Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності icon

Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності
НазваПрограма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності
Дата28.07.2012
Розмір61.1 Kb.
ТипДокументи

Програма  фахового вступного  випробування на навчання

за  ОКР магістра  зі спеціальності

8.02030302 Мова і література (англійська) 

  Німецька мова  

      Основною  метою екзамену з практичного  курсу німецької мови є виявлення  висококваліфікованих професійно мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів — учителів німецької мови, спеціалістів, які хочуть і вміють учитися і які володіють усіма необхідними професійними знаннями.

      Загальна  мета володіння німецької мовою є комплексною, вона, поруч із забезпеченням наступності у викладанні німецької мови включає в себе перевірку комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції.

      Комунікативна мета виступає основною метою навчання. Вона здійснюється шляхом формування необхідних мовних і мовленнєвих умінь і навичок базових видів мовленнєвої діяльності. Абітурієнти повинні вільно і правильно (тобто на основі володіння достатньо об'ємним словниковим запасом з дотриманням фонетичних, граматичних і стилістичних норм) говорити і писати, читати і розуміти німецьке мовлення на слух, перекладати з німецької мови на рідну і навпаки, а також читати, реферувати і анотувати тексти , (крім вузькоспеціальних). Пріоритетним при цьому виступає усне мовлення (говоріння й аудіювання) як головна мета навчання. 

      Граматика

      Абітурієнти повинні розуміти та вміти вживати в усному та писемному мовленні такі граматичні явища:

 • Der einfache Satz

 • Das Verb. Die Zeitformen. Präteritum.

 • Perfekt. Eine besondere Gruppe der schwachen Verben.

 • Gebrauch des Infinitivs I in den Infinitivgruppen.

 • Konjunktiv. Allgemeines. Konjunktiv von Verben werden, haben, sein im Präteritum.

 • Genus. Passiv. Bildung und Gebrauch.

 • Artikel bei Eigennamen.

 • Pluralbildung der Substantive. Doppelformen. Besondere Formen.

 • Reflexivpronomen

 • Reziprokpronomen

 • Konjunktiv II: Irreales

 • Adjektivdeklination

 • Komposita

 • Passiv mit Modalverb

 • Richtungsangaben

 • Komparation

 • Konjunktiv II

 • Relativsatz

 • Präpositionen zu Orts- und Richtungsangaben

 • Aufforderungsformen

 • Finalsatz

 

      Лексика

      Абітурієнти повинні використовувати в усній і писемній комунікації багатозначні слова, синоніми, антоніми. Володіти лексикою в обсязі 2000 ЛО.

      Аудіювання

      Абітурієнти повинні  розуміти основний зміст пред’явлених в нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, основний зміст стандартного мовлення у межах вивченої тематики .

      Письмо

      Абітурієнти повинні  володіти графікою букв та типових для французької мови буквосполучень, їх співвідношенням зі звуками та звукосполученням даної мови, орфографічно правильним письмом, вмінням правильно користуватися графічним кодом для письмової фіксації мовлення. Писати повідомлення на запропоновану тему, обґрунтовуючи власні думки, заповнювати анкету, писати лист, складати план переказу тексту, робити нотатки.

      Читання

      Абітурієнти повинні  володіти технікою читання, різними формами читання (читання про себе та вголос) та різними видами читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове/переглядове читання). Вміти читати  автентичні тексти, аналізувати їх, находити необхідну інформацію, робити висновки з використанням, при необхідності, словника.

Література


          Основна:

 1. Aufderstraße, Hartmut „Themen aktuell 1 Kursbuch“ Max Hueber Verlag, 2003, 160 c.

 2. Aufderstraße, Hartmut „Themen aktuell 1 Arbeitsbuch“ Max Hueber Verlag, 2003, 143 c.

 3. Aufderstraße, Hartmut „Themen aktuell 2 Kursbuch“ Max Hueber Verlag, 2003, 160 c.

 4. Aufderstraße, Hartmut „Themen aktuell 2 Arbeitsbuch“ Max Hueber Verlag, 2003, 152 c.

 5. Sherington, Ingrid „Themen aktuell 2 Wiederholungsbuch“ Max Hueber Verlag, 2004, 95c.

 6. Sherington, Ingrid „Themen neu Wiederholungsbuch“ Max Hueber Verlag, 2000, 104c.

 7. Wingate, Ursula „Themen aktuell 1 Sprechübungen“ Max Hueber Verlag, 2006, 48 c.

 8. Wingate, Ursula „Themen aktuell 2 Sprechübungen“ Max Hueber Verlag, 2006, 48 c.

 9. Bunk, Gerhard „Phonetik aktuell Kopiervorlagen“ Max Hueber Verlag, 2005, 88 c.

 10. Luscher, Renate „Übungsgrammatik für Anfänger“ Max Hueber Verlag, 2001, 317 c.

 11. Perlmann-Balme, Michaels und Andreas Tomaszewski. Themen Aktuell 3. Zertifikatsband. Kursbuch. - Ismaning:Max Hueber Verlag.-2004.-168с.

 12. Bock, Heiko und Jutta Muller. Themen Aktuell 3. Zertifikatsband. Arbeitsbuch. - Ismaning:Max Hueber Verlag.-2004.-184с.

 13. Lusher, Renate. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. - Ismaning:Max Hueber Verlag.-2001.-320с.

 

Рекомендована:

 1. 1 Gulyga E.W., Nathanson M.D.“Syntax der deutschen Gegenwartssprache” Москва, 1966

 2. Kosmin O.G., Sulemova G.A.“Praktische Phonetik der deutschen Sprache” Москва, 1990

 3. Gübel  Heinz, Graffmann Heinrich, Heumann Eckhard“Ausspracheschulung Deutsch” Inter Nationes, 1992

 4. Duden Deutsches Universalworterbuch (Укладач Drosdowski, Gunter.). - Mannheim:Dudenverlag.-1996.-1816с.

 5. Kappler, Arno. Tatsachen uber Deutschland. - Frankfurt/Main:.-0.-0с.

 6. Videokurs “Alles Gute” Inter Nationes, 1989

 7. Videokurs “Hallo aus Berlin“

 
 

Французька  мова

      Основною  метою екзамену з практичного  курсу французької мови є виявлення  висококваліфікованих професійно мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів — учителів французької мови, спеціалістів, які хочуть і вміють учитися і які володіють усіма необхідними професійними знаннями.

      Загальна  мета володіння французькою мовою  є комплексною, вона, поруч із забезпеченням  наступності у викладанні французької мови включає в себе перевірку комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції.

      Комунікативна мета виступає основною метою навчання. Вона здійснюється шляхом формування необхідних мовних і мовленнєвих умінь і навичок базових видів мовленнєвої діяльності. Абітурієнти повинні вільно і правильно (тобто на основі володіння достатньо об'ємним словниковим запасом з дотриманням фонетичних, граматичних і стилістичних норм) говорити і писати, читати і розуміти французьке  мовлення на слух, перекладати з французької мови на рідну і навпаки, а також читати, реферувати і анотувати тексти , (крім вузькоспеціальних). Пріоритетним при цьому виступає усне мовлення (говоріння й аудіювання) як головна мета навчання. 

      Граматика

      Абітурієнти повинні розуміти та вміти вживати в усному та писемному мовленні такі граматичні явища:

 • Verbes du 1er, 2ème et 3ème groupes

 • Verbes modaux

 • Temps des verbes:

  • Présent, Futur simple, Passé composé, Imparfait, Plus-que-Parfait de l’Indicatif, Futur antérieur et postérieur

 • Pronoms personnels (toniques et atones), pronoms complément d’objet direct et indirect

 • Construction des verbes

 • Déterminents du nom : articles, pronoms possessifs et démonstratifs

 • Adjectifs

 • Pronoms

 • Prépositions

 • Intérrogation

 • Négation

 • Gérondif

 • Mode Passif

 • Conditionnel Présent et Passé

 • Subjonctif

 • Différents types de phrases

 • Proposition relative

 • Subordination. Proposition subordonné de temps, de cause, de succession, de but

      Лексика

      Абітурієнти повинні використовувати в усній і писемній комунікації багатозначні словам, синонімам, антонімам. Володіти лексикою в обсязі 2000 ЛО.

      Аудіювання

      Абітурієнти повинні  розуміти основний зміст пред’явлених в нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, основний зміст стандартного мовлення у межах вивченої тематики .

      Письмо

      Абітурієнти повинні  володіти графікою букв та типових для французької мови буквосполучень, їх співвідношенням зі звуками та звукосполученням даної мови, орфографічно правильним письмом, вмінням правильно користуватися графічним кодом для письмової фіксації мовлення. Писати повідомлення на запропоновану тему, обгрунтовуючи власні думки, заповнювати анкету, писати лист, складати план переказу тексту, робити нотатки.

      Читання

      Абітурієнти повинні  володіти володіти технікою читання, різними формами читання (читання про себе та вголос) та різними видами читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове/переглядове читання). Вміти читати  автентичні тексти, аналізувати їх, находити необхідну інформацію, робити висновки з використанням, при необхідності, словника.

Література


          Основна:

1. Mérieux R., Loiseau Y. Connexions. Méthode de français. – Didier. – Paris. – 2006. Niveau 1.

2. Mérieux R., Loiseau Y. Connexions. Méthode de français. – Didier. –  Paris. – 2006. Niveau 2.

3. Mérieux R., Loiseau Y. Connexions. Méthode de français. – Didier. –  Paris. – 2006. Niveau 3.

  1. Elodie Heu, Jean-Jacques Malibat: “Edito”.

  2. Françoise Tauzer-Sabatelli: “ DALF”.

  3. Попова І.М. Казакова Ж.А. “Граматика французької мови”.

  4. Попова І.Н. Казакова Ж. А. “Французька мова”,2003.

  5. Костюк О.Л. Français DELF, 2005.

  6. Ковальчук І.В. Новоселецька С.В. “Pour parler francais” (тексти для домашнього читання).

Рекомендована:

 1. Jасky Girardet: “Le nouveau sans frontiers 1” CLE   International.

 2. Jасky Girardet: “Le nouveau sans frontiers 2” CLE   International.

 3. Français niveau intermédiaire DELF , Київ, 2004.

 4. Yasmina Berchiche : “Cours de la Sorbonne” CLE   International.

 5. Очерет  Ю.В. “Підручник з французької  мови”, Київ, 2001.

 6. Новоселецька С.В. Ковальчук І.В. „Ізоморфні  та аломорфні особливості французької  та англійської мов”.

 7. Крючков  Г.Г. “Прискорений курс французької  мови”.

 8. Словники  французької мови.

 9. Драненко Г.Ф. Français DALF, 2005

 10. Le Robert micro, Paris ,1998.

Схожі:

Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
...
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Спеціаліст»
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 "Екологічна безпека" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010603 – “Екологічна безпека” на основі окр «Бакалавр»
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи