Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” icon

Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
НазваДля студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Сторінка1/5
Дата04.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україно-Нідерландський факультет економіки і менеджменту


ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ


для студентів спеціальності

8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Затверджено на засіданні кафедри

фінансового інжинірингу

протокол №7 від 18.03.2008р.


Тернопіль-2008
Програма стажування для студентів спеціальності 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”/ Шевченко А.А. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 31 с.
Укладач:


Шевченко Андрій Анатолійович

- к.е.н., ст. викладач кафедри фінансового інжинірингу Тернопільського національного економічного університету


Рецензент:


Гаврилюк-Єнсен

Людмила Володимирівна

- декан Україно-Нідерландського факультету економіки і менеджменту,

к.е.н., доцент кафедри фінансового інжинірингу Тернопільського національного економічного університету^

Відповідальна за випуск:
Сохацька Олена Миколаївна

- д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового інжинірингу Тернопільського національного економічного університетуЗатверджено на засіданні науково-методичної ради Україно-Нідерландського факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету протокол № 7 від 18.03.2008 року


© Шевченко А.А. 2008


ЗМІСТ


Вступ ................................................................................................................

4


1. Загальні положення .....................................................................................


4


2. Мета і завдання стажування ................................................. ..................


5


3.Організація та порядок проведення стажування ....................................


7

3.1. Бази стажування та керівництво стажуванням ........ .......................

7

3.2. Організація стажування ......................................................................

9


4.Зміст стажування ........................................................................................


11

4.1. Об’єкти вивчення стажування ...........................................................

11

4.2. Індивідуальні завдання стажування ..................................................

12


5. Оформлення звіту про стажування .........................................................


15


6. Додатки .........................................................................................................


23Вступ

У сучасних умовах становлення нової економічної системи України підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах вимогам роботодавців, забезпечення конкурентноздатності випускників на ринку праці. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів з послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Практична підготовка є цілісним процесом, який передбачає безперервність та послідовність отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Сьогодні ведеться пошук шляхів інтеграції України в міжнародні економічні структури та об’єднання, по-новому оцінюється місце зовнішньоекономічних зв’язків, тому магістр за спеціальністю 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” повинен набути теоретичних знань та практичних навичок управління підприємствами різних форм власності з урахуванням специфіки їх функціонування на сучасному етапі.


1. Загальні положення

Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних вмінь, але й професійних здатностей і рис особистості менеджера.

Магістерське стажування є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки магістрів у вищих навчальних закладах. Воно розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи і проводиться протягом 7 робочих тижнів. Під час стажування поглиблюються та закріплюються теоретичні знання зі спеціальних та загальноекономічних дисциплін, збирається та опрацьовується матеріал для написання магістерської роботи.

Магістр поряд з формуванням знань та вмінь із застосуванням системного підходу до управління підприємством, запровадження механізмів стратегічного управління та ефективної інноваційної діяльності, під час стажування повинен поглибити і розвинути уміння дієвого менеджменту корпоративними утвореннями.

Під час стажування магістри повинні брати активну участь у діяльності підприємства, знаходити резерви вдосконалення діяльності за кожним функціональним напрямом і підготувати обґрунтування низки пропозицій щодо підвищення ефективності управління підприємством.

Підприємство, де магістр проходить стажування, стає об’єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання атестаційної і роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, магістра та підприємства, що є базою стажування, дозволяє сформулювати тему реальної атестаційної роботи, яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення у відповідності до вимог проведення державної атестації випускника освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.


2. Мета та завдання стажування

^ Метою стажування є систематизація та закріплення, поглиблення та розширення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінського рішення, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством, систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

^ Основними завданнями стажування є:

 • практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності";

 • поглиблення і засвоєння знань з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, маркетингу, менеджменту, обліку та аудиту у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • засвоєння практичних навиків роботи;

 • накопичення досвіду самостійної роботи згідно вибраного фаху;

 • збір та опрацювання фактичного матеріалу для написання магістерської роботи.

При організації і проведенні стажування повинні бути створені умови, які забезпечують не лише закріплення студентами теоретичних знань із спеціальних предметів, але і набуття ними практичних навиків роботи за спеціальністю на основі вивчення досвіду здійснення експортно-імпортних операцій, порядку виконання операцій з іноземними валютами, проблем організації різних форм співробітництва з іноземними партнерами, механізму регулювання експортно-імпортних операцій на різних рівнях управління тощо.

В результаті проходження стажування студенти повинні знати:

 • законодавчі та інструктивні документи в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • сучасні форми та методи організації експортно-імпортних операцій;

 • сучасні форми спільної підприємницької діяльності та проблеми їх використання;

 • порядок укладання та виконання зовнішньоторговельних контрактів, договорів та угод;

 • порядок здійснення міжнародних розрахунків та платежів між партнерами;

 • проблеми виконання організаційної та аналітичної роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, фірми, торгових фірм, підприємств за участю іноземних інвесторів;

 • особливості роботи у регіональних управліннях Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі.

Проходження стажування - це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов’язків. Набуваючи практичних навиків на робочих місцях відповідних виконавців, магістри-стажисти здійснюють аналіз процесу організації та виконання певних експортно-імпортних операцій (зовнішньоторгових, валютних, розрахункових і т.п.) та послуг. Крім цього, вони повинні вивчити загальний порядок роботи установи (підприємства, організації, підрозділу) та систему управління нею.

В результаті проходження стажування студенти повинні вміти:

 • розробляти варіанти управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • прогнозувати та аналізувати можливості виникнення негативних та позитивних тенденцій розвитку економічних процесів на різних рівнях;

 • аналізувати основні макроекономічні показники і на їх основі прогнозувати перспективи роботи підприємства і т.п.;

 • вибрати форму співробітництва з іноземним партнером у залежності від тактичних та стратегічних інтересів;

 • аналізувати тенденції розвитку та перспективи роботи на зарубіжних ринках;

 • розробляти заходи по забезпеченню конкурентноздатності продукції на зарубіжних ринках;

 • визначати доцільність використання зарубіжного досвіду стосовно умов роботи конкретного підприємства, фірми, підрозділу чи установи;

 • укладати зовнішньоторгові договори та контракти з вітчизняними та зарубіжними партнерами;

 • визначати перспективи роботи з іноземними партнерами;

 • аналітично обробляти показники виробничо-господарської діяльності підприємства чи фірми;

 • розробляти і реалізовувати заходи маркетингової програми;

 • оформляти документи, що стосуються питань зовнішньоекономічної діяльності;

 • підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали.

Під час стажування студенти повинні зібрати, необхідну для виконання магістерської роботи, теоретичну інформацію та практичний матеріал, аналітично їх опрацювати.


3. Організація та порядок проведення стажування

3.1. Бази стажування та керівництво стажуванням

Магістерське стажування за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД” здійснюється на підприємствах різних форм власності, різних типів господарювання, які є юридичними особами і здійснюють зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавчою базою України. На цих підприємствах повинні застосовуватись передові форми менеджменту, планово-економічної роботи та бухобліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, ефективні напрямки зовнішньоекономічної діяльності. Підприємства повинні мати штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу магістрам-стажистам щодо набуття ділових професійних навичок.

Стажування магістрів Україно-Нідерландського факультету економіки і менеджменту ТНЕУ проводиться на підприємствах, які відповідають вимогам програми.

Стажування може проводитися на:

1.Підприємствах, установах, організаціях, які займаються експортно-імпортними операціями.

2.Підприємствах, фірмах, які надають послуги іноземним суб’єктам на території України чи за її межами.

3.Підприємствах, які засновані на спільному з іноземним інвестором капіталі.

4.Регіональних управліннях зовнішньоекономічних зв’язків.

5.Міністерстві економіки України.

6.Торгових представництвах українських фірм за кордоном та іноземних фірм в Україні.

7.Національному банку України та банківських установах, які мають право на здійснення операцій з іноземними валютами та валютними цінностями.

Розподіл студентів по об’єктах практики і призначення керівників здійснюється випусковою кафедрою і оформляється наказом ректора.

До обов’язків керівників стажування від університету входить:

 • контроль щодо підготовленості баз стажування до прийняття студентів;

 • проведення разом з деканатом інструктивних зібрань магістрів, які направляються на стажування;

 • забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед направленням магістрів на стажування, індивідуальний інструктаж про порядок проходження стажування, надання стажистам необхідних документів: направлення, програми, щоденника, календарного плану, індивідуального завдання, необхідних методичних рекомендацій тощо;

 • проведення консультування студентів на місцях стажування;

 • контроль за виконанням програми стажування, ведення табеля відвідування магістрами бази стажування;

 • у складі комісії приймання звітів про стажування.

Керівництво стажуванням магістрів на місцях повинно бути покладено на керівників підприємств, провідних фахівців та інших кваліфікованих спеціалістів.

До обов’язків керівників стажування від підприємства входить:

 • організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження стажування;

 • забезпечення студентів необхідною інформацією, документами, звітністю, нормативними та іншими матеріалами;

 • залучення магістрів-стажистів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу підприємства - місця стажування;

 • контроль за виконанням окремих завдань і програми стажування в цілому;

 • допомога стажистам у збиранні матеріалів для виконання науково-дослідницької роботи та магістерських робіт.

Керівник стажування від кафедри:

1. Перевіряє, а у випадку необхідності допомагає скласти календарний графік проходження стажування; перевіряє чи всі види робіт відображені в календарному графіку, щоденнику, звіті; здійснює постійний контроль за його виконанням.

2. Проводить консультації зі студентами по питаннях проходження стажування, оформлення звітів і написання магістерських робіт.

3. Регулярно інформує кафедру про хід виконання програми та календарного графіку, допущені відставання чи відхилення від програми.

4. Перевіряє звіт про стажування; допускає (не допускає) до захисту та бере участь в роботі комісії по захисту звіту про стажування студентом.

При наявності у навчального закладу державних або регіональних замовлень на підготовку магістрів перелік баз стажування доповнюється органами, які формували замовлення на магістрів.

У випадку, коли підготовка магістрів вищим навчальним закладом здійснюється на замовлення фізичних осіб, бази стажування забезпечують ці особи (з врахуванням всіх вимог наскрізної програми, діючого Положення про порядок проведення стажування магістрів вищих навчальних закладів України та даної програми) або вищим навчальним закладом в залежності від умов договору (контракту) на підготовку магістра.

Для студентів іноземного походження бази стажування передбачаються у відповідному договорі (контракті) щодо підготовки магістрів. Вони можуть бути розташовані як на території країни-замовника, так і в межах України.

У випадку самостійного вибору бази стажування студент зобов’язаний надати випусковій кафедрі відношення з установи (організації, підприємства, управління, банку), де він проходитиме стажування, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.

З урахуванням вимог ринку праці, прогнозованої сфери майбутньої діяльності і можливостей баз стажування, магістри можуть проходити стажування на посадах:

 • економіста управління зовнішньоекономічних зв’язків обласної адміністрації;

 • менеджера відділу зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, фірм та установ;

 • економіста валютного відділу банку;

 • митного брокера;

 • спеціаліста відділу маркетингу;

 • перекладача і аналітика відділу інформації;

 • спеціаліста відділу реклами тощо.3.2.Організація стажування

Прибувши на стажування, студент зобов’язаний пред’явити у відділ кадрів установи (організації, підприємства, управління, банку) направлення на стажування, видане кафедрою фінансового інжинірингу Україно-Нідерландського факультету економіки і менеджменту ТНЕУ.

Магістерське стажування повинно проходити безпосередньо на робочому місці спеціаліста відповідного профілю під керівництвом кваліфікованих спеціалістів. На кожному етапі проходження стажування студентом виконується окрема робота. Самостійна робота студентів є основною умовою проходження стажування.

Проходження стажування повинно проводитись у такій послідовності.

1. Бесіда керівника стажування в конкретному підрозділі зі студентом про зміст та особливості виконуваної ним роботи, про специфіку роботи даного підрозділу.

2. Вивчення студентом інструктивних матеріалів, які визначають та регулюють роботу даного підрозділу.

3. Самостійне виконання студентом роботи на конкретному робочому місці.

4. Збір та обробка даних для написання звіту про проходження стажування.

5. Написання та захист студентом звіту про проходження стажування.

При наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми стажування.

Випускова кафедра за 30 днів до початку стажування узгоджує з студентами бази стажування, перелік тем магістерських робіт, які можуть бути розроблені на кожній з баз стажування.

Протягом 10 днів студенти зобов’язані остаточно вибрати місце стажування і тему магістерської роботи та оформити свій вибір у вигляді заяви на ім’я завідувача кафедри фінансового інжинірингу.

За 20 днів до початку стажування випускова кафедра готує наказ про магістерське стажування і теми магістерських робіт. В даному наказі за кожним студентом закріплюється певна тема магістерської роботи, керівник стажування від університету і керівник магістерської роботи.

Студенти при проходженні стажування зобов’язані.

1. До початку стажування одержати від випускової кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів.

2. Своєчасно прибути на базу стажування.

3. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою стажування.

4. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, порядку роботи підрозділу та трудової дисципліни.

5. Нести відповідальність за виконану роботу.

6. Своєчасно здати та захистити звіт по стажуванню.

Під час проходження стажування студенти повинні вести щоденник зі стажування.

Важливою частиною щоденника є календарний графік проходження стажування. Керівник від бази стажування уточнює календарний графік проходження стажування кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або годинах. При цьому враховуються конкретні умови роботи на базі стажування.

^ В щоденнику стажування студент коротко записує все, що ним зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі види виконуваних робіт, включаючи участь в науково-дослідній та суспільній роботі. Записи ведуться в робочому зошиті, який є продовженням щоденника.

Після закінчення стажування щоденник разом зі звітом повинен бути розглянутий керівниками стажування (від підприємства та від кафедри), які складають відзив і підписують його.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час стажування і підготовки звіту, студентам відводиться 3-5 днів.

За результатами стажування студент повинен здати на кафедру фінансового інжинірингу ТНЕУ звіт разом з оформленим щоденником та захистити його.

Захист звітів приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем кафедри. Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами членів комісії. Рівень засвоєння практичних знань студентів оцінюється за чотирьохбальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

У випадку неякісного оформлення звітів, несвоєчасного його представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про повернення звіту на доопрацювання протягом визначеного часу.

За результатами проведення стажування доцільно подати завідувачу кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації стажування студентів.


^ 4. Зміст стажування

4.1. Об’єкти вивчення стажування

 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Міжнародні економічні відносини, торговельні, виробничі, науково-технічні, фінансові зв’язки між державами у сфері обміну економічними ресурсами, спільної діяльності.

 3. Ціни і тарифи на міжнародних біржах; ціни на окремі види продовольчих та непродовольчих товарів і послуг, індекси інфляції, індекси оптових цін, тощо.

 4. Система національних рахунків, що відносяться до виробництва, споживання, накопичення і зовнішньої торгівлі держави, регіону.

 5. Система митних законів та нормативних актів.

 6. Система міжнародних валютно-фінансових та кредитних розрахунків.

 7. Основні види міжнародних розрахунків.

 8. Особливості здійснення валютних операцій банків.

 9. Види, форми, критерії надання міжнародних кредитів.

 10. Система банківських послуг по фінансуванню, кредитуванню підприємницьких структур.

 11. Становлення та функціонування валютно-фінансового ринку.

 12. Міжнародні торговельні послуги.

 13. Міжнародний розподіл праці, участь в зв’язках міжнародної кооперації.

 14. Організаційна форма міжнародних, регіональних та глобальних систем виробничої спеціалізації і кооперації.

 15. Іноземні інвестиції, види та форми інвестиційної діяльності на різних рівнях.

 16. Інвестиційно привабливі зони України.

 17. Інвестиційна політика України.

 18. Промисловість, сільське господарство, сфера послуг (іноваційні процеси, залучення інвестицій, аналіз бізнес-планів, інвестиційна привабливість).

 19. Зовнішньоекономічна діяльність (динаміка обсягів експорту та імпорту товарів в різні країни світу, експорт найважливіших видів продукції, динаміка експорту та імпорту послуг країн світу, структура іноземних інвестицій, оцінка конкурентних позицій підприємства, динаміка прибутків та валютної виручки, їх вплив на загальний економічний стан підприємства).

 20. Регіон, область (динаміка обсягів експорту та імпорту товарів в різні країни світу, експорт найважливіших видів продукції, динаміка експорту та імпорту послуг країн світу, динаміка обсягів та структура іноземних інвестицій в економіку області з різних країн світу, обсяг інвестицій з області в різні країни світу; кон’нюктура продукції регіону на міжнародних товарних біржах).

 21. Проведення реклами та міжнародних виставок з метою просування вітчизняних товарів на світовий ринок; участь підприємств, організацій, фірм у міжнародних виставках, ярмарках; економічна доцільність проведення міжнародних виставок та ярмарок.

 22. Підприємства з іноземними інвестиціями (сфери спільної співпраці з зарубіжними партнерами, мотиви та інтереси сторін, галузеві та територіальні пріоритети іноземних інвесторів, створення нових робочих місць, запровадження новітніх ефективних технологій, оподаткування, розподіл прибутків, проблеми узгодження інтересів сторін-учасниць, ефективність роботи, ефективність інвестицій, валютно-фінансові результати, динаміка прибутку).

 23. Фінанси (валютне регулювання іноземних інвестицій, валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, показники фінансової і валютної діяльності підприємств та організацій, витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, структура витрат, прибуток, рентабельність промислових підприємств, фірм, банківських установ).

 24. Стан і охорона довкілля (новітні технології, міжнародні проекти щодо захисту довкілля).

 25. Споживчий ринок (попит на імпортну продукцію, можливості її заміни на продукцію власного виробництва).

 26. Матеріально-технічне постачання (забезпечення енергетичними ресурсами, сировиною, динаміка цін на сировину, що імпортується та експортується, витрати основних видів матеріальних ресурсів народного господарства регіону, споживання палива в окремих галузях народного господарства, динаміка використання вторинної сировини).

Вивчення за час проходження переддипломної практики зазначених основних показників зовнішньоекономічної діяльності допоможе студенту придбати навики та знання, які необхідні для формування кваліфікованого фахівця з міжнародної економіки.


4.2. Індивідуальні завдання стажування

У програму стажування включається індивідуальне завдання. Його метою є надбання студентами умінь та навичок самостійного розв’язання економічних, наукових або організаційних завдань. Індивідуальне завдання повинно носити творчий характер і містити елементи наукового дослідження та аналізу. Це також допоможе студентам отримати матеріал для подальшого використання в магістерській роботі.

Мету і структуру індивідуального завдання студент повинен узгодити з керівником стажування від випускової кафедри при затвердженні бази стажування та теми магістерської роботи.

За період проходження стажування студенти виконують такі завдання:

^ Завдання 1. Охарактеризувати конкретний структурний підрозділ (відділення, управління тощо), де студент безпосередньо проходить стажування.

Для цього необхідно:

 • визначити зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • ознайомитись з організаційною структурою зовнішньоекономічного підрозділу підприємства та розробити пропозиції щодо її удосконалення;

 • розробити заходи та пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підрозділу ЗЕД підприємства.Завдання 2. Проведення аналізу експортно-імпортних операцій

Досліджуючи динаміку експорту (імпорту) товарів та послуг, студент-стажист повинен:

 • проаналізувати динаміку експорту товарів та послуг за звітний рік у порівнянні з попередніми роками. Метою такого дослідження є аналіз змін, що відбулись у товарній структурі експорту, у розвитку нових видів експорту, його географічному напрямі, як змінився обсяг експорту в діючих і в базових цінах, як змінилися самі експортні ціни;

 • під час дослідження динаміки експорту за ряд років потрібно обчислити темпи приросту експорту за кожний рік та середньорічний темп приросту експорту за весь досліджуваний період;

 • дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати за країнами і за товарами в аналітичні таблиці;

 • по кожному рядку аналітичних таблиць (країна, товар чи підсумок) потрібно обчислити індекс вартості, фізичний обсяг та ціну. Ці індекси покажуть, як і де змінилась вартість, фізичний обсяг експорту та середні експортні ціни;


Завдання 3. Провести аналіз та розробити пропозиції щодо підвищення ефективності операцій зустрічної торгівлі (бартер, давальницька сировина та ін).

Наступним кроком аналізу комерційної діяльності підприємства щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності є аналіз ефективності і розробка пропозицій щодо удосконалення бартерних угод, угод з давальницької сировини , які мають бути зроблені за схемою:

 • діюча система регулювання бартерних угод та угод з давальницької сировини;

 • обсяг поставок товарів за бартерними угодами та угод з давальницької сировини, його динаміка;

 • асортимент товарів за бартерними угодами та угод з давальницької сировини, його аналіз, висновки, пропозиції;

 • оподаткування бартерних угод та угод з давальницької сировини;

 • формування і розподіл доходів при здійсненні бартерних операцій та угод з давальницької сировини.


Завдання 4. Провести аналіз орендних і посередницьких операцій та розробити пропозиції щодо підвищення їх ефективності:

 • проаналізувати ефективність договорів-доручень;

 • проаналізувати ефективність договорів-комісії;

 • проаналізувати ефективність договорів-консигнації;

 • проаналізувати ефективність орендних операцій (лізинг, консалтинг);

 • розробити пропозиції щодо підвищення ефективності орендних та посередницьких операцій.


Завдання 5. Розробити пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародних перевезень та транспортно-експедиційного обслуговування.

З цією метою необхідно проаналізувати:

 • ефективність перевезень автомобільним транспортом;

 • ефективність перевезень водним транспортом;

 • ефективність перевезень залізничним транспортом;

 • ефективність перевезень повітряним транспортом;

 • ефективність перевезень трубопровідним транспортом;

 • здійснити оцінку функціонування логістичної системи підприємства.


Завдання 6. Розробити загальну цінову політику підприємства при здійсненні ЗЕД, конкретні цінові стратегії для конкретного ринку товарів та послуг:

 • визначити порядок ціноутворення;

 • розробити загальну політику ціноутворення;

 • розробити цінову стратегію;

 • розробити методи реалізації цінової стратегії;

 • провести кон’юнктурно-цінову роботу фірми на зовнішньому ринку.


Завдання 7. Розробити стратегію маркетингу на підприємстві -суб’єкті ЗЕД:

 • вивчити досвід організації маркетингових досліджень на підприємстві;

 • здійснити маркетингове дослідження для фірми за такою схемою: (загальна характеристика ринку, на якому діє підприємство; характеристика окремих товарних ринків; прогноз кон’юнктури торгівлі на майбутній період; можливості виходу підприємства на зовнішній ринок; оцінка конкурентоспроможності товарів та фірми);

 • розробка маркетингової програми підприємства.


Завдання 8. Розробка інвестиційної програми підприємства:

 • провести аналіз ефективності функціонування підприємств з іноземним капіталом та визначити шляхи підвищення ефективності;

 • оцінити формування інвестиційного портфелю підприємства;

 • проаналізувати показники діяльності СП.


Завдання 9. Дослідити систему податків при перетині товарів через митний кордон:

 • проаналізувати прямі і непрямі податки при перетині митного кордону України;

 • проаналізувати існуючу систему оподаткування ЗЕД в Україні;

 • визначити шляхи вдосконалення системи оподаткування ЗЕД.


Завдання 10. Здійснити аналіз регулювання ЗЕД:

 • проаналізувати методи адміністративного регулювання ЗЕД в Україні;

 • проаналізувати систему нетарифного регулювання ЗЕД в Україні;

 • систему тарифного регулювання ЗЕД в Україні;

 • систему валютного регулювання ЗЕД в Україні.


Завдання 11. Аналіз ЗЕД підприємства:

 • здійснити аналіз ефективності ЗЕД підприємства з метою розробки пропозицій щодо підвищення її ефективності при виході на зовнішній ринок.


Завдання 12. Розробити стратегію ЗЕД підприємства:

 • провести діагностику внутрішнього і зовнішнього середовища, організації та аналізу факторів та розробити стратегічні альтернативи розвитку підприємства, виявлення конкурентів;

 • розробити стратегічні цілі функціонування організації при здійсненні ЗЕД з метою вибору оптимальної стратегії ЗЕД та з врахуванням фактору рівня ризиків;

 • провести аналіз і дослідження зовнішніх цільових ринків та обґрунтування шляхів реалізації стійких конкурентних переваг суб’єкта ЗЕД.


5. Оформлення звіту про стажування

Звіт про стажування повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій.

У звіт включаються: титульна сторінка, зміст, вступ, основна частина, висновки і пропозиції, список використаних джерел інформації та літератури, додатки.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на окремі параграфи відповідно до питань програми. У цій частині студент дає характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу, пов’язуючи текстову частину з документами, які наводяться в додатках до звіту.

Текст звіту про стажування друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:

 • текстовий редактор – Word for WINDOWS;

 • шрифт – Times New Roman Cyr;

 • розмір шрифту – 14 пунктів;

 • інтервал – 1,5 (28-30 рядків на одній сторінці).

Текст звіту друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно встановленого взірця (див. додаток А).

Зміст розмішується на другій сторінці. У ньому послідовно перераховують усі частини звіту: вступ, основна частина (згідно програми стажування), висновки і пропозиції, список використаних джерел інформації та літератури, додатки. Проти кожної назви відповідної частини звіту вказується номер сторінки, на якій вона починається, що полегшує пошук необхідного розділу.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок звіту про стажування. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, вносять до загальної нумерації сторінок. Таблицю або малюнок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) - перша формула третього розділу.

Ілюструють звіт про стажування, виходячи з певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту, запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. »;

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

- експлікацію.

Основними видами ілюстративного матеріалу є: рисунок, схема, діаграма, графік.

Не варто оформляти посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, голівці чи в них обох, а не у прографці; логічний предикат або присудок таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) - у прографці, а не в голівці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця (номер)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconСпеціальностей 050201 “Менеджмент організацій”, 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 050208 “Логістика”
Спеціальностей 050201 "Менеджмент організацій", 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 050208 "Логістика"
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconСпеціальностей 050201 “Менеджмент організацій”, 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 050208 “Логістика”
Спеціальностей 050201 "Менеджмент організацій", 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 050208 "Логістика"
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
«бакалавр» галузь знань 050200 Менеджмент, 052001 Менеджмент організацій, 050201 Менеджмент організацій, 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної...
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
«бакалавр» галузь знань 050200 Менеджмент, 052001 Менеджмент організацій, 050201 Менеджмент організацій, 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної...
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Для студентів спеціальності 050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” iconОснови зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності: 050200 „Менеджмент організацій”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи