С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс icon

С. В. Мельничук " 3 " вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс
Скачати 74.34 Kb.
НазваС. В. Мельничук " 3 " вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс
С.В. Мельничук<> <> " <>3<> " вересня <>2010 р. ПОЛОЖЕННЯ<><> <
Дата27.07.2012
Розмір74.34 Kb.
ТипКонкурс

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Чернівецького національного

університету ім. Ю. Федьковича

______________ С.В. Мельничук

3вересня 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурсних торгів

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


I. Загальні положення


1. Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі - замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон).

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом ( 2289-17 ) та іншими нормативно-правовими актами.


^ II. Порядок створення та організація діяльності комітету


1. Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням замовника.

2. До складу комітету входить не менше п'яти осіб.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням ректора та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

 • планування здійснення процедур закупівель;

 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 • вибір процедури закупівлі;

 • інші питання відповідно до Закону ( 2289-17 ).

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.


^ III. Головні функції комітету


Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 • здійснення вибору процедури закупівлі;

 • проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

 • надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

 • проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом ( 2289-17 );

 • оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону ( 2289-17 );

 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

 • вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час

 • проведення процедури закупівлі;

 • забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

 • сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

 • здійснення інших дій, передбачених Законом ( 2289-17 ).


^ IV. Права та обов'язки членів комітету


1. Члени комітету мають право:

 • виносити питання на розгляд комітету;

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

 • одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

 • заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

 • здійснювати інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).

2. Члени комітету зобов'язані:

 • організовувати та проводити процедури закупівель;

 • брати участь в усіх його засіданнях особисто;

 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

 • в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

 • сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних

 • заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

 • пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом ( 2289-17 ).

Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону ( 2289-17 ) та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

 • організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

 • визначає дату і місце проведення засідань комітету;

 • пропонує порядок денний засідань комітету;

 • веде засідання комітету;

 • призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

 • визначає функції кожного члена комітету;

 • уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу рганізаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.


V. Відповідальність


1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.


Голова тендерного комітету О.Г. Ушенко

Схожі:

С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів
Це Положення розроблено відповідно до Закону України від 01. 06. 2010 р. №2289-vi «Про здійснення державних закупівель» та наказу...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconПоложення про олімпіаду, були направлені на розгляд Наукового комітету. За підсумками узагальнення оцінок Наукового комітету щодо олімпіадних робіт, які надійшли на його розгляд, Організаційний комітет
Організаційний комітет Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади в галузі економіки сповіщає, що на конкурс було надіслано...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про загальноуніверситетський конкурс
Організаторами конкурсу є ректорат, відділ організації виховної роботи, Координаційна рада студентського самоврядування університету,...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconВ. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс
Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору науково-методичних розробок в системі післядипломної педагогічної...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconПоложення про тендерний комітет Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський Національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Загальні положення
Для організації та проведення процедур закупівель в інституті утворюється тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconПоложення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
«Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини...
С. В. Мельничук \" 3 \" вересня 2010 р. Положення про комітет з конкурс iconПоложення про конкурс творчих робіт до 211-ої річниці з дня народження Володимира Даля Загальні положення
Конкурс творчих робіт «Где родился, там и пригодился» (надалі – творчий конкурс) проводиться з метою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи