Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка27/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціалізація особистості”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Соціалізація особистості

 1. Назва курсу.

„Соціалізація особистості”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сьомкіна Інна Сергіївна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: lygansk-kc@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Даний курс має своєю задачею охарактеризувати майбутнім педагогам картину процесу соціалізації. Рішення цього завдання припускає досягнення студентами ряду цілей у процесі вивчення основ соціалізації особистості: оволодіння теоретичними знаннями в повному обсязі, необхідному й достатньому для реалізації професійної діяльності; розвиток умінь бачити й вирішувати проблеми, що виникли в сфері соціального виховання.

Викладання курсу „Основи соціалізації особистості” переслідує такі цілі:

 • поглибити знання студентів в галузі загальнонаукової картини соціалізації;

 • розкрити історію зародження та розвиток становлення соціалізації як галузі міждисциплінарних досліджень;

 • допомогти студентам уяснити сутність, зміст, основні категорії та універсальні характеристики процесу соціалізації;

 • сформувати гуманістичні установки по відношенню до суб’єкту та самого процесу соціалізації;

 • забезпечити глибоке розуміння суб’єкт-об’єктного підходу до соціалізації особистості в суспільстві;

 • мобілізувати студентів на активну самостійну роботу по вивченню актуальних проблем соціалізації;

 • спонукати їх до морального самовдосконалення, підвищенню своєї моральної культури.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальний курс з педагогіки, соціальної педагогіки

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Предмет та задачі курсу «Основи соціалізації особистості»

8

2


6

1.2.

Історичні та соціально-педагогічні аспекти соціалізації особистості

8

2


6

1.3.

Сутність, основні складові та стадії процесу соціалізації

10

2

26

1.4.

Соціально-психологічні механізми соціалізації особистості

10

2

26

1.5

Фактори соціалізації особистості

10

2

26

1.6

Сім’я як фактор соціалізації особистості

10

2

26
^ Другий модуль
2.1.

Соціалізація й виховання

10

2

26

2.2.

Педагогічні компоненти процесу соціалізації

10

2

26

2.3.

Соціальний досвід дитини як результат його соціалізації та виховання

8

2


6

2.4

Освітній простір як фактор соціалізації особистості

8

2


6

2.5

Людина в процесі соціалізації

8

2


6

2.6

Політична соціалізація

8

2


6
загальна кількість годин

72

24

1236 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Андреева Г.М. Социальная Психология. М.: Аспект Пресс, 2002

 2. Андреенкова Н.В. Проблемы социализации личности. Вып. 3. М.,1970

 3. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная Психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2003

 4. Бернс Э.Я. Концепция и воспитание. (перевод) М., 1968

 5. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. – М.: SvR – Агрус, 1994.

 6. Бочарова В.Г. Школьник в микрорайоне. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 7. Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети США и СССР. (перевод)1976

 8. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1988.

 9. Ветров Н. М. Профилактика правонарушений среди молодежи. - М., 1986.

 10. Воспитание учащихся по месту жительства. – М.: Просвещение, 1987.

 11. Гилинский Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. Л.,1971

 12. Гуров В.Н. Семья и школа: деятельность отношения // Педагогика. – 1992. - № 7,8.

 13. Діти, молодь, закон (збірник документів). Частина І. – К.: Мінмолодьспорт, Укр.. НДІ проблем молоді, 1994.

 14. Загородній Ю.І., Курило B.C., Савченко С.В. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми. - К.: Генеза, 2004. - 144 с.

 15. Зайцева З.Г. Школа і важковиховувані підлітки. – К., 1991.

 16. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учеб пособ. / под. ред.. Ю.Г.Волкова. - Ростов-н/Д., 2001.-576 с.

 17. Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М.: Просвещение, 1988.

 18. Коваль Л.Г. та ін. Соціальна педагогіка / Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р – К.: ІЗМН, 1997.

 19. Кон И.С. Ребёнок и Общество. М., 1988

 20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975

 21. Лисовский В.Т. О чем спорят старшеклассники. – М.: Педагогика, 1990.

 22. Лукашевич М.П. Социализация: воспитательные механизмы и тех-гии. К,1998.

 23. Международное молодежное движение: вопросы теории и методологии. - М., 1988

 24. Молодежь: ориентации и жизненные пути. - Рига: Зинатне, 1998. - 204 с.

 25. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. Пенза, 1994

 26. Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». – М., 1991. – сер. 4. «Педагогика и психология». - № 3.

 27. Научно-методический журнал «Социальная работа» / Ассоциация социальных педагогов и социальных работников / - Выпуск 1993-1995гг.

 28. Новикова Л.И. Школа и среда. – М., 1985.

 29. Оржековська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К., 1996.

 30. Полукелов В.В. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям. – М.: ПФ Момент, 1995.


Додаткова навчальна література

 1. Психология юношеского возраста. М., 1979

 2. Савченко СВ. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства. - Луганск: Альма-матер, 2003.

 3. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник. М., 2004

 4. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994

 5. Социально-психологический диагностико-коррекционный инструментарий / Под ред. С.А. Беличевой. – М., 1992.

 6. Социология личности. М.,1967

 7. Соціальна робота (соціальна педагогіка) понятійно-термінологічний словник / Під ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994.

 8. Соціальна робота молодої сім’ї: Зб. інформ., теор. Та метод. Матеріалів для працівників служб для молоді / Упоряд. З.Г. Зайцева. – К., 1994. – Вип.1. – К., 1995. – Вип..2.

 9. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1984

 10. Стратегії адаптації населення: Зб.наук.статей. – К., 1998.

 11. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – Москва-Тула, 1993.

 12. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000.

 13. Титаренко В.Я. Семья в формировании личности. – М.: педагогіка, 1990.

 14. Толстых А.В. Подросток в неформальной группе. – М., 2001.

 15. Турбовский Я.С. Средство и методы педагогического действия. – М., 1980.

 16. Харчев А.Г. Социология воспитания. – М.: Политиздат, 1990.

 17. Чередниченко В.И. Трудные дети и трудные взрослые. – М.: Просвещение, 1991.

 18. Шацкий С.Т. Избранные педагогические произведения. – М.: Педагогика, 1980.

 19. Шкурин В.Н. Неформальные молодежные объединения. – М., 1990.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Визначите стадії соціалізації особистості з погляду трудової діяльності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Модель «особистісного контролю» (З. Фрейд). (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Перелічите основні теорії розвитку особистості. Розкрийте суть теорії «дзеркального Я». (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4

Соціальні та соціально-педагогічні умови сучасного сімейного виховання, особливості первинної соціалізації. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

5

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи