Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201
Скачати 128.16 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201
Дата30.05.2012
Розмір128.16 Kb.
ТипДокументиПрограма фахового вступного випробування на навчання за ОКР спеціаліста 7.03050201 та ОКР магістра 8.03050201

Економічна кібернетика
1.1. Перелік питань з дисципліни «Моделювання економіки»

 1. Економіка як система. Структура економіки як об’єкта моделювання.

 2. Моделювання як метод наукового пізнання. Послідовність стадій розробки моделі. Основні підходи щодо класифікації та створення економіко-математичних моделей.

 3. Типи даних. Теоретичне та емпіричне моделювання

 4. Основні засади алгоритмічного та імітаційного моделювання. Способи побудови моделюючих алгоритмів.

 5. Концептуальні підходи до моделювання випадкових величин з різними розподілами ймовірностей.

 6. Регресійний аналіз. Класичні припущення. Метод найменших квадратів.

 7. Теорема Маркова-Гауса. Властивості та критерії оцінок.

 8. Оцінка якості регресійного рівняння.

 9. Нульова та альтернативна гіпотези. Помилки І-го та ІІ-го роду.

 10. Довірчі інтервали. Одно- та двосторонні критерії.

 11. Перевірка моделі на адекватність.

 12. Діагностика відхилень. Якість моделювання та прогнозів.

 13. Якість даних. Маштабування даних.

 14. Нелінійні зв’язки. Застосування фіктивних змінних.

 15. Вибір функціональної форми моделі.

 16. Колінеарність: ознаки, наслідки та способи усунення.

 17. Суттєві змінні, які не входять в модель: ознаки, наслідки та способи усунення.

 18. Несуттєві змінні, які включені в модель: ознаки, наслідки та способи усунення.

 19. Серійна кореляція, автокореляція: тестування та наслідки.

 20. Гетероскедастичність: тестування та наслідки.

 21. Узагальнений метод найменших квадратів та здійснений узагальнений метод найменших квадратів.

 22. Основні підходи до моделювання динаміки.

 23. Стаціонарність та хибна регресія. Тестування стаціонарності. Простий та розширений тест Дікі-Фулера.

 24. Причинність за Грейнджером. Інтеграція та коінтегровані часові ряди.

 25. VEC (vector error correction) та VAR (vector autoregressive) моделі.

 26. Ендогенність: причини та прояви.

 27. Інструментальні змінні. Двокроковий метод найменших квадратів.

 28. Система одночасних рівнянь.

 29. Структутні зміни в часі. Чоу тест.

 30. Оцінки різниці в різницях та перших різниць.

 31. Моделі з фіксованим та випадковим ефектом. Тест Хаусмана.

 32. Лінійна модель ймовірності: переваги та недоліки.

 33. Логіт та пробіт моделі. Бінарний та множинний вибір.

 34. Ранжування та рейтингове оцінювання.

 35. Моделі для врізаних (truncated) вибірок

 36. Цензуровані вибірки. Tobit-моделі

 37. Моделі з відбором (Sample selection)

 38. Система переваг споживача. Постановка задачі оптимального (раціонального) вибору споживача. Рівняння Слуцького.

 39. Загальне поняття виробничої функції, її економічний зміст та етапи побудови.

 40. Моделі економічної взамодії споживачів і виробників.

 41. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу.

 42. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу (МГБ).

 43. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат.

 44. Класична модель ринкової економіки.

 45. Моделювання ринку робочої сили та ринку товарів. Об’єднана (загальна) модель.

 46. Модель IS-LM.

 47. Модель Кейнса.

 48. Модель Солоу.

 49. Моделі аналізу макроекономічної політики.


Рекомендована література:

  1. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике — М.: Финансы и статистика, 2000.

  2. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику — М.: Наука, 1984.

  3. Богатов О. И., Лысенко Ю. Г., Петренко В. Л., Скобелев В. Г. Рейтинговое управление экономическими системами. Донецк: Юго-Восток Лтд, 1999.

  4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ — К.: Молодь, 1997.

  5. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європ. Контекст: Пер.з англ — К.: Основи, 1998.

  6. Варфоломеев В. И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум — М.: Финансы и статистика, 2000.

  7. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику — К.: ДЕМІУР, 1996.
  8. ^

   Вітлінський В. В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004.


  9. Волгин Л. Н. Принцип согласованного оптимума — М.: Сов. радио, 1977.

  10. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Моногр. — К.: КНЕУ, 2004.

  11. Вітлінський В. В., Оболенська Т. Є., Жигоцька Н. В. Моделювання рейтингової оцінки вищого навчального закладу // Економічна кібернетика — 2000 — № 3.

  12. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика: Учебник . общ. ред. Л. С Тарасевича. изд., 2-е, перераб. и доп. — СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 1997.

  13. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей: Пер. с англ — М.: Прогресс, 1963.

  14. Горбачук В. Макроекономічні методи — К.: Альтерпрес, 1999.

  15. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика: Учебник / Общ. ред. Л. С. Тарасевича 2-е Изд перераб. и доп — СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 1998.

  16. Долан Э. Дж. Линдсей Д. Е. Рынок: микроэкономическая модель — СПб., 1992.

  17. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник — 3-тє вид., випр. та доп — К.: Т-во «Знання». КОО, 2000.

  18. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник — М.: МГУ им. М.В.Ломоносова. — ДИС, 1997.

  19. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: Пер. с англ — М.: Мир, 1999.

  20. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория — М.: Прогресс, 1975.

  21. Клебанова Т. С., Забродский В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделирование экономики: Учеб. пособие — Х.: Изд. ХГЭУ, 2001.

  22. Клейнер Г. Б. Производственные функции: Теория, методы, применение — М.: Финансы и статистика, 1986.

  23. Колемаев В. А. Математическая экономика: Учеб. для вузов — М.: ЮНИТИ, 1998.

  24. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности — Спб.: Питер, 2001.

  25. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. // В.В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко; За ред. В. В. Вітлінського — К.: Т-во «Знання». КОО, 2000.

  26. Леонтьев В. В. К рынку под контролем государства // Трудный поворот к рынку: Сб. ст. / Под ред. Л. И. Абалкина — М.: Экономика, 1990.

  27. Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. Фінанси: системи моделей і прогнозів: Навч. посібник — К.: Четверта хвиля, 1998.

  28. Литвак Б. Г. Экспертная информация — М.: Сов. радио, 1982.

  29. Лысенко Ю. Г, Егоров П. В., Овечко Г. С., Тимохин В. Н. Экономическая кибернетика: Учеб. Пособие. — 2-е изд. / Под ред. д-ра экон.наук, проф. Ю. Г. Лысенко, Донецкий национальный университет — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.

  30. Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Минц А. Ю. Нейронные сети и генетические алгоритмы: Учеб. пособие — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.

  31. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практ. пособие — М.: УРАО, 1998.

  32. Манків Г. Н. Макроекономіка: Пер. з англ — К.: Основи, 2000.

  33. Математика и кибернетика в экономике: Словарь-справочник — М.: Экономика, 1975.

  34. Матеріали Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з вищої освіти // АМ — 1998 — № 11, 12; 1999. — № 1.

  35. Наливайко А. П. Теорія стратегія підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Моногр. — К.: КНЕУ, 2001.

  36. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений — М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.

  37. Петров А. А. Экономика. Модели. Вычислительный эксперимент — М.: Наука, 1996.

  38. Порохня В. М. Моделювання економіки: Моногр. — Запоріжжя: ЗДІА, 2001.

  39. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры — М.: Физматлит, 2001.

  40. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Науч. ред. д-р. экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко — Запорожье: Полиграф, 2003.

  41. Трояновский В. М. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб. пособие — М.: Русская Деловая Литература, 1999.

  42. Терехов Л. Л. Экономико-математические методы: Учеб. для экон. спец. вузов — М.: Статистика, 1972.

  43. Федосеев В. В., Эриашвили Н. Д. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. В. Федосеева — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

  44. Хікс Дж.Стоимость и капитал — М., 1993.

  45. Хованов Н. В. Математические модели риска и неопределенности — СПб., 1998.

  46. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

  47. Шикин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие — М.: Дело, 2000.

  48. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н. И. Холод А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар; Под общ. ред. А.В. Кузнецова — М.: БГЭУ, 1999.

  49. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В. В. Федосеев и др.; Под ред. В. В. Федосеева — М.: ЮНИТИ, 1999.

  50. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник — К.: Т-во., «Знання». КОО, 1998.
^
1.2. Перелік питань з дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень”

 1. Сутність та призначення СППР.

 2. Історія розвитку СППР.

 3. Управлінська інформація та її використання.

 4. Ознаки корисності управлінської інформації.

 5. Покоління та перспективи розвитку інформаційних систем.

 6. Характеристика типів управлінських проблем.

 7. Поняття управлінського рішення.

 8. Сутність та процес прийняття рішень.

 9. Характеристика етапів прийняття рішення.

 10. Ознаки раціональності рішення. їх характеристика.

 11. Моделі підтримки управлінських рішень. їх характеристика.

 12. Поняття системи. Властивості систем.

 13. Загальна системна модель фірми.

 14. Поняття системного підходу та системного аналізу. Застосування системного аналізу.

 15. Загальна характеристика та можливості СППР Deductor.

 16. Загальна характеристика та можливості СППР РRIME Decisions.

 17. Огляд найбільш популярних СППР.

 18. Загальна архітектура СППР. Коротка характеристика компонентів.

 19. Інтерфейс користувача та особливості його побудови в СППР.

 20. База даних в СППР. Система керування базами даних в СППР.

 21. База моделей в СППР. Система керування базами моделей в СППР.

 22. Система керування повідомленнями в СППР.

 23. Загальна класифікація СППР.

 24. Класифікація СППР за Альтером.

 25. Розширена класифікація СППР за Пауером.

 26. Класифікаційні групи та моделі.

 27. Класифікація СППР на основі інструментального підходу.

 28. Класифікація СППР за ступенем залежності ОПР у процесі прийняття рішень.

 29. Класифікація СППР за часовим горизонтом.

 30. Інституційні СППР та СППР на даний випадок.

 31. Класифікація СППР за моделлю.

 32. Орієнтовані на моделі СППР.

 33. Засади розробки СППР.

 34. Технологія розробки додатків RAD.

 35. Макетування СППР. Призначення макетування.

 36. Впровадження та оцінка СППР.

 37. Поняття штучного інтелекту.

 38. Застосування штучного інтелекту в різних сферах діяльності.

 39. Орієнтовані на знання СППР.

 40. Нейронні мережі.

 41. Моделі біологічного та математичного нейрона.

 42. Застосування нейронних мереж для підтримки рішень.

 43. Дерева рішень в СППР.

 44. Орієнтовані на правила СППР.

 45. Дейтамайнінг.

 46. Генетичні алгоритми.

 47. Програмні агенти в СППР.

 48. Орієнтовані на дані СППР.

 49. Поняття та особливості сховища даних.

 50. Архітектура та проектування сховищ даних.

 51. ОLАР-системи.

 52. Система оперативної аналітичної обробки Оrасlе Ехргеss ОLАР.

 53. Поняття та особливості групового рішення.

 54. Групове програмне забезпечення Groupware.

 55. Впровадження та застосування групових СППР.

 56. Опис групової СППР GroupSystem.

 57. Поняття та призначення виконавчих СППР.

 58. Засади створення та прийняття виконавчих рішень.

 59. Впровадження та застосування виконавчих інформаційних систем.

 60. Доступне програмне забезпечення виконавчих інформаційних систем.


Рекомендована література:

 1. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.- К.:КНЕУ, 2004.-614 с.

 2. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. - К.:Техніка, 1995. - 162 с.

 3. Иваненко В.В. Модели и методы принятия решений в анализе и
  аудите: Учебное пособие. - X.: ИД «ИНЖЭК», 2009- 296 с.

 4. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника
  событий в Волшебных странах: Учебник. - М.: Логос, 2000. - 296 с.

 5. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие
  решений. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 176 с

 6. Ситник В. Ф. Засоби дейтамайнінгу для аналізу бізнесових рішень //
  Науково-технічна інформація, 2002. - № З, С. 60 - 64.

 7. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1998.-232с.

 8. Ситник В. Ф., Краєва О. С. Технологія автоматизованої обробки
  економічної інформації: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1998. - 200 с.

 9. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. - Вид.
  2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.

 10. Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1998. - 224 с.

 11. Евланов Л. Г. Основы теории принятия решений. — М.: Наука, 1979. - 212с.

 12. Киселев М, Соломатин Е. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах // Открытые системы. - 1997. - № 4.

 13. Архипенков С. Я. Аналитические системи на базе Огасlе Ехргеss ОLАР. - М: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. - 320с.

 14. Вопросы анализа и процедуры принятия решений / Под ред. И. Ф.Шахнова. - М: Мир, 1976. - 250 с.Джерела в Internet:


 1. www.interface.ru

 2. www.basegroup.ru

 3. www.olap.ru

 4. www.immsp.kiev.ua

 5. www.intella.com.ua

 6. www.dss.ipri.kiev.ua

 7. www.inftech.webservis.ru

 8. www.iaeg.ru

 9. www.hsbi.ru

 10. www.dssresources.com

 11. www.cdss.state.co.us

 12. www.fpdss.fws.gov


1.3. Перелік питань з дисципліни “Економічна кібернетика”


 1. Предмет та метод кібернетики.

 2. Основні поняття теорії систем.

 3. Місце кібернетики в загальному комплексі економічних наук.

 4. Класифікація та властивості систем.

 5. Динамічний опис системи.

 6. Завдання аналіз та синтезу при дослідження систем.

 7. Поняття соціально-економічна система.

 8. Характеристики соціально-економічних систем.

 9. Негативні та позитивні зв’язки у системах.

 10. Основні етапи системного дослідження соціально-економічних систем.

 11. Моделювання як метод дослідження соціально-економічних систем.

 12. Розрахунок параметрів моделі.

 13. Економіка як кібернетична система.

 14. Предмет, метод та понятійний апарат економічної кібернетики.

 15. Теорія систем. Основні положення. Роль кібернетики в теорії систем.

 16. Використання системного аналізу для дослідження економічних систем.

 17. Відкриті та закриті системи. Характеристика відкритих систем.

 18. Моделювання економічних об’єктів та систем як основний метод економічної кібернетики.

 19. Класифікація, вимоги до моделей.

 20. Управління системами. Структура та склад системи управління.

 21. Системи управління в економіці. Організаційні системи управління.

 22. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.

 23. Імовірнісні моделі систем обробки економічної інформації.

 24. Поняття економічної інформації, її види, властивості. Ентропія інформації. Види ентропії.

 25. Сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики. Синергетика

 26. Інформація – як ресурс управління економічними системами.

 27. Невизначеність інформації. Підходи до визначення кількості інформації.

 28. Моделі й методи прийняття рішень в умовах неповної вихідної інформації.

 29. Основні критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

 30. Основні принципи управління економічними системами.

 31. Системний підхід в управлінні економічними системами.

 32. Види зв’язку в системах управління економічними об’єктами.

 33. Розвиток методів і систем підтримки прийняття рішень.

 34. Методи прийняття управлінських рішень. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень.

 35. Використання теорії дослідження операцій для оптимізації процесів управління в соціально-економічних системами.

 36. Сучасні проблеми управління економічними системами. Перспективи розвитку методів та систем управління.

 37. Поняття, структура, та склад оптимізаційної математичної моделі економічної системи.

 38. Методологія та методи синтезу економічних систем. Задача синтезу об’єкта управління.

 39. Аналіз як категорія пізнання та його застосування в дослідженні соціально-економічних системам.

 40. Вирішення неструктурованих проблем в економіці методами моделювання.Рекомендована література:


  1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. — М.: Высш. шк., 1985. — 271 с.

  2. Зайченко Ю.П. Исследование операций. - К.: Вища школа, 1988. – 549 с.

  3. Математические методы исследования операций: Учеб. пособие для вузов / Ю.М. Ермольев, И.И. Ляшко и др. – К.: Вища школа, 1979. – 312 с.

 1. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики. – М.: Экономика, 1989.

 2. Карлин Р. Л. Математичемкие методы в теории игр, программировании и экономике. – М., 1964.

 3. Карасев А.И. и др. Математические методы и модели в планировании. - М.: Экономика, 1987;

 4. Интриллигатор М.. Математические методы оптимизации и экономическая теория.- М: Прогресс, 1975.

 5. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М.. Исследование операций в планировании и управлении: Учебное пособие.- К: Вища школа, 1991

 6. Грешилов А. А.. Как принять наилучшее решение в реальных условиях.- М: Радио и связь, 1991.

 7. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов, М.: Изограф — 1997

 8. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. — М.: Высш. шк., 1985. — 271 с.

 9. Зайченко Ю.П. Исследование операций. - К.: Вища школа, 1988. – 549 с.

 10. Математические методы исследования операций: Учеб. пособие для вузов / Ю.М. Ермольев, И.И. Ляшко и др. – К.: Вища школа, 1979. – 312 с.

 11. Карасев А. И., Кремер Н. Ш., Савельева Т. И. Математические методы и модели в планировании. – М.: Экономика, 1987.

 12. Шарапов О.Д., Деренцев В.Д. Економічна кібернетика.-К.:КНЕУ, 2005.

 13. Бажин И.И. Економічна кібернетика.-Харьков.:Консул, 2004.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
Теорія держави І права в системі юридичних наук та її співставлення з іншими гуманітарними дисциплінами
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
move to 0-22396284
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
move to 0-22396253
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська)
В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи