”електричні машини” icon

”електричні машини”
Скачати 447.6 Kb.
Назва”електричні машини”
Сторінка2/2
Дата28.05.2012
Розмір447.6 Kb.
ТипДокументи
1   2

^ 1.5 Обробка результатів, звіт

1.5.1 Підготувати звіт, у якому навести:

назву, мету і програму роботи;

паспортні дані однофазного трансформатора;

схему установки згідно із рис.1;

табл.1, 2, 3 з вимірюваними й обчисленими даними, отриманими за наступними розрахунковими формулами:

; ; ; ; ;

; ; ; ;

; ; UK=IHZK[B]; UKa=IHrK[B]; ; UKP=IHxK[B]; ;PCT=P0 (з досліду ХХ );

РМК (з досліду КЗ); ; ;

; .

Обробляючи результати досліду, студентам слід: використовуючи дані табл.1, 2, 3, побудувати для трьох випадків відповідні характеристики трансформатора: I0,P0,cos0=f(U1); Iк,Pк,cosK=f(U2); U2,,cos=f(P2); приблизний вигляд яких наведений на рис.2, 3, 4;

визначити за допомогою рис.2,3,4 величини I0H, Р0H,cos 0H, IKH, PKH, cos KH, U2H, cos 2H, cos 1H, H, що відповідають номінальним Uн , UKH , I2H , а також номінальну зміну напруги;

проаналізувати отримані характеристики трансформатора і зробити висновки про його експлуатаційні властивості.

Масштаби, що рекомендуються:

МU=20В/см; МIo=45мА/см; МPo=2Вт/см; Мcos=0,1/см

Рис.2


Масштаби, що рекомендуються:

МU=3В/см; МIк=0,1А/см; М=2Вт/см; Мcos=0,2/см

Рис.3

Масштаби, що рекомендуються:

МU=5В/см; МI=2А/см; М=10%/см; Мcos=0,1/см

Рис.4.


Контрольні запитання

  1. Схема, конструкція і принцип дії однофазного трансформатора.

  2. Порядок проведення дослідів XX, КЗ і безпосереднього навантаження.

  3. Що таке коефіцієнт трансформації, і як він визначається?

  4. Як визначаються втрати потужності в сталі та міді?

  5. Чим пояснити збільшення струму первинної обмотки трансформатора, при збільшенні струму навантаження?

  6. Як визначаються ККД і сos трансформатора і чому вони залежать від зміни його навантаження?

  7. Пояснити вид зовнішньої характеристики трансформатора залежність від характеру його навантаження.


^ Ла­бо­ра­то­р­на ро­бо­та 2


Паралельна робота трифазних трансформаторів

(стенд № 6)


Мета ро­бо­ти - дослідження експлуатаційних властивостей трифазних транс­фо­р­ма­то­рів і ви­зна­чен­ня мо­ж­ли­во­с­ті їх­ньо­го вклю­чен­ня на па­ра­ле­ль­ну ро­бо­ту.


^ 2.1 Про­гра­ма ро­бо­ти

2.1.1 Вивчити за літературою, що рекомендується, навчальними плакатами, діафільмами, кінофільмами і лабораторними макетними стендами конструкцію, принцип дії трифазного трансформатора, причини й умови паралельної роботи трансформаторів.

2.1.2 Визначити групу з'єднання трифазних трансформаторів (Т1 і Т2).

2.1.3 Визначити коефіцієнти трансформації трифазних трансформаторів (Т1 і Т2) чи, що те ж саме, їх первинні й вторинні номінальні значення напруги.

2.1.4 Ви­зна­чи­ти на­пру­ги ко­ро­т­ко­го за­ми­кан­ня (КЗ) три­фа­з­них транс­фо­р­ма­то­рів (Т1 і Т2).

2.1.5 Зня­ти екс­пе­ри­ме­н­та­ль­ні да­ні для по­бу­до­ви зо­в­ні­ш­ніх ха­ра­к­те­ри­с­тик ко­ж­но­го з три­фа­з­них транс­фо­р­ма­то­рів і за­ле­ж­но­с­ті ККД ко­ж­но­го з них від на­ва­н­та­жен­ня.

2.1.6 Уві­мкну­ти три­фа­з­ні транс­фо­р­ма­то­ри на паралельну ро­бо­ту і зня­ти екс­пе­ри­ме­н­та­ль­ні да­ні для по­бу­до­ви їх­ньої зо­в­ні­ш­ньої ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки і за­ле­ж­но­с­ті ККД від на­ва­н­та­жен­ня.

2.1.7 Проаналізувати отримані характеристики трифазних трансформаторів і зробити висновки про їх експлуатаційні властивості.


^ 2.2 Опис уста­но­в­ки. Уста­т­ку­ван­ня і при­ла­ди

Електрична схема для паралельної роботи трифазних трансформаторів наведена на рис.5 (частини схеми, обведені пунктиром, зібрані всередині стенда).

Лабораторний стенд № 6, зібраний за схемою рис.5, містить у собі два досліджуваних трифазних трансформатора (Т1 і Т2); трансформатор, що узгоджує, Т3 (для узгодження напруги досліджуваних паралельно працюючих трансформаторів Т1 і Т2 з асинхронним двигуном (АД); вимірювальні прилади й апаратуру для подачі та зняття напруги на трансформатори, пуску і зупинки АД; асинхронний двигун з тахометром PF2 і електромагнітним гальмом УВ, що служать навантаженням трансформаторів. Подача і зняття напруги зміннного струму на вхід ЛАТРа здійснюється контактором К1 шляхом натискання кнопок ПУСК1 і СТОП1. Вимикачем S5 подається напруга на первинну обмотку ЛАТРа, яким регулюється випрямлена випрямлячем напруга постійного струму, що подається на електромагнітне гальмо УВ. Ліве положення ручки ЛАТРа відповідає мінімальній, праве - максимальній напрузі на електромагнітному гальмі. Контроль напруги і струму на гальмі УВ

здійснюється вольтметром РV2 і амперметром РА10. Контроль напруги мережі - РV10. Вольтметром РV14 можна вимірювати фазні й лінійні первинні та вторинні напруги Т1 і Т2, а вольт­мет­ром РV9 - напругу на навантаженні, тобто на статорних обмотках чи АД, або те саме, напругу на виході паралельно, або окремо працюючих трифазних трансформаторів. Крім того, настільним переносним вольтметром РV можна вимірювати будь-які напруги. Амперметрами РА15 і РА16 контролюються лінійні струми трансформаторів. Активна потужність, що споживається з мережі Т1 і Т2, контролюється кіловатметрами PW8 і PW13 , а струм у вторинних обмотках - амперметром РА12. Контакторами K5 і К6 за допомогою відповідних кнопок ПУСК5, СТОП5 і ПУСК6, СТОП6 здійснюється комутація з мережею первинних обмоток T1 і T2; контакторами К7 і К8 за допомогою відповідних кнопок ПУСК7, СТОП7,


вторинних обмоток Т1 і Т2. На схемі первинні й вторинні обмотки Т1 позначені відповідно АХ, ВУ, СZ і ах, bу, cz; а первинні та вторинні обмотки Т2 - А'Х', В'У', С'Z'; a'х'; b'y', c'z'.
Рис.5


^ 2.3 По­ря­док ви­ко­нан­ня ро­бо­ти

2.3.1 Записати паспортні дані трансформаторів Т1, Т2, трансформатора, що узгоджує Т3 і АД за формою, зазначеною в їх за­вод­сь­ких таб­ли­ч­ках.

2.3.2 Зі­бра­ти схе­му згідно із рис. 5. Ви­хі­д­не по­ло­жен­ня апа­ра­ту­ри: S5, АП - увімкнені (вниз); ру­ч­ка ЛАТРа у край­ньому лі­во­му по­ло­жен­ні (від­по­ві­дає мі­ні­му­му на­пру­ги).

2.3.3 Визначити групи з'єднання трансформаторів Т1 і Т2 у схемі рис.5.

У трифазних трансформаторах групу з'єднання визначають кутом зсуву фаз між векторами лінійних ЕРС вищої напруги (Йab) і нижчої напруги Еаb, віднесеним до 30° (кратність зсуву). Застосуванням різних способів з'єднання обмоток у трифазних трансформаторах можна утворити дванадцять різних груп з'єднань. З цих дванадцяти груп в Україні стандартизовані тільки дві: 11-а (Y/-11) група із зсувом фаз 330° і 12-а (чи 0 -а) група (Y/Y- 12 (0)) із зсувом фаз 0°. Hа рис.6, 7 наведені схеми і векторні діаграми, що відповідають дванадцятьом групам з'єднання трифазних трансформаторів. Якщо обмотки трифазного трансформатора промаркіровані (як на cтенді), то, користуючись рис.6 і 7, легко визначити групу з’єднання трансформаторів. Для зручності порівнюють відносне положення векторів ЕАВ і Еаb з положенням відповідно до хвилинної і годинникової стрілки (рис. 8). Існують і інші методи визначення груп з'єднань трифазних трансформаторів (метод імпульсів постійного струму з використанням чи гальванометра або магнітоелектричного мілівольтметра, метод фазометра і метод вольтметра з використанням таблиць, з якими варто ознайомитися за [3] самостійно).

У даній роботі при визначенні груп з'єднання трансформаторів обмежимося використанням рис. 6 і 7, вважаючи, що маркірування обмоток трансформаторів вірне.

Рис.6
Рис.7
Рис.8


Для груп з'єднань Y/Y- 12 (0) і Y/-11 заміряти лінійні й фазні напруги на високій і низькій стороні трансформаторів Т1 і T2 . Причому схема для дослідження трансформаторів при з'єднанні Y/-11 відрізняється від рис.5 тільки тим, що вторинні обмотки трансформаторів T1 і Т2 з'єднуються, як зазначено на рис. 7.

Для зняття даних як за схемою Y/Y-12(0) , так і за схемою Y/-11, необхідно:

увімкнути АП (нагору), натиснути ПУСК5 і ПУСК6 і записати показання приладів у табл.4, використовуючи вольтметр PV14 чи переносний РV. Потім натиснути СТОП5 і СТОП6 і вимкнути АП (униз). Відновити схему для подальших досліджень трансформаторів згідно із рис.5 (тобто для групи Y/Y- 12 (0).

При увімкненні трансформаторів на паралельну роботу вони повинні мати однакові групи з'єднань.

2.3.4. Визначити коефіцієнти трансформації трансформаторів Т1 і T2.

Знаючи дані фазних напруг (табл. 4), визначити коефіцієнт трансформації К1 для Т1 і К2 для Т2:

; .

Оскільки паспортні дані досліджуваних трансформаторів (T1 і T2) однакові, то і K1=K2 (що також є однією з умов паралельної роботи трансформаторів).

Таблиця 4

Трансформатори


Групи з'єднань

Напруги

UAB

UBC

UCA

UAX

UBY

UCZ

Uab

Ubc

Uca

Uax

Uby

Ucz

Т1


Y/Y - 12(0)

Y/ - 11


Т2


Y/Y - 12(0)

Y/ - 112.3.5 Визначити напруги короткого замикання UK1 для T1 і UK2 для T2.

З лабораторної роботи щодо дослідження однофазного трансформатора відомий дослід визначення UK (дослід КЗ). Досліджувані в даній роботі трансформатори Т1 і Т2 (судячи з заводських табличок) ідентичні, а тому вважаємо, що UK1=UК2, як ще одна умова їх паралельної роботи. Четвертою умовою для увімкнення трансформаторів на паралельну роботу є однакове їх фазирування, наприклад, фаза А Т1 відповідає фазі А' Т2, фаза В Т1 - фазі В' T2 і т.д.

Незважаючи на те, що паспортні дані трансформаторів однакові, вони можуть вирізнятися (хоча й незначно) за своїми параметрами. Це можна спостерігати за зовнішніми характеристиками трансформаторів.

2.3.6. Зняти експериментальні дані для побудови зовнішніх характеристик трансформаторів:

Uab=f (P21); Ua’b’=f (P22) ; U3=f (P2=P21+P22),

T1 T2 T1+T2

залежності KKД від навантаження:

= f (P21);  = f (P22);  = f (P2=P21+P22),

приблизний вигляд яких наданий на рис. 9.

Для зняття експериментальних даних Т1 необхідно: увімкнути АП; натиснути ПУСК1, ПУСК5, ПУСК7. Після розгону АД записати показання приладів до табл.5. Потім плавним поворотом ручки ЛАТРа вправо збільшувати за допомогою АД навантаження Т1 (сім вимірів за кіловатметром PW8, але не більше 2 кВт) та записувати щоразу показання приладів до табл.5. Вивести ручку ЛАТР у ліве крайнє положення; натиснути СТОП5 і СТОП7, вимкнути АП (униз); якщо треба, то короткочасним поворотом ручки ЛАТР вправо, а потім уліво зупинити АД; натиснути СТОП1.


Масштаби, що рекомендуються:

МU=10В/см; М=10%/см; МР=3кВт/см

Рис.9

Для зняття експериментальних даних Т2 необхідно: включити АП (вгору); натиснути ПУСК1, ПУСК6, ПУСК8. Після розгону АП записати показання приладів у табл.5. Потім плавним поворотом ручки ЛАТРа вправо збільшувати за допомогою АД навантаження Т2 (сім вимірів, але за кіловатметром, але не більше 2 кВт) і записувати щоразу показання приладів у табл. 5;

вивести ручку ЛАТРа у ліве крайнє положення; натиснути СТОП6 і СТОП8, а потім виключити АП, і якщо треба, то зупинити АД.

Оскільки виконані чотири умови - однакові групи з'єднань, однакові напруги короткого замикання, однакові коефіцієнти трансформації і фазировка, то для включення Т1 і Т2 на паралельну роботу і зняття експериментальних даних паралельно працюючих трансформаторів необхідно: включити АП; натиснути ПУСК1, ПУСК5 і ПУСК6, а потім одночасно - ПУСК7 і ПУСК8. Після розгону АД записати показання приладів у табл.5. Потім плавним поворотом ручки ЛАТРа збільшувати за допомогою АД навантаження Т1 і Т2 (шість вимірів, але по KW8, P21 не більш 2 кВт) і записувати щораз показання приладів у табл.5. Вивести ручку ЛАТРа у ліве крайнє положення; натиснути СТОП7, СТОП8, СТОП6, СТОП5; вимкнути АП, і, якщо треба, зупинити АД; натиснути СТОП1.

Роботу закінчено.

^ 2.4 Обробка результатів, звіт

Звіт про лабораторну роботу повинен включати:

назву, мету і програму роботи;

паспортні дані Т1, T2, Т3 і АД, схему установки згідно із рис.5;

табл. 4,5. з вимірюваними й обчисленими даними, отриманими за формулами:

Р11112,

де Р11 і Р12 - відповідно активні потужності (кВт), що споживаються трансформаторами Т1 і Т2 з мережі;

Р2122=,


Таблиця 5

Трансформатори

№п/п

Виміряно

Підраховано

Uc

UAB

IB

P11

Uab

Ib

UA’B’

IB’

P11

Ua’b’

Ib’

M

n

P1

P21

P22

P2

1

2V7

V14

A15

kW8

V

A11

V

A16

KW13

V

A12

Нм

TAX2кВт%

B

A

кВт

В

А

В

А

кВт

В

А

об/хв

Т1

1*

*

*

*

**
*

*
*

*

2*

*

*

*

**
*

*
*

*

3*

*

*

*

**
*

*
*

*

4*

*

*

*

**
*

*
*

*

5*

*

*

*

**
*

*
*

*

6*

*

*

*

**
*

*
*

*

7*

*

*

*

**
*

*
*

*

Т2

1
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

2
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

3
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

4
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

5
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

6
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

7
*

*

*

*

*


*

*
*

*
*

Паралельна робота

1

2

3

4

5

6

7


де Р21і Р22 - відповідно активні потужності (кВт) на виході трансформаторів Т1 і Т2, тобто активні потужності навантажувального АД;

М і n - відповідні цим потужностям момент і частота обертання АД;

Р2=2122,

де Р2 - сумарна активна потужність (кВт) на виході паралельно працюючих трансформаторів;

1=(Р2111)100; =(Р2212)100; =(Р21)100,

де 1, 2, 3,- коефіцієнти корисної дії (%) першого, другого і групи трансформаторів відповідно;

схеми і векторні діаграми (у масштабі МU= ) Т1 і Т2 для груп з'єднань Y/Y-12(0) і Y/ - 11 (згідно з даними табл.4 і рис.6,7,8);

характеристики згідно із рис.9 (на рис.9 P21 і P22 визначаються при значеннях Р1112=2кВт.

Обробляючи результати лабораторної роботи студентам слід:

проаналізувати схеми і векторні діаграми T1 і T2, а також отримані характеристики трансформаторів і зробити висновки про їх експлуатаційні властивості;

за табл.4 визначити розходження в групах з'єднань трансформаторів.


Запам'ятати, що трансформатори можуть бути увімкнені на паралельну роботу тільки при дотриманні наступних умов:

2.4.1 При однаковій первинній напрузі вторинні напруги повинні бути рівні, тобто трансформатори повинні мати однакові коефіцієнти трансформації KI = K2.

При недотриманні цієї умови навіть при холостому ході між трансформаторами виникає зрівняльний струм Iзр, зумовлений різницею вторинних напруг U, який накладається на навантажувальний струм. При цьому трансформатор з меншим коефіцієнтом трансформації перевантажується, а з більшим - недовантажується. Наприклад, якщо К1<К2, то Т1 перевантажиться, а Т2 недовантажиться. Але тому що перевантаження неприпустиме, то в підсумку доведеться розвантажувати обидва трансформатори доти, поки Т1 не буде мати номінальне навантаження. Т2 у цьому випадку буде недовикористаний, оскільки буде недовантажений. ДСТ401-41 дозволяє роботу трансформаторів з різними коефіцієнтами трансформації, якщо їх різниця не перевищує 0,5% від середнього значення

,

де середньогеометричне значення коефіцієнтів трансформації.

2.4.2 Трансформатори повинні належати до однієї групи з'єднань.

В іншому випадку вторинні вектори лінійних ЕРС будуть зсунуті на кут, відмінний від нуля, і під дією різниці ЕРС буде протікати зрівняльний струм, що марно завантажує трансформатори.

2.4.3 Трансформатори повинні мати однакові напруги короткого замикання, тобто

UK1 = UK2.

Якщо ж ця умова не виконується, то навантаження між трансформаторами S1 і S2 (повні потужності) розподіляється обернено пропорційно напрузі КЗ

,

тобто трансформатори навантажуються непропорційно до їх потужностей, що веде до перевантаження одного з трансформаторів (з меншим Uк) і недовантаження іншого. Тому загальне навантаження знижують, щоб не допустити перевантаження одного з трансформаторів, тобто недовикористовують інший. ДСТ401-41 дозволяє різницю напруг КЗ не більше 10% від їх середньоарифметичного значення, тобто

,

де - середньоарифметичне значення напруг короткого замикання трансформаторів.

Різниця напруг КЗ трансформаторів тим більше, чим більше вони відрізняються один від одного за потужністю. Тому ДСТ401-41 рекомендує, щоб відношення номінальних потужностей трансформаторів включених паралельно, було не більш ніж 3:1.

2.4.4. Перед вмиканням трансформаторів на паралельну роботу необхідно перевірити порядок чергування фаз (фазування), яка повинна бути однаковою.

При дотриманні цієї умови показання вольтметрів у схемі рис.10 дорівнюють нулю. На паралельну роботу можуть бути включені. трансформатори різної потужності, але їх загальне навантаження не повинне перевищувати сумарної номінальної потужності цих трансформаторів.

Розподіл навантаження між паралельно працюючими трансформаторами визначається в такий спосіб

,

де SX - навантаження одного з паралельно працюючих трансформаторів, кВА;

S - спільне навантаження всієї паралельної групи;

UКХ -напруга КЗ даного трансформатора, %;

SHX -номінальна потужність даного трансформатора, кВА;

.

Рис.10


Контрольні запитання

1. Схема, конструкція і принцип дії трифазних трансформаторів.

2. Групи з'єднання трифазних трансформаторів. Як їх визначити?

3. Умови увімкнення трифазних трансформаторів на паралельну роботу.

4. До чого призведе увімкнення трансформаторів на паралельну роботу з різними групами з'єднань? Чи практикують таке?

5. До чого призведе увімкнення трансформаторів з різними коефіцієнтами трансформації на паралельну роботу? Яка відмінність у коефіцієнтах трансформації допустима?

6. До чого призведе увімкнення трансформаторів з різними напругами КЗ на паралельну роботу?

7. До чого призведе при паралельній роботі трансформаторів недотримання їх фазування?

8. Як впливає зміна коефіцієнта завантаження трансформатора на його ККД? При якому коефіцієнті завантаження ККД трансформатора найбільший і чому?

9. Для чого використовують паралельну роботу трансформаторів?

^ СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

1. Копылов И.П. Электрические машины: Учеб. для вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1966, - Гл. 2.

2. Брускин Д.Э. и др. Электрические машины: В 2-х ч. - Ч. I: Учеб. для электротехн. спец. вузов. - 2-е изд. перераб. и доп./Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С. Хвостов. -М.: Высш.шк., 1987. - Гл. 2.

3. Вольдек А.И. Электрические машины: Учеб. для студентов высш. техн. учебн. завед. - 3-е изд., перераб. - Л.: Энергий, 1978. - Гл. 15.

4. Федоров А.А., Попов Ю.П. Эксплуатация оборудования промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиз­дат, 1986. – Гл. 3.


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електричні машини”, розділ “Трансформатори” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.050702 – «Електромеханіка» і 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (у тому числі для скороченого терміну навчання)


Укладачі: к.т.н., професор В.О.Некрасов,

к.т.н., доцент А.В.Некрасов,

д.т.н., с.н.с., професор А.П. Ращепкін,

асист. Р.М. Донченко,

асист. В.В. Ромашина


Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.Д. Стрижак


Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. №__________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

1   2

Схожі:

”електричні машини” iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
”електричні машини” iconЕкзаменаційні питання з дисципліни “Електричні машини (постійного струму)” для студентів спеціальності „Електричні машини та апарати”
Побудова механічних характеристик дпс з рівнобіжним збудженням з використанням паспортних даних
”електричні машини” iconІ. О. Махов електричні машини
Електричні машини: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів, які навчаються за напрямом 050702 – "Електромеханіка")...
”електричні машини” iconЕлектричні машини тема 10 електричні машини постійного струму
Ключові поняття: номінальні параметри, зовнішня характеристика, характе­ристика холостого ходу, швидкісна характеристика, механічна...
”електричні машини” iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Написання навчальних, робочих навчальних програм з дисциплін: «Електричні машини та апарати», «Електричні машини» для факультету...
”електричні машини” iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "синхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Синхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
”електричні машини” iconДо практичних занять з курсу «електричні машини»
«Електричні машини» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
”електричні машини” iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "асинхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини” з розділу “Асинхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
”електричні машини” iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання
«Електричні машини» (розділ «Машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
”електричні машини” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні машини», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи