Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка31/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Соціальне партнерство”


для спеціальності(ей) „Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.09.2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В.В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Соціальне партнерство

 1. Назва курсу.

„Соціальне партнерство”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІПП] / [Соц_роб_08]/ [3_1_6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1/2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кальченко Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (3 корпус, ауд. 4-03 , e-mail: kafedraspsr@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою курсу є надання студентам необхідних знань щодо наукових, організаційних, методологічних засад п партнерських стосунків з клієнтами як об'єктами соціальної роботи, а також із представниками державних установ та громадських організацій як суб'єктами соціальної роботи для профілактики або вирішення соціальних проблем.

Завданням курсу є навчити теоретичним основам та сформувати навички з питань побудови партнерських стосунків з| різними типами державних установ і організацій.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття з теорії організацій;

 • роль і прийнятність процесу партнерства у різних ситуаціях;

 • моделі партнерства, посередництва і діалогу.

Студент повинен вміти:

 • використовувати основні форми діяльності соціального працівника у роботі з організаціями для досягнення результату;

 • встановлювати партнерські стосунки шляхом посередництва і діалогу;

 • попереджувати і вирішувати конфліктні ситуації.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальні курси шкільної програми, правознавство, історія

^ 10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Модуль А

Соціальне партнерство: сутність та історія становлення
1.1

Соціальне партнерство та науково-теоретичні основи його становлення.

18

4

212

1.2.

Особливості інституалізації соціального партнерства: політологічний аналіз

20

6

212
Модуль В

Механізми впровадження соціального партнерства: міжнародний досвід
2.1

Зв'язок інституту соціального партнерства з громадянським суспільством.

14

2


12

2.2

Держава в системі соціального партнерства

18

4

212

2.3.

Моделі соціального партнерства: міжнародний досвід становлення.

18

4

212
Модуль С

Теоретико-методологічний аналіз соціального діалогу як суспільного явища
3.1

Сутність соціального діалогу: основні функції та суб’єкти.

20

6

212

3.2

Механізми та процедури «реалізації» соціального діалогу.

16

4


12
Модуль D

Соціальний діалог в контексті трансформування українського суспільства
4.1

Становлення соціального діалогу в Україні.

20

4

214

4.2

Соціальний діалог в життєдіяльності суспільства.

16

2


14

4.3

Шляхи оптимізації процесу становлення діалогових відносин.

20

4

214
загальна кількість годин

180

40

14
126 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Балабанова Н., Жуков В., Пилипенко В, Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство. Монография. АПСВ.  К., 189 с.

 2. Гавриленко І. М. Соціологія. Кн. 2. Соціальна динаміка: Навч. посібник.  К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000.  464 с.

 3. Жуков В. І., Осовий Г. В., Привалов Ю. О. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні Монографія Інститут НАНУ.  К.: 1999.  184 с.

 4. Жуков В., Скуратівський В. Соціальне партнерство в Україні. Навч. посіб.  К.: Вид-во Української Академії державного управління України, 2001. 200 с.

 5. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань проведення примирних процедур.  К.: Основа, 2003.  224 с.

 6. Калашников Д. В. Переговорний метод управлення конфликтом СОЦИС.  №5.  1998.  С. 105-111.

 7. Касале Джузеппе. Врегулювання трудових конфліктів в країнах центральної та східної Європи. Робочий документ та Східної Європи Міжнародний досвід вирішення колективних трудових спорів.  К.: Основа, 2003.  368 с.

 8. Жуков В. І., Мімандусова Г., Привалов Ю. О. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз).  К.: Інститути: НАНУ, 1998.  158 с.

 9. Касале Джузеппе. Колективні переговори к Центральній та Східній Європі // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблем соціального партнерства в Україні та підвищення ефективності ведення колективних переговорів на регіональному рівні., 2004 р.  С. 3-38.

 10. Козина И. М. Профсоюзы в коллективных трудовых конфликтах // СОЦИС  2004.  № 5(241).  С. 49-55.

 11. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. 2-х тт. МБП, Женева.

 12. Нариси історії професійних спілок України / Федерація профспілок України. гол. ред. О. М. Стоян; кер. автор: кол. О. П. Реент.  К., 2002.  732 с.

 13. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения / Под общ. ред. В. М. Вороны, Е. И. Суименко.  ІС социологии НАН Украины, 2001.  352 с.

 14. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. Для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

 15. Актуальные проблемы современного профсоюзного движения. – Казань: Медицина, 2000 – 40 с.

 16. Социальное партнерство. – М.: Издательство «Экономика», 1999 – 236 с.

 17. Митрохин В.И. Теоретико-методологический контекст социального партнёрства / Социальное партнёрство: теория, практика, перспективы развития. Вып. II. – М., 1999.

 18. Митрохин В.И. Социальное партнёрство. Учебно-методическое пособие. – М.: УИЦ МФП, 1998. – 251 с.

 19. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры. Практическое пособие для деловых людей. – 2-е изд., исправ. – ИНФРА- М, 2000г.-280с.

 20. Михеев В.А.Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

 21. На пути к социальному партнёрству. Развитие социально-трудовых отношений в современной России: от одностороннего командного управления к трёхстороннему сотрудничеству. (Рук. авт. колл. Л.А.Гордон и др.). – М., 1993. – 189 с.

 22. О развитии социального партнёрства. Материалы к парламентским слушаниям. Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике; Комитет Совета Федерации по вопросам социальной политики; Министерство труда и социального развития Российской Федерации. – М., 1999. – 36 с.

 23. Попов В.М., Солодков Г.П., Топилин В.М. Системный анализ в управлении социально-экономическими процессами: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1998. – 145 с.

 24. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации: Учебное пособие – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 320с.

 25. Селиванов Л.И. Концепция социального партнёрства Н.И. Бухарина. – СПб., 1993. – 34 с.

 26. Семигин Г.Ю. Социальное партнёрство в современном мире. – М.: Мысль, 1996. – 199 с.

 27. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. – М., 1994. – 687 с.

 28. Смольков В.Г., Магомедов К.О., Чугрин С.И. Социальное партнерство в России. – М.: «Графити-АС», 2000. – 238 с.

 29. Социальная защита населения: вопросы теории, методологии и практики. / Академия труда и социальных отношений. Рук. авт. колл. Саленко В.Я. и др. – М., 1998. – 352 с.

 30. Социальное партнёрство. Словарь-справочник. Рук. авт. кол. В.Н. Киселёв, В.Г. Смольков. – М., 1999. –237с.

 31. Социальное партнёрство: теория, практика, перспективы развития. Вып. второй. – М.: УИЦ МФП, 1999. – 179 с.

 32. Социальное партнёрство в Европе: по материалам международного центра социально-трудовых проблем // Человек и труд. – 1992. – № 6-7. – С. 61-64.

 33. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Конфликты в политике и экономике: мониторинг и менеджмент. – М., 1994. – 171 с.

 34. Управление персоналом организации: Учебник/ Под.ред. А.Я.Кибанова. – 2-е изд., доп и перераб.- М.: ИНФРА-М,2004

 35. Управление персоналом: поиск, отбор, оценка эффективности. Сер.: Экономические и социальные проблемы современной России. – М.: РАН, ИНИОН, 1998. – 175 с.

 36. Шмелёв А.Г. Продуктивная конкуренция. Опыт конструирования объединительной концепции: Проблемы формирования открытого общества в России / Ин-т «Открытое о-во». – М.: Магистр, 1997. – 55 с.

 37. Щеглова С.С. Социальное партнёрство в сфере трудовых отношений. – М.: Профиздат, 1995. – 111 с.

 38. http://law.rambler.ru/manuals/35472/35476/35478/index.html

 39. http://www.pchela.ru/podshiv/31/cp.htm

 40. http://fnpr.org.ru/?cat=4&nid=379Додаткова навчальна література

 1. Акулич М. М. Функционально-целевое согласие: становление и развитие//СОЦИС. 2002  №1.  С. 7-17.

 2. Алиев М. Г. Культура согласия как эффективный фактор глобализации // СОЦИС.  №6 (230),  С. 21-28.

 3. Вебер Макс. Про деякі категорії соціології розуміння  С.104-156.

 4. Гавриленко І. М. Розділ 6. Соціальні інститути // Соціологія. Кн. 1. Соціальна статика: Навч. посібник.  К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000.  33 с.

 5. Гавриленко І. М. Глава 5. Інституційні важелі історичної еволюції. // Соціологія. Кн. 2. Соціальна динаміка: Навч. посібник.  К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000.  464 с.

 6. Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация. // СОЦИС.  № 10 (234), 2003  С.13-19.

 7. Дубровский М., Чернявский П. Кризис профсоюзной идеологии // Персонал №87, 2001.  С. 13-18.

 8. Козер Льюис Функции социального конфликта. Перевод с англ. О. А. Назаровой  М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 20 с.

 9. Дмитриев А. В. Переговори как метод разрешения конфликтов // Конфликтология: Учебное пособие.  М.: Гардарики, С. 249-264.

 10. Емельянов С. М. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов.  С.150-181 // Практикум по конфликтологии.  2-е изд., СПб.: Питер, 2001.  400 с.

 11. Жернігон Б., Одеро А., Гвідо Т. Принципи МОП щодо права на страйк. /Пер. з англ.. Литвин С. І., Савчук Л. В. / За ред. Костриці В. І.»: // Сучасний профспілковий рух в Україні та проблеми його консолідації / 36. Наук, ст.  Київ: АПСВ, 2000.  324 с.

 12. Жуков В. І. Десятиріччя сподівань на перемогу виробничої демократії // Соціальне партнерство  шлях до злагоди: практика, проблеми, здобуті перспектива.  К.: 2003.  С 91-96 .

 13. Профспілковий рух в Україні: стан, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона  №8(20).  2001.  81 с.

 14. Рихлі Людек, Прітцер Райнер Соціальний діалог на національному рівні у країнах  кандидатах на вступ до Європейського Союзу // Соціальне партнерство  шлях до злагоди: практика, проблеми, здобутки, перспектива.  К.: 2003,  С. 104-144.

 15. Соціальне партнерство-шлях до злагоди: практика, проблеми, здобутки, перспектива.  К.: 2003  278 с.

 16. Сунгуров А. Ю. Организации  посредники в структуре гражданского общества. Некоторые проблемы политической модернизации России. // Полис.  1999,  №8 6.  34-48.

 17. Сулемов В.А., Концепция государственной кадровой политики: понятие, исходные идеи, сущностные черты // Государственная кадровая политика: Концептуальные основы, приоритеты, технологии реализации. – М.: РАГС, 1996. – С. 12-24.

 18. Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика. Проблемы развития теории и практики. – М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1998. – 272 с.

 19. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии.  М.: Научный мир, 1998.  204 с.

 20. Бражко А.Л. Совещание. Методика деловой игры. АПСВ.  М.: 2001.  52с.

 21. Бюлетень Національної служби посередництва і примирення (2001  2004 рр.).

 22. Гірник А. М. Посередництво в трудових конфліктах  К., 1998.  52 с.

 23. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика.  М.: Изд-во МНИМП, 1998,  600 с.

 24. Громова О. Н. Переговоры  универсальный метод решения конфликтов  С. 265271 // Конфликтология. Курс лекций.  М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2000.  320 с.

 25. Контакты и конфликты: общение в работе руководителя.  М.: ОАО «НПО «Экономика» 2000.  286 с.

 26. Мамонтов С. Тактика ведення переговоров.  СПб.: Питер, 2002.  160с.

 27. Мастенбрук У. Отношения при ведений переговоров  С. 122-157 // Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер.с англ.  М.: ИНФРА.М, 19996,  256 с.

 28. Перегудов С. П. Корпорация, общество, государство: Эволюция отношений.  М.: Наука, 2003.  352 с.

 29. Перегудов С. П. Корпорация, общество, государство: Эволюция отношений.  М.: Наука, 2003.  352 с.

 30. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под научн. ред. Р. Марра и Г. Шмидта. – М., 1997.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

Письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік/екзамен.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка за перший семестр розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 55% (у тому числі 25% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 35%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розкрійте особливості національних моделей соціального партнерства (Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Франції, США, ін. країн Заходу, країн СНД) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

2.

Розкрійте соціальну роль держави і його основні функції (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3

Назвіть соціально-економічні і політичні передумови формування основ соціального партнерства (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

4

Перерахуєте шляхи реалізації міжнародної практики соціального партнерства (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

5

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

35%


Семестрова рейтингова оцінка за другий семестр розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 55% (у тому числі 25% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 35%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розкрійте соціальну роль держави і його основні функції (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Дайте визначення соціально-правової держави (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3

Назвіть соціально-економічні і політичні передумови формування основ соціального партнерства в Україні (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

10%

4

Яка мета і роль держави в перехідний період (період переходу від планового, централізованого керованого господарства до соціального ринкового господарства)? (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

6

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

35%
 1. ^ Мови викладання.

Українська/Російська1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи