Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська)
Скачати 127.53 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська)
Дата30.05.2012
Розмір127.53 Kb.
ТипДокументи

Програма фахового вступного випробування на навчання

за ОКР магістра зі спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська) та

ОКР спеціаліста 7.02030302 Мова і література (англійська)


Програма вступного іспиту з англійської мови до магістеріуму охоплює 6 блоків теоретичних курсів. Перший блок охоплює найважливіші питання з лексикології, другий – зі стилістики, третій – з історії мови, четвертий – зі вступу до германського мовознавства, п’ятий – з теоретичної фонетики, шостий – з теоретичної граматики. В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської мови”, “Вступ до германської філології”, “Теоретична фонетика”, “Теоретичні аспекти граматики”.

^

Зміст програми


Блок 1.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ


ТЕМА 1: Філософські та загальнонаукові поняття лексикології.

Основні та вихідні поняття лексикології, загальнонаукові поняття, предмет науки, суміжні науки, функції та мета. Типи і види лексикологій, синхронія, діахронія, синтагматика та парадигматика.

ТЕМА 2: Загальні проблеми теорії слова.

Значення слова. Типи значення. Морфологічне, фонетичне та семантичне мотивування. Лексико-семантичне поле.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ТЕМА 3. Етимологічні особливості словникового складу англійської мови.

Слова корінного та іншомовного походження. Причини і шляхи запозичень. Асиміляція, типи і ступені асиміляції.

ТЕМА 4: Запозичення з конкретних мов.

Кельтські, латинські, грецькі, скандинавські та французькі запозичення.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

СЛОВОТВІР

ТЕМА 5: Морфологічна структура англійських слів. Словотвір.

Афіксація, словоскладання, конверсія. Типи і шляхи словотвору. Продуктивні та непродуктивні способи творення.

ТЕМА 6: Семасіологія.

Полісемія. Типи семантичних компонентів. Значення і контекст. Причини розвитку нового значення. Метафора та метонімія. Семантичні зміни: розширення, звуження, “зниження” та “підвищення” значення слова.

ТЕМА 7: Омонімія.

Омоніми. Класифікація омонімів. Джерела омонімії.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕМА 8: Фразеологічні одиниці в англійській мові.

Словосполучення та фразеологічні одиниці. Критерії розмежування вільних словосполучень і сталих виразів. Класифікація фразеологічних одиниць.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕМА 9: Стилістичне розшарування лексики.

Нейтральні слова, літературні слова, колоквіалізми, сленг, архіїзми, терміни, офіційний та неофіційний шар лексики.

ТЕМА 10: Синонімія, антонімія та гіпонімія.

Критерії синонімії. Типи синонімів. Джерела синонімів. Антоніми.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6

ВАРІАНТИ І ДІАЛЕКТИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕМА 12: Мова – класовий індикатор суспільства. Лексична диференціація територіальних варіантів.

Діалекти Британського варіанта англійської мови. Діалекти США.


Блок 2.
^

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТИЛІСТИКИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


ТЕМА 1: Філософські та загальнонаукові поняття стилістики.

Основні та вихідні поняття стилістики; загальнонаукові поняття, предмет науки, суміжні науки, функції та мета. Типи і види стилістик, структура; мова, мовлення та текст.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

СТИЛІСТИЧНА ФОНЕТИКА ТА МОРФОЛОГІЯ

ТЕМА 2: Стилістична фонетика і морфологія.

Фонетичні засоби стилістики, інструментовка, алітерація, асонанс; фонографічні виразні засоби; виразні засоби та стилістичні прийоми морфології; стилістичне використання морфологічних категорій різних частин мови.

ТЕМА 3. Стилістична лексикологія.

Стилістична класифікація словникового складу мови; денотативне та конотативне значення, слова підвищеного та зниженого стилістичного тону, нейтральна лексика, терміни, історизми, архаїзми, неологізми, запозичення, розмовна лексика, сленг, вульгаризми, діалектизми.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

СТИЛІСТИЧНА СЕМАСІОЛОГІЯ ТА СИНТАКСИС

ТЕМА 4: Стилістична семасіологія.

Виразні засоби семасіології; вторинна номінація; фігури заміщення як виразні засоби семасіології, фігури якості, фігури кількості; гіпербола, мейозис, літота, метонімія, синекдоха, перифраз, евфемізм, метафора, епітет, антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія.

ТЕМА 5: Стилістична семасіологія.

Стилістичні прийоми семасіології та їх функціонування в тексті; фігури суміщення, фігури тотожності, фігури нерівності, фігури протиставлення; порівняння, синоніми, оксюморон, антитеза, градація, розрядка, зевгма, гра слів.

ТЕМА 6: Стилістичний синтаксис.

Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису; синтактико-стилістична парадигма, редукція та експансія нейтральної синтаксичної моделі, порушення порядку слів нейтральної синтаксичної моделі, транспозиція значення речення; еліпсичні та номінативні речення, апосіопесіз, асіндетон, парцеляція, повтор, перелічення, тавтологія, полісиндетон, паралельні конструкції, інверсія, відокремлення, хіазм, анафора, епіфора, риторичне запитання.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ

ТЕМА 7: Функціональні стилі англійської мови.

Поняття стилю у стилістичній науці, стиль мови, мовлення та мовленнєвої діяльності; підходи до визначення поняття “стиль”; класифікація функціональних стилів сучасної англійської мови.


ТЕМА 8: Інтерпретація тексту; антропоцентри художнього тексту, образ автора, образ персонажа, оповідач, імпліцитний автор.


Блок 3.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Джерела вивчення історії мови. Германські мови як індоєвропейські.

Тема 2. Лінгвістичні особливості германських мов. Фонетика. Система голосних давньогерманської мови. Наголос. Незалежні зміни голосних у спільній давньогерманській мові. І-й пересув приголосних. Закони Я. Грімма та К. Вернера.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 3. Граматика. Система відмінювання іменників. Поділ дієслів залежно від їх парадигми (дієслова з чергуванням та дієслова з суфіксацією).

Тема 4. Хронологічний поділ давньоанглійської мови. Лінгвістичні особливості мовної системи кожного періоду.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

Тема 5. Фонетична будова. Давньоанглійський алфавіт і вимова. Наголос. Зміни наголошених голосних. Розвиток монофтонгів та дифтонгів. Асимілятивні зміни голосних

Система давньоанглійських приголосних. Відображення протогерманських приголосних у давньоанглійській мові. Позиційні варіанти приголосних фонем.

Тема 6. Граматична будова давньоанглійської мови. Морфологія. Іменник: граматичні категорії (рід, число, відмінок). Класифікація іменників за основами. Відміни іменників.

Прикметник: категорії роду, числа та відмінку; сильна й слабка відміни; ступені порівняння. Займенник. Типи та відмінювання займенників. Дієслово: класи, граматичні категорії.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

Тема 7. Особливості синтаксису давньоанглійської мови. Словниковий склад давньоанглійської мови.

Тема 8. Середньоанглійська мова: спрощення відмінкової системи іменників, уніфікація типів відмінювання прикметників, руйнування системи сильних дієслів.

Ранньоновоанглійська мова: великий пересув голосних, зміни в орфографії, розвиток аналітичних конструкцій.


Блок 4

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗІ ВСТУПУ ДО ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА МОВНА СІМ’Я

ТЕМА 1. Індоєвропейські мови

Загальна характеристика мовної сім’ї; термін „індоєвропейські мови”; географічний ареал поширення індоєвропейських мов; поділ на мовні групи: албанська, вірменська, балтійська, кельтська, германська, грецька, хетська, індійська, іранська, італійська, слов’янська, тохарська.

ТЕМА 2. Техніка лінгвістичної реконструкції. Прото-індоєвропейська мова.

Докази існування прото-індоевропейської мови; систематичні фонетичні відповідники; методи порівняльної лінгвістики; принципи лінгвістичної реконструкції.

ТЕМА 3. Лінгвістичні докази місцезнаходження індоєвропейської батьківщини

Часові рамки розвитку індоєвропейської цивілізації; перші згадки про хетів у єгипетських та семітських джерелах; аналіз словникового складу, як метод визначення місцезнаходження;

ТЕМА 4. „Кентум-сатем” поділ індоєвропейських мов

Розподіл за велярними та лябеовелярними звуками; особливості східної та західної груп.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ДАВНІ ГЕРМАНЦІ ТА ЇХ МОВИ

ТЕМА 5. Історія давніх германців

Перші відомості про давніх германців; Тацит про германців; класифікація германських племен; суспільний лад та традиції; велике переселення народів.

ТЕМА 6. Давньо-германські племена та їх мови

Шість основних груп германських племен за Плінієм Старшим: вінділи, інгвеони, іствеони, певквни або бастарди, гермінони та гілевіони; класифікація давньо-германських племінних мов: східна, північна, західна.

ТЕМА 7. Історія германської писемності

Свідчення про германські мови у до письменний період; рунічне письмо „футарк”; старші (загально германські) руни; молодші (скандинавські) руни; латинське письмо; готичне письмо.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

ТЕМА 8. Історія германської філології

С. Джонсон; К. Штілер; І. Аделунг; І. Герде; Дж. Хікс; Франц Бопп; Размус Раск; Якоб ГрімЖ А.Х. Востоков; Г. Пауль; Б. Дельбрюк; Ф. Де Сосюр; В. Штрейтберг; А. Мейер.

ТЕМА 9. Загально європейські риси германських мов.

Наголос: перехід тонічного наголосу до динамічного; голосні: п’ять пар довгих та коротких; способи артикуляції приголосних; морфологічна структура слова; особливості іменникових частин; зміна індивідуальних парадигм на регулярні утворення; система особових закінчень дієслів; спільна загальноєвропейська лексика.

ТЕМА 10. Спільні риси германського мовного ареалу

Динамічний наголос на перший кореневий склад; перехід і.є. короткого о в герм. короткий а; германський аблаут; аблаут при утворенні форм сильних дієслів; аблаут при словотворенні; германський умлаут; закон Гріма; закон Вернера; германська морфологічна структура слова; слабке та сильне відмінювання прикметників; слабкі та сильні дієслова; загально германська лексика.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

ОКРЕМІ ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЇХ СТИСЛА ІСТОРІЯ

ТЕМА 11. Основні етапи розвитку германських мов

Загальні закономірності розвитку племінних мов; формування мов народностей; утворення націй та національних мов;

ТЕМА 12. Східна германська група мов

Перші відомості про східно германські племена; Готи; значення готської мови для вивчення германських мов; пам’ятки готської писемності; система голосних та приголосних у готській мові; характеристика морфологічного складу готської мови; писемні пам’ятки: переклад Біблії, який здійснив єпископ Вульфіла у 4 ст.

ТЕМА 13. Північна германська група мов

Давньоскандинавські племена; епоха вікінгів; мова написів старшими рунами; загальні відомості про історія розвитку норвезької мови; особливості фонетичного ряду; граматичний склад норвезької мови; писемні пам’ятки: книга проповідей, саги.

ТЕМА 14. Західна германська група мов

Давньоанглійська мова та її діалекти; мовні пам’ятки; фонетичні особливості; граматичний склад; лексика та словотвір; писемні пам’ятки: Гімн Кедмона, Передсмертна пісня Беди, Беовульф, проза короля Альфреда.


^

Блок 5.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФОНЕТИКИЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

ЗВУКОВА БУДОВА МОВИ

Тема 1. Фонетика як наука та її практичне застосування. Розділи фонетики.

Тема 2. Фонема та її функції. Алофони. Артикуляційна база англійської мови.

Тема 3. Фонетика та викладання мови. Транскрипція та її типи.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ЗВУКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК АРТИКУЛЯЦІЙНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Тема 4. Система англійських голосних.

Тема 5. Система англійських приголосних.

Тема 6.Модифікація англійських голосних та приголосних в англійській мові.

Тема 7. Система фонологічних протиставлень.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

СКЛАД ЯК ФОНЕТИЧНА ТА ФОНОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ, СЛОВЕСНИЙ ТА ФРАЗОВИЙ НАГОЛОС

Тема 8. Типи складів. Поділ на склади.

Тема 9. Теорії утворення складів.

Тема 10. Акцентна структура англійських слів.

Тема 11. Словесний наголос, типи словесного наголосу та їх функції.

Тема 12.Фразовий наголос, розподіл фразового наголосу у висловлювання.

Тема 13. Логічний та емфатичний наголоси.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IV.

ПРОСОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ

Тема 14. Інтонаційна система англійської мови.

Тема 15. Інтонаційна група та її функції.

Тема 16. Типи інтонаційних моделей.

Тема 17. Графічне відтворення інтонації.

Тема 18. Ритм в англійській мові, його типи та функції.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ V.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ВИМОВНОЇ НОРМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, НАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Тема 19. Фонетичні особливості сучасних діалектів Великобританії.

Тема 21. Національні стандарти вимови в англомовних країнах.

Тема 22.Інтонаційні стилі.


Блок 6.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ГРАМАТИКИ


ЗМІСТОВИЙ Модуль I

Розвиток граматичної теорії. Морфологія


ТЕМА 1. Історія розвитку граматичної теорії.

Типи граматик.

Розвиток формальних теорій граматики: рання прескриптивна граматика, класична наукова граматика, структурна та трансформаційна граматика.

ТЕМА 2. Зв'язок граматики з іншими рівнями мовної структури.

Граматика та вокабуляр; граматика та фонетика; граматика та стилі.

ТЕМА 3. Функціональна переоцінка граматичних форм в контексті: поняття "форми", "функції", та "значення"; потенційна полісемія в граматиці; синонімія в граматиці; граматичні дублети.

ТЕМА 4. Морфологія.

Місце морфології в граматиці. З питання про межі між морфологією та синтаксисом. Спільні проблеми морфології та синтаксису.

Парадигматичне та синтагматичне вивчення морфології: поєднання морфем: морфемна структура слова; типи морфем та їх комбінації.

Слова: прості та складні, класифікація складних слів. Внутрішня структура складних слів.

Частини мови: проблеми класифікації; загальна характеристика значимих частин мови, загальна характеристика функціональних слів.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II

Синтаксис


ТЕМА 5. Основні поняття синтаксису.

Загальні характеристики синтаксису. Типи синтаксичних теорій: трансформаційно-генеративна граматика, структурний синтаксис; комунікативний синтаксис; прагматичний напрямок; текстолінгвістика та аніліз дискурсу. Основні поняття синтаксису: синтаксична одиниця, синтаксична форма, синтаксичне значення, синтаксичні зв’язки: координація, субординація, предикація.


ТЕМА 6. Словосполучення.

Визначення та основні характеристики словосполучень. Класифікація словосполучень. Підрядні словосполучення: іменникові, дієслівні; предикативні словосполучення.


ТЕМА 7. Речення.

Основні напрямки у вивченні речення: методика безпосередніх складників, опозиційний аналіз, конструкційний аналіз. Графічна репрезентація елементів речення. Типи речень.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІН


ЛІТЕРАТУРА З ЛЕКСИКОЛОГІЇ

 1. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з курсу лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Вид-во КДУ, 1999. – 72 с.

 2. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.

 3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.

 4. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Вид-во Нова книга, 2003. – 160 с.

 5. Высочинский Ю.И., Омельченко Л.Ф. Лексикология современного английского языка. – Ч.1. – К.: Изд-во нац. техн. ун-ет “Киевский политехнический институт”, 1999. – 264 с.

 6. Высочинский Ю.И., Омельченко Л.Ф. Лексикология современного английского языка. – Ч.2. – К.: Изд-во нац. техн. ун-ет “Киевский политехнический институт”, 2000. – 278 с.

 7. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю., Санкин А.А. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1979. – 269 с.

 8. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: Вид-во Нова книга, 2001. – 126 с.

 9. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.

 10. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу/ Укладач Л.Ф. Бойцан. – Київ: Вид. Центр КДЛУ, 2000. – 40 с.

 11. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Харків: Вид-во Основа, 1993. – 172 с.

 12. Полюжин М.М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 240 с.

 13. Раєвська Н.М. Англійська лексикологія. – Київ: Вища школа, 1979. – 300 с.

 14. Харитончик З.А. Лексикология английского языка.– Минск: Вышэйшая школа, 1992. – 232 с.

 15. Arnold I. V. The English Word. – M., 1986.

 16. Cruise D.A. Lexical Semantics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 310 p.

 17. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 489 p.

 18. Palmer F.R. Semantics. – Moscow: Vyssaya skola, 1982. – 111p.

 19. Soloshenko O.D., Zavhorodniev Yu.A. Lecture Notes On English Lexicology. – Lviv: Ivan Franko Lviv State University, 1998. – 228 p.


ЛІТЕРАТУРА ЗІ СТИЛІСТИКИ

 1. Мороховский А.Н., Воробйова О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – Киев, 1991.

 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М., 1990.

 3. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М., 1981.

 4. Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови. – Вінниця, 2000.

 5. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка. – М., 2003.

 6. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. – Вінниця, 2004.


ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского языка. – Л.: просвещение, 1980. – 191 с.

 2. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. – К.: Вища школа, 1963. – 425 с.

 3. Rastorguyeva T.A. A history of English. – Moscow: Vyssaja skola, 1983. – 347 pp.

 4. Khaimovich A Short Outline of the History of English. – K.: Vyscha Shkola, 1975. – 97 pp.

 5. Линский С.С. Сборник упражнений по истории англійского языка. – Л.: Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1963. – 133 с.

 6. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. – 512 с.

 7. Burnley David The History of English Language: A source book. - London and New York: Longman, 1992. - 370 pp.

 8. Fischer Olga The Syntax of Early English. - Cambridge: Cambridge University Press.- 2000. - 341 pp.


ЛІТЕРАТУРА ЗІ ВСТУПУ ДО ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в германскую филологию: Учебник для филологических факультетов. – М.: ГИС, 2000. – 314 с.

 2. Ильиш Б.А. История английского языка. Издание 4-е переработанное и дополненное.

 3. М.: Издательство литератури на иностранных языках, 1958. – 368 с.

 4. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». – Вінниця , НОВА КНИГА, 2003. – 192 с.

 5. Мейе А. Основные особенности германской группы языков: Пер. с фр. / Под ред., с предисл. и примеч. В.М. Жирмунского. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 168 с.

 6. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и история английского языка (фонология, морфология): Учеб. Пособие. – 3-е изд., исправ. – М.: 2001. – 184 с.

 7. Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th Ed. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. 2003. – 448 p.

 8. Bublyk, W.N. Geschichte der Deutschen Sprache. Kyjiw: Hauptverlag der Verlagsvereinigung “Vysca Skola”, 1983. – 232 s.

 9. Gamkrelidze, Thomas V. and Vyacheslav V. Ivanov. The Indo-European Language and the Indo-Europeans. Mouton de Gruyter. 1990. – 110 p.

 10. Rastorguyeva, T.A. A History of English. Moscow: Vyshaya Shkola. 1983. – 347.

 11. Reznik, R.V. and Sorokina T.S. A History of the English Language. Moscow: Flint Publishing House. 2001. – 496 p.

 12. Verba, L. History of the English Language. Vinnytsya: Nova Knyha, 2004. – 304 p.

 13. Waterman, John T. A History of the German Language. 3d Ed., with corrections. Seattle and London: University of Washington Press. 1970. – 266 p.


ЛІТЕРАТУРА З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФОНЕТИКИ

 1. Васильев В.А. Теоретическая фонетика английского языка.- М., 1970.(pp. 7-30; 71-119; 182-194; 195-213)

 2. Васильев В.А. , Катанская А.Р., и др. Фонетика английского языка. Нормативный курс. – Высшая школа, М., 1980.(pp. 15-70)

 3. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. - Нова книга, Вінниця, 2005. (рр.125-154, 14-26)

 4. Соколова М.А. и др. Практическая фонетика английского языка. - М., 1997.(pp.22-132)

 5. Соколова М.А. Теоретическая фонетика английского языка. Практикум. – М., 2001. (pp. 21-79)

 6. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. – M., 1980 (pp.6-11; 17-44; 57-66; 144-151)

 7. Sokolova M.A. and others. English Phonetics. A theoretical course. - M., 1991.(pp. 39-90)

 8. Yanson V. and others. A practical Guide for learners of English. – K., 2002.(pp. 8-19; 21- 23;)


ЛІТЕРАТУРА З ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ГРАМАТИКИ

 1. Blokh, M.A Course in Theoretical Grammar. - Kiev: Vyshcha Shkola, 2000.

 2. Delahunty, Gerald Patric. Language, Grammar, and Communication: a Course for Teachers of English. – McGraw-Hill, Inc., 1994.

 3. Ilyish, B. The Structure of Modern English. – Moskow, Leningrad: Prosveshcheniye, 1965.

 4. Morokhovskaya, E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – Kiev: Vyshcha Shkola, 1984.

 5. Rayevska N.M. Modern English Grammar.- Kiev: Vyshcha Shkola, 1976.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconПрограма фахового вступного випробування спеціальність 02030302 „Мова І література (англійська)

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconЗа напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)»
Програма призначена для вступників, які бажають здобути кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури за освітньо-кваліфікаційним...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconАнглійська, німецька, французька, іспанська Вступ Програма вступного іспиту за програмою окр «Спеціаліст»
Спеціальність 02030302 "Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)"
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Філологія*. Мова І література (англійська)” є не лише перевіркою якості професійної підготовки викладачів іноземної мови, а й свідченням...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська) iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст", „магістр" за спеціальністю 02030302 „Мова І література (російська)"
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи