Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 210.19 Kb.
НазваЗагальні положення
Дата04.08.2012
Розмір210.19 Kb.
ТипДокументи


1. Загальні положення


Проведення стажування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування є одним із засобів вивчення ділових і моральних якостей кандидатів на зайняття посад державних службовців, набуття ними практичного досвіду роботи. Стажування є складовою практичної підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять навчання за програмою магістерської підготовки у напрямку “Державне управління” за спеціальністю «Державна служба».

Метою стажування є:

 • набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов’язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ, організацій на посадах майбутньої служби;

 • перевірка професійної компетентності і ділових якостей слухачів;

 • проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;

 • підготовка слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.

Згідно до поставленої мети вирішуються такі завдання:

 • закріплення, уточнення та розширення системи знань з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, які є інформаційним забезпеченням успішної професійної діяльності державних службовців;

 • збір матеріалів та проведення дослідження за темою магістерської роботи;

 • ознайомлення з практикою застосування нормативних документів, розробка проектів документів;

 • інтеграція знань, умінь та навичок, формування творчого, дослідницького підходу до вирішення управлінських завдань у процесі засвоєння освітньо-професійної програми підготовки магістрів;

 • вивчення досвіду та методів роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; ознайомлення з сучасними технологіями та засобами діяльності державних службовців;

 • вивчення структури апарату державного органу, органу місцевого самоврядування, механізм координації діяльності структурних підрозділів;

 • ознайомлення з посадовими обов’язками і компетенціями, визначених посадовим положенням, що відповідають напряму діяльності конкретного структурного підрозділу державного органу.

 • опанування уміннями роботи окремих посадових осіб (керівників, спеціалістів) відповідно до функціональних обов’язків даного підрозділу;

 • вивчення та аналіз інформаційної бази, необхідної для діяльності підрозділу;

 • аналіз інформації та документів, що надходять до підрозділу, із зазначенням джерела, оперативності, ефективності й засобів обробки та аналізу;

 • аналіз змісту та ефективності аналітичної та прогностичної діяльності підрозділу;

 • аналіз та оцінка діяльності підрозділу;

 • розробка та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення діяльності підрозділу;

 • завершення дослідження за темою кваліфікаційної (магістерської) роботи – уточнення та доповнення статистичними та практичними матеріалами;

 • написання звіту про стажування

Стажування в державному органі, органі місцевого самоврядування розпочинається з ознайомлення з характером та обсягом роботи, які визначаються для підрозділів відповідних органів згідно їх положень, де проходить стажування слухач.

Під час стажування слухачі виконують посадові обов’язки та користуються правами, передбаченими чинним законодавством.

Виконуючи обов’язки державних службовців, стажери одержують можливість для практичного оволодіння навичками конкретної роботи, а також усвідомлення завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають адміністративні послуги громадянам та суспільству.

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, який складається та затверджується керівником стажування (керівником магістерської роботи) з урахуванням специфіки та державного органу, органу місцевого самоврядування, де проводиться стажування.

За результатами стажування оформлюється звіт про стажування, та відзив за результатами стажування, відповідно до визначених вимог.

У відзиві за результатами стажування керівник від органів, установ, організацій, де проводиться стажування, визначає оцінку діяльності стажиста під час виконання службових обов’язків, а також робить висновок щодо того, якими вміннями та навичками володіє стажист (характер робіт до яких був залучений стажист, основні риси та ознаки його особистості, вміння та навички, наявні знання, досягнуті результати).

^ 2. Процедура проходження стажування


1. Під час проходження стажування кожен магістрант виконує розпорядження і вимоги тих органів, які запросили або погодили його стажування. Магістрант несе відповідальність і є підзвітний як перед тим органом, який його запросив, так і перед Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.

2. Стажування магістрантів здійснюється під керівництвом працівників державних органів де проводиться стажування, які призначаються відповідним розпорядженням (наказом) керівника, та науково-педагогічними працівниками кафедри державної службі та управління Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, які призначені наказом Ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка керівниками магістерських робіт слухачів.

Керівники стажування:

- надають методичну допомогу слухачам при укладанні індивідуальної програми стажування;

- проводять консультування слухача під час реалізації програми стажування;

- здійснюють перевірку звіту та підготовку відзиву на стажування магістранта (із зазначенням його професійного рівня, організаторських здібностей та ділових якостей, правової підготовки, вміння працювати з людьми тощо).

3. Магістрант за час проходження стажування повинен виконати програму стажування.

4. Магістрант подає звіт про стажування керівнику стажування від державного органу або органу місцевого самоврядування не пізніше ніж за три дні після завершення стажування. Звіт оцінюється за стобальною шкалою керівниками стажування та оформлюються у відомість та проставляються у залікову книжку. Бали за стажування враховуються на рівні з екзаменаційними оцінками за теоретичний курс.

5. Стажування проводиться загальним строком 1 місяць.

6. На початку травня слухачі подають звіт у паперовому та електронному вигляді для його реєстрації на кафедрі державної служби та управління.

7. Після реєстрації звіт подається керівнику стажування від кафедри державної служби та управління Луганського національного університету. Проводиться захист та оцінювання звіту.

^ 3. Структура звіту та вимоги до його оформлення

Структура звіту (типова програма)


І. Титульна сторінка. Оформлюється за встановленим зразком (додаток А).

ІІ. Індивідуальна програма стажування. Оформлюється за встановленим зразком (додаток Б).

Дана програма має орієнтовний характер. На її основі слухачем розробляється індивідуальна програма стажування (з урахуванням напряму його досліджень, профільності відповідного структурного підрозділу, реальної виробничої ситуації та інших факторів).

Стажування складається з трьох основних етапів:

- на першому етапі передбачається вивчення загальної характеристики структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування), де проходило стажування: цілі діяльності, організаційна структура, ресурсне та інформаційне забезпечення;

- на другому – аналіз та оцінка діяльності підрозділу; ознайомлення з функціональними обов’язками та змістом роботи окремих посадових осіб (керівників, спеціалістів) відповідно до функціональних обов’язків; характеристика технології прийняття управлінських рішень та підготовки різноманітних документів; аналіз інформації та документів, що надходять до підрозділу, із зазначенням джерела, оперативності, ефективності й засобів обробки та аналізу; аналіз змісту та ефективності аналітичної та прогностичної діяльності підрозділу;

- на третьому – формуються результати, отримані в ході стажування відповідно до посади (знання, вміння, навички); розробляються висновки та пропозиції за результатами стажування щодо вирішення його завдань та реалізації змісту; пропозиції щодо удосконалення організації та змісту стажування, удосконалення структури, розподілу обов’язків, завдань та діяльності структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування); підготовка звіту до захисту та отримання відгуків.

ІІІ. ^ Зміст звіту.

1. Вступ. Дається характеристика виконання програми стажування, обґрунтування актуальності теми магістерської роботи, з виокремленням предмету, об’єкту, мети та завдань дослідження.

 1. Основна частина. Даний розділ оформлюється відповідно до переліку питань для вивчення на першому та другому етапах стажування та повинен містити загальну характеристика структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування), де проходило стажування: цілі діяльності, організаційна структура, ресурсне та інформаційне забезпечення.

Аналіз та оцінка діяльності підрозділу. Функціональні обов’язки та зміст роботи окремих посадових осіб. Характеристика технології прийняття управлінських рішень та підготовки різноманітних документів. Аналіз інформації та документів, що надходять до підрозділу, із зазначенням джерела, оперативності, ефективності й засобів обробки та аналізу. Аналіз змісту та ефективності аналітичної та прогностичної діяльності підрозділу.

 1. Оцінка набутого досвіду та пропозиції. Даний розділ оформлюється відповідно до переліку питань для узагальнення на третьому етапі стажування. Висновки за результатами стажування щодо вирішення його завдань та реалізації змісту; пропозиції щодо удосконалення організації та змісту стажування, удосконалення структури, розподілу обов’язків, завдань та діяльності структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування).

 2. Додатки. Перелік нормативно-правових актів, що використовуються в діяльності структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування). Посадові інструкції керівників та спеціалістів підрозділу. Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках. Їх розміщують у порядку появи посилань у тексті магістерської роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

 3. ^ Список використаних джерел. При стажуванні використовуються різні джерела інформації, такі як нормативні документи, внутрішні документи організаційно-розпорядчого характеру (положення, накази, структурні схеми, штатний розклад тощо), офіційні звіти, аналіз виконання основних економічних показників, анкетування державних службовців.

ІV. ^ Відзив за результатами стажування (заповнюється керівником стажування від органу, який запросив слухача на стажування, додаток В)

Загальні вимоги до звіту

Звіт про стажування готується магістрантом протягом третього етапу стажування, виконується державною мовою. Обсяг звіту: орієнтовно 40 сторінок комп’ютерного набору через 1,5 інтервали. Шрифт Times New Roman – 14 кегль.

Параметри сторінок: лівий - 30 мм, правий - 20 мм, верхній - 25 мм, нижній - 25 мм.


ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульної сторінки^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ Й СОЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ


^ ЗВІТ ПРО СТАЖУВАННЯ


___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові слухача)


____________________________________________________________________

(назва органу, установи, організації та структурного підрозділу,

де слухач проходив стажування)


____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника стажування від державного органу/

органу місцевого самоврядування, його посада)


Початок стажування: ______ ____________ ______

число місяць рік


Закінчення стажування: ______ ____________ ______

число місяць рік


Підпис магістранта _______________


Підпис керівника стажування

від державного органу / органу

місцевого самоврядування

(засвідчений печаткою) _____________


Підпис керівника стажування

від кафедри державної служби

Луганського національного

університету імені Тараса Шевченка

__________________


Луганськ- 2012ДОДАТОК Б
^

Зразок оформлення індивідуальної програми стажування


“ПОГОДЖЕНО”

Підпис керівника стажування

від державного органу / органу

місцевого самоврядування

(засвідчений печаткою) ________________


“ПОГОДЖЕНО”

Підпис керівника стажування

від кафедри державної служби

Луганського національного

університету імені Тараса Шевченка

________________ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ СЛУХАЧА

МАГІСТРАТУРИ

ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
^

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА УПРАВЛІННЯ

НАВЧАЛЬНИМИ Й СОЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ


___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові слухача)


РОЗДІЛ І. Загальна характеристика структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування), де проходило стажування: цілі діяльності, функції та повноваження, організаційна структура, особливості керівництва, ресурсне та інформаційне забезпечення.

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз та оцінка діяльності підрозділу.

РОЗДІЛ ІІІ. Розробка пропозицій за результатами стажування щодо вирішення його завдань та реалізації змісту, удосконалення організації та змісту стажування, удосконалення структури, розподілу обов’язків, завдань та діяльності структурного підрозділу органу державної влади (органу місцевого самоврядування).


Підпис магістранта __________

ДОДАТОК В

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ Й СОЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ


^

ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ
Магістранта______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Спеціальність 8.150101 Державна служба

Спеціалізація_______________________________________________________


у_________________________________________________________________

(назва органу державної влади або органу місцевого самоврядування)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Луганськ 2012


^ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

1.1. Слухач магістратури до відбуття на стажування повинен дістати інструктаж керівника практики і оформлений щоденник з індивідуальним завданням.

1.2. Слухач магістратури, прибувши на місце стажування, повинен подати керівникові від органу державної влади або органу місцевого самоврядування щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики. Ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження стажування.

1.3. Під час стажування слухач магістратури зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку.

1.4. Звіт про проходження стажування слухач магістратури складає відповідно до календарного графіка й додаткових вказівок керівників практики від вузу та від органу державної влади або органу місцевого самоврядування

1.5. Стажування оцінюється нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

1.6. Слухач магістратури, що не виконав вимог стажування й дістав негативні відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на стажування за рахунок власного вільного часу.


^ 2. КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯп/п

Назва робіт

Тижні проходження стажування

^ Примітки про виконання

(виконано/ не виконано)

1-й з______ по_______

2-й з______ по_______

3-й з ______ по______

4-й з______ по_______

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Підпис керівника стажування:

від вузу __________________ від органу державної влади або органу

__________________ місцевого самоврядування _______________

Печатка органу державної влади

або органу місцевого самоврядування
^

3. ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СЛУХАЧА

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАЖУВАННЯ


(заповнюється керівником стажування від державного органу / органу

місцевого самоврядування)


(прізвище, ім'я, по батькові стажиста)


(назва установи, де відбувалося стажування)

__________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, на базі якого відбувалося стажування)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові і посада керівника стажування)

^

Оцінювання практичної підготовки

державних службовців до виконання своїх обов’язків


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка*________________________________________________________

Роботу магістранта-стажиста за місцем практики оцінює керівник практики від установи за чотирибальною шкалою: „відмінно” – 5, „добре” – 4, „задовільно” – 3, „незадовільно” – 2.


_______________ _______________ _______________

дата підпис, засвідчений печаткою прізвище, ініціали

^ 4. ВІДГУК І ОЦІНКА

керівника магістерської роботи

про результати стажування слухача


__________________________________________________________________

(П.І.Б. слухача)

у

(назва органу державної влади або органу місцевого самоврядування)

__________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка** __________________________________________________________


^ Керівник кваліфікаційної

(магістерської) роботи _____________________________________

(підпис) (Прізвище, ініціали))


(МП)


**Оцінка керівника магістерської роботи не повинна бути вищою за оцінку керівника від державного органу / органу місцевого самоврядування.


^ 5. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА

5.1. Щоденник – основний документ слухача магістратури під час стажування.

5.2. Не рідше, як раз на тиждень, студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від вузу й від державного органу / органу місцевого самоврядування.

5.3. Після закінчення стажування щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

5.4. Оформлений щоденник разом із звітом слухач магістратури повинен здати на кафедру.

5.5. Підведення підсумків практики

Захист звіту про стажування проводиться в навчальному закладі. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його подання, незадовільної оцінки за результатами захисту, кафедрою вирішується питання про повторне проходження магістрантом стажування або відрахування з університету.

Для оцінювання проходження стажування використовується бально-рейтингова система оцінювання знань магістрантів за 100-бальною шкалою.

Оцінка за проходження стажування та захист звіту про практику формується таким чином:

- 50 балів магістрант може отримати за виконання покладених на нього функцій за місцем проходження практики. Роботу магістранта-стажиста за місцем практики оцінює керівник практики від установи за чотирибальною шкалою: „відмінно” –5, „добре” – 4, „задовільно” – 3, „незадовільно” – 2. Отриману оцінку переводять в бали, шляхом множення на перевідний коефіцієнт – 10, який дорівнює частці від ділення можливої максимальної кількості балів поточного контролю на найвищу оцінку „5” (50:5).

Якщо керівник практики від установи оцінив роботу студента-практиканта на „незадовільно”, то бали такому студенту не нараховуються, і кафедрою вирішується питання про повторне проходження магістрантом стажування.

- 50 балів студент може отримати за проходження стажування, оформлення звіту про стажування та його захист керівнику стажування з університету. З них:

 • 20 балів магістрант може отримати за оформлення звіту про стажування, зокрема його текстової та документальної частин.

 • 30 балів студент може отримати на захисті звіту про стажування.

Підсумкова оцінка виставляється за шкалою, наведеною в таблиці 1, і вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, до залікової книжки студента і до журналу обліку успішності.

Таблиця 1

Оцінка за 100 бальною шкалою

Національна оцінка

Оцінка ECTS

Зараховано / Незараховано

90 - 100

відмінно

A відмінна робота з однією незначною помилкоюЗараховано

83 - 89

добре

B вище за середнє, але з декількома помилками

75 – 82

добре

C звичайна робота з декількома значними помилками

63 - 74

задовільно

D посередньо, зі значними недоліками

50 – 62

задовільно

E виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки

21 - 49

незадовільно

FX для одержання кредиту потрібна деяка доробка


Незараховано

0 - 20

незадовільно

F для одержання кредиту потрібна значна доробка


Без заповненого щоденника стажування не зараховується.


^ РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Схожі:

Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи