Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
Сторінка1/4
Дата30.05.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР спеціаліста 7.03040101 Правознавство

та ОКР магістра 8.03040101 Правознавство


I. Теорія держави і права


Тема №1 Предмет та метод теорії держави і права

  1. Предмет теорії держави і права.

  2. Функції теорії держави і права.

  3. Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співставлення з іншими гуманітарними дисциплінами.

  4. Метод вивчення теорії держави і права.


Тема №2 Поняття та типи держав

  1. Різноманіття підходів до розуміння держави

  2. Ознаки держави

  3. Поняття держави

  4. Типологія держав: формаційний та цивілізаційний підхід

  5. Основні теорії походження держави.

  6. Західний та східний шляхи походження держави


Тема №3 Механізм держави

  1. Поняття механізму держави. Механізм та апарат держави.

  2. Орган держави: поняття ознаки та види

  3. Принципи організації та діяльності механізму держави

  4. Структура механізму державиТема №4 Форма державного правління

  1. Поняття форми державного правління

  1. Монархія та республіка

  2. Види монархій

  3. Види республік

  4. Форма державного правління України


Тема №5 Форма державного устрою та державно-правовий режим.

  1. Поняття форми державного устрою

  2. Унітарна та федеративна держава

  3. Види унітарних держав

  4. Види федерацій

  5. Поняття державно-правового режиму

  6. Демократичний правовий режим та його ознаки

  7. Недемократичний правовий режим та його ознакиТема №6 Функції держави.

  1. Поняття і класифікація функцій держави

  2. Основні внутрішні функції

  3. Основні зовнішні функції

  4. Форми здійснення функцій держави


Тема №7 Правова держава та громадянське суспільство

  1. Поняття правової держави

  2. Принципи правової держави

  3. Громадянське суспільство та його ознаки

  4. Проблеми та перспективи побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.


Тема №8 Загальне поняття права

  1. Поняття та ознаки соціальних норм

  2. Основні підходи до розуміння права

  3. Сутність права

  4. Виникнення та історичний розвиток права


Тема №9 Право та особистість.

  1. Правовий статус особистості: поняття, структура, види

  2. Об’єктивне та суб’єктивне право.

  3. Основні права особистості

  4. Юридичні обов’язки особистості


Тема №10 Право в системі соціальних норм.

  1. Соціальні та технічні норми.

  2. Поняття та класифікація соціальних норм.

  3. Право та мораль.

  4. Право та інші соціальні норми.

  5. Правові презумпції та аксіоми.


Тема №11 Система права

  1. Поняття та структура системи права

  2. Норма права

  3. Галузь права. Галузі права України

  4. Приватне та публічне правоТема №12 Форми (джерела) права

  1. Поняття форми права.

  2. Види форм права.

  3. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права

  4. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі та за колом осібТема №13 Правовідносини

  1. Поняття та передумови виникнення правовідносин

  2. Суб’єкти правовідносин

  3. Об’єкт правовідносин

  4. Зміст правовідносин

  5. Юридичні факти


Тема №14 Тлумачення права

  1. Поняття тлумачення права

  2. Види тлумачення права

  3. Способи тлумачення права

  4. Акти тлумачення праваТема №15 Правомірна поведінка та правопорушення. Поняття та види правомірної поведінки

  1. Поняття та основні ознаки правопорушення

  2. Юридичний склад правопорушення

  3. Види правопорушень.Тема №16 Юридична відповідальність

  1. Поняття юридичної відповідальності

  2. Види юридичної відповідальності

  3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність

  4. Звільнення від юридичної відповідальності


Тема №17 Застосування права.

  1. Форми реалізації права

  2. Застосування права

  3. Стадії застосування права

  4. Акти застосування праваТема №18 Юридичний процес

  1. Поняття юридичного процесу

  2. Види юридичного процесу

  3. Стадії юридичного процесу

  4. Судочинство як юридичний процесТема №19 Механізм правового регулювання

  1. Правові засоби: поняття та види

  2. Правове регулювання і правова взаємодія

  3. Поняття механізму правового регулювання

  4. Структура механізму правового регулювання


Тема №20 Правосвідомість та правова культура.

  1. Поняття, структура та види правосвідомості

  2. Право та правосвідомість

  3. Правова культура

  4. Правове вихованняСписок рекомендованої літератури для вивчення курсу „Теорія держави і права”

  1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М.: Издательство НОРМА, 2001. — 752 с.

  2. Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982.

  3. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. Т.1. – М.: Юрид. лит., 1981.

  4. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследова­ния. - М.: «Статут», 1999. - 712 с.

  5. Бабурин С.И. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. — М.: Изд-во Московского университета, 1997. — 480с.

  6. Волькенштейнь О.А. Право и призволь. – М., 1906.

  7. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практич­на реалізація. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 388 с. - Бібліогр.: с. 353.

  8. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 400 с.

  9. Дживелеговъ А.К. Права и обязанности гражданъ въ правове мъ государствъ. Москва, 1906.

  10. Дністрянський Станіслав Др. Загальна наука права і політики. Том І. - Прага, 1923.

  11. Дністрянський Станіслав Др. Нова держава. - Відень - Прага - Львів, 1923.

  12. Дністрянський Станіслав Др. Погляд на теорії нрава та держави. - Львів, 1925.

  13. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. — К.: Юрінком, 1997. — 320 с.

  14. Ильин И. А. Теория права и государства / Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. — М.: Издательство "Зерцало", 2003. — 400 с. — (Серия "Русское юридическое наследие").

  15. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — М.:Юрайт, 1997. — 416 с.

  16. Коркунов К.М. Лекции по общей теории права. – С.-Петербург, 1908.

  17. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. — К.: Вентурі, 1996. — 208с;

  18. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристь, 1997. — 197с.

  19. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 1997. — 197с.

  20. Нечитайленко А. А. Основы теории права: Учебное по­собие.- Харьков: Фирма «Консум», 1998.- 176 с.

  21. Общая теория государства и права. Академический курс в О 29 2-х томах. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. — Том 1. Теория государства. — М.: Издательство "Зерцало", 1998 — 416 с.

  22. Рабинович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень).—Х.: Право. 1997.—64 с.

  23. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

  24. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

  25. Строгович М.С. Проблемы общей теории права. – М.: “Наука”, 1990. – Т.1.

  26. Хропанюк В. Н. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Хрестоматия Учебное пособие. М., 1998, 1-944. Илл.

  27. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений /Под ред. профессора В. Г. Стрекозова. — М., 1998.

II. Кримінальне право України

Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, методи та завдання кримінального права. Наука кримінального права.

Поняття та предмет кримінального права. Метод кримінального права. Завдання і функції кримінального права. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права. Система науки та позитивного кримінального права (законодавства). Зв’язок кримінального права та іншими галузями права. Історія розвитку кримінального права України в особах, їх працях

Тема 2. Джерела, принципи і зв’язки кримінального права з іншими галузями права

Джерела, форми кримінального права. Принципи кримінального права. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права

Тема 3. Кримінальний закон: його поняття, чинність і тлумачення

Поняття, завдання, значення кримінального закону і його структура. Принципи чинності кримінального закону. Тлумачення кримінального закону. Видача злочинців

Тема 4. Злочин, кримінальна відповідальність ті її підстави

Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та підстави кримінальної відповідальності

Тема 5. Склад злочину: його об’єкт та предмет

Поняття та значення складу злочину. Види складів злочину. Поняття та значення об’єкта злочину. Класифікація об’єктів злочинів. Предмет злочину

Тема 6. Об’єктивна сторона складу злочину

Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). Наслідки злочину. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та шкідливими наслідками. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

Тема 7. Суб’єкт злочину

Поняття і загальна характеристика суб’єкта злочину. Вік кримінальної відповідальності. Осудність та обмежена осудність. Неосудність. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння

Тема 8. Суб’єктивна сторона складу злочину

Поняття суб’єктивної сторони складу злочину. Поняття вини та її форми. Умисел та його види. Вина у форму необережності. Подвійна форма вини. Мотив вчинення злочину. Мета вчинення злочину. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність

Тема 9. Стадії вчинення злочину

Поняття та види стадій вчинення злочину. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину

Тема 10. Співучасть у злочині

Поняття співучасті у злочині. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Форми співучасті у злочині. Види співучасників злочину. Причетність до злочину

Тема 11. Множинність злочинів

Поняття та характерні ознаки множинності злочинів. Одиничний злочин. Форми множинності злочинів та їх правові наслідки

Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Уявна оборона. Затримання особи, яка вчинила злочин. Крайня необхідність. Фізичний та психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов’язане з ризиком. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його види.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з примиренням винного з потерпілим.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею особи на поруки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку зі зміною обстановки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до неї.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.

Тема 14. Покарання: поняття, мета, система та види.

Поняття та ознаки кримінального покарання. Мета покарання. Поняття системи кримінальних покарань та її значення. Види покарань.

Тема 15. Призначення покарання

Загальні засади призначення покарання.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

Призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом.

Призначення покарання за сукупністю злочинів.

Призначення покарання за сукупністю вироків.

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення.

Обчислення строків покарання.

Тема 16. Звільнення від покарання та його відбування

Загальна характеристика звільнення від покарання та його відбування

Звільнення від відбування покарання з випробовуванням

Звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 7 років

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до 3 років

Звільнення від покарання за хворобою

Звільнення від покарання на підставі акта амністії або помилування

Тема 17. Судимість та її сутність

Поняття судимості, її кримінально-правові та загально правові наслідки

Погашення та зняття судимості

Тема 18. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру

Примусове лікування

Тема 19. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Загальні засади кримінальної відповідальності неповнолітніх

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру

Особливості покарання неповнолітніх за вчинення злочинів

Звільнення від покарання неповнолітніх

Погашення та зняття судимості з осіб, які вчинили злочини до досягнення 18-річного віку


Особлива частина

Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів

Поняття та система Особливої частини кримінального права.

Наукові основи кваліфікації злочинів

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України

Загальна характеристика і класифікація злочинів проти основ національної безпеки

Сутність та класифікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Поняття територіальної цілісності і недоторканості України та кваліфікація посягання на них

Відмінність державної зради від шпигунства і їх класифікація

Посягання на життя державного чи громадського діяча: його відмежування від вбивства у зв’язку із виконанням особою її службового чи громадського обов’язку та кваліфікація

Диверсія: її відмінність від злочинів проти життя, здоров’я, власності та кваліфікація

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи.

Загальна характеристика кримінально-правової охорони життя і здоров’я особи та класифікація цієї категорії злочинів.

Сутність та класифікація умисних злочинів проти життя людини.

Зміст та класифікація умисних злочинів проти здоров’я людини.

Характеристика злочинів проти особи, вчинених способом невиконання або неналежного виконання винним обов’язків, покладених на нього законодавством

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Загальна характеристика і класифікація злочинів проти волі, честі та гідності особи

Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини

Захоплення заручників: сутність, кваліфікація та відмежування від незаконного позбавлення волі та викрадення людини

Сутність і кваліфікація незаконного поміщення особи в психіатричний заклад

Кваліфікація підміни дитини

Поняття і кваліфікація злочинів, пов’язаних з експлуатацією дітей

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Загальна характеристика і класифікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Згвалтування: кваліфікація та його відмежування від статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом: кваліфікація та відмежування від згвалтування

Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок та його кваліфікація

Поняття розбещення неповнолітніх та його кваліфікація

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина

Загальна характеристика і класифікація злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина

Злочини проти виборчих прав громадян та їх кваліфікація

Злочини проти трудових прав осіб та їх кваліфікація

Злочини проти цивільних і суміжних їм особистих прав осіб та їх кваліфікація

Злочини проти релігійних прав осіб та їх кваліфікація

Тема 7. Злочини проти власності

Загальна характеристика та класифікація злочинів проти власності

Корисливі посягання на власність, поєднані з розкраданням майна:

а. поняття розкрадання майна;

б. форми розкрадання майна;

в. обставини, що обтяжують розкрадання майна

Корисливі посягання на власність за відсутності ознак розкрадання

Некорисливі посягання на власність

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності

Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері господарської діяльності

Зміст і кваліфікація злочинів, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності та окремих її видів

Злочини, що посягають на свободу підприємницької діяльності та їх кваліфікація

Сутність і кваліфікація злочинів у сфері фінансової і банківської діяльності

Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і використання документів у господарській діяльності та їх кваліфікація

Зміст і кваліфікація злочинів, що посягають на встановлений порядок реалізації споживачам товарів і надання послуг

Злочини у сфері господарської діяльності, пов’язані з банкрутством або його імітацією

Тема 9. Злочини проти довкілля

Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти екологічного середовища

Злочини в сфері організації та управління екологічною безпекою і їх кваліфікація

Злочини, що посягають на земельні ресурси та надра і їх кваліфікація

Злочини, що посягають на рослинний світ і їх кваліфікація

Злочини, що посягають на звіринні та рибні ресурси і їх кваліфікація

Злочини, що посягають на водні ресурси і їх кваліфікація

Злочини, що посягають на атмосферне повітря і їх кваліфікація

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки

Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти громадської безпеки

Створення незаконних воєнізованих формувань, злочинних організацій та сприяння їх учасникам і укриття їх злочинної діяльності: зміст і кваліфікація

Бандитизм і терористичний акт: порівняльна характеристика і кваліфікація

Злочини проти порядку використання, транспортування, охорони та зберігання зброї, вибухових матеріалів, бойових припасів, радіоактивних та інших небезпечних речовин: суть і кваліфікація

Злочини проти пожежної та інформаційної безпеки: зміст і кваліфікація

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки : зміст і кваліфікація

Порушення правил безпечного використання виготовленої продукції і безпечної експлуатації будівель та споруд : суть і кваліфікація

Порушення правил безпеки виконання робіт з підвищеною небезпекою : зміст і кваліфікація

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних виробництвах: суть і кваліфікація

Порушення вимог законодавства про охорону праці : суть і кваліфікація

Загальна характеристика і класифікація злочинів проти безпеки виробництва

Тема 12. Злочини проти руху та експлуатації транспорту

Загальна характеристика та класифікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Кваліфікація злочинів, вчинених працівниками залізничного, водного та повітряного транспорту ( ст.. 276, 284-288 ККУ)

Кваліфікація злочинів працівниками, які не обов’язково повинні бути працівниками транспортних підприємств ( ст.277-284,283, 289-292 ККУ)

Кваліфікація злочинів, що передбачають відповідальність за порушення правил використання повітряного транспорту не для транспортних цілей ( ст. 282 ККУ)

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності

Загальна характеристика і класифікація злочинів проти громадського порядку та моральності

Кваліфікація злочинів, спрямованих проти громадського порядку

Кваліфікація злочинів, спрямованих проти інтелектуальної та матеріальної культури суспільства

Кваліфікація злочинів, спрямованих проти моральності в суспільстві і подальший розвиток неповнолітніх

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення

Кваліфікація злочинів у сфері виготовлення, вирощення та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та їх аналогів

Кваліфікація злочинів у сфері організації незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Кваліфікація злочинів, пов’язаних з неналежною організацією захисту здоров’я населення від поширення епідемій, небезпечних біологічних агентів, токсинів чи радіоактивного забруднення продуктів харчування чи іншої продукції

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері охорони державної таєниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Кваліфікація злочинів спрямованих на охорону державної таємниці

Кваліфікація злочинів, спрямованих на охорону недоторканості державних кордонів України

Кваліфікація злочинів, спрямованих на забезпечення призову та мобілізації до лав Збройних сил України

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

Загальна характеристика і класифікація злочинів спрямованих проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

Кваліфікація злочинів спрямованих проти символів

Кваліфікація злочинів спрямованих проти особи державних, громадських діячів, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку, державного кордону або військовослужбовців

Кваліфікація злочинів, спрямованих проти майна державних, громадських діячів, працівників правоохоронних органів, інших службових осіб чи громадян, які виконують громадський обов’язок

Кваліфікація самоуправства і примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань

Кваліфікація злочинів спрямованих проти порядку виготовлення, використання або зберігання документів їх бланків, штампів, печаток

Кваліфікація злочинів, спрямованих на незаконне отримання інформації та пошкодження ліній зв’язку

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері використання обчислювальних машин, їх систем та мереж

Кваліфікація незаконного втручання в роботу ЕОМ, їх систем та мереж

Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею способом шахрайства чи зловживання службовим становищем

Кваліфікація порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності

Загальна характеристика і класифікація злочинів у сфері службової діяльності

Умисні злочини пов’язані із зловживанням владою, службовим становищем, їх перевищенням, службовими підробленнями

Кваліфікація злочинів пов’язаних з хабарництвом

Кваліфікація службової недбалості

Тема 19. Злочини проти правосуддя

Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти правосуддя

Кваліфікація злочинів, що негативно впливають на здійснення дізнання, досудового слідства, прокурорського нагляду і суду

Кваліфікація злочинів, що негативно впливають на життя, здоровґя, безпеку суддів, народних засідателів та їх майна

Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти забезпечення і реалізації права особи на захист

Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти життя, здоровґя захисника чи представника або їх майна

Кваліфікація злочинів, що спрямовані проти виконання вироків і судових рішень

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

Загальна характеристика і кваліфікація злочинів проти встановленого порядку несення військової служби

Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

Злочини проти порядку проходження військової служби

Злочини проти порядку користуванням військовим майном і експлуатації військової техніки

Злочини проти порядку несення різних видів військової служби

Злочини проти порядку збереження військової таємниці

Військові службові злочини

Злочини проти порядку ведення бойових дій та законного використання символіки

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Кваліфікація злочинів проти миру

Кваліфікація злочинів проти безпеки людства

Кваліфікація злочинів проти міжнародного правопорядку

III. Кримінальний процес України

Тема 1: Поняття, суть та завдання кримінального процесу України.

Поняття кримінального процесу та його історичні форми та види. Правосуддя та кримінальний процес. Кримінально-процесуальна діяльність і процесуальні відносини. Система і структура кримінального процесу. Стадії кримінального процесу. Кримінально-процесуальні функції. Кримінально-процесуальні гарантії. Кримінально-процесуальне право як галузь права його система. Джерела кримінально-процесуального права. Правова доктрина. Кримінально-процесуальна наука і суміжні галузі знань. Кримінальний процес як навчальна дисципліна. Кримінально-процесуальні акти (документи). Їх види та значення.

Тема 2. Принципи кримінального процесу України.

Поняття та значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів кримінального процесу. Конституційні принципи. Загальнопроцесуальні принципи кримінального процесу. Система і характеристика конституційних принципів. Система і характеристика інших принципів кримінального процесу.

Тема 3. Суб'єкти кримінального процесу.

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу. Державні органи та посадові особи, які ведуть кримінальний процес. Їх процесуальний статус. Підстави, які виключають участь осіб в кримінальному процесі. Відводи. Підстави і процесуальний порядок заявлення відводів. Самовідвід.

Тема 4. Доказування і докази в кримінальному процесі.

Поняття доказового права. Поняття теорії доказів у кримінальному процесі та її предмет. Гносеологія – теорія пізнання, методологічна основа теорії доказів. Поняття, характер і зміст істини в кримінальному судочинстві. Встановлення істини – мета доказування. Докази в кримінальному процесі, поняття, види. Процес доказування у кримінальному процесі. Елементи процесу доказування. Збирання та подання доказів. Перевірка. Оцінка. Поняття предмету доказування та його структура. Предмет доказування і склад злочину. Належність і допустимість доказів. Версії та їх роль у процесі доказування. Суб'єкти доказування та їх класифікація. Обов'язок доказування.

Тема 5. Заходи процесуального примусу.

Поняття, підстави та мета застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу. Процесуальний примус і кримінально-процесуальна відповідальність. Поняття, значення і система запобіжних заходів. Порядок, підстави і строки застосування запобіжного заходу – взяття під варту. Процесуальні гарантії заарештованого. Підписка про невиїзд. Поняття і розміри застави, як запобіжного заходу. Особиста порука. Порука громадської організації або трудового колективу. Нагляд командування військової частини. Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд законних представників або адміністрації дитячої установи. Інші, крім запобіжних, заходи процесуального примусу.

Тема 6. Порушення кримінальної справи.

Поняття і завдання стадії порушення кримінальної справи. Приводи для порушення кримінальної справи. Підстави для порушення кримінальної справи. Органи і особи, які уповноважені порушити кримінальну справу. Порядок порушення кримінальних справ. Відмова в порушенні кримінальної справи. Підстави для відмови. Обставини, які виключають провадження в кримінальній справі. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про порушення та відмову в порушенні кримінальної справи. Особливості порушення кримінальних справ приватного та приватно-публічного обвинувачення. Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи.

Тема 7. Загальна характеристика досудового слідства.

Поняття, значення і завдання стадії досудового слідства. Форми досудового слідства: досудове слідство та дізнання, поняття, завдання, взаємозв'язок.

Загальні умови провадження досудового слідства. Органи досудового слідства. Підслідність кримінальних справ, поняття та види. Строки досудового слідства. Взаємодія органів дізнання з органами досудового слідства. Використання науково-технічних засобів при розкритті і розслідуванні злочинів.

Кримінально-процесуальні акти досудового слідства. Об’єднання і виділення кримінальних справ. Підстави та порядок обрахування строків при об’єднанні та виділенні кримінальних справ.

Органи дізнання, поняття та завдання. Обов’язки органів дізнання, повноваження особи, яка проводить дізнання.

Невідкладні слідчі дії. Затримання підозрюваного у вчинені злочину. Підстави, порядок і строки затримання. Участь захисника при затриманні підозрюваного.

Строки дізнання. Зупинення і закінчення дізнання.

Тема 8. Характеристика слідчих дій.

Поняття та види слідчих дій. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого. Допит обвинуваченого. Протокол допиту обвинуваченого. Допит підозрюваного. Процесуальні умови та порядок допиту. Протокол допиту підозрюваного. Допит свідка і потерпілого. Процесуальні умови та порядок їх допиту. Протокол допиту. Особливості допиту неповнолітнього свідка. Очна ставка: поняття, підстави та мета проведення. Процесуальні умови та порядок проведення. Протокол очної ставки. Пред’явлення для впізнання. Види, процесуальні умови та порядок проведення. Протокол пред’явлення для впізнання. Порядок та особливості проведення ексгумації трупа. Протокол даної слідчої дії.

Поняття та мета проведення обшуку та виїмки. Підстави для проведення обшуку та виїмки. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку. Види обшуку. Протокол обшуку. Процесуальний порядок проведення виїмки. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції. Протокол виїмки.

Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду. Процесуальні умови і порядок проведення огляду. Протокол огляду: особливості та порядок складання.

Освідування: поняття та мета проведення. Процесуальні умови та порядок проведення. Види освідування.Протокол освідування.

Відтворення обстановки та обставин події: поняття, мета проведення, умови допустимості. Протокол відтворення обстановки та обставин події.

Призначення експертизи. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення. Права обвинуваченого при призначенні експертизи. Одержання зразків для експертного дослідження. Висновок експерта. Допит експерта. Порядок пред’явлення обвинуваченому матеріалів експертизи.

Дії слідчого, вчинені з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. Процесуальний порядок накладення арешту на майно.

Тема 9. Притягнення як обвинуваченого. Зупинення і закінчення досудового слідства.

Притягнення особи як обвинуваченого. Пред’явлення обвинувачення, допит обвинуваченого. Постанова про притягнення як обвинуваченого. Участь захисника при пред’явленні обвинувачення. Підстави та порядок зміни та доповнення обвинувачення. Відсторонення обвинуваченого від займаної посади. Зупинення досудового слідства.

Форми закінчення досудового слідства: а) закриття справи; б) складання обвинувального висновку; в) направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; г) направлення справи до суду для її закриття та звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінальної справи: поняття та підстави. Закриття кримінальної справи за реабілітуючими та нейтральними підставами. Закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами та звільнення особи від кримінальної відповідальності. Порядок закриття кримінальної справи. Закриття справи в частині пред’явленого обвинувачення або стосовно окремих обвинувачень. Постанова про закриття кримінальної справи. Оскарження постанови про закриття кримінальної справи. Умови і порядок відновлення слідства в закритій справі. Закінчення досудового слідства і складання обвинувального висновку. Обвинувальний висновок: поняття і значення. Зміст та форма, додатки до нього.

Права потерпілого, цивільного позивача та їх представників при закінченні досудового слідства. Ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи. Участь захисника при закінченні досудового слідства. Порядок і процесуальне оформлення ознайомлення з матеріалами справи.

Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства: суть, завдання, повноваження. Зміст перевірки прокурором справи з обвинувальним висновком. Рішення прокурора у справі з обвинувальним висновком. Оскарження дій слідчого та прокурора.

Тема 10. Процесуальні строки та судові витрати. Забезпечення безпеки осіб у кримінальному процесі.

Строки в кримінальному процесі. Судові витрати.

Поняття забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Особи, які мають право на забезпечення безпеки. Права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи забезпечення безпеки.

Органи, які забезпечують безпеку. Права і обов’язки органів, які забезпечують безпеку. Поняття і характеристика заходів забезпечення безпеки. Застосування і скасування заходів безпеки, щодо осіб, взятих під захист. Приводи і підстави. Відповідальність за невиконання обов’язків.

Тема 11. Підсудність кримінальних справ.

Поняття, значення і види підсудності.

Передача справи з одного суду до іншого. Одноособовий розгляд справ суддею і судом колегіально. Недопустимість спорів про підсудність.

Тема 12. Попередній розгляд справи суддею.

Поняття і значення стадії попереднього розгляду справи суддею. Питання які з’ясовуються суддею на стадії попереднього розгляду. Порядок досудового розгляду справи суддею. Рішення судді за результатами попереднього розгляду справи. Особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого. Питання які вирішуються суддею у зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду. Забезпечення права на ознайомлення з матеріалами справи учасників судового розгляду.

Тема 13. Загальні умови судового розгляду.

Поняття, суть, значення стадії судового розгляду. Загальні умови судового розгляду. Керівна роль суду. Реалізація принципів кримінального процесу: а) незмінність складу суду; б)безпосередність; в) усність судового розгляду; г) рівність прав сторін у судовому розгляді; д) змагальність судового розгляду; е) безперервність судового розгляду. Учасники судового розгляду. Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду. Права та обов’язки учасників судового розгляду. Участь прокурора в судовому засіданні. Участь захисника в судовому розгляді. Участь підсудного в судовому розгляді.

Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Підстави і порядок відкладення судового розгляду і зупинення кримінальної справи. Направлення кримінальної справи на додаткове розслідування. Закриття кримінальної справи. Вирішення питання про нове обвинувачення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

Моральні засади судового розгляду кримінальної справи. Культура судового засідання.

Протокол судового засідання та фіксація судового засідання технічними засобами. Його зміст та значення. Порядок розгляду зауважень на протокол судового засідання.

Тема 14. Судовий розгляд.

Підготовча частина судового засідання. Питання, які вирішуються в підготовчій частині, та послідовність їх вирішення.

Судове слідство: поняття та завдання. Початок судового слідства. Встановлення порядку дослідження доказів. Система слідчих дій в судому розгляді. Використання науково-технічних засобів у судовому розгляді. Участь спеціаліста у судовому розгляді. Допит підсудного. Порядок допиту. Умови і порядок оголошення показань підсудного. Створення в суді умов, які виключають вплив зацікавлених осіб на свідків з метою не надати їм можливості виконати свій громадянський і правовий обов’язок. Допит свідка. Оголошення показань свідка. Допит в судовому засіданні неповнолітнього свідка. Допит потерпілого. Оголошення показань потерпілого. Перехресний допит і очна ставка в судовому засіданні. Пред’явлення для впізнання осіб чи предметів. Проведення експертизи в суді. Підстави і порядок призначення експертизи. Висновок експерта. Допит експерта. Провадження додаткової і повторної експертизи. Огляд і оголошення речових доказів, протоколів і документів у судовому засіданні. Судові доручення.

Закінчення судового слідства. Судові дебати: поняття і значення. Особи, які беруть участь у судових дебатах. Репліки. Останнє слово підсудного.

Поняття і значення вироку як акту правосуддя. Види вироків, їх властивості. Процесуальний порядок постановлення вироку. Законність, обґрунтованість і справедливість вироку. Питання, які вирішуються судом під час постановлення вироку. Підстави винесення обвинувального вироку. Види обвинувального вироку. Підстави винесення виправдувального вироку.

Вирішення питання про захист майнових прав потерпілих від злочину у вироці суду.

Порядок постановлення вироку. Таємниця нарадчої кімнати. Особлива думка судді. Зміст і форма вироку: вступна, описово-мотивувальна і резолютивна частина вироку.

Ухвала суду (постанова судді): зміст, форма, порядок винесення. Окрема ухвала суду (окрема постанова судді). Підстави і порядок винесення.

Тема 15. Апеляційне провадження.

Суть, завдання і основні риси апеляційного провадження. Подача апеляції: судові рішення на які може бути подана апеляція, порядок і строки апеляційного оскарження. Зміст апеляції; повідомлення про апеляцію; наслідки подання апеляції; доповнення, зміна і відхилення апеляції; залишення апеляції без руху і розгляду; наслідки порушення строку на апеляційне оскарження та порядок його відновлення.

Розгляд справи за апеляцією: суди які розглядають справи в апеляційному порядку; попередній розгляд справи апеляційним судом. Питання, що розглядаються при попередньому розгляді справи та рішення, що при цьому приймаються . Строки розгляду справи в апеляційному суді. Порядок розгляду справи в апеляційному суді; обсяг перевірки справи апеляційним судом; результату розгляду справи в апеляційному суді. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови суду. Зміна вироку (постанови) апеляційним судом. Скасування вироку (постанови) з поверненням справи прокурору на додаткове розслідування чи на новий судовий розгляд. Розгляд справи судом першої інстанції після скасування вироку (постанови). Закриття справи апеляційним судом. Зміст ухвали апеляційного суду. Вирок (постанова) апеляційного суду, порядок їх складання і оголошення (проголошення). Окрема ухвала апеляційного суду. Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду. Порядок перевірки ухвал суду і постанов судді.

Тема 16. Касаційне провадження.

Суть і значення стадії касаційного провадження. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Особи, які мають право на касаційне оскарження. Строки та порядок касаційного оскарження.

Рух справи в касаційній інстанції. Наслідки надходження касаційної скарги чи подання і порядок призначення їх до касаційного розгляду. Доповнення, зміна і відкликання касаційних скарг. Прийняття і витребування касаційним судом нових матеріалів. Строки розгляду справи в касаційному суді. Особи, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку.

Розгляд справи касаційним судом. Обсяг перевірки справ касаційним судом. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції. Недопустимість погіршення становища засудженого чи виправданого. Підстави для скасування або зміни вироку ухвали чи постанови. Обов’язковість вказівок касаційної інстанції. Розгляд справи після скасування вироку, постанови чи ухвали. Закриття справи касаційним судом. Ухвали касаційного суду. Звернення ухвали до виконання.

Тема 17. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Суть і завдання стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Поняття нововиявлених обставин. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Дії прокурора по відновленню справи в зв’язку з нововиявленими обставинами. Порушення питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Розгляд справ за нововиявленими обставинами.

Тема 18. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Підстави та порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Тема 19. Виконання вироку, ухвали і постанови суду.

Суть, і завдання стадії виконання вироку.

Вступ вироку, ухвали суду і повтанови судді в законну силу і їх обов’язковість. Порядок звернення вироку до виконання.

Порядок застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням та від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох .

Вирішення сумнівів і протиріч, що виникають при виконанні вироку. Суд, що вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку.

Порядок заміни штрафу покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеженням чи позбавленням волі службовим обмеженням, позбавленням волі триманням у дисциплінарному батальйоні.

Порядок тимчасового залишення засудженого в слідчому ізоляторі чи тюрмі і переведення з виправно-трудової установи в слідчий ізолятор чи тюрму.

Порядок вирішення питань пов’язаних з виконанням вироку.

Порядок застосування судом примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами, його припинення.

Визначення порядку застосування покарання при наявності декількох вироків.

Порядок розгляду судом клопотань про зняття судимості, включення часу відбування виправних робіт до загального трудового стажу.

Нагляд за законністю виконання вироків та інших судових рішень.

Тема 20. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.

Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування в справах про злочини неповнолітніх. Особливості досудового розслідування справ про злочини неповнолітніх.

Особливості судового розгляду справ про злочини неповнолітніх. Участь у суді захисника, законних представників, представників підприємств, установ, організацій. Питання, які вирішуються судом при постановлені вироку. Зміст вироку. Застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

Тема 21. Провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру.

Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості досудового розслідування в справах осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння в стані неосудності або обмеженої осудності.

Дії та рішення прокурора в справах неосудних або обмежено осудних.

Порядок судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру. Питання, які має вирішити суд у справах про застосування примусових заходів медичного характеру. Види рішень суду справах про застосування примусових заходів медичного характеру. Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру. Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру.

Тема 22. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

Поняття і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Справи, в яких провадження відбувається в порядку протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Порядок надіслання матеріалів до суду. Порушення справи прокурором. Розгляд справи в суді.

Тема 23. Особливості провадження у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення.

Особливості порушення справ приватного і приватно-публічного обвинувачення. Скарга потерпілого в порядку приватного обвинувачення. Порушення кримінальної справи. Зустрічна скарга і об’єднання справ в єдине провадження. Розгляд справ приватного обвинувачення.

Тема 24. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

Реабілітація обвинуваченого. Правове, моральне і соціально-політичне значення реабілітації громадянина. Підстави і умови відшкодування шкоди громадянину, завданої незаконними діями органів, що ведуть кримінальний процес. Види шкоди, що підлягає відшкодуванню (поверненню).

Тема 25. Кримінальний процес зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального судочинства. Екстрадиція.

Загальна характеристика кримінального процесу континентальної (європейської) системи права: принципи процесу, система доказів, попереднє (досудове) провадження.

Віддання до суду. Судовий розгляд і вирішення справи судом першої інстанції. Апеляційне і касаційне провадження. Перегляд вироків, що вступили в законну силу.

Кримінальний процес англо-саксонської системи права (Англія, США). Принципи процесу. Загальна характеристика доказового права. Попереднє провадження в справі. Судовий розгляд. Оскарження і перегляд вироку (апеляція і касаційне провадження).

Співробітництво в галузі кримінального судочинства країн-учасниць СНД. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального судочинства. Договори про правову допомогу в галузі кримінального судочинства.

Екстрадиція, підстави та порядок.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconГрафік проведення іспитово-залікових сесій студентам заочної форми навчання галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р. 1 курс
Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПояснювальна записка щодо проведення вступного випробування для осіб
Спеціалістів або магістрів з напряму підготовки „Право” (за галузями знань 0304 ) за спеціальністю 03040101, 03040101 „Правознавство”...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201
Моделювання як метод наукового пізнання. Послідовність стадій розробки моделі. Основні підходи щодо класифікації та створення економіко-математичних...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconСписки рекомендованих до зарахування до Коледжу Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 03040101 «Правознавство»
Коледжу Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 03040101 «Правознавство»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи