А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу icon

А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
НазваА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Сторінка1/5
Дата25.06.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


А.П. Косяк,

О.М. Кондрашов,

В.Ф. Петрова


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання самостійної роботи з курсу

«Організація обліку»

(для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит)


Харків – ХНАМГ – 2008


Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). /Укл.: Косяк А.П., Кондрашов О.М., Петрова В.Ф. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 52 с.


Укладачі: А.П. Косяк,

О.М. Кондрашов,

В.Ф. Петрова


Рецензент: д.е.н., проф., Т.В. Момот (ХНАМГ)


Рекомендовано Вченою радою факультету післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 7 від 08.04.2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………..........4

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………………...5

2. ПРОГРАМА КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ» ………………………7

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ……………………………………………………………………...8

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку ………………………….......8

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського

обліку……………………………………………………………………....10

Тема 3. Організація облікового процесу …………………………………………13

Тема 4. Організація обліку власного капіталу …………………………………...16

Тема 5. Організація обліку зобов'язань …………………………………………..18

Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів ………………...21

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів ………………………24

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів

діяльності підприємства …………………………………………………29

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським

обліком, контролем та аналізом …………………………………………33

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного

забезпечення обліку, контролю й аналізу ……………………………. 36

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку ……..39

 1. ^ ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………….........39

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ ………………………………………………...50


ВСТУП


В умовах ринкової економіки організація бухгалтерського обліку - це одна з важливих умов ефективного управління сучасними підприємствами та досягнення комерційного успіху.

Для ведення та забезпечення інформацією планування, контролю та аналізу господарської діяльності підприємства бухгалтерський облік потребує належної організації, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань.

Організаційні моменти бухгалтерського обліку можуть регулюватися як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Передумовою правильної організації бухгалтерського обліку є державне управління бухгалтерським обліком, яке повинне забезпечити єдиний підхід до відображення в обліку однорідних господарських операцій, їх оцінки, уніфікацію первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та форм звітності.

Раціональна організація бухгалтерського обліку дозволяє вдосконалювати документування господарських операцій і документооборот, обробку інформаційних даних обліку, ефективно використовувати робочий час облікових працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік за найменших витрат сил і засобів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю на всіх етапах облікового процесу.

Організація бухгалтерського обліку для підготовки студентів та слухачів спеціальності «Облік і аудит» має особливо важливе значення. Вивчаючи курс дисципліни «Організація обліку» майбутнім бухгалтерам необхідно мати чітке уявлення про роль, структуру бухгалтерської служби та способи її організації, а також про роботу бухгалтера, яка нерозривно пов’язана з вирішенням неординарних завдань. Бухгалтер має налагодити обліковий процес і працю бухгалтерської служби щодо ведення обліку відповідно до специфіки діяльності суб’єкта господарювання та бути ініціативним помічником керівника підприємства з пошуку варіантів раціональної діяльності підприємства.

Без організації бухгалтерського обліку неможлива діяльність суб’єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству України.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курс «Організація обліку» спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» згідно з робочою програмою навчальної дисципліни вивчається студентами факультету післядипломної освіти та заочного навчання в 10 семестрі на 5-у курсі (на базі диплома бакалавра) та слухачами ФПО та ЗН в 5 семестрі на 3-у курсі (на базі диплома спеціаліста).

Загальний обсяг навчальної роботи студента за начальним планом складає 144 годин / 4 кредити ECTS. Обсяг самостійної роботи студентів ФПО та ЗН на основі розподілу часу за змістовними модулями складає 124 години.

Загальний обсяг навчальної роботи слухачів за начальним планом складає 108 годин / 3 кредити ECTS. Обсяг самостійної роботи слухачів ФПО та ЗН на основі розподілу часу за змістовними модулями складає 96 годин.

Мета курсу: засвоєння теоретичних знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві.

Завдання курсу: вивчення організації і техніки обліку, контролю і аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного й аналітич-ного процесів, організації роботи виконавці.

Предмет курсу: діяльність підрозділів і працівників, зайнятих облікови-ми, контрольними та аналітичними процесами.

Для вивчення курсу «Організація обліку» необхідним є засвоєння таких навчальних дисциплін як теорія бухгалтерського обліку, фінансовий облік I, фінансовий облік II, управлінський облік, економічний аналіз та ін. Тісний зв’язок існує також між організацією обліку та фінансовими дисциплінами: гроші і кредит, фінанси, менеджмент, банківська справа, оподаткування підприємств та ін.

Курс дисципліни «Організація обліку» передбачає вивчення комплексу питань, таких як: сутність організації бухгалтерського обліку; організація облікового процесу та облікового персоналу; організація документування господарської діяльності та документообороту; організація бухгалтерського контролю та аналізу; організація захисту облікової інформації та ін.

Після засвоєння теоретичного матеріалу з курсу «Організація обліку»

необхідно відповісти на контрольні запитання по кожній темі, а також дати відповіді на завдання для самоконтролю знань та підготовки до іспиту.

Після вивчення дисципліни «Організація обліку» студент повинен

ЗНАТИ:

? сутність і значення організації бухгалтерського обліку;

? суб’єкти і об’єкти організації бухгалтерського обліку;

? форми організації бухгалтерського обліку;

? значення і порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера;

? порядок формування і документальне оформлення облікової і договірної політики підприємства;

? особливості податкової політики підприємства;

? порядок ведення обліку з використанням різних форм;

? особливості комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку;

? порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві;

? організація документообороту та зберігання документів;

? особливості електронного документообороту;

? завдання організації обліку пасивів підприємства;

? організацію документування операцій з власним капіталом і зобов’язан-нями підприємства;

? порядок проведення інвентаризації зобов’язань підприємства;

? завдання організації бухгалтерського обліку активів підприємства;

? організація документування з довгостроковими та оборотними активами;

? порядок проведення інвентаризації активів підприємства;

? значення організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів;

? організацію документування операцій з витратами, доходами та фінанси-вими результатами;

? значення та методи здійснення праці бухгалтерів;

? вимоги до робочого місця бухгалтера.

ВМІТИ:

? охарактеризувати зміст етапів організації бухгалтерського обліку;

? пояснити вплив факторів на організацію бухгалтерського обліку;

? скласти акт приймання-передачі справ при зміні бухгалтера;

? розробити Положення про облікову та договірну політику підприємства;

? охарактеризувати організаційні, методичні та технічні складові облікової та договірної політики;

? обрати форму ведення бухгалтерського обліку;

? сформувати робочий план рахунків;

? скласти графік документообороту;

? пояснити особливості складання електронного документу та порядок застосування електронного цифрового підпису;

? сформувати розрізи аналітичного обліку власного капіталу та зобов’язань підприємства;

? розробити Положення про облікову політику в часті обліку довгостро-кових та оборотних активів;

? сформувати розрізи аналітичного обліку довгострокових та оборотних активів підприємства;

? розробити Положення про облікову політику в частині витрат, доходів та фінансових результатів підприємства;

? визначити розрізи аналітичного розвитку витрат, доходів та фінансових результатів підприємства;

? розробити Положення про бухгалтерську службу та посадові інструкції для облікових працівників;

? спланувати роботу бухгалтера;

? охарактеризувати вимоги до обладнання робочого місця бухгалтера.


^ 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ»


Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського

обліку

Тема 3. Організація облікового процесу

Тема 4. Організація обліку власного капіталу

Тема 5. Організація обліку зобов'язань

Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів

діяльності підприємства

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським

обліком, контролем та аналізом

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного

забезпечення обліку, контролю й аналізу

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку


^ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


МОДУЛЬ 1 «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ»


ЗМ 1.1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


^ ТЕМА 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Організацію бухгалтерського обліку можна визначити і як процес і як систему, тому організація як процес є первинною, а як система – вторинною.

Організацію бухгалтерського обліку визначають як:

? сукупність способів створення та впорядкування системи обліку для забезпе-чення її функціонування з урахуванням особливостей суб'єкта господарювання;

? систему умов та елементів побудови облікового процесу для отримання достовірної і своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю за раціональним використанням майна власника;

? науково обґрунтовану сукупність умов, які забезпечують найбільш економне та раціональне здійснення збору, обробки та зберігання бухгалтерської інформації для оперативного контролю за правильним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої фінансової звітності.

^ Організація обліку – це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи обліку та здійснення його процесу на підприємстві.

Виступаючи в якості методичної бази, організація бухгалтерського обліку забезпечує отримання, відображення і застосування знань про принципи, форми й способи побудови процесу бухгалтерського обліку, отримання інформації про господарську діяльність підприємства.

^ Предметом організації бухгалтерського обліку є забезпечення процесу ведення і функціонування системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

Суб’єктами організації бухгалтерського обліку виступають власник, керівник підприємства та головний бухгалтер.

^ Об'єктами організації бухгалтерського обліку є документування госпо-дарських операцій та документооборот підприємства, фінансова політика, структура облікового підрозділу підприємства і регламентація роботи обліко-вих працівників, організаційне, методичне, правове та технічне забезпечення обліку.

Ведення бухгалтерського обліку входить до обов'язків облікових працівників та полягає у застосуванні бухгалтером узгодженої з керівництвом підприємства методики та технології відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій і складання бухгалтерської звітності.

^ Завдання організації бухгалтерського обліку передбачають (див. рис.1.1):

? вибір методики ведення бухгалтерського обліку;

? вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку;

? підбір облікового персоналу та забезпечення їх роботи.Рис. 1.1 - Завдання організації бухгалтерського обліку


Особливості складових об'єктів організації обліку на підприємстві повинні бути врегульовані розпорядчими документами підприємства:

 1. положенням по бухгалтерську службу;

 2. посадовими інструкціями;

 3. розпорядчим документом з облікової політики;

 4. графіком документообороту;

 5. планами проведення інвентаризації.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено чотири форми організації обліку:

 1. введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської службі на чолі з головним бухгалтером;

 2. користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

 3. ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

 4. самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Запитання для самоперевірки

 1. Поняття організації бухгалтерського обліку.

 2. Предмет, суб’єкти, об’єкти організації бухгалтерського обліку.

 3. Завдання організації бухгалтерського обліку.

 4. Процес організації бухгалтерського обліку.

 5. Форми організації бухгалтерського обліку.

^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Організація та ведення бухгалтерського обліку регламентується Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-IV від 16.07.1999 року.

Організація нормативно-правового забезпечення и державного регулю-вання бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою нормативно-правових документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України та ін. державних органів.

Державне регулювання обліку в Україні здійснюється з метою:

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають користувачів;

- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології обліку та фінансової звітності здійснюється МФУ яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів:

^ Перший рівень – документи, що регулюють порядок ведення обліку, складання і подання бухгалтерської звітності юридичними особами.

Другий рівень - План рахунків бухгалтерського обліку і Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що встановлюють правила і способи ведення обліку господарських операцій, складання та подання звітності.

^ Третій рівень - нормативні акти і методичні вказівки (інструкції, листи, накази, рекомендації) з питань бухгалтерського обліку, що розробляються Міністерством фінансів України та ін. органами.

^ Четвертий рівень – робочі документи, що формують облікову політику підприємства (робочий план рахунків бухгалтерського обліку, графік документообігу тощо).

^ Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством конкретних методик, форми та техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з положень чинних нормативних документів і особливостей діяльності підприємства.

Причинами появи облікової політики в ринкових умовах є:

- альтернативні варіанти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку передбачені законодавчими документами;

- розширення видів діяльності та організаційно-правових форм суб'єктів господарювання;

- зміна ролі бухгалтера в господарському житті підприємства від простого реєстратора господарських операцій до активного його учасника.

^ Виміри облікової політики: соціальний, економічний, поведінковий, психологічний, інформаційний, юридичний – залежно від виміру облікової політики, за її допомогою вирішуються різні завдання щодо діяльності суб'єкта господарювання.

^ Складовими облікової політики підприємства є організаційна, методична та технічна складова. Кожна складова облікової політики підприємства об'єднує відповідні об'єкти, за якими існують альтернативні варіанти – елементи.

^ Рис. 2.1- Складові облікової політики підприємства


Об'єктом облікової політики підприємства є будь-яка норма або позиція підприємства з організації і ведення бухгалтерського обліку щодо якої передбачено альтернативні варіанти.

Елемент облікової політики підприємства – це методичні прийоми та способи, які обираються з числа загальноприйнятих з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Методичні прийоми та способи ведення обліку передбачають вибір конкретного застосування елементів методу обліку, який складається з таких елементів: документування і інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та подвійний запис, баланс та звітність.

Прикладом об'єкту організації складової облікової політики може бути форма організації обліку, елементом - одна з чотирьох визначених законодавством форм організації.

^ Методична складова передбачає визначення способів ведення обліку його об'єктів, які мають альтернативні способи відображення. Прикладом об'єкта методичної складової облікової політики можуть бути основні засоби, елементи облікової політики, які йому відповідають, - метод нарахування амортизації, строк корисної експлуатації, ліквідаційна вартість основних засобів тощо.

Призначенням технічної складової є визначення технічних засобів, які забезпечують ведення обліку. Об'єктом технічної складової є форма ведення бухгалтерського обліку, елементами – журнальна, меморіально-ордерна, спрощена, комп'ютерна тощо.

Реалізація елементів методичної складової на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та формах звітності здійснюється за допомогою об'єктів та елементів технічної складової.Рис. 2.2 - Складові Положення про облікову політику


Запитання для самоперевірки

 1. За допомогою яких державних органів здійснюється нормативно-правове регулювання обліку і фінансової звітності в Україні?

 2. Поняття, завдання та виміри облікової політики підприємства.

 3. Внутрішні та зовнішні користувачі облікової політики підприємства.

 4. Назвіть складові облікової політики підприємства.

 5. Назвіть об'єкти й елементи облікової політики підприємства.

 6. Складові Положення про облікову політику та їх групування.

 7. Договірна та податкова політика підприємства.

^ ЗМ 1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ, ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


  1   2   3   4   5

Схожі:

А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconО. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconВ. Ф. Петрова Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів дисципліни
«Менеджмент І адмініструваня» / Укл.: В. Ф. Петрова. – Харк нац акад міськ госп-ва. – Х.: Хнамг, 2011. – с
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconВ. Ф. Петрова Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів дисципліни
Напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» / Укл.: В. Ф. Петрова. – Харк нац акад міськ госп-ва. – Х.: Хнамг, 2011. – с
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconДо виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу...
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconВ. Ф. Петрова методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік 1»
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» заочної форми навчання І слухачів другої...
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. П. Косяк методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
«Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного...
А. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» для студентів спеціальностей 060101
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» / Укладач М. М. Рєзнік. – Суми: Видавництво Сум ду, 2010....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи