Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка3/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра теорії і методики фзичного виховання

Інституту фізичного виховання і спорту


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Вступ до спеціальності»

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) фізичне виховання

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2010

КЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Робоча навчальна програма

дисципліни „Вступ до спеціальності”

 1. ^ Назва курсу.

Вступ до спеціальності” ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): фізичне виховання

 1. ^ Код курсу.

[ІФВіС]. [Фіз_вих_08]. [3_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Отравенко Олена Вікторівна – к.п.н., старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання (3 корпус, ауд. 3-29)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розкрити питання професійної підготовки студентів у педагогічному університеті. Завдання даної дисципліни виходять із загальної тенденції підготовки вчителя, це - ознайомлення студентів із науковими основами професійної діяльності вчителя; допомога оволодіти культурою навчальної праці у вищому навчальному закладі; полегшення вступу до педагогічної практики; головне - навчити їх самостійно формувати в себе професійні якості вчителя, займатися дуже цікавою і благородною справою самовиховання.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс вступ до спеціальності.

 1. ^ Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

Практичн

КМР

Перевірка КМР

КСР

1.

Модуль А

Теми лекцій

8
1.1.

Вступ до предмету.

Завдання курсу.

2

1.2.

Фізична культура як соціальне явище. Галузева термінологія.
4

1.3.

Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні.
2

1.4.

Самостійна робота студентів:1.5.

Фізична культура - частина культури суспільства та історичний характер фізичної культури.

4
2.

Модуль В

Теми лекцій

12
2.1.

Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізична культура.
2

2.2.

Професійна діяльність вчителя фізичної культури, тренера-викладача.
4

2.2.

Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури.
2

2.3.

Основи науково-дослідницької роботи.
4

3.

Теми практичних занять:3.1.

Інститут фізичного виховання і спорту. Навчальний план інституту..2


3.2.

Основні цикли навчальних дисциплін.2
2
3.3.

. Основи науково-дослідницької роботи2
2
4.

Самостійна робота студентів:4.1

Закон України про вищу освіту.

3
4.2.

Професійна діяльність вчителя фізичної культури, тренера -викладача

3
4.2.

Реферат на вибір студентів:

4- Моя професія тренер – вчитель.


- Мій вчитель фізичної культури.


- Мій улюблений вид спорту.


загальна кількість годин

46

20

6

4

14

2
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

1. Герцик.М.С., Вацеба О.М.. Вступ до спеціальностей "Фізичне виховання і спорт", Львів. - 2003. - 203 с.

^ 2.Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3.Закон України "Про фізичну культуру і спорт", К.: 1994. - 22 с.

4.Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні, К. 1994. - 34 с.

Список додаткової навчальної літератури.

^ 5. Концепція фізичного виховання в системі освіти України. / ФК в школі. - 1998. - №2. - С. 2-7.

6 . Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

^ 7. Закон України про вищу освіту. // Освіта України. - № 17. – 26 лютого, 2002. – С.2-


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • робота в парах та групах з використанням інтерактивних методів навчання

 • самостійна робота студента.

Поточний контроль:

Письмова контрольна модульна робота.

Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. Критерії оцінювання (у балах).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота (2х 20) 40

 • активна робота на практичних заняттях (4 х 5) 20

 • реферат 15

 • письмові завдання ,СР 15

 • контроль вправ (бонусні бали за творчі завдання) 10


Карта оцінювання СРС^ Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Письмові завдання:

- тези, доповіді, тестові вправи (3 х 5)

15

2.

Написання реферату

15
 1. Мови викладання.

Українська

^ ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ .

Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ЕСТS

Відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

Добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

Добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

Задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

Задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

Незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

Незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Викладач_______________________


Самостійна робота студентів – 46 час.:


Модуль А.

1. Фізична культура – частина культури суспільства -8 ч.

План.

 1. Вступ до спеціальностей галузі фізичне виховання як навчальна дисципліна.

 2. Місце фізичної культура в загальній культурі людства.

 3. Основні завдання, форми і засоби фізичної культури.

Контрольні питання:

1.1. Яке місце посідає фізична культура в загальній культурі людства?

1.2. Яке значення фізичної культури для розвитку особистості.

1.3.Які основні завдання в суспільстві вирішує фізична культура?

Завдання для самостійної роботи

1.4. Знайдіть і випішить пояснення терміну «фізична культура» з різних словників, довідників, енциклопедій.

1.5. Дайте власне визначення поняття «фізична культура».

2. Галузева термінологія- 8 ч.

План.

 1. Зародження спортивної термінології.

 2. Термінологічні запозичення з іноземних мов у сфері фізичної культури та спорту.

 3. Сучасні проблеми української спортивної термінології.

 4. Основні термінологічні поняття галузі.

Контрольні питання:

2.1. Які основні чинники впливають на формування та розвиток галузевої термінології?

2.2. Назвіть особливості формування та розвитку української спортивної термінології?

Завдання для самостійної роботи

 1. Підберіть назви сучасних видів спорту та рухової активності, які потребують адаптації в українській мові.

Складіть перелік спортивних термінів, які є складними для Вас при перекладі з російської мови на українську. Складіть російсько-український словничок з цих слів.


3.Міжнародний спортивний рух – 8 ч.

План.

 1. З історії зародження та розвитку спорту.

 2. Міжнародні спортивні організації.

 3. Стародавні та сучасні Олімпійські ігрию

 4. Проблеми сучасного розвитку міжнародного спортивного руху.

Контрольні питання.

 1. Коли і як було відновлено сучасний олімпійський рух?

 2. Що таке МОК? Коли він утворений і в чому полягає його діяльність?

Назвіть основні проблеми розвитку олімпійського руху сучасності.

Завдання для самостійної роботи.

1.Складіть хронологію утворення міжнародних спортивних федерацій.

Складіть перелік видів спорту та видів програми, які вперше було включено до програми останніх літніх та зимових Олімпійських ігор.

Література:

1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон України "Про фізичну кільтуру і спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осінчук В.Г., Полеску І.К. Визначення основних спортивних термінів фізичної культури і спорту. – К.: ІСДО, 1995. – 200 с.

5. Російсько-український словник з фізичної культури і спорту/ За ред.. В.Г.Осінчука, І.К.Полеску, Е.М.Рябенка та ін.. Львів: Світ,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорту. М.: ФиС, 1961.

7. Янків І.Т. Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз): Автореф. Дис.. к.фіз. вих.. 2400.02/ Волинський держ. Університет ім.. Л.Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.


Модуль В.

2.1.Професійна діяльність фахівців фізичної культури - 8 год.

План.

 1. Фахові спеціальності, спеціалізації і посади фахівців у галузі «Фізична кульура і спорт».

 2. Освітньо-кваліфікаційні рівні та структура підготовки фахівців фізичної культури.

 3. Професійні характеристики фахівців фізичної культури.

Контрольні питання.

 1. Назвіть фахові спеціальності за напрямком фізичної культури і спорту.

 2. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі заклади освіти фізкультурного закладу?

Завдання для самостійної роботи:

Складіть перелік усіх можливих посад фахівців галузі фізичної культури та спорту для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей.


2.2.Професійна діяльність учителя фізичної культури, тренера-викладача – 8 год.

План.

 1. Спеціальність, спеціалізації, освітньо-кваліфікаційні рівні та посади фахівців фізичного виховання.

 2. Учитель фізичної культури - ключова фігура фізичного виховання.

Складники професійної майстерності та службові обовьязки вчителя фізичної культури.

Контрольні питання:

 1. На яких посадах можуть працюватифахівці з фізичного виховання?

Яким є основне призначення фахівця з фізичного виховання?

Завдання для самостійної роботи:

1. Опишіть досвід діяльності Вашого улюбленого вчителя

фізичної культури.

  1. Система кадрового забезпечення галузі- 4 год.

План.

 1. Структура вищої освіти в Україні.

 2. Система ступеневої освіти.

Заклади фізкультурної освіти в Україні.

Контрольні питання:

1.Які є рівні акредитації вищих навчальних закладів та як здійснюється державна атестація?

2.Що таке система ступеневої освіти?

3. Які види діяльності здійснюють вищі навчальні заклади освти?

4. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі заклади освіти?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Складіть перелік вищих закладів усіх рівнів акредитацій, підпорядкованих Державному комітету з питань фізичної культури і спорту.

 2. З’ясуйте за якими спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями проводиться підготовка фахівців у обраному Вами навчальному закладі.

Закон України про вищу освіту – 2 год.

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчить основні положення закону.

 1. Реферат на вибір студентів: Моя професія тренер – вчитель.-

Мій вчитель фізичної культури.

Мій улюблений вид спорту.

Література:

.1 Закон України "Про фізичну культуру і спорт", К.: 1994. - 22 с.

2. М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

3. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

4. Закон України про вищу освіту. / Освіта України. - № 17. – 26 лютого, 2002. – С.2-8.

5. Концепція кадрового забезпечення галузі «Фізичне виховання і спорт», К.:КПИФК, 1992, 18 с.

6. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль: Навч.книга: Богдан, Ч. 1, 2001, - 272 с.

7. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль: Навч.книга: Богдан, Ч. 2, 2002.- 248 с.

8. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. – К., 1994. -34 с.

9. Концепція фізичного виховання в системі освіти України. / Фізичне виховання в школі. 1998. - № 2.- С. 2-7.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи