Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 icon

Закон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
Скачати 61.14 Kb.
НазваЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
Дата25.06.2012
Розмір61.14 Kb.
ТипЗакон

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 129-130.

 2. Закон України “Про власність // ВВР України. – 1991. - № 20. – Ст. 562.

 3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ВВР України. – 1991. - №29. – Ст. 377.

 4. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // ВВР України. – 1991. - №38. – Ст. 508.

 5. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” // ВВР України. – 1991. - № 46. – Ст. 616.

 6. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // ВВР України. – 1991. - №47. – Ст. 646; 1992. - № 10. – Ст. 138.

 7. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

 8. Митний кодекс України // ВВР України. – 1992. - № 16. – Ст. 203.

 9. Закон України “ Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств” // Урядовий кур'єр. - 1996. - № 157-158.

 10. Земельний кодекс України // ВВР України. – 1992. - № 25. – Ст. 354.

 11. Закон України “Про заставу” // ВВР України. – 1992. - № 47. – Ст. 642.

 12. Закон України “Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” // ВВР України. – 1992. - №50. – Ст. 676.

 13. Закон України “Про міжнародні договори України” // ВВР України. – 1994. - №10. – Ст. 45.

 14. Лісовий кодекс України // ВВР України. – 1994. - №17. – Ст. 99.

 15. Закон України “Про правовий статус іноземців” // ВВР України. – 1994. - №23. – Ст. 161.

 16. Кодекс України про надра // ВВР України. – 1994. - № 36. – Ст. 340

 17. Закон України “Про бюджетну систему” // ВВР України. – 1995. – 1995. – № 26. – Ст. 195.

 18. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” // Урядовий кур'єр. – 1995. - № 76-77.

 19. Закон України “Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експерементальної економічної зони “Сиваш” // ВВР України. – 1996. - № 1. – Ст. 52.

 20. Закон України “Про режим іноземного інвестування” // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 77-78.

 21. Закон України “Про концесії” // Урядовий кур'єр. – 1999. - № 38.

 22. Закон України “Про угоди про розподіл продукції” // ВВР України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.

 23. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” //

 24. Постанова Верховної Ради України “Про перелік видів майна, яке не може знаходитися у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України” // ВВР України. – 1992. - №35. – Ст. 517.

 25. Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації України” // ВВР України. – 1996. - № 42. – Ст. 208.

 26. Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” // Урядовий кур'єр. – 1994. – 24 лютого.

 27. Указ Президента України “Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України” // Урядовий кур'єр. – 1995. – 28 вересня.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій” // ЗПУ України. – 1992. - № 9. – Ст. 224.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві” // ЗПУ України. – 1992. - № 11. – Ст. 269.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності України” // ЗПУ України. – 1993. - № 12. – Ст. 272.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” // Закон і бізнес. – 1995. - № 32.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України” // Урядовий кур'єр. – 1996. – 7 березня.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями” // Урядовий кур'єр. – 1996. – 17 серпня.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій” // Урядовий кур'єр. – 1996. – 3 жовтня.

 35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями” // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 176-177.

 36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” // Урядовий кур'єр. – 1997. – 20 лютого.

 37. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні. (Затв. наказом МЗЕСторгу України від 18.01.1996 р. №30) // Урядовий кур'єр. -1996. - № 40-41.Список літератури

  1. Аверьянов В. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. – К.,1992.

  2. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с.

  3. Александров А.А. Предприятия с иностранными инвестициями. – М.: Приоритет, 1997.

  4. 41 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.

  5. Богатырев А. Инвестиционное право. – М.: Российское право, 1992.

  6. Богуславский М. Правовое положение иностранных инвестиций. – М., 1993.

  7. Боброва Д.В. Деликтная ответственность и ее роль в охране прав граждан и социалистических организаций // В кн. Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. – К., 1988.

  8. Васіна І. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності у регіоні (на прикладі підприємств та організацій Донбасу): Автореф. дис. ... канд. екон. наук. – Донецьк, 1996.

  9. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посібник. –К.: Атіка, 2000. – 264 с.

  10. Власник і право власності / За ред. Я. Шевченко. – К.: Наукова думка, 1994.

  11. Вознесенская Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. – М., 1973.

  12. Вознесенская Н. Смешанные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. – М., 1986.

  13. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д.ю.н., проф. Авер'янова А.Б. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

  14. Державне управління в Україні. Навч. посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Авер'янова. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1999. – 265 с.

  15. Кабалкин А. Правовой статус иностранных инвесторов в Российской Федерации // Иностранные инвестиции в странах СНГ и Великобритании. – М.,1992.

  16. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи, 1999. – 244 с.

  17. Кибенко О.Р. Інвестиційна діяльність: визначення, суб'єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю // Вісник університету внутрішніх справ. – 1999. - №6.

  18. Кибенко Е. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в Украине / Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - №5. – С. 3-10.

  19. Любич О. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Республике Беларусь // Хозяйство и право. – 1993. - №10.

  20. Манюта О., Шипка А. Неакционерные формы проявления участия иностранного инвестора в экономике Украины // Бизнес (документы, комментарии, консультации). – 1995. - №41. – С.13-15., №43. – С.12-14.

  21. Омельченко А. Державне управління іноземними інвестиціями в Україні (організаційно-правові питання): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 1996.

  22. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 1999. – 176 с.

  23. Омельченко А. Международно-правовое ркгулирование иностранного инвестирования / Бизнес (документы, комментарии, консультации). – 1998. - №14. – С.36-39.

  24. Паламарчук С. Сумісні підприємства – вид юридичної особи // Радянське право. – 1989. - №2.

  25. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: “Из-во Либра”, 1996. – 344 с.

  26. Підприємницьке право України: Підручник / За заг. ред. доц. Р.Б. Шишки. – Харків: “Еспада”, 2000. – 480 с.

  27. Полотай В. Класифікація інвестицій: теоретичний та прикладний аспекти // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №10.

  28. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Саниахметовой. – Харьков: Одиссей, 2000.

  29. Пронська Г. Право колективної власності у підприємницькій діяльності в Україні // Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996.

  30. Резникова Н. Возможности привлечения иностранных инвестиций // Инновационная и инвестиционная политика структурной перестройки народного хозяйства Российской Федерации. – 1993. - №1.

  31. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. – М.: Прогресс, 1984.

  32. Смаровоз М. Деякі особливості інвестиційних договорів, укладених у сфері дії спеціального режиму інвестиційної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №1. – С.19-21.

  33. Симсон О. Критерии квалификации инвестиционных договоров // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №1. – С.27-30.

  34. Симсон О. Существенные условия и классификация инвестиционных договоров // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №3. – С.18-21.

  35. 34. Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. – М., 1985.

  36. 35. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап реформування зовнішньоекономічних зв'язків України // Економіка України. – 1996. - №1.

  37. Цивільне право : Підручник / За ред. Д.В. Бобрової, О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, О.А. Підопригори та ін.. – К.: Вентурі, 1997. – Ч. 1. – 544 с.

  38. Цивільне право: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

  39. Черниенко А. Развитие законодательства об иностранном инвестировании в СССР и Украине // Бизнес. – 1998. - №22. –С.128-130.

Схожі:

Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України "Про власність" від 7лютого 1991р.\\Ввр урср. 1991.№14. Ст. 249. Закон України "Про підприємництво" від 7лютого 1991р.\\Ввр україни. 1991.№14. Ст. 168
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії вру 28 червня 1996р.\\ Голос України. 1996. 13 липня
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України \"Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України \"Про цінні папери та фондову біржу\" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи