Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни icon

Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни
Дата18.09.2012
Розмір89.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ”


для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

магістерської програми «Міжнародний інвестиційний менеджмент»

ТЕРНОПІЛЬ-ТНЕУ-2012

^ 1. Мета і завдання комплексного практичного індивідуального завдання.

Комплексне практичне індивідуальне завдання реалізується у формі наскрізної практичної задачі, вирішення якої потребує успішного засвоєння змісту дисципліни “Фінансовий інжиніринг” та отримання навиків застосування набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, обґрунтування проектів тощо.

Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни “Фінансовий інжиніринг”.


^ 2. Зміст комплексного практичного індивідуального завдання

КПІЗ складається з двох частин, які покликанні сформувати у студента практичні навики з питань управління фінансами на підприємстві використовуючи технології фінансового інжинірингу: провести комплексне практичне дослідження по оцінці фінансової діяльності підприємства. Об’єкт дослідження – компанія за вибором студента з сумарними грошовими потоками не менше 100 тис. грн. на рік.


Частина 1.

Для виконання першої частини КПІЗ потрібно виконати наступні завдання:

 1. провести аналіз фінансових операцій та обліку на підприємстві;

 2. дати характеристику фінансової моделі управління компанії;

 3. проаналізувати можливість впровадження новітніх концепцій фінансового управління на підприємстві;

 4. дати оцінку та характеристику всім притаманним ризикам компанії та побудувати карту ризиків;

 5. визначити ринкову вартість та її річний приріст;

 6. проаналізувати можливість використання сучасних фінансових інструментів, їх похідних та гібридів у фінансовій діяльності компанії;

 7. дати оцінку фінансовій стратегії компанії;

 8. побудувати стратегічну карту досліджуваного підприємства.


Частина 2.

Для виконання другої частини КПІЗ потрібно визначити:

 1. прогнозований фінансовий результат діяльності ТОВ, яке працює легально, сплачуючи всі податки та збори;

 2. прогнозований фінансовий результат діяльності того самого ТОВ, яке оптимізувало податкове навантаження, працюючи на єдиному податку;

 3. порівняти отриманні результати та зробити висновок.^ 3. Структура залікового кредиту з дисципліни «Фінансовий інжиніринг».

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 4

(підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)

Заліковий модуль 5 (письмовий екзамен)

Разом

10 %

10 %

30 %

20%

30 %

100

тиждень

5

тиждень

8

тиждень

11

тиждень

12
^ 4. Критерії оцінювання КПІЗ

Форма контролю

Бальна шкала оцінок знань

^ 90-100

відмінно”

75-89

добре”

60-74

задовільно”

До 60

незадовільно”

Самостійність викладу матеріалу

Самостійний виклад

Самостійний виклад

Несамостійний виклад

Несамостійний виклад

Логічність та послідовність викладу матеріалу

Логічний послідовний виклад

Логічний виклад, послідовність відсутня

Частково логічний виклад, послідовність відсутня

Відсутність логічності та послідовності

Відповідність змісту матеріалу темі

Відповідає

Відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Використання нових літературних джерел

Використовується достатньо

Частково використовується

Не використовується

Не використовується

Відповідність КПІЗ вимогам щодо оформлення

Відповідає

Відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Використання статистичного матеріалу

Використовується достатньо повно

Частково використовується

Не використовується

Не використовується


^ 5. Графік виконання та здачі завдання

Першу частину КПІЗ студент повинен виконати та подати на кафедру за три дні до проведення залікового модуля № 2, що є підставою для допуску його до здачі цього модуля.

Другу частину КПІЗ студент повинен виконати та подати на кафедру за три дні до проведення залікового модуля № 3 (на заліковому тижні).


^ 6. Орієнтовна структура КПІЗ

Завершене КПІЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита з титульною сторінкою (Додаток А) і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання. Орієнтовна структура КПІЗ:

 • Титульний лист.

 • Зміст.

 • Основна частина.

 • Висновки.

 • Перелік використаної літератури.

 • Додатки


^ 6. Список рекомендованих джерел

Законодавча база

 1. Господарський кодекс України. Від 16.01.2003 № 436-IV.

 2. Податковий кодекс України. Від 02.12.2010 № 2755-VI.

 3. Цивільний кодекс України. Від 16.01.2003 № 435-IV.

 4. Закон України «Про акціонерні товариства». Від 17.09.2008 № 514-VI.

 5. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Від 07.12.2000 № 2121-III.

 6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Від 14.05.1992 № 2343-XII.

 7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Від 30.10.1996 № 448/96-ВР.

 8. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг». Від 22.05.2003 № 851-IV.

 9. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Від 18.09.1991 № 1560-XII.

 10. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Від 15.03.2001 № 2299-III.

 11. Закон України «Про лізинг». Від 16.12.1997 № 723/97-ВР.

 12. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні». Від 10.12.1997 № 710/97-ВР.

 13. Закон України «Про страхування». Від 07.03.1996 № 85/96-ВР.

 14. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Від 12.07.2001 № 2664-III.

 15. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Від 23.02.2006 № 3480-IV.

Основна література

 1. Brigham E., Houston J. Fundamentals of Financial Management (12th edition). – Cengage Learning, 2002.- 800 p.

 2. Culp C.L. The risk management process: business strategy and tactics / C.L. Culp. – USA.: John Wiley&Sons, Inc., 2001. – 606 p.

 3. Cuthbertson K., Nitzsche D. Financial Engineering: Derivatives and Risk Management. - John Wiley&Sons, Ltd, 2001 – 798 p.

 4. Salih N. Neftci. Principles of Financial Engineering (Academic Press Advanced Finance). - Academic Press, 2008. – 696 p.

 5. Smithson Ch.W. Managing Financial Risk: a Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization. - McGraw-Hill, 2001. - 538p.

 6. Бланк И. А. Управление прибылью. – Киев “Ника-Центр”, “Эльга”, 1998.

 7. Бланк И.А. Управление активами. – Киев “Ника-Центр”, “Эльга”, 1998.

 8. Бланк М.А. Финансовый менеджмент. – К.: “Ника-Центр”, 2001.

 9. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004.- 400 с.

 10. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов. / Р. Брейли, С. Майерс // Второе издание, М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»  2008. – 1008 с.

 11. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. / А. Н. Буренин, М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2005.  454 с.

 12. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners; Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 478 с.

 13. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2006. - 772 с.

 14. Воронцовский А.В. Управлени рисками. - СПб.: Изд-во СпбГУ, 2000. - 204с.

 15. Вострокнутова А.И. Портфельное инвестирование.- СПб.:Изд-во СПбГУЭиФ, 2000. - 120с.

 16. Галиц Л. Финансовый инжениринг : инструменты и способы управления финансовым риском. - М: ТВП, 1998. - 576с.

 17. Джон Ф. Маршалл, Викул К. Бансал Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовим нововведениям: Пер. с англ. – М.: Инфра – М, - 784 с.

 18. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996.

 19. Ковалев В.В. Финансовый анaлиз: методы, процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2002

 20. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002

 21. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции.-СПб.: Питер, 2000. - 400с.

 22. Ливингстон Г. Дуглас Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг.- М: Филин, 1998. -448с.

 23. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - СПб.: Бизнес-пресса, 2002.- 288с.

 24. Маршал Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 1998.-784с.

 25. Рапопорт Б.М., Скубченко А.И. Инжиниринг и моделирование бизнеса. – М.: “ФБК-ПРЕСС”, 1998.

 26. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002. - 448с.

 27. Сохацька О.М, Стрельбіцька Н.Є. Деривативи на погогду, як інноваційні фінансові інструменти страхування втрат від природніх катаклізмів // Вісник ТАНГ – 2005. - № 5-1. – С.224-235.

 28. Сохацька О.М. Застосування опціонів у корпоративному управлінні // Економіст.-2001.-№3.-С.34-39.

 29. Сохацька О.М. Опціони – фінансові інновації міжнародних ринків // Вісник Національного університету Львівська Політехніка.- Львів.-2001.-№417.-С.360-366.

 30. Сохацька О.М. Підготовка фінансових інженерів: відповідь на виклики глобалізованих ринків // Вісник ТАНГ. – 2003. - №5/2 – С.26-33.

 31. Сохацька О.М., Оганян Г. Міжнародний досвід застосування похідних фінансових інструментів у корпоративному управління // Вісник ТАНГ.-2002.-№7/2 – С.217-224.

 32. Сохацька О.М., Пробоїв О. А. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу // Світ фінансів.-2005.-Випуск 3-4 (4-5).-С.122-131.

 33. Сохацька О.М., Расевич Н.Я. Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні // Наукові записки. – Тернопіль, 2005 - №14 – С. 13-16.

 34. Тьюлз Рич. Дж. и др. Фондовый рынок. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 648с.

 35. Фабоцци Ф.Дж. Управление инвестициями: Пер. с англ.-М.:ИНФРА-М, 2000.-932с.

 36. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: “Правовая культура”. 1995.

 37. Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М.Сохацької.- К.: Кондор, 2011.- 660 с.

 38. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996.

 39. Шарп У.Ф, Александер Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 1999. - XII, 1028 с.


Додаток А

Взірець оформлення титульного листа


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ”


Виконав: студент групи МУНІДм-51

Іванов Іван Іванович


Перевірила: д.е.н., проф.

Сохацька Олена Миколаївна


Тернопіль –2012
Схожі:

Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки для вивчення дисципліни І виконання індивідуального завдання

Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання, теоретичні матеріали для самостійного вивчення, література, що рекомендується
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни iconНазва
Методичні вказівки І рекомендації до виконання індивідуального завдання по дисципліні „Технологія нанесення покрить на прокат” (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи