Колективний договір icon

Колективний договір
НазваКолективний договір
Сторінка1/5
Дата28.05.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаКолективний договір


Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

на 2010-2012 рік


Схвалено

конференцією трудового колективу

30 березня 2010р.


Чернівці

2010

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Колективний договір є основним юридичним документом, який відповідно до чинного законодавства регламентує і регулює трудові й соціально-економічні відносини між адміністрацією університету в особі ректора і трудовим колективом в особі голови первинної профспілкової організації університету і гарантує захист прав та інтересів усіх працівників, докторантів і аспірантів ЧНУ.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства і, в першу чергу, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про порядок ров’язання колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про оплату праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, житлового законодавства України, Генеральної тарифної угоди, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України, інших державних нормативних документів, Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Підписується колективний договір, з одного боку представником власника в особі ректора університету і, з другого – від імені трудового колективу – головою первинної профспілкової організації університету.

Ректор забезпечує та контролює виконання колективного договору, інформує про хід його виконання та щорічно звітує про результати його виконання на конференції трудового колективу.

Профорганізація контролює та забезпечує виконання колективного договору, звітує про його виконання на конференції трудового колективу та направляє ректору подання з вимогою про усунення порушень умов колективного договору відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

^ Члени трудового колективу університету зобов’язуються дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові завдання.

Колективний договір укладається на 3 роки і набирає чинності з дня його підписання сторонами.

Додатки до колективного договору укладаються у письмовій формі і є його невід’ємною частиною.

Після закінчення зазначеного терміну дії договір продовжує діяти до перегляду існуючого або укладання нового колективного договору.

Положення колективного договору та його додатки мають пріоритет перед іншими локальними нормативними актами університету. Накази, розпорядження та інші локальні нормативні акти університету, що суперечать положенням колективного договору є недійсними і підлягають негайному скасуванню.

Дія колективного Договору поширюється на всіх працівників університету, докторантів, аспірантів, а також штатних працівників профкому.

За невиконання зобов’язань колективного договору встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з роботи (ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Робоча комісія, склад якої визначається ректором та профспілковою організацією, готує проект нового колективного договору, регулярно інформує ректора та профспілкову організацію про хід підготовки до укладання нового колдоговору.

В період дії колективного договору кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до колдоговору із наступним розглядом їх на засіданні робочої комісії, яка є постійно-діючим органом, що представляє інтереси сторін в період між зборами (конференцією) трудового колективу.

Конференція трудового колективу університету делегує свої повноваження щодо змін та доповнень до колективного договору Вченій раді університету в період між проведенням конференції.

Комісія вносить пропозиції на Вчену Раду університету для прийняття рішень.

В університеті діє комісія з трудових спорів, яка обирається на конференції трудового колективу у складі 5 осіб, строком на 3 роки.

Колективний Договір підлягає повідомній реєстрації у порядку, встановленому Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225.


РОЗДІЛ І

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ,
ГАРАНТІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
І МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ


Адміністрація зобов’язується:


1.1. Забезпечувати дотримання гласності у складанні та виконанні бюджету (кошторису) університету. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності університету оприлюднюється перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу, не менше ніж сімдесят п’ять відсотків загальної чисельності делегатів якої становлять науково-педагогічні працівники. Організацію підготовки і проведення конференції здійснюють ректор та профспілковий комітет як представник трудового колективу. Загальна чисельність делегатів конференції, чисельність делегатів від кожного структурного підрозділу університету, періодичність скликання, порядок голосування та правомочність рішень визначаються Статутом університету.

1.2. Не вимагати від працівників виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором та посадовою інструкцією.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

1.3. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

1.4. Встановлювати тривалість денної роботи згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і графіками роботи, затвердженими ректором за погодженням з профспілковим комітетом із розрахунку щорічної тривалості робочого часу при 5-денному робочому тижні. Для обліку робочого часу працівників відділу охорони, чергових студмістечка, працівників навчально-геофізичної обсерваторії, операторів котелень запроваджувати підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50 і 51 КЗпП України). Обліковий період відповідно до виробничих потреб та режим роботи визначати наказом ректора. Дні виходу на роботу, а також вихідні дні для кожного працівника відділу охорони, чергових студмістечка, працівників навчально-наукової геофізичної обсерваторії, операторів котелень визначаються щомісячними графіками змінності, затвердженими керівником структурного підрозділу.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук.

1.5. Організовувати чергування викладачів на території факультету (в аудиторіях, лабораторіях) та гуртожитках студмістечка з метою забезпечення контролю за дотриманням санітарного стану, економного використання енергоносіїв згідно з графіками, затвердженими деканами та погодженими з головами профбюро факультетів.

Відповідальні: проректор Т.В.Марусик, декани, голови профбюро.

1.6. Організовувати роботу у неробочі та святкові дні лише у виключних випадках за попереднім погодженням з профкомом.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук, нач. ВК Г.О.Колосюк.

1.7. Надавати допомогу у розв’язанні проблем працевлаштування викладачів і співробітників, які потрапили під скорочення. Не пізніше, ніж за три місяці, надавати профкому повну інформацію про можливі скорочення викладачів і співробітників із зазначенням термінів, причин звільнення (ліквідації, реорганізації та ін.) для прийняття відповідних рішень.

Відповідальні: проректори, начальник ВК Г.О.Колосюк, декани факультетів, зав.кафедрами.

1.8.Здійснювати працевлаштування професорсько-викладацького складу в університеті відповідно до "Положення про обрання за конкурсом та прийняття науково-педагогічних працівників на роботу в університет".

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, нач. ВК Г.О. Колосюк,

голова профкому М.І. Боднарук, зав.кафедрами, декани.

1.9. У разі запрошення на роботу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу ректор має право приймати на роботу вказаних працівників до обрання за конкурсом, а також науково-педагогічних працівників за сумісництвом, за строковим трудовим договором терміном до одного року.

Відповідальні : ректор С.В.Мельничук, нач. ВК Г.О.Колосюк, зав. кафедрами, декани.

1.10. При скороченні працівників забезпечувати позачергове працевлаштування їх в університеті за наявності вакансій, а також збереження за викладачами та співробітниками середньої заробітної плати на період їх перекваліфікації (за наявності коштів).

Відповідальні: проректори, нач. ВК Г.О.Колосюк, декани факультетів.

1.11. Створити Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам :

а) не менше 10% коштів, передбачених на виплату стипендії та за рахунок економії відповідних коштів для тих, хто навчається за держзамовленням;

б) до 1% спеціальних коштів (коштів отриманих університетом за надання платних послуг) для тих, хто навчається за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Відповідальні : ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук, проректор з науково-педагогічної роботи Т.В.Марусик.

1.12. Надавати щорічні відпустки працівникам згідно з графіками, затвердженими спільно з профкомом до 1 березня.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, нач. ВК Г.О.Колосюк.

1.13. Надавати щорічні додаткові відпустки:

1.13.1 працівникам за особливий характер праці згідно з додатком № 3.

1.13.2 залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості на роботах і шкідливими і важкими умовами праці працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком № 4.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, нач. ВК Г.О.Колосюк, нач. відділу охорони праці В.Ф.Пасічник.

1.14. Надавати відпустку на санаторно-курортне лікування працівникам університету терміном до 30 календарних днів без збереження заробітної плати.

Відповідальні: декани, керівники підрозділів,

нач. ВК Г.О. Колосюк, голова профкому М.І.Боднарук.

1.15. Щорічна відпустка професорсько-викладацькому складу може надаватись протягом навчального року, як виняток, у таких випадках:

1) у зв’язку з участю в роботі приймальної комісії, керівництвом практикою;

2) з метою санаторно-курортного лікування;

3) за сімейними обставинами.

Відповідальні: декани факультетів, керівники підрозділів,

нач. ВК Г.О. Колосюк, голова профкому М.І. Боднарук

1.16. Надати право адміністрації університету, за умови обов’язкового погодження з профспілковим комітетом, у разі зменшення фінансування з незалежних від університету причин, за згодою сторін укладати трудові договори із співробітниками НДЧ чи вносити зміни до діючих щодо роботи на умовах неповного робочого часу.

Відповідальні: проректор з наукової роботи О.Г.Ушенко, голова профкому М.І.Боднарук.

1.17. З метою недопущення зниження рівня соціальної захищеності працівників університету, у випадках, коли навчальний процес в університеті призупинений з незалежних від них причин (стихійні лиха, епідемія, гострі респіраторні захворювання, метеорологічні умови тощо), за працівниками зберігається середня заробітна плата незалежно від режиму роботи університету.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, перший проректор Р.І.Петришин, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, начальник ВК Г.О.Колосюк, голова профкому М.І.Боднарук.


Профком зобов’язується:


1.18. Згідно з чинним законодавством брати безпосередню участь у розгляді питань з праці та заробітної плати, преміювання викладачів та співробітників за результатами трудової діяльності.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, проректор-головний бухгалтер С.Г. Марут.

1.19. Разом з адміністрацією готувати необхідні документи при призначенні пенсії викладачам, співробітникам університету.

Відповідальні: голова комісії університету із соціального страхування М.І. Боднарук, нач. ВК Г.О.Колосюк.

1.20. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про працю, правил і норм охорони праці та виробничої санітарії, пожежної та техногенної безпеки, застосування норм праці, її оплати.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, голови профбюро факультетів.


^ РОЗДІЛ ІІ

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ
І НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Адміністрація зобов’язується:


2.1. Забезпечувати навчальний процес аудиторним фондом, підтримувати аудиторії в належному стані. Закріпити за аудиторіями академічні групи та кураторів.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректори І.М.Григоращук, Т.В.Марусик.

2.2. Стимулювати ініціативу кафедр, викладачів до розробки нових форм та інноваційних методів навчання.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, начальник навчально-методичного управління (НМУ) І.В. Марценяк, зав. науково-методичним центром М.Г.Іванчук.

2.3. Систематично аналізувати потреби у кадрах, прогнозування на перспективу, не допускаючи необгрунтованого переукомплектування кадрів.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректори, зав. кафедрами, нач. ВК Г.О.Колосюк.

2.4. Адміністрація університету спільно з кафедрами та деканатами щорічно планує стажування та підвищення кваліфікації викладачів і співробітників у відповідних установах міста й області без відриву від виробництва. За бажанням працівника дозволяється стажування або підвищення кваліфікації за власний рахунок.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, начальник НМУ І.В. Марценяк, начальник ВК Г.О.Колосюк, зав.кафедрами.

2.5. Матеріально заохочувати викладачів, співробітників за досягнення в навчально-виховній, науково-методичній, дослідницько-винахідницькій роботі.

Відповідальні: проректори, декани, голова профкому М.І.Боднарук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут.

2.6. Оптимізувати структуру та обсяги підготовки фахівців з урахуванням конкурсної ситуації, потреб народного господарства регіону.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректори, начальник НМУ І.В.Марценяк.

2.7. Удосконалювати навчально-виховний процес з урахуванням положень Болонської декларації з метою підготовки освічених, з високим рівнем культури, кваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, формування у них громадянської позиції, патріотизму, виховання морально і фізично здорового покоління.

Адміністрації разом з профкомом створити умови щодо зниження аудиторного навантаження професорсько-викладацькому складу з урахуванням специфіки кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Відповідальні: перший проректор Р.І. Петришин, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук, начальник НМУ І.В.Марценяк, зав. науково-методичним центром М.Г.Іванчук, декани, зав. кафедрами.

2.8. З урахуванням особливостей навчального процесу дозволити факультетам переводити до 25% аудиторного навантаження у індивідуальні заняття студентів.

Відповідальні: перший проректор Р.І. Петришин, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук, начальник НМУ І.В.Марценяк, зав. науково-методичним центром М.Г.Іванчук, декани, зав. кафедрами.

2.9. Здійснювати самоаналіз і самооцінку ефективності та якості функціонування напрямів та спеціальностей з основних напрямів діяльності.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, начальник НМУ Марценяк І.В., декани, зав. кафедрами.

2.10. Забезпечити роботу постійно діючих семінарів-практикумів педагогічної майстерності, кураторів академгруп з метою ознайомлення професорсько-викладацького складу з новітніми концепціями навчання, вивчення та обміну передовим досвідом, розробки і впровадження авторських методик інноваційних технологій навчання і виховання.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректор Т.В.Марусик, начальник НМУ І.В. Марценяк, зав. науково-методичним центром М.Г.Іванчук, зав.кафедрами.

2.11. Сприяти систематичному оновленню форм і методів навчання. Практикувати проведення проблемних, концептуальних та інтерактивних навчальних занять.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректор І.М.Григоращук, начальник НМУ І.В. Марценяк, зав.кафедрами.

2.12. Посилити організаційно-ресурсне забезпечення навчально-виховного процесу з метою ефективного використання аудиторного фонду, оптимізації графіку навчального процесу та розкладу занять, створення студентам оптимальних умов для самостійної роботи, індивідуалізації навчального процесу.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректори І.М.Григоращук, Т.В.Марусик, начальник НМУ І.В.Марценяк, зав. кафедрами.


Колектив університету зобов’язується:


2.13. Забезпечити якісну підготовку молодих фахівців для народного господарства, якісне і своєчасне виконання запланованих науково-дослідних робіт.

Відповідальні: декани, зав. кафедрами, керівники тем.

Термін: згідно з планами робіт.

2.14. Продовжити роботу по укладанню конкурентноздатних контрактів про наукові розробки з підприємствами, розширювати зв’язки з закордонними організаціями.

Відповідальні: керівники тем, НДЧ відділ міжнародних зв’язків.

2.15. Неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку ВНЗ. Не допускати порушень трудової дисципліни. Утримувати в чистоті й порядку свої робочі місця.

Відповідальні: декани, керівники кафедр, керівники підрозділів

факультетів, голови профбюро, профгрупорги.


^ РОЗДІЛ ІІІ

РОЗВИТОК І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ, РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


Адміністрація зобов’язується:


3.1. Оплату праці співробітникам університету здійснювати на основі законів України, інших нормативно-правових актів, генеральної та галузевої угод, колективного договору університету.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

3.2. Виплату заробітної плати проводити (за умови своєчасного отримання коштів з держбюджету) у такі терміни :

а) за першу половину місяця – до 17 числа кожного місяця;

б) кінцевий розрахунок – до кінця поточного місяця;

в) якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний, неробочий або святковий день то вона видається перед цими днями.

При виплаті заробітної плати бухгалтерією видається її роздруківка з розшифровкою усіх видів відрахувань (на вимогу працівника).

Відповідальні : проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова комісії профкому з соціальних та житлових питань В.А.Никифорак.

3.3. Працівникам, які поряд зі своєю основною роботою виконують додаткову роботу іншої професії (посади) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника, чи роботу понад норму робочого часу, що встановлена законом, проводити відповідну оплату: за тарифом погодинної оплати або доплати за суміщення професій (посад) у розмірі до 50 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут.

3.4. Вчасно підвищувати посадові оклади і тарифні ставки згідно з Постановами Кабміну України та наказами Міністерства освіти і науки України.

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

3.5. Надавати працівникам бібліотеки допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

3.6. Проводити додаткову оплату сторожам, черговим, операторам котелень, персоналу навчально-наукової геофізичної обсерваторії та водіям за роботу в нічний час у розмірі до 30% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 години до 6 години.

Відповідальні: проректор-головний бухгалтер С.Г. Марут, начальник ВК Г.О. Колосюк.

3.7. Встановлювати надбавки за високі досягнення у праці професорсько-викладацькому складу згідно з рейтинговим оцінюванням результатів праці, за творчі і трудові досягнення, використання у викладацькій та виховній діяльності сучасних методів праці відповідно до «Положення» (Додаток № 2).

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, проректор О.Г.Ушенко, проректор-головний бухгалтер С.Г. Марут, начальник ВК Г.О. Колосюк.

3.8. За порушення трудової, виробничої, технологічної дисципліни, а саме: запізнення на роботу, невиконання розпоряджень адміністрації, погіршення чи зниження якісних та кількісних показників у роботі, невиконання норм виробітку, порушенні вимог щодо охорони праці, техногенної безпеки і виробничої санітарії та з інших причин, передбачених КЗпП України, Колдоговором, трудовим договором (контрактом) співробітник позбавляється надбавок і доплат до посадових окладів (тарифних ставок) повністю або частково.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук, начальник ВК Г.О.Колосюк, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, керівники структурних підрозділів.

3.9. Виплати стимулюючого характеру застосовувати до всіх співробітників університету незалежно від форм трудового договору (контракт, строковий трудовий договір, безстроковий трудовий договір).

3.10. Інформувати колектив про передачу в оренду, продовження та умови оренди приміщень, що належать університету і використовуються за соціально-побутовим призначенням.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук, голова профкому М.І.Боднарук.

3.11. Забезпечити пожежну безпеку навчальних і виробничих приміщень, оснащення їх необхідним протипожежним інвентарем, схемами евакуації людей у випадку пожежі. Проводити систематичний інструктаж з питань пожежної безпеки.

Відповідальні: проректор з НОР І.М.Григоращук, інженер з пожежної безпеки І.І.Тунь.

3.12. Проводити оснащення аудиторій і лабораторій університету технічними засобами навчання згідно з об’єктивними потребами факультетів.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук, відділ матеріально-технічного забезпечення, декани.

Профком та колектив університету зобов’язуються:


3.13. Вивчати і виконувати правила техніки безпеки і виробничої санітарії.

Відповідальні: профгрупорги, зав.кафедрами, керівники наукових тем.

3.14. Проводити постійний контроль силами громадських інспекторів і комісій профбюро факультетів за виконанням співробітниками вимог охорони праці і техніки безпеки.

Відповідальні: голови профбюро.

3.15. Розглядати скарги на рішення адміністрації щодо відшкодування університетом заподіяної викладачеві чи співробітнику шкоди каліцтвом або нещасним випадком, пов’язаних з безпосередньою виробничою діяльністю.

Відповідальні: голова профкому М.І.Боднарук, нач. відділу з охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник, голови профбюро.

3.16. Конкретні завдання по факультетах і плани виконання робіт відповідно до “Комплексних заходів” на 2010 рік довести до підрозділів, факультетів, служб університету і замовників до 10 квітня 2010 року.

Відповідальні: проректор з НОР І.М.Григоращук, нач. відділу з охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник.


^ РОЗДІЛ ІV

ОХОРОНА ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується:


4.1. Створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, керівники структурних підрозділів.

4.2. Не вимагати від працівників виконання роботи, що не обумовлена трудовим договором, посадовою інструкцією та у разі не проходження ним інструктажу з питань охорони праці.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

4.3. Забезпечити пожежну безпеку навчальних і виробничих приміщень, оснащення їх необхідним протипожежним інвентарем, схемами евакуації людей у випадку пожежі. Проводити інструктажі з питань пожежної безпеки.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, інженер з пожежної безпеки І.І.Тунь.

4.4. Забезпечувати безперервну й ефективну роботу вентиляційних систем, фільтрів, кондиціонерів, перевіряти опір пристроїв захисного контуру, заземлення та ізоляції електропроводки.

Відповідальні: проректор з НОР І.М.Григоращук, керівники відповідних служб.

4.5. Проводити заміри рівня освітлення, шуму, вібрації, аналізи повітряного середовища, рівня радіаційного випромінювання в приміщеннях і на робочих місцях. У випадках відхилень параметрів, які відрізняються від санітарних норм, застосовувати додаткові заходи щодо забезпечення нормальних умов праці.

Відповідальні: начальник відділу охорони праці В.Ф.Пасічник.

4.6. Розробити і затвердити “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам” (додаток № 1) на 2010 рік. Забезпечити їх виконання.

Відповідальні: проректор з НОР І.М.Григоращук, голова профкому М.І.Боднарук, відповідальні виконавці.

Термін: до 10.04.2010 р.

4.7. Проводити не рідше одного разу на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці.

Відповідальні: атестаційна експертна комісія (голова – перший проректор Р.І. Петришин).

4.8. За результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці призначати пільги та компенсації (додаток № 5 цього Колективного договору), відповідно до діючого законодавства.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, атестаційна експертна комісія (голова – перший проректор Р.І. Петришин.).

4.9. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом.

Відповідальні: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення І.В.Ковбас, керівники відповідних структурних підрозділів

4.10. Забезпечити комплектування аптечок першої медичної допомоги необхідними медикаментами в підрозділах університету.

Відповідальні: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення І.В.Ковбас, керівники структурних підрозділів.

4.11. Забезпечити структурні підрозділи необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Відповідальні: начальник відділу охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення І.В.Ковбас

4.12. Забезпечити проведення навчання і перевірки знань з охорони праці посадових осіб, фахівців з охорони праці, викладачів предмету Охорона праці”.

Відповідальні: начальник навчально-методичного управління І.В.Марценяк, начальник відділу охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник, керівники структурних підрозділів.

4.13. Надавати методичну допомогу викладачам та співробітникам університету з питань охорони праці, цивільного захисту населення, пожежної безпеки.

Відповідальні: начальник відділу охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник, начальник відділу цивільної оборони В.А.Гулага, інженер з пожежної безпеки І.І.Тунь.

Профком та колектив університету зобов’язуються:


4.14. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, голови профбюро факультетів.

4.15. Вивчати і виконувати правила техніки безпеки і виробничої санітарії.

Відповідальні: профгрупорги, керівники структурних підрозділів.

4.16. Проводити постійний контроль силами громадських інспекторів і комісій профбюро факультетів за виконанням співробітниками вимог охорони праці і техніки безпеки.

Відповідальні: голови профбюро.


4.17. Двічі на рік (червень і грудень) на засіданні профкому розглядати хід виконання “Комплексних заходів”. Заохочувати кращих громадських інспекторів і членів комісії з охорони праці.

Відповідальні: голова профкому М.І.Боднарук, начальник відділу охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник.

Термін: червень, грудень 2010 року

4.18. Розглядати скарги та рішення адміністрації про відшкодування університетом заподіяної викладачеві чи співробітнику шкоди каліцтвом або нещасним випадком, пов’язаним з безпосередньою виробничою діяльністю.

Відповідальні: голова профкому М.І.Боднарук, начальник відділу з охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник, голови профбюро.

Конкретні завдання по факультетах і плани виконання робіт відповідно до “Комплексних заходів” на 2010 рік довести до підрозділів, факультетів, служб університету і замовників до 29 березня 2010 року


РОЗДІЛ V

^ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК


Адміністрація зобов’язується :


5.1. Надавати додаткові оплачувані відпустки за рахунок власних коштів:

а) одному із батьків, діти яких ідуть у перший клас (1 вересня вважати для них неробочим днем із збереженням середньомісячної заробітної плати);

б) при укладанні працівником шлюбу – 3 дні;

в) батькам при укладанні шлюбу дітьми – 1 день;

г) батькам при народженні дитини – 2 дні;

д) у випадку смерті рідних – 3 дні;

є) ювілейної дати від дня народження – 1 день.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут,начальник ВК Г.О.Колосюк, голова профкому М.І.Боднарук.

5.2. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут,начальник ВК Г.О.Колосюк, голова профкому М.І.Боднарук.

5.3. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» в межах фінансових можливостей, відраховувати кошти первинній профспілковій організації викладачів і співробітників університету на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці в сумі, передбаченій угодою між університетом та профорганізацією ЧНУ.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

5.4. Виділяти транспортні засоби для забезпечення безкоштовних екскурсій вихідного дня працівникам ЧНУ з компенсацією вартості пального.

Відповідальні : проректор І.М. Григоращук.

5.5. Згідно із рапортами працівників університету забезпечувати їх автотранспортом для перевезення вантажів для особистих потреб з компенсацією вартості пального.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук.

5.6. Передбачити в кошторисі університету фінансування видання наукової та навчально-методичної літератури у видавництві ЧНУ «Рута».

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут, директор видавництва «Рута» В.В.Бакай.

5.7. Безкоштовно і першочергово надавати в користування співробітникам університету, аспірантам і докторантам наявні спортивні зали, споруди та майданчики із наявним спортивним обладнанням для занятть спортом з відшкодуванням комунальних послуг.

Відповідальні: проректор з НОР І.М.Григоращук, декан факультету фізичної культури та здоров’я людини В.П.Чабаненко.

5.8. Організувати харчування співробітників і студентів університету на базі наявних їдалень і буфетів.

Відповідальні: проректор І.М. Григорощук, декани факультетів.


Профком зобов’язується:


5.9. Забезпечувати контроль за надходженням і розподілом путівок на лікування та в будинки відпочинку серед працівників кафедр і підрозділів університету.

Відповідальні: голова комісії з соціального страхування М.І.Боднарук, бухгалтер профкому М.А.Фарнієва.

5.10. Забезпечувати путівками в літні оздоровчі табори області дітей співробітників згідно з поданими заявами.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, бухгалтер профкому М.А.Фарнієва.

5.11. Щорічно звітувати про цільове використання коштів, відрахованих профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Відповідальні: голова профкому М.І.Боднарук.

5.12. Вести постійний контроль за якістю, асортиментом і цінами продукції в буфетах та їдальнях університету, дотриманням графіка їх роботи.

Відповідальні : голова комісії з соціальних та житлових питань В.А.Никифорак, голови профбюро факультетів.


^ РОЗДІЛ VІ

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

6.1. Трудовий колектив уповноважує:

первинну профспілкову організацію університету представляти його інтереси під час ведення переговорів з підготовки та укладанням колективного договору, здійснювати контроль за виконанням зобов’язань сторін в період його дії, представляти інтереси колективу університету у вирішенні питань щодо оплати праці, зайнятості, умов та охорони праці, оздоровлення та відпочинку;

голову первинної профспілкової організації підписати від імені трудового колективу з ректором університету колективний договір.

6.2. Рішення щодо внесення змін до того чи іншого пункту до Колективного Договору приймає Вчена Рада університету спільно з профкомом. Усі зміни оформлюються протоколом, візуються сторонами, тиражуються і роздаються на факультети, в підрозділи університету, як додаток до Колдоговору.

6.3. У разі виникнення в університеті колективного трудового спору (конфлікту) організація та матеріально-технічне забезпечення примирної комісії, трудового арбітражу, а також оплата праці незалежному посереднику, членам примирної комісії і трудового арбітражу у розмірі не менше середньомісячної заробітної плати та відшкодування їм витрат, пов’язаних із участю у примирній процедурі проводяться за рахунок університету.

6.4. У разі недотримання умов колективного договору з боку уповноваженого власником органу або керівників структурних підрозділів, за поданням профорганізації або профбюро факультетів і підрозділів питання у 2-тижневий строк розглядається постійно діючою робочою комісією. При неможливості вирішення спірного питання і недосягненні згоди справа вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Всі витрати по Колективному договору визначаються в кошторисі, який складається керівництвом університету разом з профорганізацією. Термін складання кошторису витрат по Колективному договору визначається сторонами. Кошторис затверджується ректором і головою профспілкової організації університету.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректор з НОР І.М.Григоращук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут.


Профком зобов’язується:


6.6. Організовувати вивчення працівниками ЧНУ нормативних документів, які регламентують питання трудових прав і зайнятості.

6.7. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки, які залишилися без роботи з причин скорочення штатів, перепрофілювання підрозділів.

6.8. Вживати заходи щодо запобігання трудових спорів і своєчасного їх розв’язання.

6.9. Сприяти адміністрації у створенні в колективі належної дисципліни, нормального морально-психологічного клімату.

6.10. Забезпечувати контроль з боку профспілки за дотриманням законодавства про оплату праці.

6.11. Клопотати перед адміністрацією про заохочення (нагородження) працівників за високі результати праці, присвоєння почесних звань.

6.12. Організовувати спортивно-оздоровчу роботу в колективі (проводити спартакіади здоров’я). Виділити за кошторисом профспілкового комітету 8000 грн. на придбання культспортінвентаря; для проведення культмасової роботи - 5000 грн.; спортивно-масової - 5000 грн. Активізувати роботу художньої самодіяльності, спортивних секцій.

6.13. Здійснювати контроль за станом лікувально-профілактичної роботи з працівниками, які перебувають на диспансерному обліку, часто і тривалий час хворіють. Надавати їм допомогу у придбанні ліків.

Трудовий колектив зобов’язується:


6.14. В обов’язковому порядку виконувати положення Колективного Договору.

6.15. Сумлінно і своєчасно виконувати службові обов’язки, зберігати державну власність, робочі місця, побутові приміщення, прилеглу до університету територію.

6.16. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, не допускати порушень трудової і виробничої дисципліни.

У випадках порушення трудової та виробничої дисципліни адміністрація може застосовувати до працівників такі заходи дисциплінарного впливу:

а) перенесення чергової відпустки на осінньо-зимовий період;

б) позбавлення працівника всіх видів матеріального стимулювання і матеріального заохочення;

в) позбавлення права на придбання пільгових путівок до санаторіїв та будинків відпочинку.


Адміністрація зобов’язується:


1. У місячний термін після прийняття Колективного Договору забезпечити тиражування його тексту і розповсюдження його на факультетах і підрозділах університету.


Розділ VІІ

^ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Профспілкова організація університету є представником трудового колективу університету і здійснює повноваження щодо представництва трудового колективу у правовідносинах з роботодавцем.

7.2. Для забезпечення діяльності профспілкової організації ЧНУ ректор університету надає їй приміщення з необхідним обладнанням та меблями, засоби зв’язку, доступ до локальної комп’ютерної мережі, мережі ІНТЕРНЕТ, електронної пошти, канцтовари та оргтехніку, автотранспорт.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук.

7.3. За поданням профспілкового комітету, ректор університету надає вільний час із збереженням заробітної плати виборним працівникам профспілки, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання профспілкових повноважень.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук, керівник структурних підрозділів.

7.4. Бухгалтерія університету забезпечує проведення бухгалтерських операцій, пов’язаних з утриманням і перерахуванням членських внесків у безготівковому порядку на рахунок профспілкового комітету відповідно до Статуту профспілки.

Працівникам бухгалтерії, які безпосередньо здійснюють роботу по перерахунку профспілкових внесків, профком може надавати винагороду. Розмір винагороди визначається президією профкому.

Відповідальні:голова профкому М.І.Боднарук, проректор-головний бухгалтер С.Г.Марут.

7.5. Профорганізації університету надаються нормативні документи, які надійшли в університет та видані в університеті (накази, розпорядження, тощо), що стосується питань праці і заробітної плати, охорони праці, відпочинку, різного виду надбавок, доплат і компенсацій.

Ректор, проректори, керівники структурних підрозділів та їх заступники надають в 7-денний термін інформацію на усні або письмові запити профспілкової організації з питань, трудових, соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілки, інформацію про результати господарської діяльності університету, інформацію з питань умов праці, оплати праці працівників та виконання умов Колективного договору.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректори, керівники та заступники керівників структурних підрозділів.

7.6. Профспілкова організація університету разом з роботодавцем бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників університету, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує кошториси, штатний розпис, графіки змінності та надання відпусток, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних послуг.

Профспілкова організація перевіряє роботу закладів торгівлі і харчування, що функціонують в ЧНУ.

Профспілкова організація дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках передбачених законом, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

7.7. Працівники, обрані до складу профспілкових організацій і не звільнені від основної діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є: керівники профспілкових органів у підрозділах закладу – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладах освіти; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання (ст. 252 КЗпП України).


Узгоджено:

Перший проректор Р.І.Петришин


Проректор з науково-

педагогічної роботи з питань

навчально-організаційного

процесу І.М.Григоращук


Проректор з наукової роботи О.Г.Ушенко


Проректор з науково-

педагогічної роботи з питань

навчально-виховного процесу Т.В.Марусик


Проректор - головний бухгалтер С.Г.Марут


^ Начальник відділу кадрів Г.О.Колосюк


Начальник юридичного відділу Н.П.Савосюк

  1   2   3   4   5

Схожі:

Колективний договір iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Колективний договір icon проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Колективний договір icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Колективний договір iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Колективний договір iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Колективний договір iconКолективний договір

Колективний договір iconКолективний договір

Колективний договір iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи