Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” icon

Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації”
НазваПоложення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації”
Дата27.07.2012
Розмір64.9 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖЕНО

Наказами Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства освіти і науки України


Положення

про Навчально-науково-виробничий

комплекс “Інфокомунікації”
 1. Загальні положення

1.1. Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” (далі ННВКІ) є добровільне об’єднання навчальних закладів, заснованих на різних формах власності підприємств, установ та організацій та являється правонаступником Комплексів “Зв’язківець – К” і “Зв’язківець – Л”.

1.2. Навчальні заклади, науково-дослідні та проектні інститути, підприємства, що входять до ННВКІ, зберігають юридичну і фінансову самостійність.

1.3. ННВКІ створено спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства транспорту та зв’язку України.

1.4. ННВКІ забезпечує координацію спільної діяльності навчальних закладів і підприємств з реалізації Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про навчальний та навчально-виробничий комплекс, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 19.01.1994 року №13, впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури, організацію підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів і працівників підприємств, спільне проведення науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо.

1.5. Діяльність ННВКІ має на меті упорядкування та підвищення ефективності взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, напрацювання сучасних принципів формування державного замовлення з урахуванням загальнодер­жавних і регіональних потреб підготовки фахівців з вищою освітою та відповідно до Болонської декларації, створення передумов для посилення мобільності студентів, розширення їхніх можливостей, працевлаштування після закінчення навчання, забезпечення навчання протягом життя. Свою діяльність ННВКІ спрямовує, в першу чергу, на проведення експерименту щодо впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освіти.


2. Засновники і члени ННВКІ

2.1. Члени ННВКІ укладають договори, в яких визначаються основні завдання і функції кожного з учасників.

2.2. Договір може бути змінений або розірваний за згодою
сторін, які його уклали, з оформленням протоколу, який буде невід'ємною частиною договору, при цьому вносяться відповідні зміни
до положення про ННВКІ.

2.3. Про рішення вийти з ННВКІ сторона повідомляє Раду ННВКІ офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці до виходу зі складу ННВКІ.

2.4. У випадку зміни пунктів установчого договору або Положення про ННВКІ, ініціативна сторона повідомляє Раду ННВКІ офіційним
листом не пізніше ніж за 2 місяці до початку чергових робіт за пунктами,
яких це стосується.

2.5. Членство в ННВКІ не є перешкодою для укладання між сторонами інших договорів і не виключає можливість оформлення угод з іншими закладами.

 1. 2.6. Членство в ННВКІ припиняється у випадках:

2.6.1. Виходу з ННВКІ за власним бажанням відповідно до умов, викладених у п.2.3;

   1. Невиконання зобов'язань установчих договорів, угод укладених з іншими членами ННВКІ.

2.7. До складу ННВКІ входять: ( додаток 1. Склад ННВКІ )

^ 3. Структура і керівництво ННВКІ


3.1. Для здійснення адміністрування взаємодії учасників у межах ННВКІ створюється Рада ННВКІ із керівників підприємств, організацій, установ і закладів, що входять до складу ННВКІ. Рада директорів (ректорів) підприємств, організацій, установ та закладів вибирає голову Ради ННВКІ терміном на 2 роки.

3.2. Прийом нових членів ННВКІ здійснюється рішенням Ради ННВКІ на підставі письмових заяв.

3.3. ННВКІ працює згідно з планами, затвердженими його Радою.


4. Права ННВКІ

ННВКІ має право:

4.1. Координувати спільну діяльність учасників з реалізації Закону
України “Про освіту”;

4.2. Впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами;

4.3. Визначати перелік напрямів підвищення кваліфікації викладачів
навчальних закладів і працівників підприємств;

  1. Включати до складу ННВКІ інші навчальні заклади та підприємства;

  2. Вносити пропозиції щодо формування змісту безперервної підготовки фахівців відповідно до державних стандартів освіти;

  3. Розробляти робочі навчальні плани і програми дисциплін для всіх ступенів підготовки фахівців;

4.7. Проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо;

  1. Здійснювати кадрове забезпечення виконання державних програм;

4.9. Спільно використовувати матеріально-технічну базу (бібліотечні фонди, виробниче обладнання, лабораторне устаткування, приміщення, техніку для тиражування навчально-методичних матеріалів, а також програмні засоби для обчислювальної техніки) на основі договорів про співпрацю та інших угод відповідно до законодавства;

4.10. Вступати до кооперації з іншими установами для розв'язання завдань, що мають загальний інтерес, створювати і вступати до асоціацій навчальних закладів спорідненого профілю, в тому числі з зарубіжними навчальними закладами;

4.11. Залучати співробітників членів ННВКІ до організації та проведення навчального процесу, роботи в Державних кваліфікаційних і екзаменаційних комісіях навчальних закладів;

  1. Здійснювати підготовку фахівців наступного рівня з числа випускників навчальних закладів, що входять до складу ННВКІ;

  2. Направляти на навчання на наступний рівень підготовки спорідненої спеціальності за освітньо-професійними програмами ступеневої підготовки (направлення здійснюється наказом директора училища, коледжу, технікуму на підставі рішень педагогічної ради навчального закладу).^ 5. Організація навчальної роботи


5.1. Підготовка фахівців у ННВКІ здійснюється за існуючими формами навчання за спеціальностями і в терміни, які визначені наскрізними навчальними планами.

5.2. Основні вимоги до рівня підготовки фахівців з кожної спеціальності визначаються кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються в установленому порядку.

5.3. Зміст та організація навчання визначаються наскрізними навчальними планами і програмами відповідно до вимог стандартів, із урахуванням новітніх досягнень науки, техніки, технологій, фундаментальної, економічної, комп'ютерної, екологічної і практичної підготовки фахівців.

5.4. Організація навчального процесу регламентується відповідними
положеннями.


^ 6. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення ННВКІ

Для єдиного підходу у формуванні змісту освіти у системі ступеневої підготовки фахівців, оформленні науково-методичної документації та ефективного використання навчально-лабораторної бази, ННВКІ забезпечує:

6.1. Організацію спільних колективів авторів для підготовки підручників, навчальних посібників, інструкцій та іншої навчально-методичної літератури для навчального та технологічного процесів;

6.2. Координацію планомірного оснащення навчально-лабораторної бази навчальних закладів сучасним обладнанням, засобами оргтехніки, оснащення аудиторій та лабораторій;

6.3. Налагодження зв'язків з підприємствами, організаціями, установами з метою спонсорської безоплатної передачі навчальним закладам сучасного обладнання, приладів, матеріалів, приміщень, транспортних засобів тощо.


^ 7. Підготовка науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації

ННВКІ забезпечує післядипломне навчання і підготовку педагогічних та наукових кадрів за різними формами: магістратура, аспірантура, підвищення кваліфікації, складання кандидатських екзаменів і підготовки дисертацій, педагогічне і наукове стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах, за кордоном.

ННВКІ

^ 8. Міжнародна діяльність

Навчальні заклади, що входять до ННВКІ, на підставі договорів організують навчання студентів, аспірантів, підвищення кваліфікації спеціалістів із-за кордону за рахунок коштів, обумовлених договорами, і відповідно до чинного законодавства про навчання іноземних громадян.

До складу ННВКІ можуть включатися на основі договорів зарубіжні навчальні заклади відповідного напряму діяльності.


9. Ліквідація ННВКІ

Ліквідація ННВКІ здійснюється спільним наказом міністерств, які його створили, на підставі рішення Ради ННВКІ згідно з чинним законодавством.


Схожі:

Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconПоложення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації”
move to 0-1020
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconПро затвердження Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси Відповідно до статті 34 Закону України про освіту ( 1060-12 ) наказу ю
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського\
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconНавчально-виробничий план
Факультет післядипломної освіти т. (80372) 52-37-76 навчально-виробничий план
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconПоложення про навчально-методичний відділ затвердити (додається). Затвердити наступну структуру навчально-методичного відділу з 1 січня 2008 року: Сектор науково-методичної роботи. Сектор практики
З метою удосконалення навчально-виховного процесу, координування навчальної та науково-методичної роботи в університеті
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconЗвіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) ), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів належить методистам...
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconІнфокомунікації – сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconІнфокомунікації – сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на першу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconПоложення про науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
move to 1812-2591
Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації” iconПоложення про науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Це положення визначає порядок І організацію діяльності науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи