European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка1/36
Дата04.08.2012
Розмір6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра англійської філології


European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2009/2010


Напрям підготовки - 6.020303 Філологія


Спеціалізація- Англійська мова і література


Структура інформаційного пакету ECTS для спеціальності «Філологія»

(Англійська мова і література ) ОКР «бакалавр».


 1. Інформація про напрям підготовки.
^ Галузь знань(код)

0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки (код)

6.020303 Філологія

Спеціалізація

Англійська мова і література

^ Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

^ Форма навчання

денна
 1. Спеціальні вимоги до зарахування.

На навчання за спеціальністю 6.020303 Філологія «Англійська мова і література» можуть претендувати абітурієнти, які виявили здібності до оволодіння іноземною мовою, виражене бажання займатися педагогічною діяльністю, достатній рівень мовної компетентності з іноземної мови, що вивчалася в школі, а також бажання сприймати та розуміти західну мову та культуру. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають ЛНУ імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з наступних дисциплін:


Напрями підготовки - Філологія

^ Сертифікати
(вступні випробування)


•  Англійська мова та література

Іноземна мова;

історія України;

укр. мова та література


Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124. 1. ^ Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання )


Підготовка бакалаврів філологів здійснюється протягом 4 років на базі середньої освіти. Вона складається з циклу гуманітарних, загальноосвітніх та спеціальних філологічних дисциплін, що забезпечують належний рівень підготовки.

Бакалавр повинен володіти глибокими знаннями з англійської мови, з циклу літературознавчих дисциплін, ділової англійської мови, основами науково-дослідницької роботи і прийомами володіння комп’ютерною технікою.

Бакалавр спеціальності Філологія «Англійська мова і література» повинен опанувати основні розділи гуманітарних і соціально-економічних наук, знати історію України, історію вітчизняної та світової культури, основні положення філології та сучасних економічних і політичних теорій, основи правознавства, психології та педагогіки.


Бакалавр повинен знати:

 • профільну іноземну мову;

 • функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

 • сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв'язок мови і світу;

 • походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення;

 • особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою;

 • історію зарубіжної літератури;

 • основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук;

 • форми, засоби і методи педагогічної діяльності;

 • умови формування особистості, розуміти природу психіки, знати основні психологічні функції і їх фізіологічні механізми;

 • права і свободи людини і громадянина, основи української правової системи і законодавства;


Бакалавр повинен уміти:

 • володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки;

 • застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань;

 • самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії та лінгвокраїнознавства;

 • проводити навчально-виховну роботу згідно з психологічними

 • закономірностями навчання та виховання, педагогічними принципами та методами;

 • використовувати в своїй професійній діяльності довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних.

 • Освітній рівень бакалавра з фаху Філологія «Англійська мова і література» є базовим для продовження навчання за програмою підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра.
 1. ^ Професійні профілі випускників з прикладами.


Після одержання диплома бакалавра фахівці зі спеціальності Філологія «Англійська мова і література» можуть обіймати первинні посади: викладачі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладачі навчальних закладів системи вищої освіти; фахівці в галузі спеціалізованої освіти, перекладачі в торгових палатах, спільних підприємствах, зарубіжних представництвах та в інших установах міжнародної орієнтації, перекладачі-референти, тощо. 1. ^ Можливості подальшого навчання.

Після отримання ОКР «бакалавр» за спеціальністю Філологія «Англійська мова і література» студент може вступити до магістратури за напрямами:


Спеціальність

Кваліфікація

Мова та література (англійська)

Філолог, викладач англійської мови та літератури

Переклад

Магістр філології, перекладач

Педагогіка вищої школи

Викладач вищого навчального закладу

Управління навчальним закладом

Керівник навчального закладу , організатор освітньої діяльності6.


п/п

Назва дисципліни

Рік навчання

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS
3.1 Цикл підготовки за фахом


3.1.1

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

3.1.2

Практика усного та писемного мовлення (англ.)

1, 2

1, 2, 3, 4

21,0

3.1.3

Практика усного та писемного мовлення (англ.)

3, 4

5, 6, 7, 8

29,5

3.1.4

Теоретичний курс англійської мови (теоретична фонетика, лексикологія, стилістика, граматика)

3, 4

5, 6, 7, 8

11,0

3.1.5

Друга іноземна мова

1, 2

1, 2, 3

14,5

3.1.6

Практична фонетика англійської мови

1,2

1, 2, 3, 4

15,0

3.1.7

Практична граматика англійської мови

1, 2

1, 2, 3, 4

14,0

3.1.8

Методика викладання зарубіжної літератури

3

5

3,0

3.1.9

Методика викладання англійської мови

3

6

3,0

3.1.10

Історія зарубіжної літератури

1, 2, 3, 4

2, 4, 5, 6, 7

10,0
3.2 за вибором ВНЗ


3.2.1

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

3.2.2

Психологія

1, 2

2, 3

4,5

3.2.3

Педагогіка

2, 3

3, 5

5,0

3.2.4

Основи педагогічної майстерності

3

6

3,0

3.2.5

Вступ до літературознавства

2

3

2,0

3.2.6

Вступ до мовознавства

1

1

1,5

3.2.7

Вступ до спецфілології

1

1

2,0

3.2.8

Латинська мова

1

2

2,0

3.2.9

Країнознавство

3

6

2,0

3.2.10

Інтерпретація художнього тексту

4

8

2,0

3.2.11

Історія англійської мови

4

8

2,0

3.2.12

Історія лінгвістичних вчень

4

8

2,0

3.2.13

Література Англії ті США

4

8

3,0

3.2.14

Теорія літератури

4

8

2,0

3.2.15

Новітні технології навчання у викладанні зарубіжної літератури

4

8

2,0
3.3 За вибором студента для формування індивідуального навчального плану:


3.3.1

Антична поезія: витоки, проблеми, форми/ або Світова дитяча література

2

3

2,0

3.3.2

Літературне країнознавство/ або Літературна творчість

2

3

2,0

3.3.3

Педагогічна риторика/ або Лінгвокультурологія

2

4

2,0

3.3.4

Ділова англійська мова/ або Основи академічного письма

2

4

3,0

3.3.5

Лінгвістичні особливості сучасної англомовної преси/ або Основи наукового письма іноземною мовою

3

5

3,0

3.3.6

Комунікативно-прагматичні аспекти інформаційного тексту/ або Лінгвістичні особливості англійського рекламного тексту

3

5

3,0

3.3.7

Актуальні проблеми германістики/ або Національні стандарти англійської мови

4

7

3,0

3.3.8

Структурна типологія/ або Актуальні проблеми англійського словотвору

4

7

3,0

3.3.9

Проблеми англійської ономастики / або Нові напрямки в лексикології англійської мови

3

6

3,0
3.4 Практики


3.4.1

Безперервна практика(навчальна)

2

4

1,5

3.4.2

Педагогічна практика (навчальна)

3

6

1,5

3.4.3

Перекладацька практика

( навчальна)

3

5, 6

4,5

3.4.4

Педагогічна практика (виробнича)

4

7

7,5
3.5 курсові роботи


3.5.1

Курсова робота з психологічно-педагогічних дисциплін

2

4

1,0

3.5.2

Курсова робота з зарубіжної літератури

3

6

1,0

3.5.3

Курсова робота з англійської мови

4

8

1,0 1. Вимоги до оцінювання

В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу.Національна

шкала

Бали

Шкала ECTS

ВІДМІННО

90-100

^ АВІДМІННО - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

ДОБРЕ

83-89

^ В - ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

ДОБРЕ

75-82

С- ДОБРЕ - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

ЗАДОВІЛЬНО

63-74

^ D - ЗАДОВІЛЬНО - посередньо, зі значною кількістю недоліків

ЗАДОВІЛЬНО

50-62

^ Е - ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

НЕЗАДОВІЛЬНО

21-49

^ FX - НЕЗАДОВІЛЬНО – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

НЕЗАДОВІЛЬНО

0-20

^ F - НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна повторне вивчення дисципліни
Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


 1. ^ Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації)

Державна атестація студентів на кваліфікацію бакалавр спеціальності «Філологія» (Англійська мова і література ) проводиться на основі державного комплексного іспиту з теорії, практики основної іноземної мови, зарубіжної літератури та методик їх викладання. Державний іспит проводиться після закінчення екзаменаційної сесії 8 семестру . До державного кваліфікаційного іспиту допускаються студенти, які успішно виконали весь навчальний план підготовки бакалавра.


Державна атестація

Бакалавр

Семестр

Дисципліни

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

8

Англійська мова та методика її викладання, зарубіжна література та методика її викладання, теорія і практика навчання та виховання

Державний екзамен з української мови

2

Українська мова за проф. спрямуванням
 1. ^ Координатор ECTS на факультеті іноземних мов

ПІБ Карпенко І.М.

Посада декан факультету іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Поштова адреса – м. Луганськ 91011, вул. Оборона 2, ФІМ.

Номер телефону (0642) 55 44 91

е-mail fim@luguniv.edu.ua 1. Зміст робочих програм.


3.1 Цикл підготовки за фахом

3.1.1 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи