Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка26/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Вступ до спеціальності”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Вступ до спеціальності

 1. Назва курсу.

„Вступ до спеціальності”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Островська Наталія Олександрівна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: lygansk-kc@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою даного курсу є формування у майбутніх спеціалістів когнітивного (знання), операційного (вміння) та мотиваційного компонентів готовності до надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів.

У результаті опанування курсу студенти отримають знання про: теоретичні засади соціальної роботи; особистість соціального працівника як професіонала; мету та завдання соціальної роботи як практичної діяльності; принципи соціальної роботи; об'єкти та суб'єкти соціальної роботи; історію розвитку соціальної роботи; етичний кодекс соціального працівника; права та обов'язки соціального працівника;

- роботу соціального працівника з різними категоріями сімей.

Та оволодіють уміннями: використовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності під час проходження практики; формувати в собі особистісні характеристики, необхідні професіоналу в соціальній роботі; притримуватися функцій спеціаліста в практичній соціальній роботі; працювати з навчальними та методичними посібниками з теорії соціальної роботи; використовувати періодичні видання щодо роботи з різними категоріями клієнтів.

опрацьовувати видання, які містять нормативно-правову базу соціального працівника.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальна програма загальноосвітньої середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Введення до соціальної роботи.

8

2


6

1.2.

Соціальний працівник: особистість і професія.

8

2


6

1.3.

Теоретичні засади соціальної роботи.

10
46

1.4.

Основні проблеми клієнтів соціальної роботи.

10
46
^ Другий модуль
2.1.

Моральний та професійний портрет соціального працівника.

8
26

2.2.

Виставка професійних видань соціального працівника

10
46

2.3.

Система соціальних служб в Україні.

10
46

2.4

Досвід соціальної роботи в зарубіжних країнах.

8
26
загальна кількість годин

72

4

2048 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Социальная работа : история, теория и практика : [научно-учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области социальной педагогики и социальной работы ]. Ч. 2. / [С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, Л. Ц. Ваховский и др.]. – Луганск : Альма-матер, 2004. – 307 с.

 2. Социальная работа : [учебное пособие] / под общ. ред. проф.
  В. И. Курбатова.– [4-е изд.] – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 480 с.

 3. Соціальна робота : теорія, досвід, перспективи : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 1 /
  [І. В. Козубовська, І. І. Минович]. – Ужгород, 1999 – 412 с.

 4. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів : [науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи] /
  С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський та ін. – Луганськ : „Альма-матер”, 2003. – 198 с.

 5. Соціальна робота в Україні : теорія та практика : [посібник для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді]. – Ч. 4 / за ред. доц. А. Я. Ходорчук. – К. : ДЦССМ, 2003. – 272 с.

 6. Соціальна робота в Україні : [навч. посіб. / І. Д. Звєрєва,
  О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.] : за заг. ред. І. Д. Звєрєвої,
  Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 7. Соціальна робота з молодою сім’єю : [збірник теоретичних та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді України : Цикл „Молода сім’я”] – Ч. 2. [вип. ІІІ].

 8. Социальная работа с молодежью / под общ. ред. А. А. Яременко,
  И. А. Хохленкова. – К. : Академпресс, 1994.

 9. Теорії та методи соціальної роботи : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

 10. Тетерский С. В. Введение социальную работу / С. В. Тетерский. – М., 2000.

 11. Тименко В. М. Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах США і України : спільність і відмінність : [наукове видання] / В. М. Тименко : [за заг ред. Л. П. Пуховської]. – К : Автореферат, 2003. – 64 с.


Додаткова навчальна література

 1. Василькова Ю. В. Лекции по социальной педагогике /
  Ю. В. Василькова – М., 1998.

 2. Коваль А. Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : [навч. посібник] / А. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.

 3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : [учебник] /
  Л. В. Мардахаев. – М. : Гардарики, 2003. – 269 с.

 4. Социальная педагогика : [курс лекций / под общ. ред.
  М. А. Галагузовой]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.

 5. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка : [методичний посібник] /
  Н. А. Сейко. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 260 с.

 6. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді : [методичний посібник] / С. В. Толстоухова,
  О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. – К. : ДЦССМ, Державний ін-т проблем сімї та молоді, 2003. – 88 с.

 7. Что такое социальная работа. – Амстердам-Киев : Ассоциация психиатров Украины, 1996.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 50%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацюйте Етичний кодекс спеціаліста соціальної сфери, проаналізуйте міжнародний та український досвід (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Охарактеризуйте особливості залучення волонтерів до соціально-педагогічної діяльності державних та громадських організацій. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи