Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
Сторінка1/13
Дата04.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКРЕМОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

Спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»


 1. Інформація про напрям підготовки (інформація з навчального плану):
Галузь знань (код)

0202

Напрям підготовки (код)

6.020208

Спеціалізація
Освітній рівень

^ Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр мистецтва, художник з металу

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

^ 4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна
 1. Спеціальні вимоги для зарахування:

українська мова і література, історія України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту з предметів побуту (40\50, аркуш, акварельні, гуашеві або олійні фарби).


^ 3. Загальний опис напряму підготовки:

даний напрямок має на меті підготовку фахівця у галузі декоративно-прикладного мистецтва, ювелірного виробництва, здатного займатися самостійною творчою діяльністю, а також здійснювати художньо-просвітницьку діяльність у позашкільних закладах мистецького профілю.


^ 4. Професійні профілі випускників:

Фахівці з художнього металу, у студіях, майстернях. Художники-ювеліри, художники-декоратори. Працівники у дизайнерських бюро та рекламних агенціях. Викладачі образотворчого мистецтва в закладах освіти та мистецтва. Мають приватні замовлення.


^ 5. Можливість подальшого навчання:

Спеціаліст (за напрямком вчитель образотворчого мистецтва, художньої праці, етики та естетики). Вступ до магістратури за напрямами 0202 Мистецтво;

8.020202 Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Кваліфікація: магістр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, викладач фахових дисциплін.

^ 6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS:з/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1

Історія художнього металу

1

2

1,5

2

Основи матеріалознавства

1

1-2

4

3

Живопис

1,2,3,4

1-8

30

4

Малюнок

1,2,3,4

1-8

30

5

Композиція

1,2,3,4

1-8

18

6

Скульптура

1,2,3,4

1-8

24

7

Кольорознавство

1

2

2,5

8

Шрифти

2

3

2,5

9

Робота в матеріалі

1,2,3,4

1-8

30

10

Перспектива в образотворчому мистецтві

2

3

3

11

Пластична анатомія

2

3,4

4,5

12

Методика викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

3

5,6

3

13

Спеціальні ювелірні технології

4

7,8

4

14

Теорія та історія образотворчого мистецтва

1

1,2

3

15

Основи художнього конструювання або Дизайн в художньому металі

2

3

1,5


^ 7. Вимоги до оцінювання:


Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90-100

А – відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилкама

добре

75-82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D –задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю:

1.Комплексний екзамен з фахових дисциплін «Історія мистецтв», «Методика викладання образотворчого мистецтва»;

2. Захист випускної роботи в матеріалі.


^ 9. Координатор ECTS на факультеті:

Комар Галина Вікторівна, заступник декана Ровеньківського факультету з навчальної роботи.

м.Ровеньки, кв.Гагаріна, 25а, Ровеньківський факультет ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Тел: (06433)5-39-88, e-mail: metodrov@mail.ru.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни „ІСТОРІЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ»

для спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №_______від______________

Завідувач кафедри__________

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________Масюта Л.П.


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни « ІСТОРІЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ»”

^ 1. Назва курсу.

« ІСТОРІЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ»”

Форма ( - и) навчання: денна

Спеціальність (-ості):

2. Код курсу.
^ 3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обовязковий

4. Рік (роки) навчання.

1 курс

^ 5. Семестр/ семестри.

2

6. Кількість кредитів ECTS.

1,5

^ 7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Старший викладач каф. ОМ та ПМ Чупіна В.М.

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу: формування у студентів ціннісних уявлень про значення історії художнього металу для розвитку художньої культури особистості як передумови її високого професіоналізму, підготовка фахівців ювелірної галузі, в основі якої закладені культурно-історичні цінності людства, духовність та традиції українського народу.

Завдання курсу:

- ознайомлення з особливостями розвитку художнього металу різних історичних цивілізацій

- усвідомлення художньо-виразних особливостей мови художнього металу;

- формування вмінь та навичок аналізу творів з художнього металу , що до конкретної історичної епохи


- формування вмінь аналізувати художньо-естетичні складові творів різних історичних епох;

- розуміння узагальненості стародавніх джерел змісту орнаментики і декору творів з художнього металу в мистецтві різних народів світу ;

- усвідомлення місця українського художнього металу у світовому мистецтві

- визначення тенденцій розвитку ювелірного мистецтва


^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структуразагальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль

4

22

1.1.

Мистецтво художнього металу його зміст і роль у розвитку художньої культури .
2


1.2.

Ювелірне мистецтво Стародавнього Єгипту . Сокральна та магічна функції художнього металу.
2

21.3.

Художній метал стародавніх Греції та Риму
2

21.4.

Декоративно-прикладне мистецтво еструсів (художні вироби з металу)
2

2


Мистецтво Азії і Океанії, Китаю, Японії, Індії та Північно-Східної Азії, Стародавнього Ірану
24

1.5.

Візантійське, ранньохристиянське мистецтво художньої обробки металів.
2

2
2

1.6.

Особливості ювелірного мистецтва епохи Відродження.
2

21.7.

Романське мистецтво (християнський світ Західної Європи) .
2

21.8.

Декоративні особливості ювелірного мистецтва епохи Готики.
2

21.9.

Ювелірне мистецтво стилів бароко, рококо, класицизму.
2


.
^

Другий модуль
Історія художньої обробки металу в Україні. Ювелірне мистецтво 6 ст. до н.е. - 4 ст. н.е.. Мистецтво скіфів, сарматів
2

2


Ювелірне мистецтво слов’янських народів (VI – VIII ст).


2

2


Мистецтво Київської Русі. Роль сакрального канону на розвиток ювелірного мистецтва.

4

Ювелірне мистецтво України ХІV- ХІХ ст.
2

2


Традиції та новаторство в ювелірному мистецтві України ХХ- ХХІ ст..
11. Список рекомендованої навчальної літератури.
^

Рекомендована література


1. Антонович Є., Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. —Л., 1992. — 264c.

2. Боньковська С. М. Ковальство на Україні (XIX — початок XX ст.). — К.: Наук, думка, 1991. — 112 с.Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник: У 2 т. — Афіша, 2000. Т. І. — 363с.;Т. 2. — 399 с.

3. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. – М., 1977.

4. Галкина О.Д. Киевский музей исторических драгоценностей. – К., 1974.

5. Запаско Я. П., Білик В. І., Голод І. В., Лупій С. П., Стельмащук Г. Г., Шмагало Р. Т. Нариси з історії зарубіжного декоративно- прикладного мистецтва. – К.: ІСДО, 1995. – 320 с.

6. Кара- Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках „великого стилю”. – К. Либідь, 2005. – 280 с.

7. Ніколаєва Т. О. Український костюм Надія на ренесанс. – К.: Дніпро, 2005. – 320 с. с іл.

8. Тищенко О. Р.Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XII-—XVIII ст.). — К.: Либідь, 1992. — 192 с.

9. Трофимова Н. Русское прикладное искусство ХІІІ – начало ХХ в., - М.. 1982.


^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • - виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 60 %

(з них на к.с. р.) 15 %

- участь у семінарах, дискусіях 30 %

- письмові кейси 10 %

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Тема (конспектування)

5 %
Самостійна робота студентів:

 1. Технологічні особливості художньої обробки металу як виду декоративно-прикладного мистецтва

 2. Традиції та новаторство в сучасних технологіях ювелірного виробництва в Україні.

 3. Техніка емалі в декорі виробів з металу: генезис та технологічні особливості.

 4. Історико-культурний контекст розвитку художнього металу як виду декоративно-прикладного мистецтва.

 5. Особливості розвитку філіграні в ювелірному мистецтві України

6. Ювелірне мистецтво України VІ-ХІХ ст. Копіювання творів ювелірного мистецтва України VІ-ХІХ ст.14. Мови викладання.

українська

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності

^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Основи матеріалознавства»

для спеціальності 6.020200 «Декоративно-прикладне мистецтво» зі

спеціалізацією «Художній метал»

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № від

Завідувач кафедри _________________________

Перезатверджено: протокол № від

Перезатверджено: протокол № від

Перезатверджено: протокол № від

Погоджено:

Завідувач науково-
методичного відділу_ Л. П. Масюта

Луганськ 2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

з дисципліни «Основи матеріалознавства»^ 1. Назва курсу.

«Основи матеріалознавства»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Декоративно-прикладне мистецтво».

2. ^ Код курсу.

[РФ]. [ДПМ_Мет_10]. [3_2_4]

3. Тип курсу.

Обов'язковий.

^ 4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестри.

1,2.

^ 6. Кількість кредитів ЕСТ8.

3,7.

7. Прізвище ім'я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бразалєй Ганна Олександрівна - викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

8. ^ Мета курсу.

Мета курсу полягає в вивченні фізичних, хімічних та механічних властивостей металів. А також в виивченні різноманітних технологій обробки дорогоцінних металів у ювелірному мистецтві.

9. Передумови.

„Історія світового мистецтва","Робота в матеріалі".

^ 10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня

структура

1 семестр

загальна

лекції

семінари (пр. зан.)

Лаб.

Самост.^ Перший модуль
1.1.
Вступ. Художник з металу -універсал. Індивідуальна майстерня. Термінолексика художника.

8

2

2
4

1.2.
Гігієна праці. Виробнича санітарія. Охорона праці.

8

2

2
4

1.3.
Інструментарій художника з металу.

8

2

2
4

1.4.
Дорогоцінні та кольорові метали. їх склад та якості. Класифікація металів.

8

2

2
4

1.5.
Технологія отримання сплавів та заготовок з них. Характеристика металів.

8

2

2
4

1.6.
Профілактика професійних захворювань.

10

2

4
4^ Другий модуль
2.1.
Види обробки чорних та кольорових металів.

8

2

2
4

2.2.
Технологія художньої кування. Способи декорування ковкого металу.

8

2

2
4

2.3.
Чеканка, види чеканів.

10

2

4
4Технологічна послідовність чеканних операцій.
2.4.
Інкрустація металом. Технологія інкрустуванням.

12

4

4
4

2.5.
Корозія металів і методи боротьби з нею.

12

4

4
4

2.6.
Ремонт та реставрація прикрас.

12

4

4
4^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

82

18

32
46^ Змістовні модулі та їхня структура

2 семестр

Загальна

лекції

семінари (пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Художнє лиття. Технологічні різновиди художнього лиття.

6

2

2
2

1.2.

Комбінована обробка металів.

8

2

4
2

1.3.

Технологія гравірування.

8

2

4
2

1.4.

Ювелірне мистецтво. Приладдя, обладнання, інструментарій. Пробірування дорогоцінних металів і сплавів.

10

2

6
2
^ Другий модуль
2.1.

Монтаж ювелірних виробів. Обробка зібраних конструкцій.

8

2

4
2

2.2.

Технологія виготовлення конкретних виробів у майстерні.

12

2

4
6

2.3.

Дизайн ювелірних виробів.

12

2

4
6
Характеристика якостей ювелірного каміння. Декорування металів.
2.4.

Стандарт і контроль якості. Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції. Види стандартів і їх характеристика. Форма і методи контролю.

12

2

4
6
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

18

32
22

^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Венецкий СИ. Рассказы о металлах. М., 1978.

2. Шаталова И.В., Скурлов В.В. Покупателю о ювелирных изделиях. - М., 1990.

3. Добровольский В.И., Чумак Н.Г. Технология металлов и других

конструкционных материалов. - К., 1980.

4. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. - М.,

1979.

5. Никифоров В.М. Краткий курс технологии металлов. - М.,1960.

6. Онищенко В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. -
М., 1991.

7. Технология металлов. / Под ред. Н.Н. Кропивницкого - М., 1962.

8. Технология металлов и материаловедение. / Под ред. Л.Ф. Усовой. - М.,
1987.

9. Беккерт М. Мир металла. / Под ред. В.Г. Лютуау. - М., 1980.

10. Головня И.А. Учимся чеканить по металлу. - К., 1986

11. Лямин И.В. Художественная обработка металлов. - М., 1984.

12. Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла. - М., 1990.

13. Флеров А.В. Технология художественной обработки металлов. - М., 1968.

14. Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки
металлов. -М., 1881.

Додаткова навчальна література

1. Добровольский В.И., Чумак Н.Г. Технология металлов и других

конструкционных материалов. - К., 1980.

2. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. - М.,

1979.

3. Никифоров В.М. Краткий курс технологии металлов. - М.,1960.

4. Онищенко В.М. Технология металлов и конструкционные

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

- слухання лекцій;

- виступ з повідомленням на семінарі;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь у дискусії на семінарі;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

- написання письмових кейсів.

^ Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік, екзамен.

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 40 %

(з них на к. с. р.) 10 %

- участь у семінарах, дискусіях 30 %

- письмові кейси 30 %

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

^ Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Написати реферат на одну із тем.

5%

2.

^ Скласти тести до лекційного

5%
курсу.
3.

^ Виконати замальовки ювелірних прикрас.

5%^ 14. Мови викладання.
Російська, українська.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи