Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
Скачати 72.69 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
Дата30.05.2012
Розмір72.69 Kb.
ТипДокументи


Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР магістра зі спеціальності

8.02030201 Історія


В програмі вступного іспиту з історії до магістеріуму для студентів відображено два блоки проблем. Перший блок охоплює найважливіші питання історії України від кін. Х ст. до наших днів. Другий блок стосується ключових аспектів світової історії. В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”, “Історія Стародавнього Сходу”, “Історія Стародавньої Греції та Риму”, “Історія країн Західної Європи та Північної Америки”, “Історія Східно-Центральної Європи”.
^

Зміст програми

Блок 1.

Україна в добу середньовіччя і початку нового часу


Найдавніша Русь та давньоруська державність. Дезінтеграція і занепад Київської Русі.

Галицько-Волинська держава. Українські землі в складі Великого князівства Литовського.

Південно-українські землі в середні віки. Українські землі під владою Польщі.

Церковне життя та перше культурно-національне Відродження. Українське козацтво.

Визвольна війна і створення козацької держави. Козацька держава доби Руїни.


^ Україна в Нову і Новітню добу

Україна на межі ХУІІ-ХУІІІ ст. Північна війна та Україна.

Українські землі в ХУІІІ ст. Україна під владою Російської та Австрійської імперій в 1 пол. ХІХ ст. Соціально-економічний та політичний розвиток України в др. пол. ХІХ ст. Визвольні змагання. Міжвоєнний період в історії України. Україна в ІІ світовій війні. Відбудова господарства. Десталінізація. Україна в період загострення кризи радянської партійної системи 1965-1985 рр. Україна 80-х - поч. 90-х рр. ХХ ст. Україна в умовах незалежності.


^ Блок 2.


Стародавній світ

Матеріальна культура мисливців доби палеоліту та мезоліту. Неолітична епоха. Міднокам’яний і бронзовий віки.

Політична історія, господарський лад і культурне життя стародавнього Єгипту і Месопотамії.

Стародавня Греція в архаїчний і класичний періоди. Утворення і розпад держави А.Македонського. Еллінізм.

Стародавній Рим в період республік. Реформи ІІ-І ст. до н.е.


^ Світ в середні віки.

Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії і утворення варварських королівств.

Народи Сходу в середні віки. Етапи історії Арабського халіфату. Монгольські завоювання. Османська імперія в “класичний” період.

Соціальна структура суспільства середньовічної Європи. Політичний партикуляризм і королівська централізація. Боротьба між духовною та світською владою. Становище церкви. Гуситський рух.


^ Світ в новий і новітній періоди.

Великі географічні відкриття. Реформація та Контрреформація.. Європейський абсолютизм. Перші буржуазні революції.

Велика Французька революція і наполеонівські війни. Американські революції. “Весна народів”. Утворення національних держав в Латинській Америці та Європі.

Світ напередодні та в роки Першої світової війни. Країни Європи і США у роки “процвітання”. “Велика депресія” і “Новий курс”. Друга світова війна, її передумови, періодизація, наслідки. Зміцнення демократичних режимів в країнах Заходу у післявоєнний час. НТР, економічне зростання і формування “постіндустріального” суспільства. Встановлення і криза тоталітаризму в країнах “світової системи соціалізму”. Антитоталітарні рухи і революції 50-80-х рр. ХХ ст. “Китайське обличчя” соціалізму.Список рекомендованої літератури:


 1. Аркас М. Історія України-Руси.- К.,1990

 2. Багалій Д.І. Нарис історії України.- К..1994

 3. Борисенко В. Курс української історії.-К.,1997

 4. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.- К.,1995

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво.-К.,1994

 6. Грицак П. Галицько-Волинська держава.- Галич, 1995

 7. Грушевський М.С. Історія України-Руси.-К..1991-1998.- Т.1-10

 8. Дорошенко Д.І.Нарис історії України.-К.,1991.-Т.1

 9. Історія України.-Львів, 1996

 10. Історія України.-К.,1997

 11. Історія України: Курс лекцій у 2-х кн.- К.,1991.- Т.1

 12. Історія України в особах: литовсько-польська доба.-К.,1997

 13. Історія України: нове бачення.- К.,1996

 14. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.- К.,1996

 15. Котляр М.Ф. Русь язичницька: біля витоків східнослов’янської цивілізації.- К.,1993

 16. Котляр М.А., Смолій В.А. Історія в життєписах.- К.,1994

 17. Крип’якевич І.П. Історія України.-Львів, 1992

 18. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство.- К.,1984

 19. Полонська-Василенко М. Історія України.- К..1993.- Т.1

 20. Гуржій О. І. Українська козацька держава в др. пол. ХУІІ-ХУІІІ ст: кордони, населення, право.

 21. Рибалка Ів. К. Історія України (від поч. ХІХ ст. до лютого 1917 р.)Ч.2-Харків, 1997

 22. Україна: др.пол. ХХ ст. Нариси історії.- К., 1997

 23. Дюрозель Ж. Історія дипломатії від 1919 до наших днів. К.,1995

 24. Овсій І. Зовнішня політика України. Від давніх часів до 1944 року. К.,1999

 25. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття. Львів, 1997

 26. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. Курс лекцій. –К., 1996.

 27. Ліндсей Дж. Коротка історія культури.. - К., 1995.-Т.1.

 28. Авдієв В. Історія Стародавнього Сходу. -К., 1949.

 29. История Древнего мира. - М., 1989. – Т.1-3.

 30. Всемирная история. М., 1956. Т.1,2.

 31. Гроссман Ю., Лісовий І. Історія Стародавнього світу: практикум. Львів,1985

 32. История древнего Рима.М.,1994.

 33. История Древней Греции.М.,1972

 34. История Европы. М., 1988. Т.1.

 35. Історія світової культури. К., 1994.

 36. Культура Древнего Рима. М.,1985.Т.1,2

 37. Машкин И. История Древнего Рима.М.,1951

 38. История средних веков. В 2-х тт.– М.,1977.

 39. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Сказкина С.Д.– М., 1961-1963.– Т.1-2.

 40. История средних веков. В 2-х тт.– М.,1991.

 41. Средние века. М.,1942-92. Вып.1-55.

 42. История Европы. М.,1992.Т.2,3.

 43. История средних веков / Под ред. Н.Колесницкого.-М., 1986.

 44. Крип’якевич І. Всесвітня історія.- К.,1995.-Т.3

 45. Манфред А. Великая Французская революция.-М.,1983

 46. Новая история: 1640-1870.- М.,1986

 47. История ХІХ в.-М.,1938.- Т.5

 48. Буроков Ю. Всесвітня історія. Новітні часи. 1945-1996.-К., 1996

 49. Всемирная история.-М., 1961, Т.8

 50. Пивовар С. і ін. Всесвітня історія.-К., 1995

 51. Всемирная история.-М., 1997

 52. Майборода О. Новітня історія /після Другої світової війни/.-К., 1995

 53. Гозін В. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-1994.-К.-Подільськ, 1994

 54. Винокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.-К., 1996.

 55. Давня історія України в двох книгах.-К., 1994.

 56. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України.-К., 1994.

 57. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990^

Питання для підготовки

Блок 1 “Історія України”


 1. Київська Русь в період реформ Володимира (кін. Х – поч. ХІ ст.).

 2. Політична організація та соціально-економічний розвиток Русі.

 3. Галицько-Волинське князівство за Данила Галицького.

 4. Козацькі повстання кінця XVI – 30-х рр. XVIІ ст.

 5. Унії останньої третини XVI ст. в українській історії.

 6. Політична історія Хмельниччини (1648-1657 рр.).

 7. Політична організація та соціальна структура Гетьманщини (2 пол. XVIІ - XVIІІ ст.).

 8. Українська культура 2 пол. XVIІ - XVIІІ ст.

 9. Гайдамацький та опришківський рухи.

 10. Інкорпорація українських земель у склад імперій ( 2 пол. XVIІІ - пер. третина XІХ ст.).

 11. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні та Галичині (кін. XVIІІ – сер. XІХ ст.).

 12. Економічна модернізація на українських землях (ХІХ – поч. ХХ ст.).

 13. Національні рухи у Підавстрійській та Підросійській Україні (кін. ХІХ ст. – 1914 р.): спільне та відмінне.

 14. Успіхи та невдачі політики Центральної Ради.

 15. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави 1918р.

 16. Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

 17. Державно-правовий статус та політичний курс Радянської України (1917-1922 рр.).

 18. Національно-культурне будівництво в УСРР в 1920-і роки.

 19. Українські партії в політичному житті міжвоєнної Польщі.

 20. Колективізація в Україні.

 21. Сталінські репресії кін. 1920 – 1930-х рр. в Україні.

 22. Німецький окупаційний режим та рух Опору в Україні в роки Другої світової війни.

 23. УРСР в період “відлиги” та реформ М. Хрущова.

 24. Україна на шляху до незалежності (1985-1991 рр.).

 25. Досягнення і проблеми сучасної України.
^

Блок 2 “Всесвітня історія”


 1. Головні етапи антропогенезу.

 2. Стародавній Єгипет в період Нового Царства.

 3. Афінський поліс в VІІІ –V ст. до н. е.

 4. Східний похід А. Македонського. Сутність еллінізму.

 5. Римська республіка ІІІ – І ст. до н. е.: устрій та реформи.

 6. Велике переселення народів і утворення варварських королівств.

 7. Етапи історії Арабського халіфату.

 8. Структура західноєвропейського середньовічного соціуму.

 9. Гуситський рух і гуситські війни.

 10. Османська імперія в добу могутності (ХІV – ХVІ ст.).

 11. Великі географічні відкриття.

 12. Реформація і Контрреформація.

 13. Московська держава часів Івана ІV Грозного.

 14. Англійська революція сер. ХVІІ ст.

 15. Революційні перетворення у Франції 1789 – 1794 рр.

 16. Реформи в Речі Посполитій в 2 пол. ХVІІІ ст.

 17. Утворення незалежних держав в Латинській Америці (перша третина ХІХ ст.).

 18. Громадянська війна і Реконструкція в США.

 19. Об’єднання Німеччини та Італії: спільне та відмінне.

 20. Причини та характер Першої світової війни.

 21. Недемократичні режими в країнах Західної та Східно-Центральної Європи у міжвоєнний час.

 22. Причини, характер та періодизація Другої світової війни.

 23. Сутність та етапи холодної війни.

 24. Китай в період диктатури Мао Цзедуна.

 25. Глобальні проблеми сучасного світу.Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Бакалавр»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconПрограма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності
Загальна  мета володіння німецької мовою є комплексною, вона, поруч із забезпеченням наступності у викладанні німецької мови включає...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи