Крок Стоматологія icon

Крок Стоматологія
НазваКрок Стоматологія
Дата24.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи

Крок 1. Стоматологія

5.0 Біохімія

1

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук (багато лікарських

засобів, токсичних сполук), стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а


2

У больного циррозом печени появились отеки. Какова возможная причина их появления?

A * Уменьшение содержания альбуминов в крови

B Уменьшение содержания в крови гаптоглобина

C Увеличение содержания в крови трансферрина

D Увеличение содержания гама-глобулинов в крови

E Снижение содержания глюкозы в крови


3

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие принимает

карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт жирных кислот из цитозоля в митохондрии

B Транспорт жирных кислот из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления жирных кислот

D Активация жирных кислот

E Активация внутриклеточного липолиза


4

Повышение уровеня ЛПВП ведет к снижению риска заболевания атеросклерозом.

Каков механизм антиатерогенного действия ЛПВП?

A *Извлекают холестерин из тканей

B Поставляют тканям холестерин

C Участвуют в распаде холестерина

D Активируют превращение холестерина в желчные кислоты

E Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике


5

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина


6

В моркови, тыкве и других красных овощах содержатся каротины. Недостаток какого

витамина восполняют эти растительные пигменты?

A * Ретинола

B Нафтохинона

C Рибофлавина

D Токоферола

E Кальциферола


7

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду.

Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A *Аспартатамінотрансферази

B Аланінамінотрансферази

C Аланінамінопептидази

D Сорбітдегідрогенази

E Лужної фосфатази


8

В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть,

утворення якої речовини наймовірніше порушене у цього малюка?

A *Сечовини

B Сечової кислоти

C Аміаку

D Креатиніну

E Креатину


9

У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі

цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту.

Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєння

A *Окислювального декарбоксилювання ПВК

B Мікросомального окислення

C Відновлення метгемоглобіну

D Відновлення органічних перекисей

E Знешкодження супероксидних іонів


10

У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової

кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть,

конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.

A *Ксантиноксидази

B Аденозиндезамінази

C Аденінфосфорибозилтрансферази

D Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази

E Гуаніндезамінази


11

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном


12

Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:

A *цАМФ

B цГМФ

C цУМФ

D цТМФ

E цЦМФ


13

При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що

призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують

антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A *Альфа-токоферол

B Глюкола

C Вітамін Д

D Жирні кислоти

E Гліцерол


14

У новонародженої дитини з’явились симптоми гемморагічної хвороби в зв’язку з

гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю

вітаміну К, який:

A *Є кофактором гама-глутамат-карбоксилази

B Є кофактором протромбіну

C Є специфічним інгібітором антитромбінів

D Впливає на протеолітичну активність тромбіну

E Інгібує синтез гепарину


15

Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну 6Глу

на 6Вал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?

A *Генна мутація

B Хромосомна мутація

C Геномна мутація

D Ампліфікація генів

E Трансдукція генів


16

У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз

ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в

організмі хворого?

A *Йодування

B Метилування

C Ацетилування

D Фосфорилювання

E Глікозилювання


17

При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

A *Рибоза- 5-фосфат

B Рибулоза-5-фосфат

C Еритрозо-4-фосфат

D Седогептулозо-7-фосфат

E Єксилулозо-5-фосфат


18

В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та

вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A *Карбоангідраза

B Каталаза

C Пероксидаза

D Цитохром

E Цитохромоксидаза


19

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при

анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов

пищи нарушено в первую очередь?

A *Белков

B Фосфолипидов

C Нейтральных жиров

D Олигосахаридов

E Крахмала


20

У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових

кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології найімовірніше у даного пацієнта?

A *Ревматизм

B Ентероколіт

C Гепатит

D Бронхіт

E Панкреатит


21

В процессе старения организма уменьшается связывание воды соединительной

тканью. Это связано с уменьшением концентрации:

A *Глюкозаминогликанов

B Коллагена

C Фосфолипидов

D Гиалуроновой кислоты

E Хондроитинсерной кислоты


22

У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній

ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція

активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A *Фосфорилювання-дефосфорилювання

B Метилювання

C Аденілювання

D Обмежений протеоліз

E АДФ-рибозилювання


23

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2

ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8

тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін


24

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну

відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A *C

B D

C B1

D B2

E B6


25

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з'являються опіки. Порушення

метаболізму якої кислоти лежить в основі цього явища?

A * Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової кислоти

E Гістидину


26

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний

процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в

кров і транспортуються в складі:

A *Альбумінів

B Глобулінів

C ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності)

D ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)

E Хіломікронів


27

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального

транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу

гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

A *Трансферин (сидерофілін)

B Транскобаламін

C Гаптоглобін

D Церулоплазмін

E Альбумін


28

У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як

називається така патологія?

A *Подагра

B Рахіт

C Скорбут

D Пелагра

E Каріес


29

При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого

входить Fe2+, перетворюється на сполуку, що містить Fe3+. Ця сполука нездатна

переносити кисень і має назву?

A *Метгемоглобін

B Карбоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Глікозильований гемоглобін


30

При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція

трипсину.Назвіть речовини, травлення яких порушене?

A *Гідроліз білків

B Гідроліз ліпідів

C Гідроліз вуглеводів

D Гідроліз нуклеїнових кислот

E Гідроліз фосфоліпідів


31

У хворого болі у дрібних суглобах, суглоби збільшені. У сироватці крові підвищений вміст

уратів. Обмін яких речовин порушено?

A *Пуринів

B Амінокислот

C Дисахаридів

D Піримідинів

E Гліцерину


32

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі

супероксидний аніон-радикал О2. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A * Супероксиддисмутази

B Каталази

C Пероксидази

D Глутатіонпероксидази

E Глутатіонредуктази


33

Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

A * Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Щавелево-оцтова кислота

D Лактат

E Цитрат


34

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Гиалуроновая кислота

D Хондроитин –сульфат

E Кератансульфат


35

Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону

може привести до такої ситуації.

A *Інсулін.

B Прогестерон.

C Кортизол.

D Соматотропін.

E Кортікотропін.


36

При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти

(сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце?

A *Оксидази гомогентизинової кислоти

B Аланінамінотрансферази

C Тирозинази

D Фенілаланін-4-монооксигенази

E Тирозинамінотрансферази


37

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію і гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки.

A *Хвороба Гірке.

B Хвороба Кори.

C Хвороба Аддісона.

D Хвороба Паркінсона.

E Хвороба Мак-Ардла.


38

Больному с гипоплазией твердых тканей зуба стоматолог назначил витамины А и Д

перорально. На чем основана тактика лечения?

A *Эти витамины регулируют обмен гетерополисахаридов зуба и способствуют

отложению солей кальция

B эти витамины способствуют превращению проколлагена в коллаген, что приводит к

реминерализации

C эти витамины активируют энергетический обмен в тканях зуба

D способствуют замене стронциевого апатита гидроксиапатитом

E обеспечивают антиоксидантные свойства тканей зуба


^ 39

Для серцевого м'яза характерним є аеробний характер окислення субстратів. Основним

з них є :

A *Жирні кислоти

B Триацилгліцероли

C Гліцерол

D Глюкоза

E Амінокислоти


40

У хворого 34 років має місце понижена витривалість до фізичних навантажень в той час,

як у скелетних м’язах вміст глікогену підвищений. Зниженням активності якого ферменту

це обумовлено?

A *Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C Фосфофруктокінази

D Глікогенсинтази

E Глюкозо-6-фосфатази


41

У больного циррозом печени появились многочисленные подкожные кровоизлияния.

Какова возможная причина их появления ?

A * Уменьшение синтеза фактора П

B Гипокальциемия

C Избыточное разрушение витамина С

D Нарушение синтеза витамина К

E Недостаток фактора Ш в плазме крови


42

Какой гормон стимулирует включение кальция в остеобласты костной ткани зуба?

A * Кальцитонин

B Паратгормон

C Кортизол

D Инсулин

E Тироксин


43

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Кератансульфат

D Хондроитин –сульфат

E Гиалуроновая кислота


44

У больного с почечной недостоточностью выявлено резкое снижение содержания

натрия в сыворотке крови. Отмечаются бледные рыхлые отеки лица, появляющиеся в

утреннее время. Какое вещество, входящее в межклеточный матрикс соединительной

ткани, связывает ионы натрия, поступающие из кровеносного русла?

A * Гиалуроновая кислота

B Коллаген

C Эластин

D Проколлаген

E Фибронектин


45

В поддержании определенной позы участвуют медленные скелетные мышцы,

обладающие значительными резервами кислорода. Какое вещество участвует в

запасании кислорода в этих мышцах ?

A * Миоглобин

B Кальмодулин

C Цитохром

D Креатинфосфат

E Гемоглобин


46

Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих

вдалося з’ясувати, що хворий знепритомнів під час тренування на завершальному етапі

марафонської дистанції. Яку кому найімовірніше запідозрити у даного пацієнта?

A *Гіпоглікемічну.

B Гіперглікемічну.

C Ацидотичну.

D Гіпотіреоїдну.

E Печінкову.


47

У хворого діагностовано мегалобластичну анемію.Вкажіть сполуку, недостатня кількість

якої може приводити до розвитку цієї хвороби.

A *Ціанокобаламін.

B Гліцин.

C Мідь.

D Холекальціферол.

E Магній.


48

У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади

(диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть

фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого

приводить до вказаних розладів.

A *Лактаза.

B Амілаза.

C Сахараза.

D Ізомальтаза.

E Мальтаза.


49

З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але

виробляються в ЦНС. Вкажіть їх.

A *Бета-Ендорфін.

B Окситоцин.

C Вазопресин.

D Кальцитонін.

E Соматоліберин.


50

При обстеженні хворого виявили застій жовчі в печінці та жовчні камені в жовчному

міхурі. Вкажіть основний компонент жовчних каменів, які утворюються в цьому стані.

A *Холестерин.

B Тригліцериди.

C Білірубінат кальцію.

D Білок.

E Мінеральні солі.


51

При ряде гемоглобинопатий присходят аминокислотные замены в альфа и бета цепях

гемоглобина. Каккя из них характерна для Hb S [серповидноклеточная анемия]:

A *Глутамат-валин

B Аспартат-лизин

C Аланин-серин

D Метионин-гистидин

E Глицин-серин


52

У больных тиреотоксикозом наблюдается гипертермия, булимия, похудание, что

связано с нарушением:

A *Сопряжения окисления и фосфорилирования

B Распада АТФ

C Реакций синтеза жиров

D Реакций цикла лимонной кислоты

E Реакций бета-окисления жирных кислот


53

За клінічними показами хворому призначено приймання піридоксальфосфату. Для

корекції яких процесів рекомендований цей препарат?

A * Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B Окисного декарбоксилювання кетокислот

C Дезамінування амінокислот

D Синтезу пуринових і піримідинових основ

E Синтезу білка


54

В 70-е годы ученые установили,что причиной тяжелой желтухи новорожденных является

нарушение связывания билирубина в гепатоцитах. Какое вещество используется для

образования конъюгата?

A * Глюкуроновая кислота

B Мочевая кислота

C Серная кислота

D Молочная кислота

E Пировиноградная кислота


55

У больного,страдающего стрептококковой инфекцией, развился геморрагический

диатез. Какова причина повышенной кровоточивости ?

A * Усиленный фибринолиз

B Недостаток витамина А

C Увеличение количества калликреина в плазме крови

D Увеличение количества гепарина в плазме крови

E Недостаток витамина С


56

Для лечения некоторых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями,

применяются сульфаниламидные препараты, блокирующие синтез фактора роста

бактерий. Выбрать механизм действия сульфаниламидных препаратов:

A * Являются антивитаминами п-аминобензойной кислоты

B Ингибируют всасывание фолиевой кислоты

C Являются аллостерическими ингибиторами ферментов

D Участвуют в окислительно-восстановительных процессах

E Являются аллостерическими ферментами


57

Хворому 24 років для лікування епілепсії ввели глутамінову кислоту. Лікувальний ефект

при даному захворюванні обумовлений не самим глутаматом, а продуктом його

декарбоксилювання:

A *gamma-аміномасляною кислотою

B Гістаміном-4-монооксигенази

C Серотоніном

D Дофаміном

E Таурином


58

Важливим ферментом слини є лужна фосфатаза. До якого класу ферментів вона відноситься?

A *Гідролаз

B Трансфераз

C Оксидоредуктаз

D Ліаз

E Лігаз


59

При пародонтиті збільшується секреція калікреїну. Вкажіть, які посилювачі запальної

реакції утворюються в ротовій порожнині під дією цього ферменту?

A *Кініни

B Тразілол

C Секреторні імуноглобуліни

D Лізоцим

E Фактор росту нервів


60

Який глікозаміноглікан є найбільш типовим для кісткової тканин і відіграє провідну

функцію в фомуванні хрящової та кісткової тканини:

A *хондроїтинсульфат

B гіалуронова кислота

C дерматансульфат

D кератансульфат

E Гепарин


61

Який з перерахованих факторів порожнини рота є провідним в розвитку карієсу зубів?

A * Ферментація вуглеводів під дією бактерій порожнини рота з утворенням кислот

B Розлад регуляції метаболізму, особливо в період формування та дозрівання тканини зуба

C Екстремалькі впливи на організм

D Структура та хімічний склад тканини зуба

E Неповноцінне харчування.


62

Яка речовина в складі слини синтезується в слинних залозах та поза ними і надає слині

густий слизовий характер?

A *Муцин

B Сульфати

C Фосфати

D Амілаза

E Мальтаза.


63

Лимонна кислота має високу комплексоутворюючу властивість та приймає участь в процесі мобілізації кальцію . В якій тканині з перерахованих вміст лимонної кислоти є найвищим?

A *Кісткова

B Паренхіматозна

C Нервова

D М’язова

E Епітеліальна.


64

Серед білків слини розрізняють імуноглобуліни п,яти класів. Який саме імуноголобулін

формує місцевий імунітет слизової оболонки і відіграє важливу роль у захисті від

патогенних мікроорганізмів?

A *Імуноглобулін А

B Імуноглобулін М

C Імуноглобулін Н

D Імуноглобулін Е

E Імуноглобулін G


65

При якому із захворювань у слині підвищується залишковий азот?

A *Ниркова недостатність

B Гострий панкреатит

C Інфекційний гепатит

D Гострий апендицит

E Перфоративна виразка шлунка


66

У хворого відмічається сухість слизових оболонок та порушення сутінкового зору.

Недостатність якого вітаміну приводить до виникнення таких симптомів:

A *Вітамін А

B Вітамін Д

C Вітамін С

D Вітамін В

E Вітамін Е


67

У хворого виявили глюкозурію, вміст глюкози в крові в межах норми. Результатом яких

порушень може бути викликаний цей стан?

A *Функції ниркових канальців

B Розпад глікогена нирки

C Функції підшлункової залози

D Глюконеогенеза

E Гліколіза


68

При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Вкажіть, яка з

перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A *Метіонін

B Аскорбінова кислота

C Глюкоза

D Гліцерин

E Цитрат


69

У хворого, виснаженого голодуванням, в печінці та нирках підсилюється процес:

A *Глюконеогенезу

B Синтезу сечовини

C Синтезу білірубіна

D Утворення гіпурової кислоти

E Синтезу сечової кислоти


70

Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних

механізмів пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини.

Причиною цього є:

A *Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем

B Гіповітаміноз В1

C Гіпервітаміноз В1

D Гіповітаміноз В12

E Гіпервітаміноз В12


71

Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні

мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин.

Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А:

A *Транс-ретиноєва кислота

B Транс-ретиналь

C Цис-ретиналь

D Ретинол

E Каротин


72

Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в

результаті зниження активності фермента:

A *Циклооксигенази

B Пероксидази

C 5-ліпоксигенази

D Фосфоліпази А2

E Фосфодіестерази


73

При недостатності тіаміну - вітаміну В1 виникає хвороба бері-бері (поліневрит) та

порушується вуглеводний обмін. Який метаболіт при цьому накопичується в крові?

A *Піруват

B Лактат

C Сукцинат

D Цитрат

E Малат


74

При декарбоксилюванні амінокислоти гістидину утворюється надзвичайно активний

амін-медіатор запалення та алергії, а

A *Гістамін

B Серотонін

C Дофамін

D gamma-аміномасляна кислота

E Триптамін


75

Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати 1 амінокислоту.

А яка аімнокислота кодується 1 триплетом?

A *Метионін

B Серин

C Аланін

D Лейцин

E Лізин


76

Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини-гормони.

Вкажіть, з якого із приведених білків в гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін,

меланотропін та ендорфіни?

A * Проопіомеланокортин (ПОМК)

B Нейроальбумін

C Нейростромін

D Нейроглобулін

E Тиреоглобулін


77

Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години

після виникнення інфаркту міокарда:

A *Креатинфосфокіназа

B Аспартатамінотрансфераза

C Аланінамінотрансфераза

D Лактатдегідрогеназа

E Глутаматдегідрогеназа


78

В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати глікозидні зв’язки пептидогліканів бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент:

A *Лізоцим (мурамідаза)

B Альфа-амілаза

C Трипсин

D Фосфатаза

E Рибонуклеаза


79

При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів

сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:

A *Колаген

B Альбумін

C Трансферин

D Церулоплазмін

E Антитрипсин


80

В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид

природного походження, а саме:

A *Гепарин

B Гіалуронова кислота

C Дерматансульфат

D Хондроітинсульфат

E Декстран


81

У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають

кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A

B А

C D

D Е

E Каротину


82

Анаєробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними

ферментами. Вкажіть, який фермент є головним регулятором цього процесу?

A *Фосфофруктокіназа

B Глюкозл-6-фосфат ізомераза

C Альдолаза

D Енолаза

E Лактатдегідрогеназа


83

Для стимуляции родовой деятельности роженицы врач назначил простагландин Е2. Из

чего синтезируется это соединение?

A * Арахидоновой кислоты

B Фосфатидной кислоты

C Пальмитиновой кислоты

D Стеариновой кислоты

E Глютаминовой кислоты


84

Для лечения подагры больному назначили аллопуринол, структурный аналог

гипоксантина, что привело к возрастанию экскреции последнего с мочой. Какой процесс

блокируется при этом лечении?

A * Образование мочевой кислоты

B Запасной путь синтеза пуриновых нуклеотидов

C Основной путь синтеза пуриновых нуклеотидов

D Синтез мочевины

E Распад пиримидиновых нуклеотидов


85

В сечі хворого виявлено цукор, кетонові тіла, вміст глюкози в крові становить 10,1

ммоль/л. Наявність якого захворювання Ви можете припустити у хворого?

A *Цукровий діабет

B Атеросклероз

C Токсичний гепатит

D Панкреатит

E Інфаркт міокарду.


86

Локалізована в цитоплазмі карбомоїлфосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення

карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глютаміну. Цей фермент постачає

карбомоїлфосфат

A *піримідинів

B пуринів

C сечовини

D ліпідів

E амінокисло


87

Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового

нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату

служить процес:

A *пентозофосфатний цикл

B гліколіз

C гліконеогенез

D глюконеогенез

E глікогеноліз


88

У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін

яких речовин порушений?

A *Пуринів

B Піримідинів

C Холестерину

D Фенілаланіну

E Гліцерину


89

Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці процеси?

A *Бета - окиснення

B Декарбоксилювання

C Трансамінування

D Дезамінування

E Відновлення


90

Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи

артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини :

A *Гіалуронової кислоти

B Глікогену

C Колагену

D Гепарину

E Альбуміну


91

У новонародженої дитини у шлунку відбувається “згурджування” молока, тобто

перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю

іонів кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому процесі?

A *Ренін

B Пепсин

C Гастрин

D Секретин

E Ліпаза


92

Известно, что в некоторых биогеохимических зонах распространено заболевание

эндемичный зоб. Недостаток какого биоэлемента вызывает это заболевание?

A *Йода

B Железа

C Цинка

D Меди

E Кобальта


93

Больному, страдающему тромбоэмболической болезнью, назначен искусственный

антикоагулянт пелентан. Антагонистом какого витамина является это соединение?

A *Витамина К

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Д

E Витамина С


94

Больной жалуется на общую слабость и кровоточивость десен. Недостаток какого

витамина может быть причиной такого состояния?

A *Витамина С

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Н

E Витамина Д


95

У больного сахарным диабетом после инъекции инсулина наступила потеря сознания, судороги. Какой результат может дать биохимический анализ крови на содержание сахара?

A *1,5 ммоль/л

B 8,0 ммоль/л

C 10,0 ммоль/л

D 3,3 ммоль/л

E 5,5 ммоль/л


96

Яка карбонова кислота – проміжний продукт циклу трикарбонових кислот – приймає

участь зв'язуванні кальцію в кістковій тканини?

A *Лимонна кислота (цитрат)

B Оцтова кислота (ацетат)

C Яблучна кислота (малат)

D Янтарна кислота (сукцинат)

E Альфа-кетоглутарова кислота (альфа-кетоглутарат)


97

Стан зубів залежить від надходження в організм фтору, у тому числі з водою. Яка

гігієнічна норма вмісту фтору в 1л питної води?

A *1,5 мг

B 3,0 мг

C 6,0 мг

D 9,0 мг

E 12,0 мг


98

Муцин – один з основних компонентів слини, по хімічній природі є складним білком, а саме:

A *Глікопротеїном

B Нуклеопротеїном

C Фосфопротеїном

D Ліпопротеїном

E Метало протеїном


99

Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує :

A *alpha 1-4 глікозидний зв’язок

B Складноефірний зв’язок

C Пептидний зв’язок

D N-глікозибний зв’язок

E Дисульфідний зв’язок


100

Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує їх в’язкість та захисну дію. Це можливо

тому, що до структури муцину входять:

A *Глікозаміноглікани

B Гомополісахариди

C Дисахариди

D Олігосахариди

E Глюкоза


101

Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез Са-зв’язуючих білків

ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в кишечнику іонів Са2+, необхідних для

утворення тканини зуба?

A3

B А

C В1

D Е

E К


102

При якій концентрації фтору в воді можна прогнозувати захворювання на карієс зубів:

A *менше 0,5 мг/л

B менше 1,0 мг/л

C менше 1,5 мг/л

D менше 2,0 мг/л

E менше 2,5 мг/л


103

Какой нейромедиатор в ткани мозга может быть синтезирован из глутаминовой кислоты?

A *ГАМК

B Триптамин

C Дофамин

D Серотонин

E Норадреналин


104

При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату.

Активація якого біохімічного процессу приводить до цього?

A *Анаеробного гліколізу

B Тканинного дихання

C Аеробного гліколізу

D Глюконеогенеза

E Мікросомального окиснення


105

У больного наблюдаются дерматит, диарея, деменция. Данные нарушения связаны с

недостатком витамина

A *РР

B В2

C В1

D В9

E В8


106

До основних способів підвищення резистентності емалі відноситься фторування.

Механізм протикарієсної дії фтору пов`язаний із:

A * Синтезом фторапатиту

B Синтезом гідроксиапатиту

C Синтезом органічного матриксу зуба

D Синтезом хлорапатиту

E Демінералізацією зуба


107

При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що володіє здатністю стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати резорбцію кісткової тканини, а саме:

A * Кальцитонін

B Інсулін

C Адреналін

D Дофамін

E Тироксин


108

В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН в лужний бік (7,8 створює умови для:

A * Надходження іонів кальцію і фосфору у тканини зуба

B Демінералізації емалі

C Виходу кальцію і тканини зуба

D Виходу фосфору із тканини зуба

E Зниження стійкості тканини зуба до дії карієсогенних факторів


^ 109

Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті приводить до розвитку:

A * Множинного карієсу

B Гіперплазії емалі

C Гіпоплазії емалі

D Флюорозу

E Посиленної кальцифікації емалі


110

Гіповитаминоз С приводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушенню

синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

A *Гідроксилювання проліну

B Карбоксилювання проліну

C Карбоксилювання лізину

D Гідроксилювання аргініну

E Гідроксилювання триптофану


111

Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?

A *Анаеробний гліколіз

B Аеробний гліколіз

C Окиснювальне фосфорилювання

D Креатинкіназна реакція

E Аденілаткіназна реакція


112

Цианіди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні в організм

людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання

лежить в основі такої їх дії:

A *Цитохромоксидази

B Ферохелатази

C Каталази

D Гемоглобінредуктази

E Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


113

У больного с механической желтухой и нарушением всасывания в кишечнике операция

осложнилась кровотечением. Дефицит какого витамина это вызвал?

A *Витамина К

B Витамина В12

C Фолиевой кислоты

D Витамина С

E Витамина В6


114

У ребенка при очередном обследовании выявлено прекращение минерализации

костей. Недостаток какого витамина мог послужить этому причиной?

A * Кальциферола

B Рибофлавина

C Токоферола

D Фолиевой кислоты

E Кобаламина


115

При некоторых заболеваниях соединительной ткани в ней активируется распад коллагена. Возрастание экскреции с мочой какой аминокислоты подтверждает этот процесс?

A *Оксипролина

B Глицина

C Пролина

D Метионина

E Цистеина


116

В слюне содержится альфа-амилаза, способная расщеплять питательные вещества. На

какие субстраты может действовать этот фермент?

A * Углеводы

B Липиды

C Простые белки

D Нуклеопротеины

E Хромопротеины


117

При механической желтухе нарушаются процессы переваривания в кишечнике из-за

отсутствия желчных кислот. Какой панкреатический фермент активируется этими кислотами?

A * Липаза

B Трипсиноген

C Проэластаза

D Прокарбоксипептидаза

E Химотрипсиноген


118

У экспериментальных животных из рациона питания исключили липоевую кислоту, при

этом у них наблюдалось ингибирование пируватдегидрогеназного комплекса. Чем

является липоевая кислота для этого фермента?

A * Коферментом

B Субстратом

C Ингибитором

D Аллостерическим регулятором

E Продуктом


119

Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які

амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A *Лізин, аргінін, гістидин

B Аспартат, глутамат, гліцин

C Аспартат, аргінін, глутамат

D Глутамат, валін, лейцин

E Цистеїн, гліцин, пролін


120

У комплексному лікуванні пародонтиту використовують токоферол. Який ефект

зумовлює лікувальні властивості цього препарату?

A *Антиоксидантний

B Протизапальний

C Проти алергічний

D Остеотропний

E Прооксидантний

Схожі:

Крок Стоматологія iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Стоматологія iconКрок 1 Стоматологія
З метою підтвердження діагнозу “Туляремія” мисливцю, госпіталізованому на 5 день
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
Хворий 48 років звернувся зі скаргами на на пухлиноподібне новоутворення в ділянці
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи