Стату т національного університету \"львівська політехніка\" icon

Стату т національного університету "львівська політехніка"
Скачати 390.67 Kb.
НазваСтату т національного університету "львівська політехніка"
Дата01.06.2012
Розмір390.67 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міністра

освіти і науки України

______________ В. Шинкарук

"__" ______________ 2007 р.


С Т А Т У Т

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА",

створеного Постановою Кабінету Міністрів України,

№ 646 від 13 серпня 1993р., 

заснованого на загальнодержавній власності,

підпорядкованого Міністерству освіти і науки України,

статус Національного наданий Указом Президента України

№ 1059/2000 від 11 вересня 2000 р.


Всі зміни і доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська політехніка"


Прийнято

Конференцією колективу

22 березня 2007 р.

Головуючий Конференції

В.Г.Гайдук


^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Національного університету "Львівська політехніка"(надалі – Університет).

 2. Повне офіційне найменування Університету: Національний університет "Львівська політехніка".

 3. Скорочене найменування Університету, що може застосовуватися в текстах документів: Львівська політехніка.

 4. Повне офіційне найменування Університету іноземними мовами, що застосовується у міжнародному листуванні:

  1. англійською – Lviv Polytechnic National University;

  2. німецькою – Nationaluniversitдt "Lvivska Polytechnika";

  3. французькою – University Nationalе "Polytecnique de Lviv ";

  4. російською – Национальный университет "Львивська политэхника".

  5. Місцезнаходження Університету: Україна, 79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12; телефон 72-47-33, електронна пошта rector@lp.edu.ua, факс: (380-322) 72-56-80, інтернет: www.polynet.lviv.ua.

 5. Університет є правонаступником:

  1. Технічної академії (1844-1877 рр.),

  2. Вищої політехнічної школи ( 1877-1921рр.),

  3. Львівської політехніки (1921-1939 рр.),

  4. Львівського політехнічного інституту (1939-1993 рр.),

  5. Державного університету "Львівська політехніка" (1993-2000 рр.)

 6. Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 18.06.93р., протокол №5, Державна акредитаційна комісія визнала Університет акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня (сертифікат серії СД-IV № 140581 від 09.01.1998р.).

 7. Університет має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

 8. Університет є юридичною особою, права і обов'язки якої він набув від дня його державної реєстрації.

 9. Університет діє на засадах поєднання єдиноначальності та самоврядності відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту та має додаткові права, надані йому за результатами акредитації та за статусом національного.

 10. Університет веде самостійний баланс, має розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, має зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші атрибути юридичної особи.

 11. Символікою Університету є герб та хоругва.

 12. Університет відповідає за:

  1. дотримання чинного законодавства України, державних стандартів освіти;

  2. безпеку і нешкідливі умови праці, навчання та виховання;

  3. дотримання договірних зобов'язань перед юридичними і фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;

  4. дотримання фінансової дисципліни та чинного порядку звітності;

  5. збереження і раціональне використання державного майна;

  6. соціальний захист учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету.

 13. Акредитований з певних напрямів (спеціальностей), Університет має право видавати дипломи про вищу освіту з цих напрямів (спеціальностей) за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 14. Навчання, діловодство, збори, засідання в Університеті ведуться українською мовою. Інші мови можна застосовувати:

  1. під час проведення заходів міжнародного характеру, де рішення про робочі мови приймає оргкомітет;

  2. у навчанні студентів з інших держав у разі формування з них окремих навчальних груп;

  3. у викладанні особами, запрошеними для цього з інших держав;

  4. у разі викладання окремих навчальних дисциплін чужоземними мовами з метою поглибленого вивчення цих мов;

  5. у документації до робіт, виконаних для замовників з інших держав.

 15. Статутна діяльність Університету вільна від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. Громадські організації діють в Університеті на засадах, визначених чинним законодавством.

^ ПРЕДМЕТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Предметом основної діяльності Університету є підготовка фахівців з вищою освітою, наукові дослідження та реалізація їх результатів.

  2. Основні напрями діяльності Університету:

   1. підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями;

   2. наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу "наука- виробництво";

   3. підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;

   4. підготовка молоді до вступу у вищі заклади освіти;

   5. культурно-освітня, туристична, спортивна та оздоровча діяльність, провадження медичної практики, надання медичних послуг студентам і працівникам Університету;

  3. З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів діяльності Університет:

   1. виконує науково-дослідні, науково-технічні, науково-виробничі, проектно-пошукові, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, пуско-налагоджувальні, монтажні, будівельно-монтажні та експериментальні роботи;

   2. розробляє, випробовує, виробляє і експлуатує складові частини космічних апаратів, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

   3. виконує роботи, надає послуги в телекомунікаційній та інформаційній сферах; надає послуги фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів зв’язку; здійснює технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного, теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надає в користування канали електрозв’язку; виконує монтаж конструкцій зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, монтаж технологічного устаткування і пуско-налагоджувальні роботи систем зв’язку і комунікацій;

   4. проводить діяльність з розробляння та виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, а також веде торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку та іншими засобами негласного отримання інформації;

   5. здійснює розробляння, виробництво, використання, експлуатацію, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертизу, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у сфері криптографічного захисту інформації, торгівлю криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

   6. здійснює розробляння, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

   7. виконує землевпорядні та землеоцінювальні роботи;

   8. проводить експертну і нормативну грошову оцінку землі та майна;

   9. проводить атестацію робочих місць зі шкідливими умовами праці;

   10. проводить енергетичні обстеження;

   11. розробляє містобудівну документацію та транспортну інфраструктуру населених пунктів, здійснює планування і забудову населених пунктів;

   12. виробляє дослідні зразки, спеціальне устаткування і пристрої, продукцію науково-технічного, навчального і господарського призначення;

   13. реалізує об’єкти інтелектуальної власності Університету;

   14. здійснює посередницьку діяльність в інноваційній сфері;

   15. надає спеціальні послуги фахівців високої кваліфікації: консалтинг, експертиза, аудит, сертифікація, метрологічна атестація, лабораторний аналіз, програмне забезпечення, пусконалагоджувальні, геодезичні, топографо-геодезичні, кадастрові, картографічні роботи тощо;

   16. здійснює видавничу діяльність, спрямовану на підготовку і випуск у світ навчально-методичної, навчальної, наукової та іншої видавничої продукції, розвиває поліграфічну базу, виготовляє і розповсюджує видавничу продукцію;

   17. здійснює усні та письмові переклади, послідовний та синхронний переклад, перекладацький супровід конференцій, зустрічей, переговорів, редагування перекладів;

   18. здійснює біржові і лізингові операції, орендує і передає в оренду майно;

   19. співпрацює з іноземними партнерами і міжнародними організаціями;

   20. надає платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів чинним законодавством України та відповідними нормативними документами;

   21. провадить медичну практику, надає медичні послуги студентам, аспірантам, докторантам і працівникам Університету;

   22. здійснює будівельну діяльність;

   23. проводить реставрацію і відновлення пам’яток архітектури;

   24. проектує, монтує, здійснює технічне обслуговування засобів протипожежного захисту і систем опалення, оцінює протипожежний стан об’єктів;

   25. виготовляє вироби з коштовних металів і каміння під час проведення науково-дослідних робіт та навчального процесу.

   26. здійснює організацію та проведення спортивних змагань професіоналів і спортсменів-аматорів;

   27. проводить діяльність з підготовки спортсменів з різних видів спорту, визнаних в Україні;

   28. проводить діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, введених до списку 2 Таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770.

   29. здійснює інші види виробничо-комерційної та господарської діяльності згідно з чинним законодавством України.

^ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Головні завдання Університету:

  2. Університет має право:

   1. визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм для вищих закладів освіти четвертого рівня акредитації;

   2. самостійно визначати методи і форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

   3. у межах ліцензованого обсягу формувати контингент студентів, курсантів, екстернів і слухачів, які навчаються за кошти державного бюджету або кошти юридичних та фізичних осіб, за умови обов'язкового виконання державного замовлення;

   4. формувати контингент аспірантів і докторантів, які навчаються за кошти державного бюджету (в межах державного замовлення), а також за кошти юридичних і фізичних осіб;

   5. визначати і змінювати організаційну структуру Університету;

   6. створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

   7. визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку;

   8. визначати напрями, програми й організаційні форми науково-дослідної діяльності та реалізації її результатів;

   9. присуджувати в установленому порядку наукові ступені та представляти до присвоєння вчених звань;

   10. присуджувати почесний науковий ступінь "Доктор honoris causa";

   11. присвоювати звання "Почесний професор Національного університету "Львівська політехніка"";

   12. в межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних коштів установлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства України;

   13. встановлювати іменні стипендії та стипендії Вченої ради Університету;

   14. здійснювати оперативне управління (володіння і користування) державним майном, що є на балансі Університету;

   15. мати у власності майно, придбане за рахунок позабюджетних коштів або передане безкоштовно у власність Університету юридичними чи фізичними особами;

   16. бути засновником чи учасником господарських та громадських об'єднань, фондів, господарських товариств, інших суб'єктів господарювання відповідно до чинного законодавства;

   17. здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після отримання у встановленому законодавством порядку відповідних ліцензій;

   18. передавати у встановленому законодавством порядку в оренду майно, що є на його балансі;

   19. брати участь у діяльності міжнародних організацій;

   20. укладати договори з юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами;

   21. на підставі відповідних угод, отриманих ґрантів тощо скеровувати на навчання, стажування, для підвищення кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та установи інших держав студентів, аспірантів, працівників Університету зі збереженням за ними місця навчання чи праці;

   22. приймати студентів, аспірантів, фахівців та делегації з інших держав з дотриманням норм чинного законодавства України;

   23. користуватися кредитами і позичками;

   24. розвивати навчально-наукову, інформаційну, виробничу та соціальну інфраструктуру;

   25. отримувати кошти та матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;

   26. здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, зокрема й за власними проектами; здійснювати житлове будівництво;

   27. здійснювати заходи з охорони здоров'я, надання медичної допомоги, сприяти розвитку фізичної культури, спорту, туризму серед працівників та студентів Університету, фінансувати цільові програми із часткового утримання спортивних клубів (команд) Університету;

   28. самостійно формувати та використовувати кошти спеціального фонду (позабюджетні кошти);

   29. користуватися пільгами згідно з чинним законодавством України;

   30. інші права, визначені чинним законодавством України, а також надані Університетові за результатами акредитації.

  3. Обов'язки Університету:

   1. дотримання норм чинного законодавства та державних стандартів України;

   2. виконання державних замовлень і зобов'язань за договорами з юридичними і фізичними особами;

   3. дотримання фінансової дисципліни, правил ведення обліку та звітності;

   4. сприяння соціальному захистові й оздоровленню учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;

   5. збереження та раціональне використання майна і коштів Університету;

   6. створення безпечних умов освітньої та інших видів діяльності;

   7. дотримання санітарних та екологічних норм;

   8. створення умов для задоволення культурних потреб працівників і студентів, функціонування їх самодіяльних колективів.

  4. За дотримання фінансової дисципліни, порядку ведення і достовірність обліку та звітності відповідають Ректор і головний бухгалтер.

  5. Університет відповідає за своїми зобов'язаннями всіма своїми коштами.

  6. Університет не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Університету.

^ СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

  1. До структури Унiверситету входять:

   1. iнститути;

   2. факультети, департаменти, відділення, коледжі, технікуми, ліцеї;

   3. кафедри;

   4. центри, комплекси (навчальні, навчально-науково-виробничі, господарські), об'єднання;

   5. науково-дослідна частина;

   6. навчальні, науково-дослiднi, проектно-пошукові, дослідно-конструкторськi, дослідно-впроваджувальні, конструкторсько-технологічні, інформаційні, серти­фікаційні, виробничі та інші пiдроздiли, у тому числі геодезичні полігони (бази геодезичної та будівельної практик) в м. Бережанах Тернопільської області, м. Шацьку Волинської області;

   7. науково-технічна бібліотека;

   8. видавництво;

   9. технопарк, навчально-виробничі майстерні, виробничі, комерційні підрозділи;

   10. адміністративні та господарськi пiдроздiли;

   11. об'єкти соцiальної iнфраструктури, у тому числі Народний дім "Просвіта", спортивно-оздоровчі табори "Політехнік-1" в м. Алушта Автономної Республіки Крим, "Політехнік-2" в с. Славсько Львівської області, "Політехнік-3" в с. Коблево Миколаївської області, студентський комбінат харчування, санаторії-профілакторії;

   12. фiлiї, навчально-консультаційні пункти, представництва та інші терито­ріально відокремлені підрозділи Унiверситету;

   13. Львівський ордена Червоної зірки інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету ”Львівська політехніка” (надалі – Військовий інститут);

   14. Мала технічна академія наук;

   15. баскетбольний спортивний клуб "Львівська політехніка";

   16. iншi структурнi пiдроздiли Унiверситету.

  2. Структурні підрозділи (крім Військового інституту) діють на підставі Положень про них, затверджених Ректором. Військовий інститут діє на підставі окремого Положення, що затверджується Ректором Університету та уповноваженою посадовою особою Міністерства оборони України.

  3. Структуру Університету визначає Ректор згідно з вимогами чинного законодавства, відповідних нормативних документів та цього Статуту.

^ НАГЛЯДОВА РАДА

  1. Наглядову раду Університету створюють для допомоги Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки та здійснення громадського контролю за його діяльністю.

  2. Наглядова рада Університету діє згідно з Законом України “Про вищу освіту” та з Положенням про національний вищий навчальний заклад України.

  3. Персональний склад Наглядової ради затверджують в установленому чинним законодавством порядку.

^ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

  1. Управління Університетом здійснюється на засадах: автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

РЕКТОР

  1. Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з чинним законодавством і цим Статутом. Ректора призначає Міністерство освіти і науки України. Порядок призначення та вимоги до кандидатури на посаду Ректора визначаються Законом України "Про вищу освіту".

  2. Повноваження Ректора:

   1. вирішує питання діяльності Університету в межах чинного законодавства та цього Статуту;

   2. видає накази та розпорядження, які стосуються діяльності Університету;

   3. представляє Університет в органах державної влади та управління, у відносинах з юридичними і фізичними особами; відповідає за результати його діяльності перед Міністерством освіти і науки;

   4. здійснює управління Військовим інститутом в межах повноважень, визначених Положенням про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів;

   5. розпоряджається майном і коштами Університету;

   6. виконує зведений кошторис доходів і видатків Університету; укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

   7. наймає та звільняє в установленому порядку працівників Університету;

   8. формує згідно з чинними нормативними актами контингент студентів, курсантів, екстернів, слухачів, аспірантів і докторантів;

   9. зараховує, переводить на наступний рік навчання, поновлює, залишає для повторного навчання, надає академічні відпустки та відраховує студентів, курсантів, екстернів, слухачів, аспірантів і докторантів;

   10. застосовує заходи морального і матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності;

   11. забезпечує охорону праці в Університеті, дотримання законності і порядку;

   12. забезпечує дотримання службової та державної таємниці, нерозголошення конфіденційної службової інформації, що є власністю держави;

   13. разом з профспілковими організаціями подає на затвердження Конференції колективу Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує його; забезпечує виконання зобов’язань адміністрації за цим договором;

   14. укладає від імені Університету договори з юридичними і фізичними особами;

   15. забезпечує дотримання і виконання в Університеті вимог чинного законодавства, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів та цього Статуту;

   16. затверджує і вводить в дію нормативні акти Університету (положення, регламенти, загальні правила і норми, кошториси доходів і видатків тощо);

   17. визначає та затверджує організаційну структуру і штатний розпис Університету;

   18. визначає функціональні обов'язки та затверджує посадові інструкції працівників Університету;

   19. контролює і організує виконання статутних та договірних зобов'язань Університету.

  3. Ректор може мати також інші повноваження згідно з чинним законодавством, у тому числі делеговані Міністерством освіти і науки України.

  4. Ректор може тимчасово (на час відпустки, хвороби чи відрядження) делегувати наказом свої повноваження одному з проректорів та без вказання конкретного терміну – частину своїх повноважень проректорам (наказом та посадовими інструкціями).

  5. Для вирішення основних питань діяльності Університету ректор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їхні повноваження.

  6. Ректор щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки України та Конференцією колективу про діяльність Університету.

  7. У разі виходу на пенсію з посади Ректора особу, яка пропрацювала на цій посаді не менш як два терміни підряд, призначають на посаду Почесного ректора з виплатою грошового утримання за рахунок Університету в розмірі заробітної плати, яку вона отримувала перед виходом на пенсію. Призначення на посаду Почесного ректора здійснюється згідно з чинним законодавством.

РЕКТОРАТ

  1. Ректорат – орган управління Університету, призначений для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету.

  2. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад Ректорату. Ректор та члени ректорату призупиняють своє членство в політичних партіях та громадсько-політичних об'єднаннях на період виконання своїх повноважень в ректораті.

  3. Засідання Ректорату скликає та проводить Ректор.

  4. Ректорат розглядає питання діяльності Університету, винесені на його обговорення Ректором.

^ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

  1. Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу (надалі Конференція), делегатів якої обирають на 7 років із працівників Університету.

  2. Загальна чисельність делегатів Конференції від працівників становить 240 осіб. Особи, що навчаються, входять в до складу делегатів Конференції згідно з Законом України "Про вищу освіту". Не менше ніж 75% делегатів Конференції становлять науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники.

  3. Делегатів Конференції обирають за регламентом і квотами, визначеними ухвалою Конференції попереднього скликання.

  4. Повноваження Конференції:

   1. приймає Статут та вносить зміни до нього;

   2. розглядає проект Колективного договору й уповноважує представників до його підписання і контролю за виконанням;

   3. обирає Комісію з трудових спорів згідно з Кодексом законів про працю;

   4. обирає виборних представників до Вченої ради Університету;

   5. обирає претендента на посаду Ректора Університету шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України або уповноваженому ним органу;

   6. щорічно заслуховує звіт Ректора та оцінює його діяльність;

   7. затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету;

   8. затверджує Положення про органи студентського самоврядування.

  5. Постійно чинним органом конференції є Президія, склад якої обирають на першому засіданні Конференції нового скликання.

  6. Повноваження Президії:

   1. скликає Конференцію;

   2. створює спеціальні комісії для вивчення та підготовки проектів ухвал з питань, що їх виносять на розгляд Конференції;

   3. керує засіданнями Конференції;

   4. організує опрацювання проекту Колективного договору;

   5. контролює виконання ухвал Конференції та інформує про їх виконання;

   6. призначає позачергові вибори в підрозділах для заміни тих делегатів, що вибули або втратили свої повноваження;

   7. вносить пропозиції стосовно припинення повноважень окремих делегатів.

  7. Засідання Конференції відбуваються не рідше ніж один раз на рік. Засідання Конференції скликає Президія за ініціативою Ректора, на підставі ухвали Вченої ради Університету або на вимогу не менш як третини делегатів Конференції. Письмову вимогу з підписами делегатів вручають секретареві Президії. Президія розглядає вимогу впродовж одного тижня з дня її подання і скликає засідання Конференції не пізніше ніж за три тижні від дня одержання вимоги.

  8. Засідання Конференції є повноважним, якщо в ньому беруть участь щонайменше дві третини загальної чисельності делегатів. Рішення Конференції є чинним, якщо за нього проголосувала більш як половина від загальної чисельності делегатів.

^ ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Вчена рада Університету (надалі Вчена рада) – колегіальний орган, який розглядає найважливіші питання діяльності та розвитку Університету. Робота Вченої ради та вибори до неї здійснюються згідно з Регламентом Вченої ради, прийнятим Вченою радою попереднього скликання.

  2. До складу Вченої ради входять:

   1. Ректор;

   2. перший проректор;

   3. проректор з наукової роботи;

   4. проректор з навчально-виробничої роботи;

   5. проректор з економічних питань – головний бухгалтер;

   6. керівники органів самоврядування Університету;

   7. голова профспілкового комітету найчисленнішої профспілки працівників Університету;

   8. начальник Військового інституту;

   9. директор науково-технічної бібліотеки Університету;

   10. вчений секретар Університету, який виконує функції секретаря Вченої ради;

   11. голови Вчених рад інститутів та голови Педагогічних рад коледжів, технікумів і ліцеїв, що належать до структури Львівської політехніки;

   12. голова Ради молодих науковців Університету;

   13. решту членів Вченої ради обирає Конференція трудового колективу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

  3. Кожна кафедра представлена у Вченій раді однією виборною особою.

  4. Органи студентського самоврядування делегують до Вченої ради своїх представників згідно з Регламентом Вченої ради.

  5. Головою Вченої ради Університету є Ректор. Ректор кооптує до складу Вченої ради Університету представників структурних підроділів, які не мають у своєму складі кафедр.

  6. Термін повноважень Вченої ради становить 7 років, розпочинається 1 червня і закінчується 31 травня. Конференція колективу може змінити термін повноважень Вченої ради на 1 рік.

  7. Склад Вченої ради та зміни в ньому затверджує Ректор своїми наказами. Із Вченої ради виводять членів, що припинили трудові відносини з Університетом, та
   членів – працівників Університету, звільнених з посади, за якою їх було введено до складу Вченої ради; а також членів, що подали на ім'я Голови Ради мотивовану заяву про вихід зі складу Ради.

У разі розформування кафедри членство її представника у Вченій раді припиняється. Новостворені кафедри набувають право представництва у Вченій раді Університету.

Представників новостворених кафедр та членів Ради замість вибулих вводять до складу Ради згідно з регламентом формування чинної Вченої ради Університету.

  1. Вчена рада:

   1. відповідно до Закону України "Про вищу освіту" обговорює найважливіші питання предмета та напрямів діяльності Університету і приймає ухвали з цих питань;

   2. подає Конференції колективу проект Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;

   3. опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає і подає Ректорові на затвердження проекти нормативних документів Університету, які регламентують усі види статутної діяльності Університету, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів Університету та кафедр;

   4. розглядає за поданням Ректора кандидатури на заміщення посад проректорів, керівників інститутів, директора бібліотеки та головного бухгалтера Університету;

   5. обирає на посади таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;

   6. приймає ухвали про представлення до присвоєння вченого звання доцента та професора, старшого наукового співробітника;

   7. присуджує почесний науковий ступінь "Доктор honoris causa" та надає почесне звання "Професор Національного університету "Львівська політехніка"" на підставі відповідних положень Університету;

   8. рекомендує науковців у дійсні члени і в члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України та інших академій;

   9. висуває та представляє кандидатури працівників Університету до урядових нагород і присвоєння почесних звань;

   10. висуває та представляє наукові розробки і проекти на здобуття національних і міжнародних премій;

   11. встановлює іменні стипендії та стипендії Вченої ради Університету, рекомендує кандидатів на здобуття іменних і спеціальних стипендій;

   12. розглядає і подає Ректорові пропозиції стосовно переліку, складу і повноважень дорадчих функціональних органів Університету – науково-методичної і науково-технічної рад, бюджетно-фінансової комісії тощо.

  2. Розгляд питань Вченою радою і прийняті ухвали фіксують у протоколах засідань, які підписують Голова та секретар Вченої ради.

  3. Ухвали Вченої ради реалізуються на підставі наказів Ректора.

^ СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

  1. Студентське самоврядування – організована студентська діяльність, спрямована на гармонійний розвиток особистості, усвідомлення обов'язків і захист прав та інтересів студентів.

  2. Основні завдання студентського самоврядування:

   1. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

   2. активізація навчальної, наукової і громадської діяльності студентів;

   3. створення студентських культурно-освітніх гуртків, клубів, товариств, інших аматорських організацій;

   4. співпраця і взаємодія з керівництвом та громадськими організаціями Університету;

   5. проведення соціологічних досліджень серед студентів, моніторинг їхніх інтересів;

   6. сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;

   7. організація побуту і відпочинку студентів, масових культурно-освітніх і спортивних заходів;

   8. захист прав та інтересів студентів;

   9. участь в міжнародній студентській діяльності.

  3. Найвищим органом студентського самоврядування є конференція делегатів академічних груп, яка має такі основні повноваження:

   1. ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить до нього зміни і подає на затвердження Конференції колективу;

   2. обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їхні звіти;

   3. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про студентське самоврядування.

  4. Положення про студентське самоврядування є чинним після його затвердження Конференцією колективу від дати уведення в дію наказом Ректора.

  5. Університет надає органам студентського самоврядування організаційну, методичну, фінансову і майнову підтримку.

  6. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, факультету, інституту, гуртожитку, студентського містечка, Університету обираються і діють згідно з Положенням про студентське самоврядування.

^ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:

   1. студенти, курсанти, екстерни, слухачі, аспіранти і докторанти;

   2. керівні, науково-педагогічні, наукові працівники;

   3. спеціалісти, стажисти.

^ ПРАВОВИЙ СТАТУС СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ, ЕКСТЕРНІВ, СЛУХАЧІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ

  1. Студентами і курсантами є особи, зараховані наказом Ректора для навчання в Університеті з метою здобуття вищої освіти. Підставою для зарахування є рішення Приймальної комісії. Особи, зараховані студентами Університету, дають Урочисту присягу студента Львівської політехніки, зараховані курсантами – Військову присягу.

  2. Студенти і курсанти навчаються за освітньо-професійними програмами та навчальними планами, затвердженими в установленому порядку.

  3. Відрахування студентів і курсантів та повторне прийняття відрахованих осіб (поновлення), надання перерви у навчанні (в тому числі академвідпустки), залишення для повторного навчання на курсі здійснюються наказом Ректора згідно з чинними нормативними актами.

  4. Студенти і курсанти, які успішно завершили навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні, отримують документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Курсантам, які успішно завершили навчання, наказом Міністра оборони України присвоюється військове звання.

  5. Студенти і курсанти мають права на:

   1. навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра;

   2. вибір форми навчання та навчальних дисциплін за спеціальністю в межах освітньо-професійної програми та навчального плану, затверджених у встановленому порядку;

   3. відвідування навчальних занять з інших напрямів і спеціальностей;

   4. перерву у навчанні, в тому числі на академвідпустку, повторне навчання на курсі, повторне прийняття для навчання після відрахування (поновлення), переведення на іншу форму навчання, напрям або до іншого закладу освіти згідно з Законом України "Про вищу освіту" і відповідними положеннями Міністерства освіти і науки України;

   5. забезпечення стипендією в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, місцем для проживання в гуртожитку;

   6. матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

   7. додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий день та інші пільги, визначені чинним законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

   8. продовження освіти за напрямом чи спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, отримання додаткових освітніх послуг за відповідною угодою з Університетом;

   9. одержання скерування або рекомендації для навчання в інших вітчизняних та закордонних закладах освіти;

   10. користування в установленому порядку навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базами Університету;

   11. доступ до інформації в усіх галузях знань;

   12. участь у наукових дослідженнях і розробках, у конференціях, олімпіадах і конкурсах;

   13. участь у студентському самоврядуванні та діяльності громадських організацій;

   14. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту в студентських гуртожитках Університету;

   15. трудову діяльність у позанавчальний час;

   16. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій, які принижують честь і гідність людини;

   17. інші права згідно з чинним законодавством.

  6. Залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів і докторантів за рахунок навчального часу до роботи й інших заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

  7. Обов'язки студентів і курсантів:

   1. додержання чинного законодавства, положень цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, моральних і етичних норм;

   2. систематичне і глибоке засвоєння знань, вироблення практичних навичок;

   3. набуття і підвищення професійної майстерності та культурного рівня;

   4. вчасне і повне виконання завдань і вимог, визначених освітньо-професійними програмами, навчальними планами, графіками робіт і розкладами занять;

   5. інформування керівників навчальних підрозділів та викладачів про неможливість вчасного виконання завдань, участі в контрольних заходах та відвідування занять;

   6. бережливе ставлення до майна Університету.

  8. Працевлаштування випускників Університету здійснюється згідно з Законом України “Про вищу освіту”.

  9. Курсанти мають, окрім зазначених, додаткові права та обов'язки, визначені правовим статусом військовослужбовців і курсантів військових закладів освіти.

  10. Студенти, екстерни і слухачі, що навчаються за кошти юридичних або фізичних осіб, можуть мати додаткові права та обов'язки, передбачені укладеними договорами (контрактами).

  11. Наказом Ректора студентів, курсантів, екстернів і слухачів відраховують з Університету:

   1. за власним бажанням;

   2. за незадовільні результати семестрових контрольних заходів;

   3. за невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

   4. за незадовільні результати, отримані під час державної атестації;

   5. за появу в Університеті чи в гуртожитку в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

   6. за вироком суду про позбавлення волі;

   7. за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку (за згодою профспілкової організації студентів або органів студентського самоврядування);

   8. за порушення умов контракту (угоди, договору).

  12. Права і обов'язки екстернів визначаються положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України.

  13. Слухачами є особи, котрі навчаються в Університеті у навчальному підрозділі, який здійснює підготовку до вступу в Університет, або у спеціалізованих підрозділах післядипломної освіти. Правовий статус слухачів та їхні відносини з Університетом визначаються укладеними договорами.

  14. Права та обов'язки докторантів і аспірантів визначаються нормативними документами про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

^ ПРАВОВИЙ СТАТУС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Науково-педагогічних і педагогічних працівників наймають на роботу в Університеті шляхом укладання строкового трудового договору, зокрема контракту – для науково-педагогічних працівників, відповідно до нормативних документів щодо порядку наймання та звільнення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Осіб, котрі успішно завершили термін перебування в магістратурі, аспірантурі або докторантурі Університету, наймають на вакантні посади науково-педагогічних або наукових чи педагогічних працівників без оголошення конкурсу. Інших працівників наймають на роботу на загальних засадах згідно з Кодексом законів про працю.

  2. Права та обов'язки науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету визначають Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", інші нормативні акти, колективний договір та індивідуальні договори (контракти) трудового найму.

  3. Працівники Університету зобов’язані письмово повідомляти Університет про створені внаслідок виконання обов’язків за будь-якими формами трудових відносин з Університетом об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі промислові зразки, корисні моделі, винаходи, відкриття тощо;

  4. Науково-педагогічні та наукові працівники підвищують свою кваліфікацію у таких формах:

   1. докторантура;

   2. переведення на посади наукових співробітників для завершення дисертації;

   3. аспірантура, ад'юнктура;

   4. творча відпустка для завершення дисертації;

   5. надання статусу здобувача наукового ступеня кандидата наук;

   6. навчання в інститутах (на факультетах) підвищення кваліфікації;

   7. стажування у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, промислових підприємствах тощо, зокрема за кордоном.

  5. Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію у формах п.п.85.4, 85.5, 85.6 і 85.7.

  6. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговувального персоналу визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.

  7. Науково-педагогічних працівників, які є службовцями Збройних сил України, а також осіб військово-командного складу призначають на посади і звільняють з них за погодженням з Ректором у порядку, чинному в Збройних силах України.

  8. Керівництво Університету забезпечує працівникам:

   1. належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку і медичного обслуговування;

   2. правовий, соціальний і професійний захист;

   3. встановлення посадових окладів, доплат і надбавок відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та чинного законодавства;

   4. дотримання чинного законодавства і норм цього Статуту.

  9. За досягнення високих результатів у роботі працівників Університету можуть заохочувати:

   1. представленням до державних нагород та до присудження державних премій;

   2. присвоєнням почесних звань;

   3. подякою Ректора та іншими відзнаками Університету (преміями, грамотами тощо);

   4. підвищенням посадового статусу.

  10. За порушення вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, трудової дисципліни згідно з Кодексом законів про працю на працівників Університету можуть накладатися дисциплінарні стягнення, аж до звільнення з роботи.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Організація навчального процесу в Університеті здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти. Навчальний процес здійснюється в аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах, на базах практик, полігонах. За Університетом на постійно закріплені бази геодезичної та будівельної практик (геодезичні полігони) в м. Бережани Тернопільської області, м. Шацьк Волинської області; спортивно-оздоровчі табори "Політехнік-1" в м. Алушта Автономної Республіки Крим, "Політехнік-2" в с. Славсько Львівської області, "Політехнік-3" в с. Коблево Миколаївської області, які належать Університету.

  2. Навчання студентів, екстернів, слухачів і курсантів Університету здійснюють за такими плановими документами:

   1. освітньо-професійними програмами;

   2. навчальними планами;

   3. робочими програмами навчальних дисциплін;

   4. навчальними графіками та розкладами занять і контрольних заходів;

   5. іншими плановими докуметами, регламентованими Міністерством освіти і науки України.

  3. Порядок розробки і затвердження планових документів визначають відповідні нормативні документи Університету.

  4. Організація підготовки аспірантів і докторантів визначається нормативними документами про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів і здійснюється за індивідуальними планами на підставі угод між Університетом та аспірантом або докторантом.

^ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші види творчої діяльності в Університеті (надалі – наукова діяльність) є невід'ємними складовими навчальної діяльності. Наукова діяльність здійснюється згідно з Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" та іншими чинними нормативними актами.

  2. Наукова діяльність як один із основних чинників підготовки фахівців та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації здійснюється на засадах:

   1. інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;

   2. використання досягнень науки і науково-технічного прогресу в навчальному процесі;

   3. участі провідних учених та інженерних працівників у навчальному процесі;

   4. участі професорсько-викладацького складу у виконанні фундаментальних та прикладних досліджень, створенні науково-технічної продукції;

   5. виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;

   6. участі студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників у наукових конференціях, творчих конкурсах і олімпіадах.

  3. Основні напрями наукової діяльності Університету:

   1. фундаментальні і прикладні дослідження в гуманітарній, природничій і технічній галузях науки за державними замовленнями і міжнародними програмами;

   2. прикладні дослідження, створення науково-технічної продукції, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні та проектно-пошукові роботи за господарськими договорами або контрактами;

   3. інжиніринг – послуги з інноваційного циклу "наука-виробництво" на комерційних засадах (розробка, обґрунтування й експертиза інвестиційних проектів; проектування і створення нових виробничих і позавиробничих об'єктів; організація виробництва і комерціалізація нових видів продукції; впровадження нових технологій і ноу-гау (know-how), пусконалагоджувальні роботи; удосконалення управління; консультації, аудит, експертна оцінка, лабораторний аналіз, сертифікація, метрологічна атестація, програмне забезпечення та інші інтелектуальні послуги);

   4. створення стандартів вищої освіти, монографій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

   5. пропаганда наукових досягнень і комерціалізація інтелектуальної власності;

   6. виробництво та реалізація наукомісткої продукції.

  4. Суб'єктами наукової діяльності в Університеті є:

   1. науково-дослідні лабораторії, центри, групи, спеціальні конструкторські бюро, які діють у складі інститутів, факультетів та кафедр;

   2. окремі науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, конструкторсько-технологічні підрозділи (об'єднання, інститути, відділи), галузеві лабораторії, випробувальні лабораторії, їх об'єднання, центри;

   3. технопарк та інші підрозділи з функціями впровадження і комерціалізації результатів наукової діяльності.

  5. Організаційну структуру управління та відносини суб'єктів наукової діяльності регламентуює окреме положення, яке затверджує Ректором.

  6. Фінансування наукової діяльності здійснюється за рахунок:

   1. коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки;

   2. коштів, що надійшли до Університету за виконання науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за договорами, від реалізації науково-технічної продукції та надання послуг;

   3. власних коштів Університету, спонсорських внесків, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

^ МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Університет встановлює міжнародні зв'язки та здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.

  2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться через укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

  3. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

   1. навчання іноземних громадян, післядипломна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців через аспірантуру, докторантуру, надання статусу здобувачів наукового ступеня кандидата наук в Університеті;

   2. підготовка та стажування студентів, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах, наукових установах і фірмах за кордоном ;

   3. відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Університету з іноземними партнерами;

   4. наукові дослідження і розробки на замовлення закордонних підприємств, установ та організацій, спільні наукові дослідження і розробки;

   5. наукові роботи за ґрантами міжнародних та іноземних фондів, за контрактами з іноземними фірмами;

   6. інші види зовнішньоекономічної діяльності, передбачені чинним законодавством.

  4. Підготовка фахівців для зарубіжних країн в Університеті здійснюється за міждержавними угодами України, а також угодами міністерств, відомств, вищих закладів освіти, укладеними з органами влади, організаціями, фірмами, вищими закладами освіти інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

  5. Навчання іноземних громадян здійснюється згідно з чинними нормативними актами.

  6. Валютні надходження, матеріальні цінності, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, використовуються Університетом для забезпечення його власної статутної діяльності згідно з кошторисом Університету.

^ МАЙНО ТА ФІНАНСИ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Майно Університету складається з основних фондів, оборотних коштів та інших активів, вартість яких відображається в його балансі. Майно Університету не може бути передане органами виконавчої влади будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям.

  2. Земельні ділянки в межах, визначених відповідними документами, належать Університетові на правах постійного користування відповідно до Земельного кодексу України і вилученню не підлягають.

  3. Університетові належить на правах оперативного управління:

   1. майно, вартість якого була відображена в балансі Університету на момент його створення;

   2. майно, набуте Університетом після його створення за кошти державного бюджету;

   3. капітальні вкладення і дотації з державного та місцевих бюджетів;

   4. майно інших підприємств і організацій, приєднаних до Університету від часу його створення;

   5. майно, набуте внаслідок оренди державного майна.

  4. Університетові належить майно на правах повного господарського відання:

   1. придбане за позабюджетні кошти (за кошти додаткових джерел фінансування, крім плати за оренду державного майна);

   2. передане Університетові як благодійні внески чи пожертвування фізичних або юридичних осіб.

  5. Університет може розміщувати тимчасово вільні кошти зі спеціального фонду (позабюджетні кошти) на депозитних вкладах в банках відповідно до договорів, укладених із цими банками.

  6. Університет може передавати в оренду згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними актами індивідуально визначені майнові об'єкти без права їх викупу.

  7. Майно Університету може використовуватися іншими юридичними особами і громадянами, у тому числі працівниками Університету, лише за орендними чи іншими договорами.

  8. Відчуження майна Університету може здійснюватися лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

  9. Кошти від продажу майна використовуються виключно на розвиток матеріальної бази Університету.

  10. Основним джерелом фінансування діяльності Університету є державний бюджет. Фінансування з державного бюджету здійснюється відповідно до державних замовлень на підготовку фахівців і наукові дослідження за економічними і фінансовими нормативами, чинними для національних закладів (установ).

  11. Додатковими (позабюджетними) джерелами фінансування діяльності Університету є:

   1. кошти, одержані за навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

   2. кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи, виконані Університетом за договорами з підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами;

   3. доходи від надання платних освітніх послуг;

   4. надходження від реалізації об’єктів інтелектуальної власності Університету;

   5. доходи від реалізації продукції підрозділів Університету та передавання в оренду майнових об'єктів;

   6. доходи, отримані від надання послуг спортивними базами та спортивно-оздоровчими таборами Університету;

   7. дотації місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, міністерств і відомств України;

   8. банківські кредити і позички;

   9. дивіденди, проценти, доходи від розміщення на депозитах вільних коштів та від інших позареалізаційних операцій, не заборонених чинним законодавством;

   10. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

   11. інші кошти з позабюджетних джерел фінансування.

  12. Фінансування діяльності Університету та його платежі можуть здійснюватися в національній або іноземних валютах згідно з чинним законодавством.

  13. Бюджетні кошти використовуються на розвиток матеріальної бази Університету і на поточні витрати, необхідні для виконання державних замовлень, згідно з кошторисом, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

  14. Позабюджетні кошти використовуються на розвиток матеріальної бази Університету і на поточні витрати, необхідні для виконання його договірних зобов'язань з юридичними та фізичними особами, на здійснення наукової та виробничо-комерційної діяльності згідно з кошторисами, які затверджує Ректор, або його розпорядженнями про здійснення комерційних і фінансових операцій. Напрями і порядок використання позабюджетних коштів Університету визначаються окремими положеннями, які затверджує Ректор.

  15. Університет самостійно визначає зміст і форми фінансових і господарських відносин між структурними підрозділами та всередині їх, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

  16. Університет користується банківськими кредитами і несе відповідальність за виконання кредитних договорів та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством.

  17. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами "Про освіту", "Про вищу освіту" за схемами посадових окладів і тарифними ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.

  18. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення в праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремими положеннями, які затверджує Ректор.

  19. Стипендіальний фонд Універистету використовується згідно з державними нормативними актами і положеннями про призначення стипендій, які затверджує Ректор.

  20. Підрозділи Університету можуть діяти на засадах економічного самоврядування (госпрозрахунку) згідно з чинними в Університеті нормативними актами.

  21. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

  22. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним законодавством.

^ ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Ліквідація чи реорганізація (злиття і поділ, приєднання і виділення, інші перетворення) Університету здійснюються згідно з чинним законодавством.

  2. Ліквідацію Університету здійснює ліквідаційна комісія, яку утворює Міністерство освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Університету. Порядок і терміни ліквідації, а також граничний термін подання претензій з боку кредиторів визначає Міністерство освіти і науки України відповідно до чинного законодавства. Ліквідаційна комісія набуває всіх повноважень стосовно управління Університетом від дати її призначення.

^ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ СТАТУТУ

  1. Цей Статут є чинним від дати його реєстрації в установленому порядку.

  2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному у Положенні про державний вищий заклад освіти.^ ВИКОНУВАЧ ОБОВ’ЯЗКІВ РЕКТОРА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" Ю.Я. БОБАЛО

ДОДАТОК 1

до Статуту Національного університету

"Львівська політехніка"

1. Герб Університету

Герб Університету: обрамлений лавровими гілками овал на кронштейні із зображенням голови лева. В овалі вміщено зображення ризаліту головного корпусу та напис на його антаблементі –"Litteris et artibus"(науці та мистецтву), а також рік заснування Університету – 1844. Зовнішнім обрамленням композиції є напис "Національний університет "Львівська політехніка".

^ 2. Хоругва Університету

Біле прямокутне полотнище, розшите золотом, із зображенням малого Державного герба України і Герба Університету.

3. Мантії

1. Мантія ректора: Чорний оксамитовий берет з амарантовою облямівкою. Об'ємна, з глибокими складками чорна мантія з оксамитовими амарантовими широкими вилогами і манжетами, чорна стійка, чорна оксамитова пелерина з амарантовою облямівкою. Підкладка вишневого кольору.

2. ^ Мантія проректора: Чорний оксамитовий берет. Чорна мантія з вужчими чорними оксамитовими вилогами та манжетами, оздобленими поздовжньою амарантовою облямівкою. Підкладка чорна.

3. Мантія директора навчально-наукового інституту: Чорний оксамитовий берет.Чорна мантія з чорними оксамитовими вилогами і манжетами, оздобленими гранатовою облямівкою.

4. Мантія професора : Чорний оксамитовий берет. Чорна мантія з чорними оксамитовими вилогами і манжетами, по краю оздобленими гранатово-амарантовим шовковим шнуром.

5. Мантія почесного професора Львівської політехніки: Чорний берет. Чорна мантія з гранатовою кокеткою на плечах і чорними манжетами з гранатовою облямівкою.

Використання символіки Університету та атрибутів Ректора, членів ректорату, професора та почесного професора Львівської політехніки визначається Регламетном проведення урочистих заходів, прийнятим Вченою радою Університету.


Схожі:

Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconНаказ №83-2-10 Про призначення грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених
...
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconНаказ №189-10 Про призначення грантів Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених
На виконання ухвали науково-технічної ради Національного університету "Львівська політехніка" від 29 листопада 2007 р. (протокол...
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
Стату т національного університету \"львівська політехніка\" iconДо національного університету львівська політехніка
Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році за результатами співбесіди зараховуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи