму в Ріо-де-Жанейро.

   31. Правові основи охорони навколишнього природного середовища в Україні.

   32. Національна і глобальна екополітика. Основні міжнародні і громадські екологічні організації.

   33. Особливості екологічного і біологічного моніторингу.

   34. Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності.

   35. Енергетична проблема людства: її ресурсний і екологічний аспекти.

   36. Сутність і значення екологічної експертизи.

   37. Проблеми урбанізації: соціально-екологічний і психологічний аспекти.

   38. Перспективи використання альтернативних джерел енергії в світі та в Україні.

   39. Досвід високорозвинених країн в використанні економічних методів регулювання раціонального природокористування і охорони довкілля.

   40. Екологічні наслідки військової діяльності людства.

   41. Гіпотетичні екологічні наслідки можливої “ядерної катастрофи”.

   42. Критичний огляд основних концепцій сталого розвитку людства (екологічний і ресурсний аспекти).

   43. Історія “екологічних катастроф” людства.

   44. Основні принципи і шляхи еколого-безпечного розвитку України.

   45. Стимулювання розвитку “екологічних” технологій у високорозвинених країнах (екологічний і адміністративний аспекти).


^ 8. Методи навчання

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН.; практичні заняття, в тому числі у комп’ютерному класі; індивідуальні заняття; розв’язання задач і розрахунків екологічних платежів під керівництвом викладача та самостійно; робота в Інтернеті; виконання ІНДЗ.


^ 9. Методи оцінювання

В процесі навчання дисципліни “Екологія” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

  • поточне тестування та опитування;

  • підсумкове тестування по кожному змістовному модулю;

  • ректорська контрольна робота;

  • оцінювання виконання ІНДЗ.

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Екологія” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

(%)

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 3

(підсумкова

оцінка з ІНДЗ, враховуючи поточне опитування)

Разом

20

40

40

100

тиждень (8)

тиждень (17)

тиждень (18)

Шкала оцінювання:

За шкалою університету

За національною шкалою

За шкалою ЕСТS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85–89

добре

В (дуже добро)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60–64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливість повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


^ 10. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок
Найменування

Номер теми

1

Електронний варіант лекцій

1–14

2

Тестові завдання (електронний варіант)

1–14

3

Ректорські контрольні роботи (у т.ч. електронний варіант)

1–14


^ Перелік методичних вказівок та матеріалівНайменування

Кількість примірників

1

Царик Т.Є., Файфура В.В. “Основи екології”: Навч. посібник, Тернопіль, 2003

50

2

Робоча програма, тематики практичних занять та організація індивідуальної і самостійної роботи студентів з курсу “Екологія” для студентів еко-номічних спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр / Укладачі: Царик Т.Є., Файфура В.В., Тернопіль: ТДЕУ, 2006

100

3

Робоча програма, тематика контрольних робіт та мето-

дичні рекомендації до їх виконання з курсу “Екологія”

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) / Укладачі: Царик Т.Є., Файфура В.В., Тернопіль, ТДЕУ, 2006

100

4

Білявський Г.О. Основи екології: Підруч., Київ, Либідь, 2004

20

5

Івашура А.А. Екологія: теорія і практикум: Навч. посіб., Харків, ІНЖЕК, 2004

5

6

Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану

навколишнього середовища: Навч. посіб., Київ, Либідь, 2003

140

7

Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього

середовища: Навч. посіб., Київ, Знання, 2002

14

8

Кучерявий В.П. Екологія: Підруч., Львів, Світ, 2001

92

9

Екологічне управління: Підруч., Київ, Либідь, 2004

10


Основна література

 1. Екологічний менеджмент: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

 2. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 3. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 367 с.

 4. Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 383 с.

 5. Царик Т. Є., Файфура В. В. Основи екології. – Тернопіль, 2003. – 208 с.

Додаткова література

 1. Баландин Р. К., Бондарев Л. Т. Природа и цивилизация . – М.: Мысль, 1988. – 391с.

 2. Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

 3. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

 4. Бровдій В. М., Гаца О. О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). – К.: НПУ, 2000. – 110с.

 5. Булатов М. О., Малєєв К. С., Загороднюк В. П., Солонько Л. А. Філософія ноосфери: філософський зміст і сучасний смисл феномена ноосфери. – К.: Наукова думка, 1995. – 152с.

 6. Вернадский В. И. Начало и вечность жизни . – М.: Советская Россия, 1989. – 704с.

 7. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з нім. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с.

 8. Географическое прогнозирование и охрана природы: Сборник научных трудов / Под ред. Т. В. Звонковой. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 176с.

 9. Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие: Учебное пособие – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 414с.

 10. Екологічне законодавство України: Зб. Нормат. Актів / Відп. ред. І. О. Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 416 с.

 11. Екологія міста / За ред. Стольберга Ф. В.: Підручник. – К.: Лібра, 2000. – 464 с.

 12. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

 13. Злобін Ю. А., Кочубей Н. В. Загальна екологія: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 416 с.

 14. Кутлахмедов Ю. О. т ін. Основи радіоекології: Навч. посібник / За ред. В. П. Зотова. – К.: Вища шк., 2003. – 319 с.

 15. Малишко М. І. Екологічне право України: Навч. посібник. – К.: ВД “Юридична книга”, 2001. – 392 с.

 16. Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Рибне господарство. Атмосферне повітря. Водні ресурси // Рідна природа (офіційний додаток). – 1995. – № 5-6, част. 2. – 64с.

 17. Моисеев Н. Н Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. – 226с.

 18. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с.

 19. Программа действий. Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева, 1992.

 20. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637с.

 21. Сухарев С. М., Чудак С. Ю., Сухарева О. Ю. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник. – Львів: Новий світ–2000, 2004. – 256 с.

 22. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Упорядники О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. – Х.: Торсінг, 2002. – 336 с.

 23. Экономический анализ воздействия на окружающую среду /Д. Диксон и др. Пер. с англ. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2000. – 270 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи