Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/6
Дата28.05.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ”,

З РОЗДІЛУ “ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І

6.050701 – «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ»

^ (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ)


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, розділ “Двигуни постійного струму” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання)


Укладачі: к.т.н., професор В. О. Некрасов,

к.т.н., доцент А. В. Некрасов,

д.т.н., с.н.с., професор А.П. Ращепкін

асист. Р.М. Донченко,

асист. В.В. Ромашина


Рецензент к.т.н., доц. В.В. Прус


Кафедра електричних машин та апаратів


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ____ від _______________2010


Заступник голови методичної ради _____________________ доц. С.А. Сергієнко
еменчук 2004

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………….4

Загальні відомості щодо виконання лабораторних робіт

та техніка безпеки …………………………………………………………...………5

Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота №10 Дослідження двигуна постійного струму незалежного збудження……………………………………………………………………..……..8

Лабораторна робота №11 Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження………………………………………………..………….19

Лабораторна робота №12 Дослідження двигуна постійного струму змішаного збудження…………………………………………………………………………..29

Лабораторна робота №13 Дослідження двигуна постійного струму послідовного збудження…………………………………………………..……….41

Список літератури………………………………………………………………….50


ВСТУП

Курс "Електричні машини" призначений для оволодіння теоретичними та практичними знаннями процесів електромеханічного перетворення енергії, загальними принципами роботи, функціональної та конструкторської побудови електричних машин.

Знання, набуті студентами під час освоєння курсу, використовують під час вивчення наступних професійно-орієнтованих дисциплін.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з вивчення навчальної дисципліни „Електричні машини" для студентів за напрямами «електромеханіка» і «електротехніка та електротехнології», мають за мету поглибити знання під час виконання лабораторних робіт.

Для підготовки до захисту після кожної лабораторної роботи наведені питання, на які студент повинен дати вірні відповіді.

Лабораторні роботи з курсу „Електричні машини" є невід'ємною частиною курсу. Даними методичними вказівками передбачено виконання чотирьох лабораторних робіт з розділу: двигуни постійного струму.

Дані лабораторні роботи виконують в обсязі згідно із робочою програмою.^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИВиконання лабораторних робіт

 1. Виконання лабораторної роботи складається з роботи студента у лабораторії, а також самостійної роботи.

 2. Самостійно робота студента передбачає:

  1. теоретичну підготовку до наступної роботи;

  2. підготовку відповідей на контрольні запитання, що наведені у роботі;

  3. аналіз результатів дослідів, що виконувались у лабораторії;

  4. оформлення звітів про виконання лабораторних робіт.

 3. Теоретична підготовка до наступної лабораторної роботи передбачає:

  1. проробку розділів теорії, що визначають зміст та методику досліджень;

  2. проробку методичних вказівок до лабораторної роботи з використанням рекомендованих підручників та посібників;

  3. оформлення бланку до звіту про виконання лабораторної роботи.

 4. Робота студента у лабораторії передбачає наступні етапи:

  1. отримання допуску до лабораторної роботи;

  2. отримання дозволу на ввімкнення лабораторної установки (стенда);

  3. проведення дослідів та запис результатів вимірів;

  4. захист звітів про виконання лабораторних робіт.


Оформлення звітів про виконання лабораторних робіт

 1. Звіти про виконання лабораторних робіт складаються окремо для кожної лабораторної роботи.

 2. До складу кожного звіту повинні входити: номер, назва, мета, програма роботи, електрична схема, таблиці, розрахункові формули та висновок.

 3. Після виконання останньої в семестрі лабораторної роботи оформлюється загальна титульна сторінка для всіх робіт.


Захист звітів про виконання лабораторних робіт

 1. Захист звітів про виконання лабораторних робіт здійснюється кожним студентом окремо.

 2. Захист звітів про виконання лабораторних робіт здійснюється як під час проведення лабораторних робіт за розкладом, так і під час додаткових консультацій.

 3. Студенти, які не виконали всі лабораторні роботи або не захистили всі звіти, передбачені навчальним планом, не допускаються до екзамену (заліку).^ Техніка безпеки

У лабораторії «Електричні машини» використовується напруга змінного і постійного струму до 380 В. При недотриманні правил техніки безпеки така напруга становить серйозну небезпеку.

Опір тіла людини визначається головним чином опором шкірного покриву, що істотно залежить від ступеня зволоження, наявності ушкоджень і т.д. Тому цей опір може змінюватися в дуже широких межах. У розрахунках з техніки безпеки звичайний опір тіла людини беруть рівним 1 кОм.

Електричний струм, проходячи через тіло людини, виконує тепловий, хімічний і біологічний вплив. Хімічна дія струму веде до електролізу крові та інших розчинів, які містяться в організмі, що призводить до зміни їхнього хімічного складу. Біологічна дія електричного струму виявляється в небезпечному порушенні живих клітин організму, що може супроводжуватися судорогами, явищами паралічу.

Ступінь ураження людини і величина електричного удару залежать головним чином від значення струму, який проходить через тіло людини, а також шляху проходження струму в тілі людини і тривалості його проходження.


^ Основні правила з техніки безпеки

1. Перед початком складання схеми необхідно переконатися в тому, що автоматичний вимикач на стенді знаходиться у вимкненому стані.

2. Вимірювальні прилади і досліджувані апарати необхідно розміщати таким чином, щоб у процесі виконання роботи була виключена можливість випадкового дотику до оголених струмоведучих частин.

3. Не допускається використання приладів та апаратів з несправними затискачами, провідників з ушкодженою ізоляцією, несправних реостатів, тумблерів та іншого устаткування.

4. Складання схеми необхідно виконувати за можливості без перехрещування провідників, не можна натягувати і згинати провідники. Використані провідники необхідно прибрати з робочого місця.

5. Категорично забороняється проводити будь-які операції на головних розподільних щитах, а також за межами робочого місця.

6. Напругу на схему подають тільки після дозволу викладача, попередивши про це всіх студентів, які працюють на даному робочому місці. При цьому рукоятки реґуляторів напруги повинні знаходитися на нульовій позначці.

7. У випадку припинення досліду або перерви в роботі схему необхідно відключити від мережі живлення.

8. Під час лабораторної роботи забороняється: робити перекомутації провідників схеми, яка знаходиться під напругою; торкатися до оголених струмоведучих частин; вмикати схему після будь-яких змін у ній до перевірки викладачем; залишати без догляду схему, яка знаходиться під напругою.

10. У всіх випадках виявлення несправного устаткування, вимірювальних приладів, провідників, з появою специфічного запаху, диму, потрібно вимкнути напругу і негайно сказати про це викладачеві.

11. Після закінчення роботи необхідно вимкнути напругу, розібрати схему, упорядкувати робоче місце.

^ Лабораторна робота №10


Дослідження двигуна постійного струму незалежного збудження

(стенд № 5)


Мета роботи - визначення експлуатаційних властивостей двигуна постійного струму (ДПС) незалежного збудження шляхом експериментального зняття механічних і швидкісних характеристик


^ 10.1 Програма роботи

1. Вивчити за літературою, що рекомендується, навчальними плакатами, діафільмами, кінофільмами і лабораторними макетними стендами конструкцію, принцип дії ДПС незалежного збудження, його механічні, швидкісні й робочі характеристики, методику їх зняття і побудови.

2. Зняти експериментальні дані й побудувати природну, штучні механічні і швидкісні характеристики ДПС, а також механічні та швидкісні характеристики ДПС при ослабленні поля (зменшенні потоку збудження).

3. За експериментальними і розрахунковими даними побудувати робочі характеристики ДПС; провести їх аналіз і зробити висновки про експлуатаційні властивості ДПС незалежного збудження.


^ 10.2 Техніка безпеки

Перед виконанням лабораторної роботи студенти знайомляться з інструкціями з правил техніки безпеки і протипожежної безпеки, про що розписуються в контрольному листку.

Зібрану схему повинен перевірити викладач, і тільки після цього її можна вмикати.


^ 10.3 Опис установки, устаткування і прилади

Електрична схема для дослідження ДПС незалежного збудження наведена на рис.1. Частини схеми, обведені пунктиром, зібрані всередині стенда.

Лабораторний стенд за схемою рис.1 містить у собі механічно з'єднані на одному валу ДПС незалежного збудження, тахометр (TAX) для виміру частоти обертання ДПС і електромагнітне гальмо (Г) для створення навантаження на валу ДПС; щитові вимірювальні прилади, апаратуру для пуску і зупинки ДПС, Подача і зняття напруги змінного струму на вхід ЛАТРа1 i ЛАТРа2 здійснюється контактором K1 шляхом натискання кнопок "Пуск1” и "Стоп1”. Ключем S3 подається напруга на ЛАТР1, що регулює величину випрямленого випрямлячем В струму електромагнітного гальма Г; напруга на ньому контролюється вольтметром V7. Ключ S2 комутує струм в обмотці гальма. Ключем S3 подається напруга на ЛАТР2, яким регулюється величина випрямленого випрямлячем В струму незалежної обмотки збудження OB(Ш1Ш2). Величину струму збудження можна регулювати ЛАТРом2 і реостатом R1, а струм і напругу в ОЗ контролювати за А6 і V16.

Рис.1

Подача і зняття напруги постійного струму якірного ланцюга ДПС здійснюється контактором К шляхом натискання кнопок "Пуск4” і “Стоп4” з наступним випрямленням змінного трифазного струму в постійний випрямлячем В (міст Ларіонова). Контроль напруги мережі, напруги якірної обмотки (Я1Я2) і струму якоря здійснюється відповідно вольтметрами V1, V2 і амперметром А5. Пусковий реостат RП застосовується для обмеження струмів при пуску ДПС.


^ 10.4 Порядок виконання роботи

1. Записати паспортні дані ДПС за формою, зазначеною на заводській табличці.

2. Зібрати схему згідно із рис.1. Вихідне положення апаратури: S1, S2, S3 - вимкнені (униз), ручки ЛАТРів 1 і 2 - у крайньому лівому положенні (відповідають мінімальній напрузі); повзунки реостатів RП і R1 у крайньому правому положенні (відповідають для RП - максимальному, а для R1 - мінімальному опору).

3. Зняти природні механічну та швидкісну характеристики ДПС незалежного збудження: n=f(M) i n=f(IЯ) при IВВН=const і RH=0. Їх приблизний вигляд наведено на рис.2а і За.

Для їх зняття необхідно:

3.1 Після перевірки схеми викладачем здійснити пуск ДПС.

Увага! Його здійснюють у чіткій послідовності:

натиснути "Пуск1” і увімкнути S1, S2, S3; ручкою ЛАТРа2 установити струм в обмотці збудження за А6 ІЗН=1,3А, якому відповідає напруга на ОЗ за V2=230В; натиснути "Пуск4” і поступово вивести RП у ліве крайнє положення.

Пуск ДПС здійснено.

3.2 Перевірити правильне ввімкнення вимірювальних приладів. За необхідності зупинити ДПС і поміняти місцями провідники на затискачах відповідних приладів.

3.3 Увага! Зупинка ДПС здійснюється в чіткій зворотній послідовності:

RП – у праве крайнє положення; натиснути "Стоп4"; ручку ЛАТРа2 - у ліве крайнє положення; вимкнути S1, S2, S3; натиснути "Стоп1".

Зазначена послідовність при пуску і зупинці ДПС передбачає спочатку подачу збудження, а потім - напруги на якір ДПС.

У випадку пуску: подача напруги на якір без живлення ОЗ може призвести до обертання ДПС (через реакцію якоря) у зворотню сторону; якщо RП=0, то спричинить великий ІП і круговий вогонь за колектору, тобто режим КЗ.

У випадку зупинки: передчасне зняття напруги з ОЗ може призвести до розносу ДПС, тобто до збільшення частоти обертання якоря до величини, коли стане можливим механічний розрив частин якоря через відцентрову силу.

3.4. Здійснивши пуск ДПС у вищезазначеній послідовності згідно із п.3.1, записати показання приладів до табл.1.


Масштаби, що рекомендуються:

Мn=200об/хв/см; МM=2Нм/см

Рис.2
Масштаби, що рекомендуються:

Мn=200об/хв/см; МI=2А/см


Рис.3


Показання тахометра необхідно зменшити у два рази, але це з метою економії часу і підвищення точності відліку, треба робити тільки при оформленні звіту.

3.5 Збільшуючи ручкою ЛАТРа1 напругу на обмотках гальма, записувати показання приладів до табл.1 (7 вимірів, не перевищуючи за V7 U=220В).

Зняття природних механічної та швидкісної характеристик ДПС закінчено. Вивести ручку ЛАТРа1 у крайнє ліве положення.

Зупинити ДПС, як зазначено в п.3.3.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи