Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка6/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна:

 • Bob Obee, Virginia Evans. Upstream Upper Intermediate Student’s book. Express Publishing, 2003

 • Bob Obee, Virginia Evans. Upstream Upper Intermediate Student’s book Workbook. Express Publishing, 2003

 • Simon Sweeney English for Business Communication. Cambridge University Press, 2003

 • Sue O’Connell. Focus on IELTS. Longman, 2002.

 • Kristine Brown, Susan Hood Academic Encounters. Life in Society. Reading, Study Skills, Writing. Cambridge University Press, 2004

 • Kim Sanabria Academic Listening Encounters. Life in Society. Listening, Note-taking, Discussion. Cambridge University Press, 2004

 • Morgan Terry, Judith Wilson. Focus on Academic Skills for IELTS. Longman, 2004

 • Рушинская И.С. About sociology in English. О социологии по-английски: Практикум по английскому языку. – М.: Флинта: Наука, 2002

 • Навчальний посібник для вивчення курсу „Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів психолого-педагогічного факультету. – Subject Matter /  Укладачі:  С. В. Мурзіна, Л.Г. Максименко– Луганськ: Альма-матер, 2009. – 178 с.

 • M. Soley, D. Hall Advanced Learners Grammar. Longman, 2003

 • Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge, 1994

 • Martin Hewings Advanced Grammar in Use. CUP, 2005


Додаткова:


 • Cambridge IELTS 5. – CUP, 2006M. Fuchs, M. Bonner Grammar Express. Longman, 2002

 • Came P., Hashemi L. Cambridge Practice Tests For First Certificate 1-4, CUP.

 • Diana L. Fried-Booth АСУ Practice Tests Plus 1,2. – Longman, 2003

 • Evans V. Round-Up 6. English Grammar Practice. Longman, 2000

 • Evans V., Dooley J. "FCE Practice Tests 1,2", , Express Publishing.

 • Guy Brook-Hart Instant IELTS.- CUP, 2006

 • IELTS Practice Tests Plus. – Longman, 2006

 • Jeremy Comfort. Effective Presentations. Oxford University Press, 1997;

 • Jeremy Comfort. Effective Socializing. - Oxford University Press, 1997

 • Jeremy Comfort. Effective Telephoning. - Oxford University Press, 1997;

 • John J. Macionis, Ken Plummer Sociology. A Global Introduction. Parsons, 2006

 • Alice Oshima, Ann Hogue Introduction to Academic Writing. – Longman, 2007

 • Evans V., Dooley J.. Enterprise 4. Express Publishing. 2000

 • P. Harvey, R. Jones Britain Explored. Longman, 2002

 • Журнали «Социс», «Социологический журнал», "Time", "The Economist", "US News and World Report", газети "Financial Times", "St.Petersburg Time".

 • Мезенцева Е.Б. «Хрестоматия по курсу экономическая социология». М., 1998.

 • Орлова Н.Ф., Карпова А.П. Разговорный английский для студентов университета. Изд-во РГПУ им. Герцена, 2001


Словники:

  1. В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2008.

  2. Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

  3. Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц.– М.: «Русский язык». – 1980.

Аудіо-візуальні засоби: комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.

Обладнання: комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон, DVD-програвач.

 1. ^ Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:


– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.

^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік

III семестр - іспит

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Discrimination. Encyclopedia of Sociology / Edgar F. Borgatta, editor-in-chief, Rhonda Montgomery, managing editor.—2nd ed. – pp. 688-694

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Child Abuse. Gelles, Richard J. "Child Abuse." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення англійською мовою, тощо та виноситься на модульний контроль)

5%

3.
Civil Rights and Civil Liberties

(реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Англійська, українська.
^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Unit 1. Crossing barriers

Topics

Grammar

Writing

1. What makes you a good communicator.

articles; determiners;

letters

2. What can help you in crossing barriers

too/enough; partitives;

• informal

when communicating with people.

countable/uncountable

• semi-formal

3. A multilingual Internet. Advantages and

nouns

• formal

disadvantages of such a system4. How to succeed in making presentations.5. English is certainly a useful language tolearn, isn't it?^ Unit 2. Moods and feelings

1. What do you do to be happy? (uncover

Present Simple &

transactional letters

some secrets)

Present Continuous;

• requesting

2. Can pessimists achieve happiness?

Stative Verbs; Used to

information

3. Are you an optimist or a pessimist? What

- Be/Get used to;

• making

is the difference between an optimist and

word formation:

complaints

a pessimist?

forming adjectives
4. Stressful situations. Is it possible to avoidstressful situations? How to relax?^ Unit 3. Making a living

1. What factors are the most important to

-ing form of

• reports

you when deciding on a career?

infinitive; reported
2. I'd rather be a happy dustman rather than

speech; introductory

• letters of

an unhappy millionaire: do you agree

verbs; word

application

with this quotation?

formation: forming
3. Obtaining a good job is easier nowadays.

negative adjectives
Is it true?4. Are you optimistic/pessimistic about yourprospects? Why?5. Are you sure about your career path?6. Job interviews present a challenge, don'tthey? (how to succeed at an interview?)^ Unit 4. Make yourself at home1. Different types of houses.

Present Perfect;

making suggestions

2. There is no place like home. Do you

Present Perfect

(letters, articles)

agree with this or not?

Continuous; word
3. What kind of home do you live in? Has

formation: adjective
modern technology improved our

endings
lifestyle?4. What kind of home do you dream about?What would make you feel proud of yourhome?5. What are your views on sharing a house?Which qualities should the person youshare a house with have?^ Unit 5. Modern living

1. Would like to participate in a reality

adjectives; adverbs;

discursive writing

show?

comparisons; word

(articles, letters,

2. Your style. What is it?

formation: adjective

compositions)

3. What is your favorite TV programme?

suffixes
What do you particularly like about it?Pros & cons of modern TV programmes.4. Advertising is an inevitable evil, isn't it?5. Forms of entertainment nowadays.6. A typical Japanese woman. Does shediffer from Russian women?^ Unit 6. Going places1. When we travel we learn about...

modal verbs; word

narratives (1)

2. Your last journey, what was it like?

formation: derivatives
3. I like/don't like traveling because... Yourideas about the best ways of traveling.4. Describe what your dream island (anyother place) would look like, (advantagesand disadvantages of living there)5. Give advice on how to plan a successfulholiday.6. What type of holiday would yourecommend to anyone how wants tocome home completely relaxed and readyto face the world again?^ Unit 7. History1. A historical figure (intr. information)

past forms; past

narratives (2)

2. "The only thing we learn from history is

modals; word
that we learn nothing from history"

formation: verb
(Hegel). Do you agree or disagree?

suffixes
(History is always subjective).3. I like/don't like reading history.4. Mysteries of history. Have you heard ofany?5. Name one or two women who featured inyour country's history and tell us somewords about them.^ Unit 8. Learning lessons1. What is your vision of schools in the

the passive; the

stating opinions

future? (prediction of the future

causative; word

(letters-articles-

classroom).

formation: -ing/-ed

compostitions)

2. Which (three) changes would you like to

endings
see and why?3. Education in Britain & in America.Comparison.4. Education in Russia. Howsimilar/different is the education systemin our country?5. Taking an exam is a stress. How toovercome stressful situations when takingexams. How to succeed in passing exams.6. Studying abroad. Would you like to studyin a foreign country? Why (not)?^ Unit 9. Planet issues

1. Are you environmentally friendly? In

future forms;

reviews

which sense? (How healthy is your

conditionals; mixed
lifestyle?)

conditionals; wishes;
2. What environmental problems do you

word formation:
see? What solutions of environmental

prefixes
problems do you see?3. "If you poison the environment, theenvironment will poison you" TonyFoffari. Comment on this quotation.4. "The only thing we have to fear on thisplanet is man" Carl Jung. Do you agree?^ Unit 10. The cycle of life

1. "We are so busy making a living that we

relative clauses;

revision &

forget to make a life" A.P. Gouthy. Do

clauses of

extension

you agree with this quotation?

concession/purpose;
2. You are satisfied with the quality of your

question tags
life, aren't you?3. Is it possible to live a healthy lifestyle?4. Give advice on what to do and what notto do in order to live a longer andhealthier life.5. Lifestyle in the next 50 years. Yourpredictions.6. Compare the life of an average girl todayand 150 years ago.


^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ

Topic

Reading/Vocabulary

Listening and Speaking

Writing

Cultural Diversity and Socialising

Cross-cultural Understanding

Welcoming Visitors;

Inviting, and Accepting or Declining

Business Correspondence

(opening and closing the letter)

Telephoning

Cross-cultural communication on the telephone

Receiving calls,

Taking and leaving messages,

Asking for and giving repetition,

Setting up appointments,

Changing arrangements,

Ending a call,

Problem-solving on the telephone;

Complaints

Business Correspondence

(purpose of the letter, enquiring the information)


Presentations

Holding the Audience’s Attention

Introducing the presentation;

Talking about the content of visual aids; Describing change; Listing information; Linking ideas, Sequencing; Summarising and concluding; Questions and discussion.

Business Correspondence

(Referring,

giving good/bad news, saying what you can and cannot do, giving reasons)


Meetings
Chairing a meeting; Establishing the purpose of a meeting; Stating and asking for opinion, Interrupting and handling interruptions, Asking for and giving clarifications; Delaying decisions; Ending the meeting

Business Correspondence

Requesting a question, apologizing, requesting information)


Negotiations

Negotiating

Making an opening statement; Bargaining and making concessions; Accepting and confirming; Summerising and looking ahead; Dealing with conflict; Rejecting; Ending the negotiation

Business Correspondence

(making a claim)
^ ТРЕТІЙ МОДУЛЬ

Reading

Writing

Listening

Speaking

Chapter 1 Marriage, Family, and the Home
 1. The Family Today

 2. Alternative Lifestyles

 3. How We Learn to Behave

 4. The Importance of the Social Environment
Writing about changes;

Note-taking;

Summarizing;

Citing.

Essay


 1. Growing up in an extended family

 2. Growing up in a single-parent family

 3. Lecture: Family lessons

Giving oral presentations;

Chapter 2 The Power of

the Group 1. The Influence of Culture

 2. Peer Group Pressure

 3. Crowds

 4. Panic!

Writing expanded definitions;

Writing about differences;

Writing a listing paragraph.

Essay

 1. Living with teenagers

 2. The influence of peers

 3. Lecture: Culture Shock – Group Pressure in Action

Conducting a survey

Chapter 3 Growing Up Male or Female. Gender and Sexuality 1. Brining Up Boys and Girls

 2. Fairy-Tale lessons for Girls

 3. Learning Gender Lessons at School

 4. Gender Roles in the Media

Writing a comparison and contrast text;

Writing a persuasive text;

Writing a one-sentence summery.

Essay

 1. Brining up a son

 2. Growing up as a boy or girl

 3. Lecture: The Benefits of Single-Sex Education for girls.

Conducting and presenting your own research;

Responding to presentations

Chapter 4 Gender Issues Today 1. Balancing home and Work

 2. It’s not so Easy Being Male

 3. Inequality at work

 4. Sexual Harassment

Personal writing;

Summarizing.

Essay

 1. Gender discrimination at the workplace

 2. Gender inequality at home and in the workplace

 3. Lecture: gender and language

Conducting an interview;

Giving feedback on a presenter’s style

Chapter 5 Media and Society. Mass Media Today 1. The Role of Mass Media

 2. What is newsworthy?;

 3. Reporting the Facts

 4. Advertising in the Media

Summarizing.

Essay

 1. Problems with TV news

 2. Reading the Newspapers

 3. Lecture: From Event to Story- making it to the News

Giving group presentations

Chapter 6 The Influence of the Media 1. Privacy and the Media

 2. Internet issues

 3. Propaganda and the Media

 4. Television and children

Writing a discussion paragraph;

Citing studies in your writing

Essay

 1. Opinions about media

 2. Lecture: Dangers of the Mass Media

Conducting and presenting your own research


Chapter 7 Breaking the Rules . Crime and Criminals 1. Deviance and Crime

 2. Who Commits Crime?

 3. Computers and Crime

 4. Techniques for Solving Crimes

Comparing data;

Summarizing from the main ideas;

Writing a chronological paragraph.

Essay

 1. Crime in society today

 2. Being the victim of a crime

 3. Lecture: Crime and Ways of Solving Crimes
Sharing your opinion

Chapter 8 Controlling Crime

 1. What Stops Up from Committing Crimes?

 2. Prisons

 3. The Death Penalty

 4. The war on Drugs

Essay

 1. Preventing juvenile crime

 2. The prison experience

 3. Lecture: The Death Penalty
Supporting your opinion
Chapter 9 Changing Societies. Cultural Change

 1. Cultural Variation and change

 2. Subcultures and cults

 3. Changing Communication

 4. The Changing Workplace

Summarizing;

Writing expanded definitions;

Writing about possibilities;

Punctuation

Essay

 1. Concerns about computers and the Internet

 2. The benefits of computers and the Internet

 3. Lecture: Basic Work Skills Necessary in the Twenty-First century

Sharing your opinion

Chapter 10 Global Issues

 1. Population Change

 2. Flight to the Cities

 3. The Environment

 4. Into the Future

Personal writing

Essay

 1. Life in the city, country and suburbs

 2. Pros and cons of city living

 3. Lecture: The Changing Cities
Making a questionnaire to use in a survey;

Conducting a survey1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи