Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» icon

Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка»
Скачати 50.29 Kb.
НазваВп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка»
Дата12.12.2012
Розмір50.29 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ВП «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет)

ЛНУ імені Тараса Шевченка»ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


У відокремленому підрозділі «Стахановський навчальний комплекс Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 11 грудня 2012 року відбудеться науково-практична конференція «Власне українське та іншомовне слово у нашому вжитку». До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, вчителі та учні шкіл, ліцеїв, гімназій та студенти навчальних закладів міста.


Планується робота за напрямками:


1. Формування і розвиток української мови на давньоруській основі:

 • українська мова – національна мова українського народу;

 • старослов’янізми у складі української лексики;

 • становлення української писемності.

2. Вплив провідних діячів української науки і культури на становлення і розвиток української мови:

- поєднання Т.Г.Шевченком українського народного слова з книжними, фольклорними та іншомовними елементами;

- багатство мовних творчих засобів у творах П.Мирного, І.Франка, Л.Українки, М.Коцюбинського;

- визнання провідними діячами української науки другої половини 19 століття української літературної мови (Б.Грінченко, К.Михальчук, А.Кримський).

3. Особливості Східноукраїнського мовного простору:

- розвиток літературної мови на основі південно-східних говорів;

- лексичні, морфологічні, фонетичні особливості південно-східного діалекту.

4. Українське літературне слово та його новотвори на заняттях української мови і літератури:

- неологізми та мовні кліше в сучасних засобах масової інформації;

- вияскравлювання та шліфування мови студента викладачем філології;

- молодіжний сленг як мовне явище.

5. Лексичне багатство сучасної української літературної мови в аспектах діяльності педагога:

- творча технологія слова й мистецтва;

- підвищення рівня правової культури засобами слова;

- власне українські слова, російські лексеми, іншомовні запозичення в процесі викладання навчальних предметів.

6. Борис Грінченко і сучасність:

- творча спадщина;

- педагогічні та освітні здобутки, громадська діяльність;

- мовознавчі, етнографічні, наукові пошуки;

7. Аналіз літературного слова в науково-дослідницькій, виховній та навчальній діяльності:

- інші теми (мовознавчі, літературознавчі).

Робочі мови конференції – українська, російська

До початку конференції планується видання тез і статей у збірнику матеріалів конференції.


^ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ І СТАТЕЙ:


Редколегія приймає тези обсягом 2-3 сторінки і статті обсягом 4-5 сторінок повністю підготовлених до друку. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc) шрифтом № 14 (Times New Roman) на папері формату А-4, інтервал 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве — 3 см, праве – 1,5 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Матеріали розташовуються у такій послідовності: назва (великими буквами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Наступний рядок – по центру, курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали автора. Наступний рядок – по центру, курсивом (напівжирний шрифт) повна назва навчального закладу.


Зразок:


^ РОЛЬ ІНШОМОВНИХ СЛІВ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Петренко А.В.

ВП «Стахановський педагогічний коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Структура статті:

 • актуальність: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання досліджуваної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • методи, організація досліджень;

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;

 • основні висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються згідно з вимогами ВАК України. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Наприклад. 1. Брайчевський М. Літопис Аскольда / М.Брайчевський. – К. : Український центр духовної культури, 2001. 2. Дзира Я. Автопортрет нації / Я.Дзира. – К. : Бібліотека українця, 1997.

Список літератури подається для тез і для статей.

На окремому аркуші подається довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний); тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, учнів: прізвище, ім’я, по батькові; місце навчання, факультет, курс, науковий керівник (місце роботи, посада, звання, учений ступінь, прізвище, ім’я, по батькові,); домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний), тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.

Статті та тези, що не відповідають вимогам, не повертаються (не публікуються). Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій та наукові керівники.

Файл з тезами (статтею) називати прізвищем та ініціалами автора (наприклад, Іванченко А.П.). Довідка про автора створюється окремим файлом і повинна містити прізвище, ініціали автора (наприклад, Довідка_Іванченко А.П.).

^ Охочим узяти участь у конференції необхідно надати до 10 листопада 2012 року в оргкомітет (ауд. 311):

 • довідку про автора;

 • матеріали для публікації в роздрукованому вигляді, а також на електронних носіях;

 • оплату за публікацію.

Вартість послуги за видання збірника матеріалів науково-практичної конференції – 40 грн.


Контактні телефони:

050-162-50-88 – Воронцова Раїса Іллівна (голова ПЦК філологічних дисциплін)


Конференція відбудеться за адресою:

Луганська обл., м. Стаханов, вул. Пономарчука, 25

Стахановський педагогічний коледж (факультет)


Оргкомітет бажає творчих успіхів!

Схожі:

Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconСтахановський навчальний комплекс Спеціальність (педагогічний коледж – факультет) Соціальна педагогіка лну імені Тараса Шевченка

Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconВп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка”
Тараса Шевченка” 25 квітня 2013 року відбудеться регіональна науково-практична конференція „Сучасні педагогічні технології підготовки...
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconСтахановський навчальний комплекс Спеціальність (педагогічний коледж – факультет) початкова освіта лну імені Тараса Шевченка
...
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconРобота ради молодих учених вп «лисичанський педагогічний коледж лну імені тараса шевченка» протокол №1 засідання Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка»
Протокол №1 засідання Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка»
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconПлан роботи Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка» на 2010-2011 н р
Лисичанського педколеджу педагогічний коледж Н. О. Гончаренко Луганського національного
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconІ. А. Светлична план засідань ради молодих учених вп лпткл лну імені тараса шевченка на 2010 – 2011 навчальний рік
Про організацію роботи Ради молодих вчених у вп лпткл лну імені Тараса Шевченка (затвердження складу І плану роботи)
Вп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка» iconПро участь студентів Старобільського факультету у Днях науки та студентських олімпіадах у 2009/10 навчальному році в організації науково-дослідної роботи зі
Ково-дослідної роботи студентів лну імені Тараса Шевченка», «Про наукове студентське товариство лну імені Тараса Шевченка», затвердженими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи