Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка29/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Самоорганізація особистості”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Самоорганізація особистості

 1. Назва курсу.

„Самоорганізація особистості”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_09]/ [3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кальченко Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Навчальний курс охоплює такі важливі питання як:

основні проблеми саморозвитку, самовиховання, саморегуляції; можливі напрямки та завдання самовиховання; умови успішного самовиховання; методи організації самовиховання, методи самопізнання; техніки самонавіювання та саморегуляції, що використовуються у сучасних психолого-педагогічних концепціях.

^ Предметом даного курсу є процес організації самовиховання особистості, що являє собою процес усвідомленої, цілеспрямованої та мотивованої діяльності людини, спрямований на зміну особистості – розвиток позитивних якостей та подолання негативних рис і недоліків у відповідності з ідеалами та ціннісними орієнтирами.

Метою курсу є підготовка майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів до професійної діяльності на основі використання системи методів и методик соціальної педагогіки та практичної психології.

^ Практична частина курсу розрахована на засвоєння та відпрацювання методів організації самовиховання та саморегуляції, основних технік релаксації та самонавіювання, а також самопрезентацію підготовлених студентами рефератів та повідомлень з питань організації самовиховання серед підлітків та юнацтва.

^ Зміст навчального курсу тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як загальна психологія, психологія спілкування, основи патопсихології, соціальна психологія.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальні курси шкільної програми

 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Модуль А

Психолого-педагогічні засади самовиховання та саморегуляції
1.1

Предмет та завдання курсу «Самоорганізації особистості».

Теоретико-методологические основы социально-психологического изучения самоорганизации личности

16

4

48

1.2.

Психолого-педагогічні засади самовиховання та саморегуляції

12

2

28

1.3

Процес становлення рушійної сили самовиховання. Вікові рівні самовиховання

12

2

2
8

1.4

Умови ефективного самовиховання

Методика допомоги учням у самопізнанні та самовивченні

13

2

29

1.5

Розвиток здібностей і психічних процесів, самокорекція звичок і манер. Техніка самонавіювання і релаксації, аутогенне тренування

17

4

49

1.6.

Техніка саморегуляційних систем гештальтпсихології, візуалізації, НЛП

20

6

410
загальна кількість годин

90

20

18
52 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алепринский Б'. С. Беседы о самовоспитании. — М., 1977.

 2. Брегг П. С. Формула совершенства. — М., 1993.

 3. Громцева А. И, Формирование у школьников готовности к самообразованию. — М., 1993.

 4. Зинченко В. П., Моргунова Е. Человек развивающийся.— М.,1994.

 5. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. — М., 1996.

 6. Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості. — К,, 1998.

 7. Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием.— Минск, 1991.

 8. Куликова Л. Н. Воспитать себя: Кн. для учащихся. — М., 1991.

 9. Леви В, Искусство быть собой. — М., 1991.

 10. Маленкова Л, И. Я — человек! Старшеклассникам о самопознании и самовоспитании. — М., 1996.

 11. Оржеховська В, М. и др. Посібник з самовиховання. — К., 1996.

 12. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности.— М., 1991.

 13. Пекеліс В. Д. Як знайти себе. — К., 1991.

 14. Петров Я. Самовнушение в древности и сегодня.— М.( 1986.

 15. РувинскийЛ. И.,Хохлов С. И. Как воспитать волю и характер.—М., 1990.

 16. Савчин Мирослав. Духовний потенціал людини. — Ів.-Фр., 2001.

 17. Селевко Г. К. Руководство по организации самовоспитания школьников. - М., 1999.

 18. Судаков К. В, Тайны мышления: генетические корни поведения.-М., 1990.

 19. ТоманИ. Как усовершенствовать самого себя. — К., 1998.

 20. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития.

 21. Психологическая диагностика детей и подростков: Учеб. пособие. - / Под ред. К.М.Гуревича и др. – М., 1995.

 22. Панкратов В.Н. Искусство управлять собой: Практическое руководство. – М., 2001.

 23. Гаджиева Н.М. и др. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания. – Екатеринбург: Целевая книга, 1998.

 24. Рувинский Л.И., Соловьева А.Е. Психология самовоспитания: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1992.

 25. Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учебн. пособие. – СПб: Питер, 2003.

 26. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учебн. пособие. – М.: Академ-книга, 2003

 27. Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: Аналитический обзор. – М., 1998.

 28. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.

 29. Практическая психология образования: Учебн. для студентов высш. и средн. заведений / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Сфера, 2000.

 30. Изотов А.В. Как стать лучше? (О самовоспитании подростков). – Йошкар-Ола: Марийское кн. Изд-во, 1991.

 31. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка: (Справочное пособие для врачей). – Л.: Медицина, 1986. – 280с.

 32. Ковалев А.Г. Психология личности. – М., Просвещение, 1969. – 391с. (С. 328-346).

 33. Ковалев А.Г. Самовоспитание школьников. - М., Просвещение, 1967. – 159с.

 34. Леви В. Искусство быть другим. – М.,1980.

 35. Зимбардо Ф. Застенчивость, что это такое и как с ней справиться. – СПБ, 1996.

 36. Шостром Э. Анти. Карнеги или человек-манипулятор. – Минск, 1992.

 37. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 2001.

 38. Раншбург И., Поппер П. Секреты личности. – М., 1983.

 39. ФрейджєрР., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, експерименти. – СПб., 2004.

 40. Маслоу А. Психология Бытия. – М.,1996.

ГримакЛ.П. Общение с самим собой. – М., 1991.


Додаткова навчальна література

 1. Гаджиева Н.М. и др. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания. – Екатеринбург: Целевая книга, 1998.

 2. Рувинский Л.И., Соловьева А.Е. Психология самовоспитания: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1992.

 3. Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учебн. пособие. – СПб: Питер, 2003.

 4. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учебн. пособие. – М.: Академ-книга, 2003

 5. Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: Аналитический обзор. – М., 1998.

 6. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.

 7. Практическая психология образования: Учебн. для студентов высш. и средн. заведений / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Сфера, 2000.

 8. Изотов А.В. Как стать лучше? (О самовоспитании подростков). – Йошкар-Ола: Марийское кн. Изд-во, 1991.

 9. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка: (Справочное пособие для врачей). – Л.: Медицина, 1986. – 280с.

 10. Ковалев А.Г. Психология личности. – М., Просвещение, 1969. – 391с. (С. 328-346).

 11. Ковалев А.Г. Самовоспитание школьников. - М., Просвещение, 1967. – 159с.

 12. Леви В. Искусство быть другим. – М.,1980.

 13. Зимбардо Ф. Застенчивость, что это такое и как с ней справиться. – СПБ, 1996.

 14. Шостром Э. Анти. Карнеги или человек-манипулятор. – Минск, 1992.

 15. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 2001.

 16. Раншбург И., Поппер П. Секреты личности. – М., 1983.

 17. ФрейджєрР., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, експерименти. – СПб., 2004.

 18. ГримакЛ.П. Общение с самим собой. – М., 1991.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

Письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка за семестр розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 45% (у тому числі 25% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 45%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

В чому полягають особливості самовиховання на різних вікових рівнях? (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

У чому специфіка засобів самовиховання по відношенню до засобів виховання?

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3

Зробіть порівняльний аналіз самозобов'язань молодших школярів, підлітків, юнацтва. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

4

Визначте роль самовиховання в розвитку особистості і процесі перевиховання. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

5

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

35%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи