За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" icon

За спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
НазваЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
Сторінка2/2
Дата25.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2


Начальник відділу кадрів О.В. Вялих


Ректор О.Л. Голубенко


Загальна характеристика науково-педагогічного (педагогічного) персоналу, який забезпечує підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальністю 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання".


№ з/п

Назва дисципліни

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Посада: для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)

Наукова діяльність

Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу

Дисципліни та кількість годин

1. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Інтелектуальна власність (18)

Калюжний

Валерій

Вілінович

доцент

к.т.н.,

21.02.1992,

05.03.06

Машини і технологія зварювального виробництва;


доцент кафедри управління проектами та економічної статистики,

23.12.2002

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1982, устаткування і технологія зварювального виробництва

СНУ ім. В.Даля, каф. управління проектами та прикладної статистики

Вступ до спеціальності (16,м);

Управління інтелектуальним капіталом (18,м);

Міжнародне співробітництво в галузі інтелектуальної власності (16,м).

1. Калюжний В.В. Методика обробки масивів інформації на передінвестиційній стадії проекту. Навчальний посібник. Луганськ: вид-во СНУ, 2001.-88с. 2. Калюжний В.В., Рач В.А., Економіко-математичне моделювання та моделі в управлінні. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2002.-266с.

3. Калюжный В.В. Проблема получения новых прагматических знаний из мегамассивов информации для повышения эффективности инновационных проектов. „Управління проектами та розвиток виробництва”. Збірник наукових праць № 2(10) 2004, С. 63-77.

4. Калюжный В.В. Оперативная оценка экономического состояния разных отраслей промышленности посредством мегамассивов информации. „Управління проектами та розвиток виробництва”. Збірник наукових праць № 3(11) 2004, С. 160-167.

5. Калюжный В.В. Актуальность проблемы информационного обеспечения инновационных проектов. „Управління проектами та розвиток виробництва”. Збірник наукових праць № 1(9) 2004, С. 39-54


ЗАТ "Інститут інтелектуальной власності і права", м. Київ.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СПК №278552, від 02.12.05

1. Нормативно-правове регулювання оцінки інтелектуальної власності;

2. Ідентифікація прав інтелектуальної власності.

2

Охорона праці в галузі (електробезпека) (18); Цивільна оборона (18)

Касьянов

Микола

Анатолійович

професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

д.т.н.,

15.12.2004,

21.06.02 пожежна безпека;


професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності,

21.04.2005

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1973, технологія машинобудування, верстати і інструменти

СНУ ім. В.Даля, каф. охорони праці та безпеки життєдіяльності

Охорона праці (18,б); БЖД і охорона праці (18,б).

1. Касьянов Н.А., Медяник В.А., Сухаревская О.Н. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Основы охраны труда», «Охрана труда и БЖД», «Охрана труда в отрасли». –Луганск, 20.01.2005. – Регистр. №2467. - 28 с.

2. Касьянов Н.А., Арнаут И.Н., Александров В.Е. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». –Луганск, 30.05.2005. – Регистр. №2546. -24 с.

3. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н., Медяник В.А. Актуальные проблемы управления охраной труда на промышленных предприятиях в условиях рыночных отношений // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2005. – № 2 (84). – Ч.2. – С.228-233

4. Касьянов Н.А., Цапко Ю.С. Анализ вредных и опасных производственных факторов при использовании лазерно-дуговых процессов сварки и обработки материалов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2005. – № 2 (84). – Ч.2. – С.233-238.

5. Касьянов Н.А., Симонова Ю.Ю., Сухаревская О.Н. Влияние освещённости на безопасность труда // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2005. – №3 (85). – С. 111-119

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП), ДП "Головний навчально-методичний центр".
Посвідчення №113/1-07-05, від 25.05.2007,

"Охорона праці. Гігієна праці. Надання першої допомоги потерпілим. Електробезпека. Пожежна безпека"

3

Філософські проблеми наукового пізнання (10).

Ісаєв

Володимир

Данилович

доцент кафедри світової філософії і естетики

професор кафедри релігієзнавства,

29.02.2008


Луганський державний педагогічний інститут, 1966, російська мова, література та історія

СНУ ім. В.Даля, кафедра світової філософії і естетики
Человек в пространстве цивилизации и культуры. Монография. – Луганск: Світлиця, 2003 р. – 188 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК
№ 326667 від

01.02.2006

За дисц.: Методи та форми наукового пізнання

4

Вища освіта і Болонський процес (10); Основи педагогіки вищої школи (10)

Бєлих

Олександр

Сергійович

доцент кафедри педагогіки

к.пед.н.,

03.04.1991,

13.00.01

загальна педагогіка та історія педагогіки


доцент кафедри педагогіки,

29.09.1995

Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1978, історія і педагогіка

СНУ ім. В.Даля, каф. педагогіки

Основи педагогіки вищої школи (10,б).

1. Влияние духовно-мировоззренческого развития на формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя// Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ стол. - Луганськ: Альма-матер, 2003. – С. 49 -57.

2. Взаємозв’язок духовно-світоглядного і естетичного розвитку//Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. Випуск 2.- Луганськ, СНУ, 2004. С. 14-19.

3. Конструирование системы общепедагогических понятий на материале Словаря В.И. Даля// Владимир Даль в социокультурном пространстве ХХ1 столетия. Восьмые Международные Далевские чтения (23-24 ноября 2004 года). - Луганськ, СНУ, 2004. - С. 26-30.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК
№ 495061 від 23.02.2008,

За дисц.:

Педагогіка вищої школи.
Комп’ютерні і дистанційні технології в освіті

1.2. Особи, які працюють за сумісництвом


^ 2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Енергозбереження (36)

Жученко

Наталія Олександрівна

-

к.т.н.,

13.02.2008,

05.11.13 прилади та методи контролю та визначення складу речовин


Східноукраїнський національний університет, 2000, прилади

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Енергозбереження (36,с); Електропостачання та енергозбереження в електромеханічних системах (10, б, каф. електромеханіки); Спеціальні електричні машини (56, с, каф. електромеханіки).

1. Жученко Н.А. и др. Пути снижения потерь электроэнергии на предприятиях Луганской области // Вісник СНУ №1 (47). – Луганськ, 2002. - С.247-249.

2. Торба С.В., Жученко Н.А., Зенцев В.Б. Резервы снижения затрат электроэнергии на предприятиях // Вісник СНУ №8 (54). – Луганськ, 2002. - С.108-113.

3. Конспект лекцій по дисципліні «Енергозбереження» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 58 с.

4. Конспект лекцій по дисципліні «Енергозбереження» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 58 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК №495032 від 30.06.07,

За дисц.:

Енергозбереження.

2

Електропостачання промислових комплексів (36); Електропостачання міст (36)

Захарчук

Олександр

Сидорович

професор, зав. каф. електротехнічних систем електроспоживання

д.т.н.,

13.06.2001,

05.22.07 рухомий склад залізниць і тяга поїздів;


професор кафедри електромеханіки,

24.01.2003

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1970, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Ізоляція і захист від перенапруги (16,б); Електропостачання (48,б).

1. Захарчук А.С., Сивокобыленко В.Ф. Уточнённый метод расчета режимов короткого замыкания в системах электроснабжения с учётом подпитки асинхронными глубокопазными двигателями// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 17-21.

2. Захарчук А.С., Сивокобыленко В.Ф. Защита трансформаторов от обрыва фазы в системах электроснабжения/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії
інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 22-25.

3. Захарчук А.С., Бухтияров И.Ю. Виртуальный тренажёр для обучения оперативного персонала энергопредприятий/Праці Луганського відділення
Міжнародної Академії інформатизації.–2007. –№ 2(15). –

С. 26-30.

4. Захарчук А.С. Демпфирование колебаний напряжения в системах электроснабжения / Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 31-35.

5. Захарчук А.С. Эксплуатационные режимы работы системы электроснабжения собственных нужд тепловоза при питании от тягового синхронного генератора/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 11-16.

6. Захарчук О.С., Бухтіяров І.Ю., Яковенко В.В./ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 7-10.

7. Захарчук О.С. Методичні вказівки до виконання державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"– Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 –52 с.

8. Захарчук О.С. Конспект лекцій "Електропостачання промислових комплексів". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006

8. Захарчук О.С. Конспект лекцій "Електропостачання міст". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117675 від 30.03.2007,

За дисц.:

1. Електропостачання промислових комплексів та міст;

2. Питання електропостачання підприємств;


Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117601 від 08.12.2006,

За дисц.: Електропостачання.

3

Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв (ЕТУП) (36)

Д'яченко

Юрій

Юрійович

доцент

к.т.н.,

10.04.2002,

05.11.13 прилади і методи контролю та визначення складу речовин;


доцент кафедри електромеханіки,

21.10.2004

Східноукраїнський державний університет, 1997, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електротехнічні матеріали (36,б); Енергетичні установки (36,б); Електроматеріалознавство (14, б, каф. електромеханіки).

1. Д'яченко Ю.Ю., Комісаренко О.І., Орлов В.В. Електроматеріалознавство: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. -184 с.

2. Д’яченко Ю.Ю. Конспект лекцій за дисципліною "Енергетичні установки" – Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2006. – 56 с.

3. Д'яченко Ю.Ю. та ін. Компенсация отклонений напряжения в цеховой электрической сети // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2004. – № 2. – С. 65-68.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346830 від 01.03.2007,

За дисц.:

1. Електротехнічні матеріали;

2. Енергетичні установки;

3. Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв.

4

Управління якістю і сертифікацією продукції (18)

Сирцов

Анатолій

Іванович

доцент

к.т.н.,

04.03.1988,

05.09.03 електрообладнання(промисловість);


доцент кафедри електромеханіки,

01.12.95

Український заочний політехнічний інститут, 1971, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Монтаж та експлуатація електроустаткування (34,б, каф. електромеханіки); Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв (28, б, каф. електромеханіки); Технологія виробництва електричних машин (28, б, каф. електромеханіки).

1. Сирцов А.І., Невзлін Б.І. Монтаж і налагодження електротехнічних пристроїв. Навчальний посібник. – Луганськ: вид-во СУДУ, 2005. – 132 с. Російською мовою.

2. Сирцов А.І., Невзлін Б.І. Основи стандартизації і контролю якості продукції: Підручник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – 232 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346833 від 28.02.2007,

За дисц.: 1. Монтаж та експлуатація електроустаткування; 2. Управління якістю та сертифікацією продукції

5

Математичне моделювання в електротехніці (36)

Бранспіз

Юрій

Адольфович

професор, зав.каф. прикладної фізики

д.т.н.,

09.02.2005,

05.09.05 теоретична електротехніка;


проф. кафедри електромеханіки,

15.12.2005

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1977, електричні машини і апарати.

СНУ ім. В.Даля, каф. прикладної фізики

Математичні задачі електроенергетики (17,б);

Алгоритмизація та програмне забезпечення в електроенергетиці (32,б);

Методологія і організація наукових досліджень (14, б, каф. прикладної фізики).

1. Бранспиз Ю.А. О моделировании взаимодействия магнитного поля и вещества на микроскопическом уровне// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005.– №7(89).– С. 19-26.

2. Бранспиз Ю.А. Объёмное интегрирование дифференциально-векторных операций с векторами поля при постоянстве одного из них// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005.– №9(91).– С. 143-151.

3. Бранспиз Ю.А. К проблеме метода исследования в теоретической электротехнике//Вестник Национального технического университета «ХПИ».– 2005.– №48.– С. 15-20.

4. Сивокобиленко В.Ф., Бранспіз Ю.А., Конспект лекцій "Математичне моделювання в електротехніці".– Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006

захист докт. дисертації, 2004

6

Надійність і діагностика електрообладнання (18)

Губаревич

Олег

Володимирович

доцент

к.т.н.,

23.11.1991,

05.15.08 збагачення корисних копалин;


доцент кафедри електромеханіки,

27.10.1995

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1985, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Надійність і діагностика електрообладнання (28, с, каф. електромеханіки); Випробування, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв (28, б, каф. електромеханіки).

1. Губаревич О.В., Невзлин Б.И. Надёжность и диагностика электрооборудования:Учебное пособие. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2003. - 156 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346829 від 01.03.2007,

За дисц.:

Надійність і діагностика електрообладнання

7

Інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами (10)

Бухтіяров

Ігор

Юрійович

доцент

к.т.н.,

08.11.2000,

05.09.01 електричні машини і апарати;


доцент кафедри електромеханіки,

21.10.2004

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1984, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електричні станції та підстанції, ІІ частина (25,б).

1. Захарчук А.С., Бухтияров И.Ю., Яковенко В.В. Методика и результаты экспериментальных исследований асинхронного мотор-вентилятора с комбинированным ротором для тепловозов/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 7-10.


2. Захарчук А.С., Бухтияров И.Ю. Виртуальный тренажёр для обучения оперативного персонала энергопредприятий / Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 26-30.

3. Конспект лекцій по дисципліні «Електричні станції
та підстанції, ІІ частина» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 72 с.

4. Методичні вказівки до лабораторних занять по дисципліні «Електричні станції
та підстанції» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 48 с.

5. Бухтіяров І.Ю. Конспект лекцій по дисципліні «Інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 62 с.

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №158697 від 08.12.2006,

За дисц.:1. Електрична частина станцій та підстанцій.

8

Сучасні методи обліку електроенергії (10)

Половинка

Дмитро

Васильович

доцент

к.т.н.,

08.06.2005,

05.11.13 прилади і методи контролю та визначення складу речовин;


доцент кафедри електромеханіки,

24.10.07

Східноукраїнський державний університет, 1996, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Промислова електроніка (34,б); Мікропроцесорна техніка (18,б); Мікропроцесорні пристрої (14,б, каф. електромеханіки).

1. Невзлин Б.И., Себко В.П., Половинка Д.В., Дьяченко Ю.Ю. Диодно-ёмкостные мосты с последовательным и параллельным включением плеч // Вестник Национального технического университета "ХПИ". - 2002. - №9. - Т.4. - С. 81-86.

2. Половинка Д.В. Микропроцессорная система определения диэлектрических свойств изоляционных материалов// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 45-46

3. Половинка Д.В. Микропроцессорная система распределения сигналов при автоматическом учёте электроэнергии// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 47-49.

4. Конспект лекцій по дисципліні «Промислова електроніка» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 84 с.

5. «Мікропроцесорна техніка»// конспект лекцій по дисципліні «Мікропроцесорна техніка» Ч.1 – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 65 с.

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт по дисципліні «Промислова електроніка» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 56 с.

7. Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Мікропроцесорна техніка» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 48 с.


Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346832 від 28.02.2007, За дисц.:

1. Промислова електроніка;

2. Мікропроцесорна техніка.9

Теорія і методи інженерного експерименту (10)

Яковенко

Валерій

Володимирович

професор, зав. каф. електромеханіки

д.т.н.,

18.08.1989,

05.13.05 елементи та пристрої вимірювальної техніки та систем керування;


проф. кафедри загальної та теоретичної електротехніки,

04.07.1991

Харківський політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1964, радіотехніка

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Електромагнітні перехідні процеси (36,б);

Електромеханічні перехідні процеси (17,б); Теоретичні основи електротехніки ч.3 (36,б, каф. електромеханіки).

1. Яковенко В.В., Лубенская Л.М., Ясуник С.М. К расчету электромагнитных возбудителей с распределённым магнитным полем//Вибрации в технике и технологиях. – 2003. №1(27). – С.59-60

2. Яковенко В.В., Букреев В.В., Калашникова О.М. Синтез поля в магнитной системе датчика магнитных тел//Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2004. №6 (76). – С. 94-100.

4. Захарчук А.С., Бухтияров И.Ю., Яковенко В.В. Методика и результаты экспериментальных исследований асинхронного мотор-вентилятора с комбинированным ротором для тепловозов/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 7-10.

5. Конспект лекцій по дисципліні «Електромагнитні перехідні процеси» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005 – 72 с.

6. Конспект лекцій по дисципліні «Електромеханічні перехідні процеси» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005 – 68 с.

7. Яковенко В.В. Конспект лекцій "Теорія і методи інженерного експерименту".– Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346837 від 01.03.2007,

За дисц.: 1. Електромагнітні перехідні процеси;

2. Електромеханічні перехідні процеси;

3. Теорія і методи інженерного експерименту.

10

Диспетчеризація і телемеханізація систем електроспоживання (15)

Невзлін

Борис

Ісакович

доцент

к.т.н.,

20.04.1988,

05.11.13 прилади і методи контролю речовин, матеріалів та виробів;


доцент кафедри електромеханіки,

11.09.1991

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1971, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Електричні машини (70,б); Електричні машини (70,б, каф. електромеханіки); Тягові електричні машини і апарати (28,с, каф. електромеханіки); Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів (28,с, каф електромеханіки).

1. Невзлин Б.И. и др. Улучшение энергетических параметров асинхронных электродвигателей средней мощности изменением формы стержня по длине короткозамкнутого ротора./ Праці Луганського від-ділення Міжнародної Академії інформатизації, № 2, 2005. С. 65-71.

2. Невзлин Б.И. и др. Анализ взаимосвязи энергетических параметров трансформаторов с обобщённым линейным размером/ Наукові праці Донецького національного унів-ту, серія «Електротехніка і енергетика», вип. 67, 2003. – С. 182-184.

3. Невзлін Б.І., Загірняк М.В., Захарченко П.І. Електротехнічний практикум з основами теорії: Навчальний посібник. – Кременчук: КДПУ, 2005. – 95 с.

4. Nevzlin B.I., Zagirnyak M.V. Perfection of remote control of induction motors heat conditions (Усовершенствование дистанционного контроля тепловых режимов асинхронных двигателей). The 26-th International Confe-rence on fundamentals of electrotechnics and circuit theory «IC-SPETO-2003», Gliwic, Poland, 2003. Vol. 2, p. 427-429.

5. Невзлін Б.І. Конспект лекцій "Диспетчеризація і телемеханізація систем електроспоживання". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006. – 56 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №347347 від 30.06.2006

За дисц.: Електричні машини

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом


^ Дисципліни за вибором

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Спеціальні питання електропостачання підприємств (36)

Колесніченко Сергій Петрович

доцент

к.т.н.,

14.02.2001,

05.22.07 рухомий склад залізниць і тяга поїздів;


доцент кафедри електромеханіки,

24.12.2003

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1975, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Основи електроприводу (34,б);

Перетворювальна техніка (36,б);

Світлотехнічні установки та системи (34,б).

1. Колесниченко С.П., Голубева С.М. Сравнительный анализ цветовой температуры и общего индекса цветопередачи современных источников света // Праці ЛВ МАИ №2(15) - 2007 р. (стр. 39-42)

2. Колесниченко С.П., Торба С.В. Индивидуальная компенсация реактивной мощности электроустановок// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 59-61

3. Колесниченко С.П. Улучшение характеристик систем электроснабжения путем индивидуальной распределенной компенсации реактивной мощности в обмотках трансформаторов// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 36-38

4. Конспект лекцій по дисципліні «Основи електроприводу» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005 – 84 с.

5. Колесніченко С.П. Конспект лекцій по дисципліні «Спеціальні питання електропостачання підприємств» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 73 с.

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117672 від 30.03.2007,

За дисц.:

Питання електропостачання підприємств

3.2. Особи, які працюють за сумісництвомНачальник відділу кадрів О.В. Вялих


Ректор О.Л. Голубенко
1   2

Схожі:

За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
move to 0-12266232
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconЯ. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 090603 – «Електротехнічні системи...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" icon4 курсів заочної форм навчання спеціальності 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 курсу денної І 3 – 4 курсів заочної форм...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
«Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
«Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Монтаж, налагодження та експлуатація електроустановок» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методични вказівки до самостійного вивчення курсу «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» для студентів денної...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи