Перелік документів, що використовуються у тематичному номері icon

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері
НазваПерелік документів, що використовуються у тематичному номері
Сторінка2/8
Дата28.07.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Строки сплати або повернення з бюджету ПДФО

Платник податків, який задекларував доходи, отримані ним у 2011 році, самостійно на підставі даних, указаних ним у декларації про доходи, ви­значає суму податкового зобов'язання та спла­чує її до бюджету до 1 серпня року, наступного за звітним (абзац перший п. 179.7 ПКУ).

Що стосується суми податкових зобов'язань, яку може бути донараховано органом ДПС після перевірки достовірності даних, указаних платником податків у декларації про доходи, то вона підлягає сплаті до відповідного бюджету на підставі повідомлення-рішення, отриманого платником податків від органу ДПС, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отриман­ня податкового повідомлення-рішення про таке донарахування* (п. 57.3, абзац другий п. 179.7 ПКУ). Звертаємо увагу: у цьому випадку платник податків не повинен чекати 1 серпня, а сплатити суму донарахованого податковим органом по­даткового зобов'язання протягом 10 календар­них днів, наступних за днем отримання такого повідомлення-рішення.

Якщо платник податку вважає, що орган ДПС неправильно визначив суму грошового зобов'язання, то він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня зі скар­гою про перегляд такого рішення (п. 56.2 ПКУ). Скарга подається в письмовій формі (за необхід­ності — з належно завіреними копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Сплата податкових зобов'язань, у тому числі донарахованих органом ДПС, здійснюється фізич­ною особою через установи банків та поштові відділення (п. 57.5 ПКУ). Якщо такі особи про­живають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податок через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття по­датків і зборів.

Якщо за підсумками декларування платнику податків має бути повернено з бюджету суму надмірно утриманого (сплаченого) ПДФО, у тому числі у випадку якщо платник податків скористався своїм правом на податкову зниж­ку, то така сума зараховується органом ДПС на банківський рахунок цього платника податків, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календар­них днів після надходження такої податкової декларації (179.8 ПКУ).


Відповідальність

Відповідальність за неподання або несвоє­часне подання декларації про доходи. У разі неподання або несвоєчасного подання декла­рації про доходи фізичною особою, яка була зобов'язана її подати, на таку особу може бути накладено штраф у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ).

Водночас не виключено, що податківці в цьо­му питанні керуватимуться тільки ст. 1641 КпАП, яка встановлює адміністративну відповідальність за таке порушення, не застосовуючи до платників податків штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ПКУ. Цей висновок випливає з роз'яснень по­датківців, наданих в Єдиній базі податкових знань за кодом 130.25 (див. офіційний сайт ДПАУ (http://www.sta.gov.ua) та в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 3, с 21. І якщо наші припущення підтвердяться, то фізичній особі за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи (якщо подання було обов'язковим) або включення до декларації недостовірних даних загрожуватиме попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Відповідальність за порушення платником по датків строку сплати грошового зобов'язання. Якщо платник податків не сплатив суму самостійно визначеного ним у декларації про доходи грошового зобов'язання до 1 серпня року, наступного за звітним, або суму донарахованого органом ДПС податку на доходи після закінчення 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування, то відповідно до ст. 126 ПКУ до такого платника податків може бути застосовано штрафні санкції в такому розмірі:

— у разі затримки сплати до 30 календарних днів уключно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — 10 % погашеної суми податкового боргу;

— у разі затримки сплати більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — 20 % погашеної суми податкового боргу.

Крім штрафних санкцій, платник податків зобов'язаний буде сплатити пеню, нараховану на суму податкового боргу (уключаючи суму штрафних санкцій за їх наявності і без урахування суми пені) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок більша, за кожен календарний день прострочення (п.п. 129.1.1, абзац перший п. 129.4 ПКУ).


Заповнюємо декларацію про доходи

Хто заповнює та як подають декларацію про доходи?

Декларація про доходи та додатки до неї за­повнюються:

— самостійно платником податку (п. 179.5 ПКУ)

— нотаріально уповноваженою особою (п. 179.5 ПКУ). У цьому випадку оформляється довіреність, яка посвідчується нотаріально (п. 19.2 ПКУ). Такою можливістю можуть скористатися особи, які з якихось причин не можуть самостійно заповнити та подати декларацію в установлені строки;

— особою, на яку покладається обов'язок із за­повнення декларації згідно з п. 179.6 ПКУ:

— опікуном або піклувальником, одним з бать­ків (усиновлювачем) — щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

— спадкоємцем (розпорядниками майна, дер­жавними виконавцями) — щодо доходів, отрима­них протягом 2011 року платником податку, який помер;

державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом.

Декларація та додатки до неї підписуються особою, яка її заповнює: або особисто платни­ком податків (при самостійному заповненні), або особою, нотаріально уповноваженою або зобов'язаною згідно з ПКУ здійснювати заповнен­ня такої декларації.

Згідно з п. 49.3 ПКУ і п. 4 Інструкції № 1395 декларація подається одним із таких способів:

— особисто платником податків або нотаріально уповноваженою особою;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. У цьому випадку платник податку зобов'язаний відправити декларацію на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації про доходи;

— засобами електронного зв'язку в електронній формі в порядку, визначеному законодавством, не пізніше закінчення останньої години дня, в яко­му закінчується такий граничний строк.

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку заповнення декларації про доходи.


^ Структура та загальні правила заповнення декларації

Декларація складається із восьми розділів та семи додатків, шість з яких (1-6) є її складовою частиною.

Відразу зауважимо, що розділ III і додаток 5 до декларації повинні заповнювати тільки фізичні особи — підприємці. Граничний строк подання «підприємницької» декларації вже закінчився (її потрібно було подати не пізніше 9 лютого 2012 року). Про те, як повинні були заповнити декларацію про доходи за 2011 рік підприємці, ми писали в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 5. Розділ IV декларації про доходи заповнюють особи, які провадять незалежну про­фесійну діяльність.

Додаток 6 заповнюють особи, які бажають ре­алізувати право на податкову знижку. Докладно про податкову знижку, а також про порядок запо­внення додатка 6 читайте у статті «Декларування податкової знижки за підсумками 2011 року».

Додаток 7 (без заповнення декларації і додат­ків 1 — 6) заповнюють і подають тільки державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на обі­ймання посад державного службовця або в орга­нах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кан­дидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду голови сільської, селищної, міської ради. Якщо зазначені особи зобов'язані подавати декларацію про доходи згідно з вимогами ПКУ, то вони заповню­ють і подають декларацію в загальному порядку з необхідними додатками.

Отже, «звичайні» фізичні особи, які зобов'язані подати декларацію, повинні заповнити:

— розділи І, II, V, VII, VIII. Розділ VI заповнюєть­ся в разі, якщо платник податків виявив помилку в раніше поданій декларації про доходи та само­стійно виправляється;

— додаток 2 — якщо протягом 2011 року плат­ник податків отримував доходи від продажу (об­міну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (під-найм), у результаті при­йняття в спадщину або дарунок майна;

— додаток 3 — якщо протягом 2011 року платник податків отри­мував доходи від опе­рацій з інвестиційними активами;

— додаток 4 — якщо платник податків отриму­вав іноземні доходи.

Зазначені вище додатки заповнюються тільки в разі отримання платником податків протягом 2011 року тих доходів, які в них відображаються.

У разі якщо декларацію про доходи та необхідні додатки заповнює нотаріально уповноважена особа або особа, на яку покладається обов'язок із заповнення декларації, то додатково необ­хідно заповнити додаток 1. Звертаємо увагу: відповідно до п. 46.4 ПКУ у платника податку в разі необхідності є можли­вість подати разом із декларацією про доходи доповнення до неї, які вважаються ЇЇ невід'ємною частиною. Доповнення складаються в довільній формі та подаються з поясненням мотивів їх подання. Наприклад, таке доповнення можуть скласти платники податків, які протягом 2011 року отримували доходи, оподатковувані за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %), від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна сума таких доходів за будь-який календарний місяць перевищила 9410 грн. Річ у тім, що форма декларації про доходи не передбачає можливості здійснити розрахунок податку на доходи фі­зичних осіб, що підля­гає доплаті до бюджету, таким платникам подат­ків.


^ При заповненні де­кларації та додатків до неї необхідно дотриму­ватися таких правил:

1) заповнення здійснюється друкарським спо­собом, чорнильними або кульковими ручками си­нього чи чорного кольору. Олівцем заповнювати не можна;

2) не повинно бути підчисток, помарок, виправ­лень, дописок і закреслень;

3) не повинно бути тексту або цифр, які не­можливо прочитати внаслідок пошкодження ар­кушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною;

4) показники в розділах II — VIII декларації та додатках заповнюються в гривнях з копійками.


^ Порядок заповнення розділу І «Загальні відомості» декларації про доходиз/п

Найменування рядка

^ Що вказується

1

2

3

1

Тип декларації

При поданні первинної декларації за 2011 рік платник податків ставить позначку «х» навпроти типу декларації «Звітна». Якщо після подання декларації про доходи за 2011 рік платник податків виявить в ній помилки та подаватиме:

— нову декларацію з виправленими показниками не пізніше 30 квітня 2012 року, то позначка «х» ставиться навпроти типу декларації «Нова звітна»;

— уточнюючу декларацію після 30 квітня 2012 року, то позначка «х» ставиться навпроти типу «Уточнююча»

2

Звітний (податковий)

період

(Звітний (податковий)

період, що

уточнюється)

Тут арабськими цифрами необхідно вказати звітний календарний рік —2011. Якщо після ЗО квітня 2012 року подаватиметься уточнююча декларація, то 2011 рік потрібно буде вказати як звітний період, що уточнюється

3

Прізвище, ім 'я, по батькові

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові платника податків згідно з даними паспортного документа. Якщо протягом 2011 року або у 2012 році платник податків змінив прізвище (ім'я, по батькові), то спочатку вказується нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках — старі дані

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)

Указується реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Платники податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це свій орган ДПС та мають відповідну відмітку в паспорті, указують серію та номер паспорта

5

Податкова адреса платника податку

Указується місце проживання платника податків, за яким платника податків зареєстровано (згідно з відміткою в паспорті) та за яким його взято на облік в органі ДПС: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира. За бажанням платник податків може зазначити номери своїх телефонів та адресу електронної поштової скриньки

6

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація

Указується найменування органу ДПС, в якому платника податків узято на облік

7

Резидентський статус платника податку

Залежно від свого резидентського статусу платник податків ставить позначку «х» у відповідному полі. У загальному випадку резидентом вважається фізична особа, яка постійно проживає в Україні. Перелік інших випадків, коли фізична особа вважатиметься резидентом, наведено в п.п. 14.1.213 ПКУ. Відповідно до п.п. 14.1.122 ПКУ для цілей оподаткування нерезидентом є особа, яка не є резидентом України

8

Декларація заповнена

За допомогою позначки «х» вказується, хто заповнив декларацію: безпосередньо платник податків чи уповноважена особа

9

Реквізити банківського рахунка

Цей рядок заповнюється в разі, якщо за підсумками декларації платнику податків повинні повернути надмірно утримані (сплачені) суми ПДФО, у тому числі при реалізації права на податкову знижку. Необхідно вказати номер рахунка, найменування установи банку, код та МФО банку^ Порядок заповнення розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»


^ Код рядка

Найменування рядка

Що вказується

1

2

3

01

Доходи, які

включаються

до загального

річного

оподатковуваного

доходу

У колонці 3 зазначається сума загального річного оподатковуваного доходу платника податків, який складається з нарахованих (виплачених) платнику податків протягом 2011 року доходів, перелічених у п. 164.2 ПКУ (сума значень рядків 01.01 — 01.07). У колонці 4 платник податків вказує суму ПДФО, яку було утримано (сплачено) податковими агентами, у колонці 5 — суму ПДФО, яку платник податків зобов'язаний сплатити самостійно, у тому числі суму ПДФО, сплаченого на дату подання декларації про доходи

01.01

Заробітна плата

У колонці 3 вказується загальна сума нарахованої протягом 2011 року заробітної плати та прирівняних до неї виплат (п. 164.2 ПКУ), а саме:

— основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику
податку у зв'язку з відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ПКУ);

— лікарняні (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ);

— дивіденди за акціями або іншими корпоративними правами, які
мають статус привілейованих чи інший статус, що передбачає виплату
фіксованого розміру дивідендів або суми більшої, ніж сума виплат,
розрахована на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану
платником податку (п.п. 153.3.7ПКУ).

Сума ПДФО, утриманого роботодавцями з доходів у вигляді заробітної плати, указується в колонці 4. Необхідність заповнення колонки 5 може виникнути у тих платників податків, які отримували доходи, в тому числі у вигляді зарплати від двох і більше податкових агентів, сума яких у будь-якому з місяців 2011 року перевищила 9410 грн. Сума заробітної плати, нарахованої роботодавцями протягом 2011 року, та утриманого з неї ПДФО підтверджується довідками, виданими за основним місцем роботи та за місцями роботи за сумісництвом

01.02

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/ або рухомого майна

У колонці 3 вказується сума доходів від операцій з відчуження об'єктів рухомого та нерухомого майна, отриманих як від податкових агентів, так і від фізичних осіб — не підприємців (п.п. 164.2.4, ст. 172, 173 ПКУ). Платник податків, який отримував протягом 2011 року такі доходи, заповнює та подає додаток 2 до декларації про доходи. Значення колонки 3 за цим рядком дорівнює значенню рядка 6 колонки 4 додатка 2. Суми доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та нерухомого майна підтверджуються договорами купівлі-продажу (обміну).

У колонці 4 вказується сума ПДФО, утриманого (сплаченого) з доходів від відчуження майна податковим агентом (значення рядка 8 колонки 5 додатка 2), у колонці 5 — сума ПДФО, що підлягає сплаті платником податків самостійно, у тому числі сплачена до подання декларації (значення рядка 9 колонки 5 додатка 2)

01.03

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

У колонці 3 вказується загальна сума орендної плати, отриманої

за договорами оренди рухомого та нерухомого майна як

від податкових агентів, так і від фізичних осіб — не підприємців

(пп. 164.2.19, 164.2.5, п. 170.1 ПКУ). Платник податків, який

отримував такі доходи протягом 2011 року, заповнює також додаток 2

до декларації про доходи. Значення колонки 3 за цим рядком має

дорівнювати значенню рядка 6 колонки 6 додатка 2. Сума доходів

від надання майна в оренду підтверджується договорами оренди,

актами.

У колонці 4 вказується сума утриманого (сплаченого) з орендної

плати ПДФО, якщо платник податків отримував орендну плату

від податкових агентів (значення рядка 8 колонки 7 додатка 2),

у колонці 5 — сума ПДФО, що підлягає сплаті платником податків

самостійно, у тому числі сплачена до подання декларації (значення

рядка 9 колонки 7 додатка 2).

01.04

Інвестиційний прибуток

У колонці 3 вказується сума інвестиційного прибутку від здійснення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ*), розмір якої визначається згідно з п. 170.2 ПКУ. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток 3 до декларації про доходи. Значення колонки 3 за цим рядком має дорівнювати додатному значенню рядка 6 додатка 3. Дохід відображається на підставі договорів, звітів торговців цінними паперами (брокерів), даних Книги обліку доходів і витрат. У колонці 4 вказується сума ПДФО, утриманого податковим агентом (якщо платник податків укладав договір з торговцем цінними паперами, уключаючи банк, про виконання ним функцій податкового агента). Значення колонки 4 за цим рядком має збігатися зі значенням рядка 8 додатка 3.

У колонці 5 цього рядка вказується сума ПДФО, яка повинна бути сплачена платником податків самостійно та яка має дорівнювати значенню рядка 9 додатка 3.

01.05

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

У колонці 3 вказується сума оподатковуваних доходів у вигляді

спадщини та подарунків, розмір яких визначається згідно зі

ст. 174 ПКУ. У разі отримання таких доходів разом з декларацією

заповнюється та подається додаток 2. Значення колонки 3 за цим

рядком має дорівнювати сумі значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6

колонки 9 додатка 2. Дохід відображається на підставі договорів

дарування, Свідоцтва про право на спадщину.

У колонці 4 за цим рядком указується сума ПДФО, утримана

податковим агентом (у випадках, передбачених п. 174.5 ПКУ,

податковими агентами можуть бути банк, небанківська фінансова

установа). Значення колонки 4 за рядком 01.05 декларації має

дорівнювати значенню рядка 8 колонки 10 додатка 2.

У колонці 5 указується сума ПДФО, яка підлягає сплаті до бюджету

платником податків та має дорівнювати значенню рядка 9 колонки 10

додатка 2

01.06

Іноземні доходи (додаток 4)

У колонці 3 вказується сума іноземних доходів, розмір яких

визначається відповідно до п. 170.11 ПКУ. Платник податків, який '

отримував протягом 2011 року іноземні доходи, заповнює також

додаток 4 до декларації про доходи. Значення колонки 3 за цим '

рядком має дорівнювати підсумковому значенню колонки 4 додатка

4 (іноземний дохід, перерахований у гривні).

У колонці 4 рядка 01.06 указується сума податків, сплачених

за кордоном, які заліковуються в Україні, перерахована у гривні

(підсумкове значення колонки 6 додатка 4), у колонці 5 — сума

ПДФО, що підлягає сплаті платником податків самостійно

(підсумкове значення колонки 7 додатка 4).

Доходи в колонці 3 і сума ПДФО в колонці 4 рядка 01.06

відображаються на підставі документів, що підтверджують

отримання доходу з іноземних джерел та сплату податку

в іноземній юрисдикції (довідка про суму сплаченого податку, базу

та/або об'єкт оподаткування, отримана від державного органу

країни, де отримано дохід (прибуток), уповноваженого справляти

податок).

01.07

Інші доходи

У колонці 3 вказується загальна сума оподатковуваних доходів, не вказаних у рядках 01.01 — 01.06 декларації. Тут необхідно відобразити оподатковувані доходи, отримані як від податкових агентів (наприклад, винагороди за договорами цивільно-правового характеру на виконання робіт або надання послуг, доходи у вигляді додаткового блага тощо), так і доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню, але не вказані в рядках 01.01 — 01.06 розділу II декларації про доходи (наприклад, сума оподатковуваної заборгованості за цивільно-правовим договором, за якою закінчився строк позовної давності). Доходи відображаються на підставі відповідних документів (довідок податкових агентів, договорів цивільно-правового характеру тощо). Доходи, перелічені у ст. 165 ПКУ, які не включаються до оподатковуваного доходу, не відображаються.

У колонці 4 вказується загальна сума ПДФО, утриманого з оподатковуваних доходів податковими агентами, у колонці 5 —загальна сума ПДФО, який платник податків зобов'язаний сплатити самостійно з доходів, що підлягають декларуванню. Додатки для доходів, що відображаються в рядку 01.07, не передбачені

*Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, нарахованих на цінні папери, емітовані Мінфіном України (п.п. 165.1.2 ПКУ); сума доходу, отриманого платником податку в результаті відчуження акцій (інших корпоративних прав), отриманих ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку в результаті відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 ЗКУ залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (п.п. 165.1.40 ПКУ).


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconНаказ №63 м. Київ Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників
...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПрийом документів
Перелік документів для прикріплення до відділу аспірантури хду терміном на 2 роки для складання кандидатських іспитів з філософії,...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра)
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра) Паспорт громадянина України
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік необхідних документів

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для вступу до аспірантури
move to 0-16629185
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів, які подає здобувач наукового ступеня

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи