Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів icon

Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Скачати 428.2 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Сторінка1/3
Дата26.06.2012
Розмір428.2 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 1 березня 1999 р. N 309

Київ


Про затвердження Положення про підготовку

науково-педагогічних і наукових кадрів


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 960 ( 960-2000-п ) від 14.06.2000

N 1124 ( 1124-2004-п ) від 27.08.2004 )


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


Затвердити Положення про підготовку науково-педагогічних і

наукових кадрів (додається).


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 1999 р. N 309


ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів


Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки

науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов'язковим для всіх

вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно

від їх підпорядкованості та форми власності.


^ Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в

аспірантурі і докторантурі


Загальні положення


1. Аспірантура і докторантура є формами підготовки

науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних

закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних

до них закладах післядипломної освіти (далі - вищі навчальні

заклади), у наукових установах, які мають висококваліфіковані

науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну,

експериментальну та матеріальну базу.


2. Відкриття і закриття аспірантури і докторантури у вищих

навчальних закладах, у наукових установах (за винятком наукових

установ Національної академії наук) здійснює Міносвіти, а в

наукових установах Національної академії наук - її Президія.

Пропозиції про відкриття аспірантури або докторантури у вищих

навчальних закладах та наукових установах подаються

міністерствами, іншими органами, до сфери управління яких належать

вищі навчальні заклади, наукові установи, галузевими академіями

наук до Міносвіти, а про відкриття аспірантури або докторантури у

наукових установах Національної академії наук - до її Президії.

Державні вищі навчальні заклади, які не належать до сфери

управління міністерств, інших органів, галузевих академій наук, а

також вищі навчальні заклади іншої форми власності звертаються з

пропозиціями про відкриття аспірантури або докторантури

безпосередньо до Міносвіти.

До супровідного листа з пропозиціями про відкриття

аспірантури або докторантури додається клопотання вищого

навчального закладу, наукової установи про відкриття аспірантури

або докторантури, в якому наводиться перелік наукових

спеціальностей, з яких пропонується відкриття аспірантури або

докторантури, склад наукових і науково-педагогічних кадрів з

кожної наукової спеціальності та витяг з рішення вченої (наукової

або науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової

установи про відкриття аспірантури або докторантури.

У такому ж порядку подається клопотання про розширення

переліку наукових спеціальностей в аспірантурі або докторантурі.

Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без

відриву від виробництва, а докторантура - з відривом від

виробництва.


3. Науково-методичне керівництво та контроль за діяльністю

аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах і наукових

установах здійснює Міносвіти, а в наукових установах Національної

академії наук - її Президія.


4. Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:


1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України - за державним замовленням

для роботи у державному секторі народного господарства;

коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для

роботи у державному і недержавному секторах народного

господарства;


2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими

установами з юридичними та фізичними особами.


5. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в

аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також

відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або

невиконання індивідуального плану, не мають права повторного

вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.


6. Проекти річних і перспективних планів прийому до

аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляються

вищими навчальними закладами і науковими установами,

затверджуються відповідно до законодавства України і доводяться до

вищих навчальних закладів і наукових установ міністерствами,

іншими органами, до сфери управління яких належать вищі навчальні

заклади, наукові установи, галузевими академіями наук, Президією

Національної академії наук.


7. Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких

здійснюється поза державним замовленням, визначається керівником

вищого навчального закладу, наукової установи з урахуванням

можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і

консультування.


8. Вищі навчальні заклади, наукові установи вміщують у

засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до

аспірантури і докторантури не пізніше ніж за три місяці до початку

прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов

прийому, переліку необхідних документів.


9. Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я

керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі

документи:


1) заяву;


2) особовий листок з обліку кадрів;


3) список опублікованих наукових праць і винаходів.

Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів,

подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової

спеціальності;


4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;


5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра

(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію

нострифікованого диплома);


6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за

наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником

особисто.


При вступі до докторантури, крім того, подаються:


1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора наук (далі - докторська дисертація);


2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата

наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія

нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук

подається вступником особисто.


10. Після закінчення прийому до аспірантури і докторантури

керівники вищих навчальних закладів, наукових установ у

п'ятиденний термін подають до міністерств, інших органів, до сфери

управління яких належать вищі навчальні заклади, наукові установи,

галузевих академій наук звіт про виконання плану прийому до

аспірантури і докторантури за рахунок державного замовлення.


11. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта або

докторанта після обговорення кафедрою, відділом, лабораторією

затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової

установи не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до

аспірантури або докторантури.


12. Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані

звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від

виробництва або докторантури, в необхідний для своєчасного

прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є

копія наказу про зарахування особи до аспірантури або

докторантури.


13. Особам, зарахованим за державним замовленням до

аспірантури з відривом від виробництва або докторантури, стипендія

призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в

аспірантурі або докторантурі за контрактом, - відповідно до умов

контракту.


14. Аспірантам і докторантам можуть бути призначені в

установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь

видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а

також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України,

а також державними і недержавними органами, підприємствами,

установами і організаціями.


15. Аспіранти і докторанти мають право на:


1) користування навчально-виробничою, науковою,

культурно-спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів,

наукових установ;


2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і

наукового консультування;


3) участь у науковій діяльності кафедри, відділу,

лабораторії;


4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі

зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним

замовленням;


5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його

продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також

поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального

закладу, наукової установи;


6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців,

які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування

на навчання з відривом від виробництва;


7) участь у виборах до органів самоврядування вищого

навчального закладу, наукової установи;


8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства

України;


9) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;


10) забезпечення впорядкованим житлом - у разі зарахування на

навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на

час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим

аспірантом або докторантом (іногороднім);


11) працевлаштування згідно з типовою угодою у разі

зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у

разі навчання поза державним замовленням).

Покладення вищими навчальними закладами, науковими установами

на аспірантів та докторантів обов'язків, не пов'язаних з

підготовкою дисертації, забороняється.

Термін навчання в аспірантурі і перебування в докторантурі

включається до науково-педагогічного стажу.


16. Аспіранти і докторанти зобов'язані:


1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм

поведінки;


2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,

професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;


3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;


4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією.

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання

кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та

філософії, а у разі необхідності - додаткового іспиту, визначеного

рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де

передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін,

визначених рішенням вченої ради вищого навчального закладу,

наукової установи з урахуванням профілю підготовки, а також

педагогічна практика;


5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні

кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального

закладу, наукової установи;


6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її

спеціалізованій вченій раді;


7) дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку

вищого навчального закладу, наукової установи.


17. Взаємозобов'язання аспіранта або докторанта, підготовка

яких здійснюється за державним замовленням, та вищого навчального

закладу, наукової установи визначаються в типовій угоді (додаток

1), якою передбачається своєчасне закінчення роботи над

дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури або

докторантури, забезпечення відповідних умов праці, надання

впорядкованого житла тощо, та відповідальність сторін у разі

невиконання умов типової угоди.


18. Підготовка аспірантів або докторантів понад державне

замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між

вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками

до аспірантури або докторантури (установами, організаціями та

підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається

повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату

стипендії.


19. До терміну навчання в аспірантурі або перебування в

докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один

місяць), знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю та

пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

а також відсутність з інших поважних причин, передбачених

законодавством України. Вчена рада вищого навчального закладу,

наукової установи оцінює обставини, що виключили можливість

працювати над дисертацією, і визначає термін, на який

продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило,

не більше одного року).


20. В окремих випадках вчена рада вищого навчального закладу,

наукової установи може встановлювати термін навчання в аспірантурі

або перебування в докторантурі диференційовано - від одного до

трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня

готовності дисертації.


21. Переведення аспірантів або докторантів до іншого вищого

навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму

навчання здійснюється керівниками вищих навчальних закладів,

наукових установ.

Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим

призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за

клопотанням організації, яка направила їх на навчання.


22. Аспірант або докторант може бути відрахованим з

аспірантури або докторантури за грубе порушення правил

внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової

установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання

індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених

пунктом 19 цього Положення.

Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає

вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи. На

підставі рішення вченої ради аспірант або докторант відраховується

з аспірантури або докторантури наказом керівника вищого

навчального закладу, наукової установи.

Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури

або докторантури за державним замовленням і відрахований через

зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із

законодавством України.


23. Аспіранти або докторанти можуть бути направлені на

стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових

центрів. Витрати, пов'язані з їх відрядженням, проводяться згідно

із законодавством України.


24. Аспірант або докторант, який успішно захистив дисертацію

до закінчення терміну навчання в аспірантурі або перебування в

докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний

план роботи, і відраховується з аспірантури або докторантури з дня

захисту дисертації.


25. Вчені ради вищих навчальних закладів, наукових установ

зобов'язані не менш як один раз на рік розглядати питання щодо

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядати

склад наукових керівників, консультантів та усувати від наукового

керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують

своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів.


26. Відповідальність за рівень організації наукової

підготовки в аспірантурі і докторантурі покладається на керівника

вищого навчального закладу, наукової установи.


Докторантура


27. До докторантури приймаються особи, які мають науковий

ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з

обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому

рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові

дослідження.


28. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не

перевищує трьох років, крім умов, передбачених у пунктах 19 та 20

цього Положення.


29. Кафедра, відділ, лабораторія в місячний термін з часу

отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до

вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над

дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає

можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи в

місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії

щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до

докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом

керівника вищого навчального закладу, наукової установи.


30. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за

місцем його підготовки може призначатися з числа

висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів -

докторів наук - науковий консультант, який несе особисту

відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом

дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також

провідні вчені - доктори наук сторонніх організацій.

Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового

консультанта, визначається за його згодою керівником вищого

навчального закладу, наукової установи і не повинна перевищувати 3

осіб одночасно, включаючи докторантів, підготовка яких

здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50

академічних годин на одного докторанта.


31. Щороку докторанти подають до вченої ради вищого

навчального закладу, наукової установи після попереднього

обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про виконання

індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх

атестація і приймається рішення про подальше перебування в

докторантурі. Результати атестації затверджуються керівником

вищого навчального закладу, наукової установи.


Аспірантура


32. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи,

які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. На

клінічні кафедри, у відділи та лабораторії вищих навчальних

закладів медичного профілю, а також медичних наукових установ до

аспірантури приймаються особи, які на час вступу мають не менше

двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури,

лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури,

або мають кваліфікацію магістра медицини. За такими

спеціальностями, як патологічна анатомія, токсикологія,

патологічна фізіологія, імунологія і алергологія, мікробіологія,

екологія, генетика, паразитологія, мікологія, вірусологія, та

науковими спеціальностями таких галузей, як фармацевтичні науки,

профілактична медицина, приймаються особи, які мають кваліфікацію

спеціаліста та закінчили інтернатуру з лікарського

(провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури.


33. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва

не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох

років, крім умов, передбачених у пунктах 19 та 20 цього Положення.


34. Для проведення прийому до аспірантури створюється

приймальна комісія під головуванням керівника (заступника

керівника) вищого навчального закладу, наукової установи. Члени

приймальної комісії призначаються керівником вищого навчального

закладу, наукової установи з числа керівників кафедр, відділів,

лабораторій, а також передбачуваних наукових керівників

аспірантів.


35. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до

аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами

співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з

урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового

керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у

тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до

складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у

встановлений термін всіх або окремих документів, названих у пункті

9 цього Положення, або поданням їх після закінчення встановленого

терміну.


36. Вступники до аспірантури складають вступні іспити із

спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або

магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із

філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської,

німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі

навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня

акредитації, затверджених Міносвіти. Іспит з іншої іноземної мови

складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу,

наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для

роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом

календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або

декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних

вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки

кандидатських іспитів.


37. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться

предметними комісіями, як правило, у кількості 3 - 5 осіб, які

призначаються керівником вищого навчального закладу, наукової

установи і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а

до складу предметної комісії із наукової спеціальності і

передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з

іноземної мови можуть включатися також доценти та

висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і

вченого звання.


38. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до

аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для

підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік

додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10

днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури

з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами,

користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання

вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний

іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на

додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури

за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи

вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального

закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та

проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право

вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є

повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого

навчального закладу, наукової установи про його допуск до

складання вступних іспитів.


39. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при

зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до

вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу

(факультету), наукової установи, які успішно закінчили

магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом керівника

вищого навчального закладу, наукової установи.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні

до аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня

прийняття приймальною комісією відповідного рішення.


40. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням

відповідним наказом керівника вищого навчального закладу, наукової

установи призначається науковий керівник, як правило, доктор наук

або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво

роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним

індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне

написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника -

доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з

докторантами), а для наукового керівника - кандидата наук - 3

осіб, включаючи аспірантів та докторантів, підготовка яких

здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50

академічних годин на одного аспіранта.


41. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше

ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні

кафедри, відділу, лабораторії і щорічно атестується науковим

керівником. За результатами атестації відповідним наказом

керівника вищого навчального закладу, наукової установи аспірант

переводиться на наступний рік навчання або відраховується з

аспірантури.


42. Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та

успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи

надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30

календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання

роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років

навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його

в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До

щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи

аспіранта до місця знаходження вищого навчального закладу,

наукової установи і назад. Витрати на проїзд несе аспірант.


43. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з

відривом від виробництва за державним замовленням,

працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які

закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, -

згідно з контрактом.

  1   2   3

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconПро затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами км від 14. 06. 2000 від 27. 08. 2004 ) Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів (додається)
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconПоложення "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 99 р. Згідно службового розпорядження №02
Діяльність відділу проводиться відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення “Про підготовку науково-педагогічних...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconПро затвердження «Порядку надання кандидатам наук права наукового керівництва роботою аспірантів»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconРозпорядження «17» травня 2012 р м. Львів №187-5-05  Про стан виконання дисертаційних  досліджень аспірантами випускниками  в ідповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
Відповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 é Про проведення атестації ù аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconРозпорядження «20» жовтня 2011 р м. Львів №104 й Про проведення атестації щ аспірантів На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
На виконання пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconНаказ №339-5-05 Про допуск до складання кандидатських іспитів в осінню сесію 2011 р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconПро затвердження «Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Кабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів iconПоложення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 1999 р., на підставі затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України фактичного
Відповідно до «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи