Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Скачати 161.53 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Дата30.05.2012
Розмір161.53 Kb.
ТипДокументи

Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР магістра зі спеціальності 8.03010201 Психологія

Загальна психологія

 1. Предмет та завдання загальної психології. Методологічні принципи психології.

 2. Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи.

 3. Загальна методика та методологія психологічного дослідження.

 4. Експериментальні методи: альтернативні пояснення і необхідність контролю.

 5. Психіка як відображення дійсності. Ознаки психічного (за Л.Веккером). Феноменологія психічних проявів.

 6. Виникнення та розвиток психіки. Поняття про філогенез, історіогенез та онтогенез психіки.

 7. Центральна нервова система людини та психіка у своїй єдності та самостійності. Концепція психічних процесів І.М.Сеченова. Психофізіологічна концепція І.П.Павлова.

 8. Свідомість як рівень психічного відображення. Співвідношення свідомості та несвідомого.

 9. Основні положення психологічної теорії діяльності (С.Л.Рубінштейн, О.М. Леонтьєв). Психомоторика у складі діяльності.

 10. Спонукальні механізми активності людини. Основні підходи до розуміння суті мотиву.

 11. Характеристика основних видів діяльності. Поняття індивідуального стилю діяльності.

 12. Вклад З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера, К.Хорні, Г.Саллівена, Е.Фромма, Е.Еріксона у розуміння особистості.

 13. Гуманістичні теорії особистості (К.Роджерс, Г.Оллпорт, А.Маслоу).

 14. Когнітивний напрямок у розумінні особистості (А.Бандура, Дж.Келлі, А.Бек, А.Еліс).

 15. Сенсорне знання про світ. Відчуття як початкова ланка пізнавального процесу. Психофізика.

 16. Характеристика основних сенсорних систем.

 17. Організаційні процеси сприймання. Формування перцептивного образу.

 18. Модальність сприймання. Складні форми сприймання.

 19. Неоднозначні стимули і перцептивні ілюзії сприймання. Фактори виникнення ілюзій.

 20. Увага як особлива форма психічної діяльності.

 21. Психологічні теорії уваги.

 22. Воля та локус контролю. Проблема теоретичних досліджень волі.

 23. Процеси засвоєння і відтворення інформації. Крива забування Г. Еббінгауза.

 24. Теорії пам’яті в психології.

 25. Метапам’ять та організація знань.

 26. Філогенетична та онтогенетична лінія розвитку пам’яті (П.П.Блонський, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв).

 27. Мислення як процес активного, творчого пізнання і перетворення дійсності. Мислення як процес розв’язання задач.

 28. Поняття творчого мислення, його особливості та умови продуктивності.

 29. Теорії мислення в психології (О.Кюльпе, Н.Ах, Ж.Піаже, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.К.Тихомиров).

 30. Поняття та теорії інтелекту.

 31. Психолінгвістична модель породження і функціонування мовлення. Проблема вродженої і набутої здатності до мовлення у людини.

 32. Уява і організмічні процеси. Використання знань про уяву при конструюванні проективних методик вивчення особистості (на прикладі методики ТАТ і тесту Роршаха).

 33. Творчість і уява. Творча уява як відображення особистості людини, її психологічного стану.

 34. Емоції і потреби людини. Індивідуальна своєрідність емоцій і почуттів.

 35. Психологічні теорії емоцій.

 36. Біопсихосоціальна модель здоров’я.

 37. Психологічна характеристика темпераменту, прояв його основних властивостей.

 38. Індивідуальний стиль діяльності як результат пристосування вроджених властивостей нервової системи людини та інших анатомо-фізіологічних особливостей організму до вимог тієї чи іншої діяльності.

 39. Характер як система стійких рис особистості. Загальні основи для побудови типології характерів.

 40. Здібності в світлі системно-діяльнісного аналізу психіки.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адлер А. Лекции по аналитической психологи. – М., К., 1996.

 2. Адлер А. О нервическом характере. – СПб., 1997.

 3. Адлер А. Понять природу человека. – СПб., 1997.

 4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи. – М., 1995.

 5. Анциферова Л.И. Концепция самоактуализирующейся личности в работах Абрахама Маслоу // Вопр. психологи. – 1973. - №4. – С. 173-180.

 6. Бек А. Техники когнитивной психотерапии // Психологическое консультирование и психологическая терапия. Хрестоматия. Т.1./под ред. А.Б. Фенько. – СПб., 1997.

 7. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. http://bookap.by.ru/

 8. Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. http://bookap.by.ru/

 9. Брокмейер Л., Харе С. Наратив: проблемы и обещание одной парадигмы // Вопросы философии. – 2003. - №?.

 10. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта. – СПб.: Питер. – 2001.

 11. Бьюдженталь Д. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. – М.: Класс, 1998.

 12. Веккер Л.М. Психика и реальность. Единая теория психических процессов. – М.:Смысл, 1998.

 13. Выготский Л.С. Психология. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

 14. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1975.

 15. Климов Е.А. Основы психологии. – М., 1997.

 16. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. – М., 1995.

 17. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

 18. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1984.

 19. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – СПб., 1997.

 20. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.

 21. Мей Р. Любовь и воля. – М., К., 1997.

 22. Мей Р. Открытие бытия: очерки экзистенциальной психологи. – М., 2004.

 23. Мей Р. Смысл тривоги. – М.: Класс, 2001.

 24. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 1998.

 25. Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1995.

 26. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1996.

 27. Основи загальної психології / Під ред. С.Д.Максименка. – К., 1998.

 28. Основи психології. Підручник/ За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К., 1995.

 29. Роджерс К.Р. Вигляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.

 30. Роджерс К.Р. Клиентцентрированная терапия. – М., К., 1997.

 31. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы. – М., 1999.

 32. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2000.

 33. Самохвалов В.П. Психоаналитический словар и работа с символами сновидений и фантазий. – Симферополь: Сонат, 1999.

 34. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю.Головин. – Минск: Харвест, 1998.

 35. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997.

 36. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии: экзаменационный экспресс-справочник. – Ростов н/Д.: Март, 2001.

 37. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - http://www.socd.univ.kiev.ua/

 38. Франкл В. Доктор и душа. – Спб.: Ювента, 1997.

 39. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 40. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. – М., 1993.

 41. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1989.

 42. Фрейд З. Очерки по психологи сексуальности. – М., 1990.

 43. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

 44. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989.

 45. Хорни К. Женская психология. – СПб., 1993.

 46. Хорни К. Невротическая личность нашого времени; Самоанализ. – М., 1993.

 47. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. – СПб.: Лань, 1997.

 48. Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию. – СПб., 1997.

 49. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер, 2000.

 50. Эриксон Э.Г. Детство и общество. – СПб., 1996.

 51. Эриксон Э.Г. Идентичность: Юность и кризи. – М., 1996.

 52. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 53. Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. – К., 1994.

 54. Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы: СПб., 1994.

 55. Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: АСТ, 1996.

 56. Юнг К.Г. Проблемы души нашого времени. – М., 1996.

 57. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. – М., 1997.

 58. Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы. – М.: Класс, 1997.

 59. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М., Класс, 1999.

 60. Feldman R.S. Adjustment: Applying Psychology in a Complex Word. – New York: Mc Gray – Hill Book Company, 1989.

 61. Feldman R.S. Understanding psychology. – New York: Mc Gray – Hill Book Company, 1987.

 62. Principles of Psychology Today / R.R.Bootzin, G.H.Bower, R.B.Zajons etc. – New York: Random Hoarse, 1987.

 63. Wortman C., Loptus E. Psychology. – 3rded. – New York: Alfred A. Knoph, 1988.


Вікова психологія


 1. Вікова психологія як наука.

 2. Рушійні сили розвитку психіки.

 3. Поняття про предмет вікової психології.

 4. Методи і методики дослідження вікової психології.

 5. Теорії психічного розвитку.

 6. Завдання вікової психології та основні проблеми, що досліджуються.

 7. Кризи 1-го і 3-го років життя.

 8. Історія розвитку вікової психології.

 9. Особливості періоду

 10. Загальні закономірності психічного розвитку.

 11. Особливості періоду новонародженого та немовляти.

 12. Особливості зрілого віку.

 13. Розвиток „Я”- концепції особистості.

 14. Фізіологічний, психологічний та соціальний аспекти похилого віку.

 15. Готовність дитини до школи.

 16. Криза 6-7 років життя.

 17. Розвиток дитини дошкільного віку.

 18. Психологічні особливості підліткового віку.

 19. Основні напрямки виховання в дошкільному віці.

 20. Взаємовідносини з батьками в підлітковому віці.

 21. Основні концепції психічного розвитку.

 22. Психологічні особливості розвитку немовляти.

 23. Особливості юнацького віку.

 24. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника.

 25. Основні напрямки виховання в дошкільному віці.

 26. Новоутворення та провідна діяльність дитини раннього віку.

 27. Самовизначення та самореалізація в юності.

 28. Взаємовідносини підлітка з батьками.

 29. Психологічні особливості розвитку підлітка.

 30. Рушійні сили розвитку психіки.

 31. Акцентуація характеру та її прояв у підлітків.

 32. Взаємовідносини в юності.

 33. Новоутворення та провідна діяльність в молодшого школяра.

 34. Загальні закономірності психічного розвитку.

 35. Психологія смерті.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учебное пособие М.: Альма Матер, 2006

 2. Асеев В.Г. Возрастная психология. – Иркутск, 1989.

 3. Бернс Р.В. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.

 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 5. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонение. – М., 1990.

 6. Вікова та педагогічна психологія: Навч. Пос К.: Каравела, 2008

 7. Возрастная педагогическая психология / Под ред. Гамезо М.В. – М., 1984.

 8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1989.

 9. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2001.

 10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.

 11. Зик К. Ребенок и его мир. Советы по развитию детей до шести лет. – М., 1985.

 12. Кле М. Психология подростка. – М., 1991.

 13. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 14. Конфликты в школьном возрасте: пути их преодоления и предупреждения. – М., 1991.

 15. Костюк Г.С. Вікова психологія. – К., 1977.

 16. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к школе. – М., 1991.

 17. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М., 2002.

 18. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986.

 19. Заброцький М. Основи вікової психології. – Тернопіль, 2003.

 20. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, - Москва: Изд. центр "Академия",2006.

 21. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1985.

 22. Немов Р.С. Психология. – Т.2. – М., 1995.

 23. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: Учебник М.: Высшее образование МГППУ,2007.

 24. Обухова Л.Ф. Детская психология. – С.-П., 1995.

 25. Развитие творческой активности школьников. – М., 1991.

 26. Раттер М. Помощь трудным детям. – М., 1987.

 27. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. пос. К.:Академія,2006.

 28. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1990.

 29. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1998.

Соціальна психологія

 1. Предмет і завдання соціальної психології.

 2. Виникнення і розвиток соціально-психологічних теорій.

 3. Соціальна психологія і суміжні науки.

 4. Методи дослідження соціальної психології.

 5. Особистість у суспільстві.

 6. Самопрезентація та самоаналіз, самоефективність.

 7. Соціальні переконання і судження.

 8. Архетипи як неусвідомлені передумови соціальної поведінки.

 9. Соціальна пам'ять.

 10. Соціальна перцепція.

 11. Курт Левін – теорія поля.

 12. Соціальна комунікація.

 13. Міжособистісна взаємодія.

 14. Соціально-психологічні аспекти суїциду.

 15. Взаємодія у групі.

 16. Психологія великих груп.

 17. Психологія натовпу.

 18. Соціально-психологічна характеристика етнічних груп.

 19. Психологія малої групи.

 20. Психологія маніпуляції.

 21. Вплив групи на особистість.

 22. Загальна характеристика групи.

 23. Групові норми та цінності.

 24. Розвиток групи.

 25. Згуртованість групи.

 26. Групові дискусії та групове мислення.

 27. Конструктивні міжособистісні стосунки .

 28. Деструктивні міжособистісні стосунки.

 29. Упередження та неприязнь у міжособистісних стосунках.

 30. Перцептивна сторона спілкування.

 31. Психологія лідерства.

 32. Переконання як психологічний вплив.

 33. Навіювання як психологічний вплив.

 34. Групові правила.

 35. Прийняття групового рішення.

 36. Комунікативна та інтерактивна сторони спілкування.

 37. Соціальні стереотипи.

 38. Соціальні установки та соціальні упередження.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1997.

 2. Ануфриева Н.М. Социальная психология, - Межрегиональная Академия Управления Персоналом, 2000

 3. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2006

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: МГУ, 1998.

 5. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія. Тренінг міжособистісного тренування Київ: КМ Академія, 2003

 6. Еникеев М.И. Социальная психология: Учебник для вузов. Москва: ПРИОР, 2001

 7. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: Підручник К.: Геопринт, 2005

 8. Коломинский Я.Л. Человек среди людей. – М., 1976.

 9. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. – МГУ, 1991.

 10. Крысько В.Г. Социальная психология СПб.: ПИТЕР, 2007

 11. Леонтьев А.Н Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1985.

 12. Майерс Д. Социальная Психология: Учебное пособие, Санкт - Петербург: Питер, 2000

 13. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М., 1985.

 14. Москаленко В.В. Соціальна психологія, К.: Центр навчальної літератури, 2008

 15. Московичи С. Социальная психология, СПб: Питер, 2007

 16. Немов Р.С. Психология: В 3-х т. – М., 1995.

 17. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: соціальна психологія особистості і спілкування.- У 2-х книгах. Кн.1, К.: Либідь, 2004

 18. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. пос. Кн.2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К.: Либідь, 2006

 19. Пайнс Э. Практикум по социальной психологии СПб: Питер, 2000

 20. Поліщук В.М. Соціальна психологія (програмні основи ,змістовні модулі, інформаційне забезпечення): Навчальний посібник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2006

 21. Радугин А.А., Радугина О.А. Социальная психология: Учебное пособие М.: Библионика, 2006

 22. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник Москва: Проспект, 2004

 23. Социальная психология: Учебное пособие М., 2007

 24. Теории личности в западноевропейской и американской психологии: Хрестоматия по психологии личности / Под ред. Д.Я.Райгородского. – Изд.дом «БАХРАХ», 1996.

 25. Трухін І.О. Соціальна психологія: Навчальний посібник, - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 26. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.

 27. Циба В.Т. Системна соціальна психологія: Навч. посібник. К.: Центр навч. л-ри, 2006

 28. Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969.Психодіагностика та психотерапія

 1. Мультифакторна модель інтелекту Л.Терстоуна.

 2. Дж. Гілфорд та його погляд на структуру інтелекту.

 3. Г.Айзенк та його погляд на вимірювання інтелекту.

 4. Тест словесної асоціації К.Юнга як передтеча проективних методик дослідження особистості.

 5. Диспозиційна теорія особистості Г.Олпорта та її значення для психодіагностики.

 6. Поняття інтелекту та його структура.

 7. Тематичний апперцептивний тест Г.Мюррея та його модифікації.

 8. Види особистісних опитувальників в психодіагностиці, їх особливості.

 9. Надійність та її значення при конструюванні тестів.

 10. Основні проблеми розробки проективних методик в психодіагностиці.

 11. Основні проблеми валідизації тесту.

 12. Проективна гіпотеза та проективні методики, їх види.

 13. Поняття та види тестів у психодіагностиці.

 14. Особливості різних типів шкал вимірювання.

 15. Дискримінативність як показник ефективності тесту.

 16. Психотерапія к галузь психологічної практики.

 17. Психотерапія та медикаментозне втручання.

 18. Психоаналіз та його пояснення природи неврозу.

 19. Основні терапевтичні прийоми, запропоновані класичним психоаналізом.

 20. Когнітивний підхід до психотерапії.

 21. Погляди екзистенціальних терапевтів на природу неврозу.

 22. Причини психологічних труднощів згідно теорії А.Адлера.

 23. Гештальттерапія та її роль у подоланні особистісних труднощів.

 24. Раціонально-емотивна терапія сьогодні: основні засади.

 25. Основні психотерапевтичні техніки, запропоновані К.Юнгом.

 26. Основи біхевіоральної терапії.

 27. Сфери застосування біхевіоральної терапії та НЛП.

 28. Тілесно орієнтована психотерапія та її можливості.

 29. Місце східних духовних практик серед сучасних психотерапевтичних підходів.

 30. Етика в психотерапії.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. – 1995. - №1.

 2. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Пер. с англ. – СПб.: Ювента, 1999.

 3. Аминов Н.А. Вытеснение как феномен «утраты языка»: проверка гипотезы Брудера и Постмана в механизме перцептивной защиты // Новые исследования в психологии. – 1981. - №2.

 4. Ананьев Б.Г. Комплексное изучение человека и психологическая диагностика // Вопросы психологии. – 1968. - №6.

 5. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия / Пер. с англ. – М.: Апрель-Пресс, 2001.

 6. Анатази А. Психологическое тестирование / Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1982. – Кн.1; Кн. 2.

 7. Анатази А., Урбина С. Психологическое тестирование / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.

 8. Беллак Л., Беллак С. Руководство по тесту детской апперцепции (фигуры животных) / Пер. с англ. – Киев: ПАН Лтд, 1995.

 9. Белый Б. Диагноз по чернильным кляксам. – http:// www.flogiston.ru/

 10. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха).– Киев: Вища школа, 1979.

 11. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – Киев: Ника-Центр, 1997.

 12. Бурлачук Л.Ф. Герман Роршах и проэктивный поход к исследованию личности в советской психологии // Проблемы философии. – 1987. – Вып. 74.

 13. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – Киев: Здоров’я, 1989.

 14. Бурлачук Л.Ф., Духнович В.Н. Акцентуации личности: что диагностируем? // Вопросы психологии. – 1998. - №2.

 15. Бурлачук Л.Ф., Королев Д.К. Адаптация опросника для диагностики пяти факторов личности // Вопросы психологии. – 2000. - №1.

 16. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2001.

 17. Войтко В.И., Гильбух Ю.З. О некоторых основных понятиях психодиагностики // Вопросы психологии. – 1976. - №4.

 18. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.,1982.

 19. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. – М.: Академия, 1996.

 20. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 1999.

 21. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности – Псков, 1994.

 22. Кляйн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К.,1994.

 23. Корнилов К. Методика исследования ребенка раннего возраста (Руководство для педагогов и врачей). – М.: Госиздат, 1921.

 24. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л.: Медицина, 1984.

 25. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. – М.: Смысл, 1999.

 26. Либин А.В. Диференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американських традицій. – М.: Смисл, 1999.

 27. Мюррей Г. Тематический апперцептивный тест: Руководство. – http:// www.flogiston.ru/

 28. Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности. – Тбилисси: Мецниереба, 1975.

 29. Носс И.Н. Психодиагностика. – М.: КСП+, 1999.

 30. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М.: Інститут прикладной психологи, 1998.

 31. Общая психодиагностика. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 32. Общая психодиагностика / Под. ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ, 1987.

 33. Основы психодиагностики: Учебное пособие для студентов педвузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 34. Пиаже Ж. Психология интеллекта // Изб. психол. труды / Пер.с англ.. – М.: Просвещение, 1969.

 35. Психодиагностика: Теория и практика: Пер. с нем – М.: Прогресс, 1986.

 36. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М.: УРАО, 2000.

 37. Терлецька Л. Основи психодіагностики: Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006 - (серія «Психологічний інструментарій»).

 38. Черны В. Психодиагностика в социалистических странах. – Братислава, 1983.

 39. Эткинд А.М. Тесты Роршаха и структура психического образа // Вопросы психологи. – 1981. №5.

 40. Ярошевский М.Г. История психологи. – М.: Мысль, 1976.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconЗа напрямом: 03010201 «Психологія» 03010201 «Психологія»
Наведена програма призначена для вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на 5-й курс психолого-педагогічного факультету Чернігівського...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності
Загальна  мета володіння німецької мовою є комплексною, вона, поруч із забезпеченням наступності у викладанні німецької мови включає...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Програма вступного випробування розроблена для студентів-вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи