O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом icon

O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Скачати 301.39 Kb.
НазваO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
O.S. POPOV<><> <><>Ukraine<><> <><> <> <> <>DIPLOMA SUPPLEMENT<
Дата25.06.2012
Розмір301.39 Kb.
ТипДиплом

powerpluswatermarkobject1441939


Infrastructure Ministry of Ukraine

ODESA NATIONAL ACADEMY

OF TELECOMMUNICATION

NAMED AFTER O.S. POPOV

Ukraine
DIPLOMA SUPPLEMENT

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ


Diploma series № 12345678


This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council Of Europe and UNESCO/CEPES/ The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc. ). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.


Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів,ступенів,сертифікатів тощо). Додаток до диплому містить опис характеру,рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершеного особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація має бути наведена в усіх восьми розділах. Якщо інформація не надається, слід зазначити причину її відсутності.
 1. ^ INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ

1.1

Family name(s)

Прізвище

Petrova

Петрова

1.2

Given name(s)

Ім’я та по батькові

Olga

Ольга Іванівна

1.3

Date of birth (day/month/year)

Дата народження (число/місяць рік)

10/04/1988

1.4

Student identification number of code (if available)

Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є)

1212121212121

 1. ^ INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ

2.1

Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)

Назва кваліфікації і звання (якщо надається)

Information Technologies and Systems in Business

Інформаційні технології та системи у бізнесі

2.2

Main field(s) of study for the qualification

Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією

Field of study: Telecommunication

Specialization: Information Telecommunication Networks

Напрям підготовки: Телекомунікації

Спеціалізація: Інформаційні мережі зв’язку

2.3

Name and status of awarding institution (in original language)

Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію

Odessa National Academy of Telecommunication named after O.S. Popov

Одеська Національна Академія Зв’язку імені О.С. Попова.


2.4

Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)


Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання

Odessa National Academy of Telecommunication named after O.S.Popov

Status: national academy under Ministry Of Education and Science jurisdiction. State and recognized by the state Accreditation Commission of Ukraine.

Одеська Національна Академія Зв’язку імені О.С. Попова.

Статус: національна академія під юрисдикцією Міністерства Освіти і Науки України. Державна і акредитована Державною акредитаційною комісією України.

2.5

Language(s) of instruction/examination

Мова(и) навчання / екзаменів

Ukrainian/English

Українська/Англійська

 1. ^ INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ

3.1

Level of qualification

Рівень кваліфікації

Bachelor – First cycle of higher education

Бакалавр – базова вища освіта

3.2

Official length of programme

Офіційна тривалість програми

40 months in full-time model of study on the basic of Atestat (Secondary school leaving certificate)

40 місяців за денною формою навчання на базі повної загальної середньої освіти.

3.3

Access requirement(s)

Вимоги до вступу

Atestat (Secondary school leaving certificate). By the results of entrance examinations and the competition integral ratings.

На базі атестату про повну загальну середню освіту. Вступні випробування та конкурс інтегральних рейтингів.
 1. ^ INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

4.1

Mode of study

Форма навчання

Full-time

Денна

4.2

Programme requirements

Вимоги програми

Theoretical study (240 ECTS credits) for subjects of classroom training (lectures, seminars, laboratories and practical studies) and independent work of students. Training time of the students by the disciplines cycle includes the disciplines of humanitarian and social-economic training (24 ECTS credits), mathematical and physical sciences training (60 ECTS credits), professional and practical training (156 ECTS credits).

Fulfillment of academic year papers by specialization (1 ECTS credits).

Passing of the introductory practice (2 weeks, 3 ECTS credits), linear training practice (3 weeks, 4.5 ECTS credits), exploitation training practice (3 weeks, 4.5 ECTS credits) and industrial practical training (4 weeks, 6 ECTS credits).

Final thesis (7.5 ECTS credits).

Credits are awarded to student in case of the successful (see evaluation criteria in p. 4.4) assessment of the education course (written/oral tests or exams), positive evaluation of academic year papers, positive evaluation of report on the training /industrial practice, passing of state examination. A final state examination includes the comprehensive state exam and defense of bachelor thesis.

Теоретичне навчання (240 кредитів ECTS) по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Навчальний час студентів за циклами дисциплін розподіляється на дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (24 кредити ECTS), математичної та природничо-наукової підготовки (60 кредитів ECTS), професійної та практичної підготовки ( 156 кредитів ECTS).

Виконання курсової роботи за спеціалізацією (1 кредит ECTS).

Проходження ознайомчої практики 2 тижня (3 кредити ECTS), лінійна 3 тижня (4,5 кредити ECTS), експлуатаційна 3 тижня (4,5 кредити ECTS) і виробнича 4 тижня (6 кредитів ECTS).

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (7,5 кредитів ECTS).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п. 4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисциплін захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний іспит та захист кваліфікаційної роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний іспит та захист кваліфікаційної роботи бакалавра.


4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits

obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here)

Детальні відомості про програму: (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані

особою результати навчання: бали/оцінки/кредити; (якщо ця інформація міститься в

офіційній академічній довідці, її потрібно навести тут)

^ Course Unit Code

Course Unit Title

Local Grade

National Grade

ECTS

Credits

ECTS

Grade

HSE.N.1

Українська мова(за проф.. спрямуванням)/Ukrainian language (according to professional orientation)

95

Excellent

1,5

A

HSE.N.2

Історія України/History of Ukraine

95

Excellent

2

A

HSE.N.3

Іноземна мова/Foreign Language

95

Excellent

9,75

A

HSE.N.4

Філософія/Philosophy

95

Excellent

4

A

HSE.CHEI.1

Фізичне виховання/Physical education

95

Excellent

7

A

HSE.CS.1

Політологія/Political Science

95

Excellent

1,5

A

HSE.CS.2

Психологія /Psychology

95

Excellent

1,5

A

HSE.CS.3

Правознавство/Science of Law

95

Excellent

3

A

HSE.CS.4

Культурологія/The Study of Culture

95

Excellent

1,5

A

HSE.CS.5

Соціологія/Sociology

95

Excellent

1,5

A

HSE.CS.6

Економічна теорія/Economic Theory

95

Excellent

2

A

MPS.N.1

Вища математика/Higher Mathematics

95

Excellent

17

A

MPS.N.2

Фізика/Physics

95

Excellent

11

A

MPS.N.3

Інформатика/Information Science

95

Excellent

12

A

MPS.N.4

Інженерна та комп’ютерна графіка/Engineering and Computer Graphics

95

Excellent

3

A

MPS.CHEI.1

Технології програмування/Programming Technologies

85

Passed

3

B

MPS.CHEI.2

Вимірювання в системах зв’язку/Measurements in communication systems

95

Excellent

2,5

A

MPS.CS.1

Організація та збереження баз даних/Organization and Storage of Data Bases

95

Excellent

2,75

A

MPS.CS.2

Основи математичного моделювання/Principles of Mathematical Modeling

95

Excellent

2,5

A

MPS.CS.3

Теорія телетрафіку в телекомунікація/Teletraffic theory in Telecommunications

95

Excellent

2,5

A

MPS.CS.4

Мережні операційні системи/Network Operation Systems

95

Excellent

2

A

MPS.CS.5

Введення в спеціальність/Introduction into speciality

95

Excellent

2

A

PP.N.1

Теорія електричних кіл та сигналів/Theory of electric circuits and signals

95

Excellent

7,5

A

PP.N.2

Теорія електричного зв’язку/ Theory of Electric Communication

95

Excellent

7,5

A

PP.N.3

Основи схемотехніки/Principles of Engineering

95

Excellent

6

A

PP.N.4

Обчислювальна техніка та мікропроцесори/Computer Engineering and Microprocessors

80

Passed

6

B

PP.N.5

Метрологія,стандартизація та управління якістю/Metrology, Standardization and Quality Management

95

Excellent

4

A

PP.N.6

Технічна електродинаміка/Engineering Electromagnetics

95

Excellent

4

A

PP.N.7

Прикінцеві пристрої абонентського доступу/Terminal Devices of Subscriber Access

95

Excellent

2,5

A

PP.N.8

Системи передачі мереж доступу/Transmission Systems of Access Networks

95

Excellent

2,5

A

PP.N.9

Телекомунікаційні системи передачі/Telecommunication Transmission systems

95

Excellent

8

A

PP.N.10

Системи комутації і розподілу інформації/Switching and Information Distribution Systems

95

Excellent

8

A

PP.N.11

Телекомунікаційні та інформаційні мережі/Telecommunication Information Networks

95

Excellent

6

A

PP.N.12

Електричні лінії передачі/Electric Transmission Lines

95

Excellent

5

A

PP.N.13

Системи передачі даних/Data Transmission Systems

95

Excellent

4

A

PP.N.14

Системи мобільного зв'язку/ Mobile Communication Systems

95

Excellent

5

A

PP.N.15

Пристрої системи мобільного зв'язку/Mobile Communication System Devices

95

Excellent

2,5

A

PP.N.16

Захист інформації в телекомунікаційних системах/ Information Security in Telecommunication Systems

95

Excellent

5

A

PP.N.17

Охорона праці. БВП. Екологія. Цивільний захист/ Labor Protection. Production Process Safety. Ecology. Civil Protection.

95

Excellent

4

A

PP.N.18

Електроживлення систем зв'язку/ Power supply for communication systems

95

Excellent

3

A

PP.N.19

Основи телебачення та радіомовлення/ Principles of Television and Radio Broadcast

95

Excellent

2,5

A

PP.N.20

Волоконно-оптичні системи передачі/Fiber Optic Transmission Systems

95

Excellent

4

A

PP.N.21

Технологічна лінійна практика/ Technological Linear Practice

95

Excellent

2

A

PP.N.22

Виробнича практика/ Field Experience

95

Excellent

2

A

PP.CHEI.1

Керування мережами/Network Management

95

Excellent

2

A

PP.CHEI.2

Локальні мережі/Local Networks

95

Excellent

3

A

PP.CHEI.3

Інтернет технології/Internet Technologies

95

Excellent

2

A

PP.CHEI.4

Основи автоматики/Principles of Automation

95

Excellent

3

A

PP.CHEI.5

Адаптивне оброблення сигналів/Adaptive Signal Processing

95

Excellent

3

A

PP.CHEI.6

Основи теорії телекомунікаційних систем/Principles of Telecommunication System Theory

95

Excellent

3

A

PP.CHEI.7

Синхронізація мереж та систем передачі/ Synchronization of Transmission Networks and Systems

95

Excellent

2

A

PP.CHEI.8

Патентознавство, інтелектуальна власність і авторське право в У. та в кр-х Євросоюзу/ Patent Science,Intellectual Property and Copyright in Ukraine and European Union Countries

95

Excellent

1,5

A

PP.CHEI.9

Економіка галузі/ Branch Economy

95

Excellent

3

A

PP.CS.1

Технічна експлуатація інформаційних мереж/ Technical Exploitation of Information Networks

95

Excellent

5

A

PP.CS.2

Структуровані кабельні системи/ Structure Cabling Systems

95

Excellent

5

A

PP.CS.3

Планування та проектування інформаційних мереж/Planning and Designing of Information Networks

95

Excellent

5

A

PP.CS.4

Адміністрування комп'ютерних систем/ Administration of Computer Systems

95

Excellent

5

A

PP.CS.5

Інформаційні системи в економіці та бізнесі/ Information Systems in Economy and Business

95

Excellent

5

A

PP.CS.6

Електронна комерція/Electronic Commerce

95

Excellent

5

A

PP.CS.7

Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікація/ System and Application Software in Telecommunications

95

Excellent

5

A

PP.CS.8

Програмування систем IP телефонії/ Programming of IP-telephony Systems

95

Excellent

5

A

PP.CS.9

Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку/ Software of Information and Service Communication Utility

95

Excellent

5

A

PP.CS.10

Технічна експлуатація комутаційних систем/ Technical Exploitation of Telecommunication Systems

95

Excellent

4

A

PP.CS.11

Проектування цифрових систем комутації/ Designing of Digital Switching Systems

95

Excellent

4

A

PP.CS.12

Синхронізація та сигналізація в ТКС/ Synchronization and Signaling in Telecommunication

95

Excellent

4

A

PP.CS.13

Обладнання мереж наступного покоління/ Equipment of New Generation Networks

95

Excellent

3

A

PP.CS.14

Технології та протоколи абонентського радіодоступу в мережах мобільного зв'язку/ Technologies and Protocols of Subscriber Radio Access in Mobile Communication Networks

95

Excellent

5

A

PP.CS.15

Технології мереж мобільного зв'язку/ Technologies of Mobile Communication Networks

95

Excellent

5

A

PP.CS.16

Типове проектування елементів мережі мобільного зв'язку/ Standard Designing of Mobile Communication Network Elements

95

Excellent

5

A

PP.CS.17

Оформлення атестаційної роботи/ Certifying Work Execution

95

Excellent

6

A

PP.CS.18

Економічне обґрунтування господарських рішень/ Economical validation of business decisions

95

Excellent

3

A
^ Всього кредитів ЕКТС/ Total Credits ECTS

List of abbreviations:

HSE - Humanitarian and Socio-economic training

^ N – Normative part

CHEI - Choice of HEI (Higher Education Institution)

MPS - Mathematical and Physical Sciences training

PP - Professional and Practical training

CS – Choice of the Student

4.4 Grading scheme and (if available) grade distribution guidance

Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок

The evaluation of quality of mastering of educational disciplines in Ukraine is carried out with the use of credit-module systems. A final estimation is formed taking into account the results of current control (the verbal questioning, tests, control works, complex assignments, course works/projects, laboratory works and workshops, etc) of work of student during a semester and final control form test (2th ball scale – it is “Passed” and ‘Fail”), or examination (4th ball scale – “Excellent”, “Good”, ‘Satisfactory”, “Fail”). Evaluation of complex assignments, course works/projects and also performances, on educational and production practices carried out the commission of teachers of profiling department (4th ball scale). The estimation of state attestation is proposed a commission the chairman of which is leading specialist is a representative of employers.

“Excellent”, “Good”, “Satisfactory” grades show the results of: examinations, complex assignments, thesis (diploma projects), work placements. “Passed” show the results of individual tasks, laboratory work, workshops and seminars.

Оцінювання якості освоєння навчальних дисциплін в Україні здійснюється з використанням кредитно-модульної системи. Підсумкова оцінка формується з врахуванням результатів поточного контролю (усне опитування, тести, контрольні роботи, комплексні завдання, курсові роботи/проекти, лабораторні роботи та практичні заняття тощо) роботи студента впродовж семестру та підсумкового контрою у формі заліку (2-х бальна шкала – «зараховано», «не зараховано»), або іспиту (4-х бальна шкала – «відмінно», «добре», «не задовільно»). Оцінка державної атестації виставляється комісією, головою якої є провідний фахівець з напряму/спеціальності – представник роботодавців.

Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів,комплексних завдань; за результатами виконання курсових і дипломних робіт(проектів); за результатами роботи на практиках. Оцінка «зараховано» виставляється за підсумками виконання індивідуальних завдань, лабораторних робіт, практичних та семінарських завдань.

Access level

National grade scale

Local grade

ECTS grade
Annotation

Passed

Excellent

90-100

A

Excellent

insignificant mistakes

незначні помилки

Good

83-89

B

Very good

above average level with few mistakes

вище середнього рівня з кількома помилками

75-82

C

Good

generally correct answer with several gross mistakes

взагалі правильна відповідь з певною кількістю грубих помилок

Satisfactory

68-74

D

Satisfactory

well enough but with considerable quantity of shortcomings

непогано, але зі значною кількістю недоліків

60-67

E

Sufficient

answer(work) satisfies minimal criteria

відповідь(робота) задовольняє мінімальні критерії

Fail

Fail

35-59

FX

Fail

superficial understanding

дуже поверхові знання


1-34

F

Fail

some insignificant knowledge

деякі незначні знання


4.5 Overall classification of the qualification (in original language)

Загальна класифікація присвоєної кваліфікації

Classification system

Criteria

Diploma with honours

Диплом з відзнакою

over 75% of grades are “excellent”, no “satisfactory”, only “excellent” grades for a state examination.

більше 75% оцінок «Відмінно», немає «Задовільно», тільки оцінки «Відмінно» за державні екзамени

Diploma

Диплом

First Class honours

Диплом з відзнакою
 1. ^ INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА

5.1

Access to further study

Академічні права

A complete bachelor’s degree programme makes the degree holder eligible for master’s studies.

Власник диплома бакалавра має право вступити до магістратури.

5.2

Professional status (if applicable)

Професійні права

Work in the field of professional activity

Робота за фахом

 1. ^ ADDITIONAL INFORMATION

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6.1

Additional information

Додаткова інформація

Studied at the Faculty of Information Networks, the undergraduate program in 050903 Telecommunication from 2007 till 2013.

By the results of the defense of the Master’s dissertation titled “Impulse Fourier Transform for Network Digital Flows” State Examination Commission headed by Tikhonov Viktor Ivanovich, leading researcher of Odessa National Academy of Telecommunication made a decision to award academic qualification “Telecommunication engineer”

Студент навчався на факультеті Інформаційних мереж зв’язку за напрямом 050903 Телекомунікації в період з 2007 по 2013 роки.

За результатами захисту магістерського диплому «Імпульсне перетворення Фур’є для цифрового потоку мережі» рішенням державної екзаменаційної комісії під голуванням Тихонова Віктора Івановича, провідного наукового співробітника ОНАЗ , присвоєна академічна кваліфікація «інженер зв’язку».

6.2

Further information sources

Інші джерела інформації

Address: 65029

Odesa,Ukraine

1 Kovalska street
land phone: (048) 723-22-44
Official web-site: www.onat.edu.ua

Official e-mail: onat@onat.edu.ua 
Selection Committee
land phone (048) 723-23-44 
pk.onat@onat.edu.ua 
Free telephone of State Communication Administration hotline 0 800-50-20-05

 1. ^ CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА

  1. Date

Дата

  1. Signature Petro Vorobіyenko

Підпис П.П. Воробієнко

  1. Capacity Rector

Посада Ректор

  1. Official stamp or seal

Офіційний штамп чи печатка 1. ^ INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(Status on 2009/2010 academic year. Formulated in order to use in diploma supplements of the European sample given by Ukrainian higher education institutions)


Admission to higher education

Admission to higher education (HEIs) is carried out on competitive basis. General access to higher education in Ukraine requires complete general secondary education, including secondary school leaving examinations – ^ External Independent Assessment Certificate. Admission to certain programmes leading to Junior Specialist awards may be carried out on the basis of the basic general secondary education.

Higher education qualifications

The Law on Higher Education establishes three educational levels of higher education: incomplete, basic, and complete, with corresponding higher education qualifications of Junior Specialist, Bachelor, Specialist and Master.

^ Junior Specialist (Molodshyi Spetsialist). Programmes leading to Junior Specialist awards are provided for a period of 2-3 years on the basis of complete general secondary education, or 3-4 years on the basis of basic general secondary education including obtaining complete general secondary education. The study programme must be completed with a final state examination. Graduates receive Diploma of Junior Specialist (Diploma Molodshogo Spetsialista). The Diploma confers a right to enter bachelor study programme.

^ Bachelor (Bakalavr). The entry requirement to a Bachelor programme is a certificate of completed general secondary education. The programme leading to the Bachelor award generally lasts 3-4 years, but may be 1-2 years shorted in case of entry on the basis of Junior Specialist award in a given or related field of study or speciality. The study programme must be completed with a final state examination. Graduates receive Diploma of Bachelor (Dyplom Bakalavra). The Diploma confers a right to enter the labour market or a specialist or master study programme.

^ Specialist (Specialist). Programmes leading to Specialist awards are provided for a period of 1 – 1.5 years on the basis of Bachelor award. In selected fields, the Specialist’s programme is available directly on the basis of completed secondary education, and lasts 5-6 years. The study programme must be completed with a final state examination. Graduates receive Diploma of Specialist (Dyplom Spetsialista). The Diploma confers a right to enter a profession or continue studies in programmes leading to Master award or Candidate of science degree.

^ Master (Magistr). A Master qualification may be obtained on the basis of a Bachelor or Specialist qualification. The programme leading to the Master award generally lasts 1-2 years. The study programme must be completed with a final state examination which includes public presentation and defence of a master thesis. Graduates receive Diploma of Master (Dyplom Magistra). The Diploma confers a right to enter a profession or continue studies in programmes leading to Candidate of sciences degree.


^ Science degrees

Candidate of Science (Kandidat Nauk) is a scientific degree which normally requires at least 3 years of doctoral studies (Aspirantura) in HEIs or research institutes after the award of the Specialist or the Master diploma. It is achieved by public defence of the dissertation (thesis).

Doctor of Sciences (Doktor Nauk) is the highest scientific degree which is achieved by postdoctoral research following the award of the Candidate of Science degree , usually through a research appointment in HEIs or research institutes taken up for 3 years (Doktorantura). It requires research in a specialist subject which must make an essential contribution to a given field, presentation of its results in scientific publications, and public defence of the dissertation (thesis).

^ Types of higher education institutions

Ukrainian higher education institutions are either public (state or municipal) or non-public (private). There are the following types of higher education institutions: university, academy, institute, conservatoire (music academy), college, technical (vocational) school.

Universities, academies, institutes, conservatories may offer all types of study programmes (junior specialist, Bachelor, Specialist, Master, Doctoral), as well as lifelong learning. University and academy may be bestowed the status of “National” for outstanding performance in research activity.

^ Quality assurance

The national system of quality assurance in Ukraine is realized by means of licensing and accreditation procedures. All HEIs must be licensed before they offer tertiary level educational programmes. To be granted a license a HEI must meet the required standards set by the Ministry of Education and Science.

To have an educational programme accredited a HEI must meet the requirements of the HE standards. Students will graduate with a state-recognized degree and qualifications only after having completed and accredited programme of study.

The responsibility for the national system of quality assurance in Ukraine rests with the Ministry of Education and Science, the State Accreditation Commission, the State Inspectorate of HEIs, and the Higher (Supreme) Attestation Board.

A list of recognized (licenced) HEI is available http://www.mon.gov.ua/main.php?quary=nz. Or may be found at http://reestr/osvita/net./


^ Diagram of higher education qualification levels in Ukraine


Structure of education

Levels (degrees), credential

^ Period of study (years, ECTS credits)

EHEA Cycle

Doktorantura

(Postdoctoral research)

Doctor of Sciences.

scientific degreeAspirantura

(Doctoral studies)

Candidate of Sciences.

scientific degree

? 3 years

Third cycle

Higher education

Complete higher education

Master.

Diploma of Master

1-2 years (60-120 ECTS)

(1-3 years in medicine,

veterinary medicine)

Second cycle

Specialist.

Diploma of Specialist

1-1,5 years (60-90 ECTS)

(5-6 years in medicine,

veterinary medicine)

Basic higher education

Bachelor,

Diploma of Bachelor

3-4 years (180-240 ECTS)

(2-3 years on the basis of the Diploma of Junior Specialist)

First cycle

Incomplete higher education

Junior Specialist,

Diploma of junior specialist

2-3 years (120-180 ECTS)

(3-4 years on the basis of ISCED 2)

Short cycle (within or linked to the first cycle)

Vocational education

Qualified worker,

Diploma

3 years

(on the basis of ISCED 2)

1-1.5 year

(on the basis of ISCED 3)

Entry to higher education

General secondary education

Complete general secondary education

(ISCED 3)

Atestat

(Secondary School Leaving Certificate)

2-3 years

Basic general secondary education

(ISCED 2)

Certificate

(School Leaving Certificate)

5 years
Primary education

(ISCED 1)
4 years
Pre-primary education

(ISCED 0)

Diploma Supplement KB № 12345678, 2012 year


Схожі:

O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconБланк згоди на збір та обробку персональних даних (випускникам до 2012 року)
Прошу видати мені Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconДодаток до диплома Європейського зразка
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260» Запорізький національний університет видає...
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconПро затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) та його опису
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02. 03. 2010 n 265
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconПорядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів, для заповнення Додатка до диплома про вищу освіту (diploma supplement)
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, шкалою ects І національною шкалою з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів...
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconOlha Kozmenko (Ukraine), Olha Merenkova (Ukraine), Anton Boyko (Ukraine), Hanna Kravchuk (Ukraine)

O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconЩодо оформлення курсових І диплом
Додаток г зразок листа-замовлення підприємства на тему дипломного проектУ (роботи) 49
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconДипломи й свідоцтва А.І. Шевченка Диплом про присвоєння кваліфікації техніка-механіка. Диплом про присвоєння кваліфікації радіофізика
Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії імені С. О. Лебедєва
O. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом iconДиплом за мудрість; Шафранський Аррсен Васильович Диплом за взаєморозуміння
move to 0-360793
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи