Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Скачати 96.55 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Дата30.05.2012
Розмір96.55 Kb.
ТипДокументи

Програма фахового вступного випробування на навчання за

ОКР магістра 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та

ОКР спеціаліста 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Теорія і практика комунікацій

 1. Види, форми комунікації

 2. Комунікативна компетенція

 3. Наукові теорії комунікації

 4. Масова комунікація

 5. Комунікативний процес

 6. Міжкультурна комунікація

 7. Соціальні комунікативні технології

 8. Засоби комунікації. Комунікативні революції

 9. Комунікація у менеджменті

 10. Організація комунікативного простору


Література

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Дрейк Т.А. Язык познания коммуникации. – М., 1989.

 3. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

 4. Марков М. Технология и эффективность социального управления. – М., 1982.

 5. Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 6. Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті: Курс лекцій. – К.: Кондор, 2003.

 7. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991.

 8. Палеха Ю. Организация современной деловой коммуникации. – К.: МАУП, 1995.

 9. Патрушев В.И. Введение в теорию социальных технологий. – М., 1998.

 10. Пиз А. Язык телодвижений. – М., 2002.

 11. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 12. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Нав. Посіб. – К.: То-во “Знання”, 2000.

 13. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. – К., 1997.

 14. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.

 15. Трусов В.П. Выражение эмоций на лице. – Вопросы психологи, 1982. – №5.

 16. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-психологічна взаємодія. – Чернівці, 2001.

 17. Чмут Г. Культура спілкування. – Хмельницький, 1996.

 18. Buerkel-Rothuss N. Communication competencies and contexts. – N.Y.: Random house? 1985.

 19. Gamble T.K., Gamble M. Communication works. – N.Y.: Random house, 1987. – Second ed.


Сучасний менеджмент


 1. Наукові школи управління

 2. Функції управління

 3. Управління персоналом

 4. Організаційна структура

 5. Розробка і прийняття управлінських рішень

 6. Стратегічне управління

 7. Управлінський процес. Управлінський цикл

 8. Психологічні аспекти управління

 9. Лідерство

 10. Організаційна культура


Література:

 1. Білорус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність. – К.: Знання, 1992. – 40 с.

 2. Голубев К.И. История менеджмента: Тенденции гуманизации. – СПб.: Юридический центр пресс, 2003. – С. 10—104.

 3. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. з англ.. В.С. Гуля. – К.: Україна, 1994. – 319 с.

 4. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1992.

 5. История менеджмента: Учеб.пособ. – М.: Инфра-М, 1997. – С. 171—243.

 6. Кови С. Сем навыков лидера. – Минск, 1996.

 7. Колот А.М. Мотивація стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

 8. Кравченко А.И. История менеджмента. – М.: Трикса, 2004.

 9. Крамаренко В.І. Менеджмент. – К.: ЦУЛ, 2003. – 248 с.

 10. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. – Львів: Центр Європи, 1995. – 175 с.

 11. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. – К.: Знання, 1999. – 556 с.

 12. Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті. – К.: Кондор, 2003.

 13. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – С. 221—236.

 14. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 12—27.

 15. Терещенко В.І. Організація і управління. – К.: Знання, 1990. – 189 с.

 16. Хміль Ф.І. практикум з менеджменту організацій: Навч. посіб. – Львів.: Магнолія-плюс, 2005. – 333 с.

 17. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – С. 132—168.

 18. Щекин Г. Практическая психология менеджмента. Научно-практическое пособие. Как строить организацию. – К.: МЗУУП, 1993.

 19. Яккока Л. Кар’єра менеджера. – М., 1992.

 20. Bolman L, Deal T. Reframing Organizations: Artistry, Choice and Leadership. – San Francisco, 1998. – 424 p.

 21. Lewis P. Managing Human Relations. – Boston: Kent publishing company, 1983. – 428 p.

 22. Schein E.H. Organizational Culture and Leadership. – San Francisco: Jossey Bass, 1992.

 23. Wright P., Noe R. Management of Organizations. – Boston, 1996. – 956 р.

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

 1. PR: поняття, сутність та проблема визначення

 2. Виникнення та розвиток зв’язків з громадськістю від найдавніших часів до ХХ ст.

 3. Історичні моделі PR

 4. Поняття громадськості у сфері PR

 5. Типологія груп громадськості

 6. Визначення цільових груп громадськості. Пріоритетні групи громадськості

 7. Громадська думка та ПР

 8. Сутність діяльності та якісний склад PR-відділу організації

 9. Управління процесом PR. Формула RACE.

 10. Планування PR-кампанії

 11. Інструментарій зв’язків з громадськістю: PR-документи.

 12. Event-managent в системі корпоративних комунікацій.

 13. Прес-події: основні різновиди та методика проведення.

 14. Фірмові PR-акції

 15. Компоненти PR-діяльності


Література

 1. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.: ил. – (Маркетинг для профессионалов).

 2. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Курс лекций. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002 с. – 480 с.

 3. Арансон Э., Праткинс Э.Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование й злоупотребление. – Перераб. изд. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗИАК; М.: Омма-Прес, 2003. – 384 с. – (Проект «Психологическая энциклопедия»).

 4. Балабанова Л.В., Савельева К.В. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 528 с.

 5. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: учеб. пособ. / Б.Л.Борисов . – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 624 с.

 6. Варакута С.А. , Егоров Ю.Н. Связи с общественностью: Учеб.пособ. – М.: ИНФРА, 2004. – 246 с. – (Серия «» Вопрос-ответ).

 7. Джефкинс, Фрэнк, Ядин, Дэниэл. Паблик рилейшнз: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. Б,Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 416 с. – (Зарубежниый учебник).

 8. Катлип Скотт М., Сентер Ален. Х., Брум Глен М. Паблик рилейшнз: теория и практика: Учеб. пособ./ Пер. с англ. – 8-ге изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 624 с.: ил.

 9. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Учеб. пособие для вузов/ Пер. с англ. под ред. Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 454 с. – (Зарубежный учебник).

 10. Королько В.Г.Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл-бук; К.: «Ваклер», 2001. – 528 с.

 11. Королько, Валентин. До питання про соціальну роль та етику паблик рілейшнз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 1 (січень - березень). – С. 62-75.

 12. Королько, Валентин. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - № 2 (квітень – червень). – С. 108-116.

 13. Кочеткова А.В., Филиппов В.П., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теория и практика связей с общественностью. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.: ил. – (Учебник для вузов).

 14. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: Учеб. для студ. вузов / В.Ф.Кузнецов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 300с.

 15. Мамонтов Андрей. Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером, версия 2.0. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Вершина, 2008. – 200 с.

 16. Маркони Джо PR: полное руководство. – М.: Вершина, 2007. – 256 с.: табл.

 17. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – ООО «ИКФ Омега». – М., 2001. – 376 с.

 18. Музыкант В.Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы: Учеб. пособ. – 2-е изд., с изм. – М.: ЭкономистЪ, 2006. – 606.: ил.

 19. Некрасова, Оксана. Професія PR-радника: вимоги, умови та функції (методичні питання) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. - № 1 (січень - березень). С. 181-191.

 20. Ольшанский Д.В. Политический РR. – СПб.: Питер, 2003. – 544с. (Маркетинг для профессионалов).

 21. Ольшанский Д.В., Пеньков В.Ф. Политический консалтинг. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с.: ил.

 22. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; ; Издательство ЭКМОС, 1999. – 352 с.

 23. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейншз: от бизнеса до политики. – 2-е изд. – М.: Финпрес, 2000. – 240 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

 24. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2003. – 624с.

 25. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз; Навч. посіб. /Переклад з рос. мови Д.С.Обухова. – К.: Знання, 2000. – 506с.

 26. Сергєєв, В’ячеслав. Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій // Політичний менеджмент. – 2007. - № 3 (24). – С. 88-95.

 27. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник / Под ред. проф. Г.А, Васильева. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 287 с.

 28. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 104 с. – Бібліогр.: С.99-101.

 29. Чумиков А.Н, Связи з общественностью: Учеб. пособ. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. – 296 с. – (Серия «Наука управления»).

 30. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью: Учебник. – М.: Экзамен, 2005. – 416 с.

 31. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учеб. пособ. для вузов / Ф.И.Шарков. – М.: Академ. проэкт; Екатеренбург: Деловая книга, 2005. – 306 с.


Інформаційно-аналітична робота

 1. Інформаційно-аналітичні дослідження у структурі інформаційної діяльності

 2. Нормативно-правове та методичне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в Україні

 3. Інформаційні установи та їх інформаційна продукція

 4. Інформаційний документ: видова характеристика (реферат, довідка, огляд)

 5. Методика створення інформаційних документів

 6. Методика створення інформаційних повідомлень

 7. Інформаційні жанри в діяльності інформаційних центрів (замітка, репортаж, інтерв’ю)

 8. Аналітичні жанри в діяльності інформаційних центрів (стаття, огляд, рецензія, кореспонденція)

 9. Промоушн інформаційних видань

 10. Методи визначення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності інформаційних установ


Література

 1. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ

 2. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3323-ХІІ

 3. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 року № 74/95-ВР

 4. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: Терміни та визначення. – Вид. офіційне. – Чинний від 01.01.1996. – K. – Вид-во Держстандарту України, 1995. – 47 с.

 5. ГОСТ 7.9-77. Реферат й аннотация: Взамен ГОСТ 7.9 – 70. – Введ. – 01.07.78 // Стандарты по библиотечному делу и библиографии. – М., 1985. – С. 100-105.

 6. Азарова Т.В. Теорія та методика корпоративного спонсорства [Текст] / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. – Кіровоград, ЦПТІ, 2001. – 132 с.

 7. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Т.Г. Горбаченко. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Університет «Україна», 2008. – 312 с.

 8. Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності [Текст] : навч. посіб. / А.Г. Дерев’янко; Київський Національний університет імені Т. Шевченка. – К., 1999. – 80 с.

 9. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О.В.Матвієнко, М.Н. Цивін. – К.: ВД «Слово», 2004. – 200 с.

 10. Михайлин І.Л. Основи журналістики [Текст] : підруч. / І.Л. Михайлин. – вид. 3-е доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002. – С. 218-222

 11. НУО та медіа: кроки назустріч [Текст] / Ресурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт»; упоряд. Т. Вахненко. – К.: ВД «КМ Академія», 2003. – 64 с.

 12. Павленко Р. Аналітичне забезпечення суспільних змін в Україні [Текст] / Р. Певленко // Людина і політика: укр. соціал-гуманіт. наук. журн. – К.; Х.; Л.; Донецьк, 2003 – № 4(28). – С.11-17.

 13. Сілкова Г.В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Сілкова. – К., 1998. – 36 с.

 14. Черешнева Ю.Е. Промоушн печатных СМИ [Текст] / Ю.Е. Черешнева. – М.: Из-во РИП – «Холдинг», 2006. – 262 с.


Системологія та системний аналіз

 1. Системологія: теоретико-історичні та методологічні основи курсу

 2. Становлення та етапи формування системного підходу

 3. Визначення та база загальної теорії систем

 4. Класифікація та властивості системи

 5. Моделі системи та моделювання. Моделі глобального розвитку

 6. Системно-методологічні аспекти моделювання

 7. Організація як система та процес

 8. Основи методології системного аналізу.

 9. Методи системного аналізу: якісні та кількісні

 10. Прогнозування та проектування систем


Література

 1. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология) [Текст] : В 3-х томах. / А.А. Богданов. – М., 1995.

 2. Катренко А.В. Системний аналіз обєктів та процесів компютеризації [Текст] : навч. посіб. / А.В. Катренко. – Львів: «Новий світ-2000», 2003. – 424 с.

 3. Кривошеїн В. Системологія політичного світосприйняття [Текст] / В. Кривошеїн. – Дніпропетровськ, 2004. – 180 с.

 4. Месарович М., Такахара И. Общая теория систем: Математические основы [Текст] / М. Месарович, И. Такахара. – М.: Мир, 1978.

 5. Старіш О.Г. Теорія відкритих систем як парадигма процесів глобального розвитку [Текст] : моногр. / О.Г. Старіш. – Сімферополь, 2003. – 375 с.

 6. Старіш О.Г. Системологія [Текст] : підруч. / О.Г. Старіш. – К., 2004. – 240 с.

 7. Сурмин Ю.М. Теория систем и системный анализ [Текст] : учеб. пособ. / Ю.М. Сурмин. – К.: МАУП, 2003. – 435 с.

 8. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова. – К., 2004. – 350 с.

 9. Чорний Н.Б. Теорія систем і системний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Н.Б. Чорний, Р.К. Чорний. – К.: МАУП, 2005. – 325 с.

 10. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Селсьонов Д.Є. Системний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О.Д. Шарапова, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Селсьонов. – К.: МАУП, 2003. – 210 с.


Теорія інформації

 1. Основні підходи до визначення поняття “інформація”.

 2. Основні параметри та загальні властивості соціальної інформації.

 3. Видові класифікації інформації.

 4. Концепції інформації в сучасній науці.

 5. Інформаційне поле та інформаційний простір.

 6. Повідомлення: поняття, структура та класифікації.

 7. Ентропія та її властивості.

 8. Характеристика дискретних та неперервних джерел інформації.

 9. Кодування в дискретних і неперервних каналах.

 10. Поняття перешкод, що виникають в каналах зв’язку, та їх властивості.


Література

 1. Про інформацію [Текст] : Закон України, 2 жовтня 1992 року// Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 2. Жураховський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування [Текст]: підруч. для ВНЗ / Ю.П. Жураховський, В.П. Полторак. – К.: Вища шк., 2001. – 289 с.

 3. Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурний феномен [Текст]: Учеб. пособие / А.И. Каптерев. – М.: Профиздат, 2002. – 224 с.

 4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст]/ М. Кастельс; под ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 450 с.

 5. Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід [Текст]/ Дж. Лалл; пер. з англ. – К.: К.І.С., 2002. – 264с.

 6. Мелик-Гайказян И.В. Информационные процессы и реальность [Текст]/ И.В. Мелик-Гайказян. – М.: Наука, 1998. – 192 с.

 7. Нова теорія інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://citforum.univ.kiev.ua/ cfin/articles/inf_theory.shtml. – Загол. з екрану.

 8. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем [Текст]: навч. посіб. В.Ф. Ситник. – К.: КНЕУ, 2001. – 328 с.


Модуль «Спеціальність» покликаний здійснити перевірку теоретичних знань вступників до магістеріуму. Для цього пропонується 100 тестових завдань у модулі спеціальність.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconСписок студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра галузі знань 0201
Документознавство та інформаційна діяльність, спеціальності 02010501, 02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна
«Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 02010501 –документознавство та інформаційна
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 -документознавство та інформаційна діяльність
«Основи наукового редагування» для студентів спеціальності 02010501 –документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 02010501 «Документознавство
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 02010501 «Документознавство
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи