Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка32/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Теорія соціальної роботи»

для спеціальності «соціальна робота»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 28.09.09


Завідувач кафедри___________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Теорія соціальної роботи”

 1. ^ Назва курсу.

„Теорія соціальної роботи”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): соціальна робота.

 1. ^ Код курсу.

[ІСТ] / [Соц_роб_08] / [3_1_7]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й, 2-й

 1. Семестр / семестри.

2-3.

 1. Кількість кредитів ECTS.

9,0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кратінова Віра Олександрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 4-12, e-mail: krasota3336@yandex.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу полягає в тому, щоб дати студентам цілісне уявлення про зміст соціальної роботи, її основні напрями, інструментарій, технології і організацію, навчати їх методам цієї роботи.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

«Вступ до фаху» 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль.
1.1.

Становлення соціальної роботи як суспільного феномену та виду соціальної діяльності.

12

4

2
6

1.2.

Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна.

10

4

-
6

1.3.

Становлення теорії соціальної роботи.

8

2

-
6

1.4.

Історія становлення соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах.

12

4

2
6

1.5.

Актуальність проблеми соціальної роботи.

12

4

-
8

1.6

Соціальна робота як базове поняття.

10

-

2
8

1.7

Вітчизняний досвід соціальної роботи.

6

-

2
4

1.8.

Державно-правові засади соціальної роботи.

4

-

2
2

1.9.

Економічні засади соціальної роботи.

4

-

2
2

1.10.

Психолого-педагогічні засади соціальної роботи.

8

-

2
6
^ Другий модуль
2.1.

Соціальна робота та проблеми суспільного розвитку.

12

2

2
8

2.2.

Соціальна робота з різними групами населення

12

4

-
8

2.3.

Клієнт як об’єкт пізнання соціальної роботи.

10

2

2
6

2.4.

Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності суспільства.

8

4

-
4

2.5.

Волонтерський рух в Україні

8

-

2
6

2.6.

Методи соціальної роботи

6

-

2
4

2.7.

Проблеми формування професіоналізму в соціальній роботі

4

-

2
2

2.8.

Профілактика професійних ризиків у соціальній роботі

4

-

2
2
^ Третій модуль.
3.1.

Ефективність соціальної роботи

10

4

-
6

3.2.

Етичні основи соціальної роботи.

10

4

-
6

3.3.

Професійна етика соціального працівника.

8

4

-
4

3.4.

Синдром «емоційного згорання» соціального працівника.

6

2

-
4

3.5.

Вітчизняний та зарубіжний досвід соціальної роботи.

10

2

-
8

3.6.

Соціальна робота з дітьми та молоддю.

6

-

2
4

3.7.

Соціальна робота з сім’єю.

6

-

2
4

3.8.

Проблема бездоглядних дітей в Україні та шляхи її вирішення.

6

-

2
4

3.9.

Соціальна турбота про побут інвалідів.

6

-

2
4

3.10.

Соціальна турбота за людьми похилого віку.

6

-

2
4

3.11.

Соціальна робота в неоднорідному етнічному суспільстві.

6

-

2
4

3.12.

Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи.

6

-

2
4
^ Четвертий модуль.
4.1.

Соціальна робота з сім’єю.

10

4

-
6

4.2.

Соціальна турбота про побут інвалідів і соціальна робота з літніми людьми.

10

4

-
6

4.3.

Соціальна робота та системи охорони здоров’я.

10

2

2
8

4.4.

Особливості соціальної роботи в системі освіти.

12

2

2
8

4.5.

Специфіка соціальної роботи в місті та сільській місцевості.

10

2

2
8

4.6.

Соціальна робота в пенітенціарних установах.

8

-

2
8

4.7.

Менеджмент соціальної роботи.

10

-

2
8

4.8.

Ґендерний підхід у соціальній роботі

10

-

2
12
загальна кількість годин

324

60

52
212

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Агапов Е.П. Введение в социономию. – Ростов н/Д., 1997.

 2. Бочарова В.Г. Социальная работа: знакомство с профессией. – М., 1993.

 3. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні. – Тернопіль, 2001.

 4. Григорьев С.И. Социология и социальная работа. – Барнаул, 1991.

 5. Дерюгин В.И, Социальные методы социально-профилактического воздействия и влияния на людей. – 3-е изд. – Челябинск, 1996.

 6. Доэл М., Шардлоу С. Практика социальной работы. – М., 1995.

 7. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала ХХ в.). – М., 2002.

 8. Лекции по технологии социальной работы. В 3-х частях / Под ред. Е.И.Холостовой. – М., 1998.

 9. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учеб. пособие. – М., 2001.

 10. Никитин В.А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие. – 2-е изд. – М., 1999.

 11. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 1997.

 12. Основы социологического знания (ред. С.И.Григорьев). – Барнаул, 1992.

 13. Пинкус А., Минахан А. Практика социальной работы. – М., 1995.

 14. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод. посібник. – Ужгород, 2000.

 15. Практика социальной работы / Под ред. К.Ханвея и Т.Филпота. – Амстердам – Киев, 1996.

 16. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2000.

 17. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. – Вып. 1 – 6. – М., 1992 – 1994.

 18. Социальная работа / Под общ. ред. проф. В.И.Курбатова. – Ростов-н/Д., 1999.

 19. Социальная работа в изменяющейся Европе / Уолтер Лоренц. – Амстердам – Киев, 1997.

 20. Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний словник) / Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К., 1994.

 21. Соціальна робота в Україні: Навч. посібние / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К., 2004.

 22. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В.Полтавця. – К., 2000.

 23. Соціальна робота: наука і професія // Віче. – 1998. – № 5.

 24. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи // Матеріали доповідей та повідомлень Міжнар. Наук.-практ. конф. Ч. ІІ / За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. – Ужгород, 1999.

 25. Справочное пособие по социальной работе. – М., 1997.

 26. Сучасна теорія соціальної роботи / Пейн Малколм. – К., 2000.

 27. Теория и методика социальной работы: Учебное пособие / С.И. Григорьев и др. – М., 1994.

 28. Теория и практика социальной работы. – М., 1998.

 29. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – Т. 1. – Москва – Тула, 1993.

 30. Теория социальной работы. – М., 1998.

 31. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. – К., 2000.

 32. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). – М. – Воронеж, 1997.

 33. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 1999.Додаткова навчальна література

 1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV – XVII вв. – М., 1985.

 2. Бернер Г., Юнссон Л. Теория психосоциальной работы (пер. со швед.). – М., 1992.

 3. Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. – М., 1993.

 4. Боровский Я.Е. Мифологический мир древних славян. – К., 1982.

 5. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994.

 6. Величковский Б.В. Современная когнитивная психология. – М., 1987.

 7. Витенберг Е.В. Социально-психологические факторы адаптации к социальным и культурным изменениям. – СПб., 1994.

 8. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін. – К., 1999.

 9. Голованова Т.П., Гапон Ю.П. Волонтерство в соціальній роботі як феномен цивілізованого суспільства. – Запоріжжя, 1996.

 10. Грушевський М. Ілюстрована історія України (Репринтне відтворення видання 1913 р.). – К., 1990.

 11. Гуслякова Л.Г. Объект, предмет и методы социальной работы. Социальная работа в системе наук. – Барнаул, 1998.

 12. Деватко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и теории. – М., 1993.

 13. Дельперс Н. Защита прав и свобод граждан преклонного возраста. – М., 1993.

 14. Демиденко З.С. Социальная педагогика: интеграция педагогики и социологии / Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – Т. 1. – Москва – Тула, 1993.

 15. Дерюгин В.И, Социальные методы социально-профилактического воздействия и влияния на людей. – 3-е изд. – Челябинск, 1996.

 16. Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. Стивена Шарлоу. Серия “Социальная работа”. – Асоціація психіатрів України. – Амстердам – Київ, 1996.

 17. Дубинский В.И. Социальная работа в Германии. – М., 1998.

 18. Жмир В. Соціальна держава, соціальна політика, соціальна робота (спроба концептуального аналізу) // Соціальна політика і соціальна робота. – № 1 (2). – К., 1997.

 19. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992.

 20. Киево-Печерский Патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. – К., 1991.

 21. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: события, тенденции, перспективы: Сб. науч. очерков. – М., 1998.

 22. Коломойцев В. Новий курс України // Голос України. – 1997. – 16 вересня.

 23. Кондрашенко В.Г., Донской Д.И. Общая психотерапия. – Минск, 1997.

 24. Конституція України. – К., 1991.

 25. Котляров И.В. Теоретические основы социального проектирования. – Минск, 1989.

 26. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учеб. пособие. – Ростов-н/Д., 2001.

 27. Луков В.А. Социальная экспертиза. – М., 1996.

 28. Магульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М., 1997.

 29. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности / Тесты. – М., 1982.

 30. Надточій Б. Пенсійне страхування в Україні: Історичний аспект // Соціальний захист. – 2000. – № 3. – С. 54 – 58.

 31. Орлова Э.А. Общественный статус социальной работы: культурно-антропологическая интерпретация // Российский журнал социальной работы. – 1996. – № 2.

 32. Перлс Ф. Практикум по гештальт-терапии. – Казань, 1990.

 33. Попов С.Г. Социальный менеджмент: Учебное пособие. – М., 2000.

 34. Рамзей Р. К созданию общей концепции социальной работы „Наука-профессия” // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – Т. 1. – Москва – Тула, 1993.

 35. Рамзей Р. Наука-профессия. – М., 1992.

 36. Рейпоутер Д. Это в ваших силах. – М., 1992.

 37. Роджерс К.Х. К науке о личности // История зарубежной психологии. – М., 1986.

 38. Сидоров В.Н. Введение в социальную работу. Часть 1. Аннотация категориального аппарата социальной работы. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Донецк, 1997.

 39. Скуратівський В. Соціальний розвиток і соціальна політика: сучасні реалії, суперечності і тенденції розвитку // Вісник УАДУ при Президенті України . – 1996. – № 1.

 40. Смелзер М. Социология. – М., 1994.

 41. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. – Вып. 1 – 6. – М., 1992 – 1994.

 42. Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом. – М., 1994.

 43. Социальное прогнозирование и моделирование. – М., 1995.

 44. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. С.М.Ильенковой. – М., 1998.

 45. Соціальна політика і соціальна робота. – 1 (9). – 1999.

 46. Соціальна робота: наука і професія // Віче. – 1998. – № 5.

 47. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи // Матеріали доповідей та повідомлень Міжнар. Наук.-практ. конф. Ч. ІІ / За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. – Ужгород, 1999.

 48. Соціальні інтереси в системі національної безпеки України. – К., 1992. – С. 38 – 39; 40 – 54.

 49. Теоретичні аспекти і практичні шляхи залучення волонтерів до соціальної роботи. – К., 1998.

 50. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. – М., 1995.

 51. Урсано Р. и др. Психодинамическая психотерапия: краткое руководство. – М., 1992.

 52. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 53. Хенхаузен Х. Мотивация деятельности. – Т. 1 – 2. – М., 1990.

 54. Холостова Е.И. Социальная работа: теоретико-методологические аспекты // Социальная работа. – 1994. – Вып. 6.

 55. Холостова Е.И. Теоретико-методологические основы социальной работы // Социальная работа. – Вып. 5. – М., 1992. – С. 26.

 56. Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы в США. – М., 1992.

 57. Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Пер. с англ. – М., 1993 – 1994.

 58. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. – К., 1990.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи за семестр.

Форма семестрового контролю:

Залік/ іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Скласти словник термінів соціальної роботи

5%

2.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

15%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи