Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 183.13 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата04.08.2012
Розмір183.13 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»«ПОГОДЖЕНО»

Президент

ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

__________________ В. С. Курило


«Затверджено»

Ректор

ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

________________ С. В. Савченко


положення

^ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

РовеньківськИЙ факультет

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


РОВЕНЬКИ - 2011


^ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність ВІДОКРЕМЛЕНОГО підрозділу "РовеньківськИЙ факультет ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ^ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" (далі за текстом – Факультет)

1.2. Місце знаходження Факультету: Україна, 94707, Луганська область, місто Ровеньки, квартал Гагаріна, 25а, тел. (06433) 5-39-82, факс (06433) 5-39-88

1.3. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ підрозділ "РовеньківськИЙ факультет ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ^ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.05.1999 № 131 «Про створення Ровеньківського факультету Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка» та наказу ректора Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка від 12.05.99 № 91- ЗД «Про створення у м. Ровеньки відокремленого факультету».

У зв'язку зі зміною назви Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка на Луганський національний університет імені Тараса Шевченка у назву ФАКУЛЬТЕТУ було внесено зміни відповідно до наказу в.о. ректора Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка від 05.05.08. №145-ЗД.

1.4. Повне найменування: ^ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"

Повна назва: РОВЕНЬКІВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ^ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Скорочена назва: РФ ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

1.5. Основними напрямами діяльності Факультету є: підготовка за державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, культури і мистецтва, економіки і легкої промисловості тощо.

1.6. Головними завданнями Факультету є:

 • здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

 • здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти згідно вимог встановлених державних стандартів;

 • здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

 • здійснення підготовки педагогічних кадрів та їх атестації; вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у Факультету в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

1.7. Для вирішення вказаних завдань Факультет користується ліцензією на впровадження освітньої діяльності, яку має Університет.

1.8. Факультет має вирішувати й інші соціально-економічні завдання, а саме:

 • проводити наукові дослідження, виходячи з потреби вищого навчального закладу,

 • пропагувати наукові, науково-педагогічні та інші знання серед населення міста та регіону;

 • здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для системи освіти для народного господарства;

 • працювати як навчально-консультаційний пункт (центр) для студентів заочного відділення Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, які проживають на території, близько розташованій від Факультету;

 • здійснювати види діяльності та надавати додаткові послуги, які не суперечать чинному законодавству.

1.9. Факультет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Положення та Статуту ^ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (далі за текстом – Університет).

1.10. Факультет має свою назву, в якій вказується назва ЛНУ імені Тараса Шевченка, печатку та кутовий штамп зі своєю назвою.

1.11. Факультет здійснює підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з ліцензією, яку має Університет.

1.12. Факультет не має власного майна та самостійного балансу.

1.13. При здійсненні своєї діяльності Факультет користується майном Університету.

1.14. Структура Факультету визначається деканом за узгодженням із ректором Університету відповідно до Закону України "Про вищу освіту", головних завдань діяльності вищого закладу освіти та цього Положення.

1.15. Структурних підрозділів Факультет немає.

1.16. Для організації навчального процесу Факультет у своєму складі має навчальні кабінети, лабораторії, методичний кабінет, майстерні, спортивний і гімнастичний зали, актовий зали, бібліотеку, читальний зал, гуртожиток, приміщення побутового призначення, медпункт, спортивний майданчик.

1.17. Факультету може надаватися право на відкриття субрахунку в установі банку за своїм місцезнаходженням.


^ 2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. Факультет має право:

 • визначати зміст, форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності ЛНУ імені Тараса Шевченка;

 • готувати фахівців за державним замовленням, замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;

 • за погодженням із ректором Університету визначати власні форми організації та стимулювання праці викладачів, студентів, співробітників Факультету відповідно до результатів позабюджетної діяльності;

 • розробляти та впроваджувати власні програми освітянської, наукової, науково-методичної та культурної діяльності;

 • формувати штатний розпис за погодженням із ректором Університету;

 • за погодженням із ректором Університету створювати в установленому порядку структурні підрозділи;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

 • у межах делегованих повноважень укладати угоди про спільну діяльність із підприємствами, установами і організаціями в Україні без фінансових та майнових зобов'язань;

 • розвивати соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів, проводити культурно-освітню, побутову, комерційно-виробничу, сільськогосподарську та інші види діяльності щодо надання додаткових послуг населенню в установленому порядку;

 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;

 • надавати додаткові послуги населенню в установленому законодавством порядку;

 • здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, монтаж, наладку, ремонт, технічне обслуговування систем протипожежного захисту будівель Факультету;

 • користуватися банківськими кредитами і позиками, інноваційними позичками згідно з чинним законодавством;

 • користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством; отримувати та реалізувати додаткові права та пільги.

2.2. Факультет зобов'язаний:

 • здійснювати науково-методичне забезпечення навчального процесу;

 • забезпечувати підготовку фахівців згідно зі стандартами вищої освіти;

 • забезпечувати виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

 • вивчати попит на окремі спеціальності на ринку праці і сприяти працевлаштуванню випускників, направляти випускників на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником;

 • здійснювати підготовку педагогічних кадрів та їх атестацію;

 • здійснювати наукову діяльність;

 • забезпечувати культурний і духовний розвиток особистості, виховання осіб, які навчаються на Факультеті в дусі патріотизму і поваги до Конституції України, підвищувати освітньо-культурний рівень громадян;

 • створювати педагогічним працівникам належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку та медичного обслуговування;

 • забезпечувати використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та підготовку фахівців, здатних до адаптації в умовах сучасного ринку праці;

 • забезпечити органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності, безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться в Університеті та Факультеті;

 • оперативно управляти будівлями, спорудами, майновими комплексами, обладнанням, іншим майном;

 • забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

2.3. Факультет несе відповідальність за:

 • дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", та інших законодавчих актів України;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • забезпечення умов проведення освітньої діяльності;

 • дотримання договірних зобов'язань із іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

2.4. Університет, до структури якого входить Факультет:

 • затверджує його Положення;

 • оголошує конкурс на посаду декана Факультету, організовує вибори, затверджує та звільняє з посади декана Факультету;

 • згідно з чинним законодавством делегує повноваження декану Факультету для безпосереднього управління його діяльністю;

 • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів вищої освіти;

 • сприяє працевлаштуванню випускників Факультету;

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю;

 • здійснює прийом студентів Факультету на навчання в Університеті за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем;

 • створює на базі Факультету навчально-консультаційний пункт або інші структурні підрозділи для виконання статутних завдань Університету.


^ 3. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ФАКУЛЬТЕТУ,

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ декана ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. Управління діяльністю Факультету здійснює декан, який призначається на посаду на умовах контракту ректором Університету на конкурсній основі та діє на підставі виданого йому доручення.

Кандидат на посаду декана Факультету повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу педагогічну освіту, як правило магістерську підготовку, стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж 5 років.

Конкурс на заміщення посади декана Факультету оголошується кожні п'ять років Університетом. Ректор Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду декана Факультету, які відповідають вимогам, і вносить кандидатури претендентів на розгляд вищого органу громадського самоврядування Факультету, яким є загальні збори трудового колективу Факультету, для голосування.

Загальні збори трудового колективу Факультету за результатами голосування можуть рекомендувати Вченій раді Університету на посаду декана Факультету кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член органів громадського самоврядування Факультету має голосувати лише за одну кандидатуру.

Результати голосування виносяться на розгляд Вченої ради Університету, яка рекомендує ректору Університету кандидатуру претендента на посаду декана Факультету.

Ректор Університету призначає декана Факультету на умовах контракту терміном не менш ніж на 5 років відповідно до ст. 39 Закону України „Про вищу освіту". До проведення виборів декана Факультету ректор Університету може призначити на умовах контракту виконуючого обов'язки декана Факультету, але не більш ніж на 2 роки.

Декан може бути звільнений з посади ректором Університету на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення умов даного Положення, Статуту Університету та умов контракту.

  1. Декану Факультету в межах наданих йому повноважень ставиться:

− організація навчально-виховного процесу і контроль за його якістю;

− забезпечення студентів навчально-методичною літературою та іншими дидактичними засобами, передбаченими для вивчення кожної навчальної дисципліни;

− облік і контроль за виконанням викладачами Факультету навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи;

− визначення функціональних обов’язків працівників Факультету;

− контроль за виконанням студентами індивідуального плану;

− контроль за контингентом студентів, які навчаються на Факультеті;

− взаємодія з місцевими підприємствами, установами, закладами та організаціями з метою створення оптимальних умов студентам, які поєднують працю з навчанням на Факультеті, а також організації їх практичної підготовки;

− проведення профорієнтаційної і роз’яснювальної роботи про умови прийому до вищого закладу освіти;

− участь в організації нового прийому студентів;

− забезпечення Факультету необхідним обладнанням;

− забезпечення охорони праці, дотримання законності та порядку в межах Факультету;

− своєчасне подання Засновнику звітів та інших матеріалів про роботу Факультету;

 • вирішує питання діяльності Факультету, розробляє та подає на погодження ректору Університету його структуру і штатний розпис;

3.3. Декан у межах своїх повноважень, визначених йому ректорам Університету, видає накази і розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма працівниками та особами, які навчаються на Факультеті, є представником Факультету у взаємовідносинах з іншими юридичними особами та органами управління, відповідає за результати діяльності перед ЛНУ імені Тараса Шевченка, виконує кошторис, затверджений ЛНУ імені Тараса Шевченка, укладає угоди від імені ЛНУ імені Тараса Шевченка, здійснює та фінансову діяльність.

3.4. Декан несе персональну відповідальність за результати освітньої та фінансово-господарської діяльності, за стан майна, закріпленого за Факультетом.

3.5. Штатний розпис Факультету визначається ректором Університету.


^ 4. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Факультету є загальні збори трудового колективу, які скликаються за спільним рішенням педагогічної ради та профспілки Факультету не рідше одного разу на рік.

Загальні збори трудового колективу:

 • рекомендують до затвердження Положення Факультету та вносять зміни до нього;

 • обирають претендентів на посаду керівника Факультету ;

 • вносять подання ректору Університету про дострокове звільнення декана Факультету;

 • щороку заслуховують звіт декана Факультету та оцінюють його діяльність;

 • обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

 • затверджують положення про органи студентського самоврядування;

 • розглядають інші питання діяльності Факультету.

4.2. З метою сприяння гармонійного розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника на Факультеті створюються органи студентського самоврядування, які вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішенням Міністерства освіти і науки України, Законом України "Про вищу освіту", цим Положенням та Статутом Університету.

4.3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями;

 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

 • сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні міжнародного обміну студентами.

4.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, спеціальності, гуртожитку Факультету .

4.5. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування;

 • обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

 • визначає структуру, термін повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Органами студентського самоврядування можуть бути старостат, студентська навчальна частина, студентські ради тощо.

4.6. Положення передбачає укладання договору між керівництвом Технікуму, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування про виконання своїх обов'язків і реалізацію прав двох сторін.


^ 5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу на Факультеті є:

 • педагогічні працівники;

 • особи, які навчаються на Факультеті;

 • працівники Факультету (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).

5.2. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються на Факультеті, визначаються відповідно до законодавства та нормативних актів з питань вищої освіти.

5.3. Педагогічні працівники Факультету мають право на:

 • захист професійної честі та гідності;

 • вільний вибір методів та засобів навчання у межах, затверджених навчальних планів;

 • індивідуальну педагогічну діяльність;

 • участь у громадському самоврядуванні;

 • участь в об'єднаннях громадян;

 • забезпечення житлом;

 • отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;

 • одержання службового житла;

 • одержання державних стипендій.

5.4. Педагогічні працівники Факультету зобов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

 • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються на Факультеті, прищеплювати їм любов до України;

 • виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

 • дотримуватися законів, Статуту Університету, Положення та правил внутрішнього трудового розпорядку Факультету.

5.5. Права та обов’язки заступників декана визначаються відповідно до функцій, які вони виконують.

5.6. Права та обов’язки навчально-допоміжного, інженерно-технічного, адміністративно-господарчого та обслуговуючого персоналу визначаються відповідно до чинного законодавства, Правил внутрішнього розпорядку, обговорюється та гарантуються колективним договором та умовами трудового договору (контракту).

5.7. Особи, які навчаються на Факультеті (учні, студенти, слухачі), мають право на:

 • вибір форми навчання;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 • трудову діяльність у позанавчальний час;

 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендії, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

 • участь в об'єднаннях громадян;

 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

 • участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне і матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів навчального закладу;

 • канікулярну відпустку тривалістю не менше 8 тижнів кожного навчального року (для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання);

 • на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України;

 • на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

5.8. Особи, які навчаються на Факультеті, зобов’язані:

 • дотримуватися законів України, Статуту Університету, цього Положення та правил внутрішнього трудового розпорядку Факультету;

 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

 • Ощадливо ставитись до майна Факультету, підтримувати в належному стані навчальні та житлові приміщення та їх обладнання.

5.9. Прийом, відрахування, переведення і поновлення студентів, одержання другої освіти проводиться згідно з чинним законодавством та у відповідності до основних положень прийому у вищі навчальні заклади України.

5.10. Студентам Факультету видається студентський квиток, залікова книжка встановленого зразку, а після закінчення навчання диплом Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.


 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Організація навчального процесу у Факультеті визначається відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, державних стандартів освіти, інших актів законодавства України з питань освіти.

6.2. Навчальний процес на Факультеті координується заступником декана з навчальної роботи, якому підпорядковані завідувачі відділень, що забезпечують відповідний рівень організації навчального процесу.

Для координації навчально-методичної роботи щодо організації навчального процесу на Факультеті діє методичний кабінет, який функціонує відповідно до Положення, затвердженого деканом Факультету в установленому порядку.

6.3. Навчання в Факультеті здійснюється за формами: денна (очна), заочна, екстернат.

6.4. Прийом осіб на навчання на Факультет здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів. Правила прийому на навчання до Факультету затверджуються ректором Університету за погодженням із Міністерством освіти і науки України.


^ 7. МАЙНО І КОШТИ

7.1. Для здійснення діяльності Факультет користується майном і обладнанням, яке знаходиться на балансі Університету.

7.2. Кошти Факультету, як складова частина коштів Університету використовується для:

- організації, розвитку і розширення навчально-матеріальної бази;

- оплати праці співробітників;

- розв’язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників.

7.3. Фінансування та матеріальне забезпечення Факультету проводиться в межах коштів Університету. Поряд з цим Факультет має право на додаткові джерела надходжень коштів, зокрема:

- доходів одержаних від реалізації підручників, навчальних засобів, малоцінних предметів і матеріалів, коштів за надання додаткових освітніх послуг; добровільних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством.


8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Факультету

8.1. Припинення здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.2. Під час припинення діяльності Факультету працівникам, які звільнилися, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи