Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» icon

Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика»
Скачати 164.89 Kb.
НазваІнформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика»
Дата04.08.2012
Розмір164.89 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
 напряму підготовки 6.040302 «Інформатика»
галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика»


 

  1. Інформація про напрям підготовки

 

Галузь знань (код)

0403

Напрям підготовки (код)

6.040302

Спеціалізація

 

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

інженер-програміст

ОКР

бакалавр інформатики

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна

  1. ^ Спеціальні вимоги до зарахування - відсутні.

  2. Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.).

Напрям підготовки - математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних апаратних та програмних засобів.

Освітні та професійні цілі реалізовані в наступних циклах підготовки:

        гуманітарної і соціально-економічної підготовки;

        природничо-наукової підготовки;

        професійної підготовки;

        Вибіркові дисципліни;

        загальної підготовки.

Виробничі функції фахівця-бакалавра:

        аналітичні;

        проектні;

        розробницькі;

        дослідницькі;

        організаційні;

        виховні;

        виконавські.

  1. ^ Професійні профілі випускників з прикладами (можливі посади, приклади виконання певних обов'язків та ін.).

Фахівець, підготовлений до роботи, може займати посади інженера-програміста, інженера-системотехніка у сфері інформатизації за класами діяльностей:

        "Консультації  з  питань інформатизації ";

        "Створення програмного забезпечення";

        "Обробка даних";

        "Робота з базами даних"

і здатний виконувати зазначену професійну роботу:

        розробника обчислювальних систем та мереж;

        розробника комп'ютерних програм;

        фахiвця в iнших галузях обчислень;

        фахівця з математичного моделювання та керування;

        фахівця з теорії систем та системного аналізу;

        фахiвця-статистика.

  1. ^ Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Інформатика» можна вступити до навчання за ОКР «спеціаліст» за напрямом підготовки «Інформатика», або до магістратури За напрямом «Інформатика».

  1. ^ Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS (інформація береться з навчального плану)

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому

вивчають

дисципліну

Кредити ECTS

 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

1.1 Нормативна частина:

1.                   

Історія України

1

1

3,0

2.                

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1

3

3.                

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1

1,2,3

7

4.                

Філософія

1

2

3

5.                

Історія української культури

3

5

2

6.                

Фізичне виховання*

 

2,4,6,7

 

^ 2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1 Нормативна частина:

1.                

Математичний аналіз

1,2

1,2,3

11,0

2.                

Дискретна математика

1

2

7,0

3.                

Алгебра і геометрія

1,2

2,3

9,0

4.                

Функціональний аналіз

2

3

3,0

5.                

Теорія алгоритмів та математична логіка

2

3,4

5,0

6.                

Теорія ймовірностей та математична статистика

2

3,4

7,0

7.                

Диференціальні рівняння

2

4

5,5

8.                

Теорія систем та математичне моделювання

3

5,6

6,5

9.                

Екологія

 

7

1,5

2.2 За вибором ВНЗ:

1.                

Сучасні інформаційні технології

1

1

2,5

2.                

Фізика

1,2

2,3

8,5

^ 3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:

1.                

Операційні системи персональних комп'ютерів

1

1,2

6,0

2.                

Аналіз даних

1

1

2,5

3.                

Електронні таблиці

2

3

3,5

4.                

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці )

2

3

2,0

5.                

Архітектура ЕОМ

1

1

5,0

6.                

Програмування

2,3

3,4,5

10,5

7.                

Методи оптимізації та дослідження операцій

2,3

4,5

6,0

8.                

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

3

6

5,0

9.                

Системи та методи прийняття рішень

33,0

10.             

Комп'ютерні мережі

3

6

5,0

11.             

Теорія керування

3,4

67

8,0

12.             

Бази даних та інформаційні системи

3,4

6,7

7,0

13.             

Інтернет-технології

4

7

6,0

14.             

Чисельні методи

2,3

4,5

6,0

15.             

Програмне забезпечення ПЕОМ

4

8

6,0

16.             

Виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи

4

 

4,5

17.             

Оглядові лекції

4

 

1,0

 

3.2 За вибором ВНЗ:

1.                

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

2.                

Текстові процесори

1

1

3,0

3.                

Комп'ютери в економіці та бізнесі

2

4

3,0

4.                

Комп'ютери в інженерних і наукових розрахунках

3

6

3,0

5.                

Методи досліджень

3,4

6,7

6,0

6.                

Шкільний курс інформатики та методика викладання

4

8

4,0

7.                

Комп'ютерна графіка та дизайн

4

7

6,5

3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

1.                

Професійно-орієнтована іноземна мова

3

5

1,5

2.                

Спеціальні мови програмування

3

5

4,5

3.                

АСУ та проектування

4

8

6,5

4.                

Основи кодування та криптографії

4

8

4,0

3.4 Практики

1.        

Ознайомча практика (навчальна)

2

4

1,5

2.        

Обчислювальна практика (навчальна)

3

5

3,0

3.        

Практика з технології програмування (виробнича)

4

7

6,0

4.        

Обчислювальна практика (навчальна)

4

8

3,0

3.5 Курсові роботи

1.        

Курсова робота з інформатики та програмування

3

6

1,0

2.        

Курсова робота з баз даних

4

7

1,0

3.        

Курсова робота з компьютерної графіки та  дизайну

4

8

1,0

  1. ^ Вимоги до оцінювання (заповнюється для всіх однаково):

В університеті використовують сто бальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно", „задовільно". ..добре"', „відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано", „не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна шкала

Бали

Шкала ЕСTS

відмінно

90-100

А- відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю недоліків.

добре

83-89

В- дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками.

добре

75-82

С - добре –загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

E - достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

незадовільно

21-49

FX –незадовільно –для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F – незадовільно - необхідна повторне вивчення дисципліни

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

  1. ^ Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання).

Підсумковий контроль підготовки фахівця – комплексний державний екзамен з інформатики (усний). Оцінка за національною шкалою.

  1. Координатор ECTS на факультеті/в інституті (директор або заступник директора з навчальної роботи): заступник директора з навчальної роботи Безверхня Наталья Олексіївна.

ПІБ  Безверхня Наталія Олексіївна

Посада заступник директора з навчальної роботи

Поштова адреса: 91032  м. Луганськ, кв. Ватутіна, б. 209, кв. 13

Номер телефону: 050 27 52 949

e-mail: Bezverhny-na@mail.ru

 

 

Схожі:

Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconІнформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура»
Вимоги зарахування для окр „бакалавр” – сертифікат незалежного тестування з таких дисциплін: математика/інформатика, історія України,...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» розроблена
«Економічна кібернетика» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
СТ» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
ТР» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconРішення Вченої ради хду від 30. 01. 2012 (протокол №7) з 2012-2013 н р., з 2-го курсу вводяться 4 спеціалізації для студентів з напряму підготовки «Інформатика»
Введення спеціалізацій І варіативної частини дисциплін дозволить залучати ширше коло роботодавців до співпраці з випускниками напряму...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму підготовки «Економічна кібернетика» допускаються...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму підготовки «Економічна кібернетика» допускаються...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconМіністерство освіти І науки україни міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая затверджую
Вищої математики та фундаментальних наук” мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів хімічного факультету за галуззю знань
Напрями підготовки: 040301 «Прикладна математика»; 040302 «Інформатика»; 040303 «Системний аналіз»
Інформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика» iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую
«Комп’ютерних наук та інформаційних систем» мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи