Перелік документів, що використовуються у тематичному номері icon

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері
НазваПерелік документів, що використовуються у тематичному номері
Сторінка4/8
Дата28.07.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Порядок відображення операцій з інвестиційними активами в додатку 3

до декларації про доходи

з/п

Найменування рядка

^ Що вказується

1

Цінні папери, деривативи, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

У колонці 3 окремо за кожним видом інвестиційного активу в розрізі трьох груп зазначається його найменування та характеристика. У колонці 4 вказується сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу.

У колонці 5 указується сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу.

У колонці 6 указується фінансовий результат операцій за кожним інвестиційним активом окремо (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток). Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між значеннями колонки 4 і значенням колонки 5, інвестиційний збиток —як від'ємне значення різниці між значеннями колонки 4 і колонки 5. Незважаючи на положення абз. 4 п.п. 170.2.6 ПКУ, форма додатка 3 не передбачає розподіл прибутків і збитків від різних груп цінних паперів та деривативів

2

Цінні папери, деривативи, що не перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

3

Корпоративні права (інші, ніж цінні папери)

4

Сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року

Указується сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків 2011 року, яка розраховується як сума значень колонки 6 за всіма видами інвестиційних активів

5

Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду

Указується сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року, на яку може бути зменшено загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами за звітний рік.

У додатку 3 до декларації про доходи за 2011 рік у цьому рядку зазначається сума інвестиційного збитку, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня 2011 року в частині збитків, понесених унаслідок продажу інвестиційних активів через професійних торговців цінними паперами*. Згідно з п. 2 підрозд. 1 розд. XX ПКУ вона враховується при обчисленні інвестиційного прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами або деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, починаючи з результатів за 2011 рік. Значення в цьому рядку вказується без знака «-»

6

Загальний фінансовий

результат операцій

з інвестиційними

активами

(рядок 4- рядок 5)

Указується загальний фінансовий результат операцій

з інвестиційними активами, що розраховується як різниця між

значеннями рядків 4 і 5**

7

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

Указується загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з інвестиційного прибутку, розрахована платником податків самостійно із застосуванням ставок, установлених п. 167. 7/ЖУ (15 і 17%).

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

Указується сума ПДФО, утриманого податковим агентом (якщо платник податків укладав договір з торговцем цінними паперами, уключаючи банк, про виконання ним функцій податкового агента), — відповідає значенню колонки 4 рядка 01.04

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

Указується сума ПДФО, що має бути сплачена платником податків самостійно — відповідає значенню колонки 5 рядка 01.04

*Обов'язок документального підтвердження розміру вказаних збитків покладається на платника податку.

**Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.Заповнюємо додаток 4

(іноземні доходи)

Оподаткування іноземних доходів

Згідно з п.п. 163.1.3 ПКУ об'єктом обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є, у тому числі, іноземні доходи, отримані фізич­ними особами — резидентами України.

Під іноземним доходом для цілей застосуван­ня ПКУ спід розуміти дохід, отриманий із джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отри­маний резидентами, утому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи:

— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;

— спадщину;

— подарунки;

— виграші;

— призи;

— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договора­ми;

— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;

— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;

— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;

— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або тери­торій, непідконтрольних митним органам (п.п.14.1.55 ПКУ).

У разі отримання у 2011 році іноземних до­ходів фізична особа — платник податку на до­ходи зобов'язана включити їх суму до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію про майновий стан і до­ходи (далі — декларація про доходи), а також самостійно розрахувати та сплатити податок з таких доходів на підставі такої декларації (пп. 168.2.1, 170.11.1 ПКУ).

Порядок оподаткування іноземних доходів уста­новлено п. 170.11 ПКУ.

До складу загального річного оподатковува­ного доходу включаються отримані платником податків у 2011 році суми іноземних доходів, перераховані у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отри­мання такого доходу (п. 164.4 ПКУ), за винятком доходів, які не підлягають оподаткуванню в Україні згідно з положеннями ПКУ (такі доходи перелічено у ст. 165 ПКУ) або міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого дано ВР України. Дізна­тись офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений НБУ на дату отримання (нарахуван­ня) іноземного доходу, можна на офіційному сайті НБУ (http://www.bank.gov.ua).

Ставки, за якими здійснюється утримання ПДФО із сум іноземного доходу, установлені п. 167.1 ПКУ і дорівнюють 15 та/або 17 % за­лежно від загальної суми отриманих фізичною особою у відповідному місяці доходів, оподат­ковуваних за вказаними ставками.

Ще раз нагадаємо, що у 2011 році ставка 15 % застосується до доходів, зазначених в аб­заці першому п. 167.1 ПКУ, загальна сума яких у відповідному місяці менше або дорівнює 9410 грн. Сума перевищення обкладається ПДФО заставкою 17%. Тобто при визначенні суми ПДФО з межею 9410 грн. слід порівнювати загальну суму отриманих (нарахованих, наданих) у відповідному місяці платником податків доходів, оподатковуваних за ставками 15 та/або 17 %, до складу яких уключаються й іноземні доходи.

Звертаємо увагу: п.п. 170.11.2 ПКУ передба­чено право платника податків зменшити суму річного податкового зобов'язання з ПДФО на суму податків, сплачених їм за кордоном.

Таким правом він може скористатися виключно у випадках, коли:

— по-перше, між Україною і країною — джерелом виплаченого платнику податків доходу укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов'язковість якого дано ВР України;

— по-друге, у такого платника податків є видані державним органом країни, яка є джерелом ви­плати доходу (прибутку) фізичної особи, уповно­важеним справляти такі податки, довідки про суми сплаченого податку (збору), а також про базу та/або об'єкт оподаткування (див. п. 13.5 ПКУ). Звертаємо увагу: ці довідки має бути ле­галізовано у відповідній країні, у відповідній за­кордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Якщо у платника податків до­відки, що підтверджують суми отриманих доходів за межами України та сплачених з них податків і зборів, відсутні, то він на підставі абзацу друго­го п.п. 170.11.2 ПКУ повинен подати до органу ДПС заяву про перенесення строку подання де­кларації про доходи до 31 грудня 2011 року.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податків (п.п. 170.11.3 ПКУ):

— податки на капітал (приріст капіталу), по­датки на майно;

— поштові податки;

— податки на реалізацію (продаж);

— інші непрямі податки, незалежно від того, належать вони до категорії прибуткових податків чи вважаються окремими податками відповідно до законодавства іноземних держав.

Сума податку, на яку платником податків змен­шуються податкові зобов'язання відповідно до п.п. 170.11.2 ПКУ, відображається таким плат­ником податків в рядку 12 розділу V декларації про доходи. При цьому слід мати на увазі, що така сума не може перевищувати суму ПДФО, розраховану на базі загального річного опо­датковуваного доходу такого платника податків відповідно до розд. IV ПКУ (рядок 09 розділу V декларації про доходи).

Розібравшись з порядком оподаткування іно­земних доходів, перейдемо безпосередньо до відображення їх у додатку 4 до декларації про доходи за 2011 рік.


^ Порядок заповнення додатка 4

Для зручності читачів порядок заповнення ряд­ків та граф додатка 4 до декларації про доходи наведемо в таблиці.


Колонка/рядок

Пояснення

«Дата отримання доходу» (колонка 1)

Указується дата отримання доходу

«Назва країни» (колонка 2)

Указується назва країни, яка є джерелом виплати доходу

«Розмір доходу»
— «в іноземній валюті (указується назва валюти)» (колонка 3)

Указується сума отриманого доходу в іноземній валюті із зазначенням її назви

«перерахованого у гривні» (колонка 4)

Указується сума іноземного доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання такого доходу

«Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні»
— «в іноземній валюті (вказується назва валюти» (колонка 5)

На підставі належно оформленої та легалізованої (за необхідності) довідки про суму сплаченого податку і збору (див. вище) проставляється в іноземній валюті сума податку, сплачена за межами України

— «перерахована у гривні» (колонка 6)

Відображається сума податку, сплачена за кордоном з іноземного доходу, перерахована в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання такого доходу

«Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України» (колонка 7)

Відображається сума ПДФО, нарахованого за ставками 15 та/або 17 % (залежно від суми доходу за місяць). Сума податку розраховується як добуток даних колонки 4 та ставки податку

«Усього»

У рядку вказуються загальні суми:

- отриманого у 2011 році іноземного доходу;

- податків, сплачених за кордоном, які зараховуються в Україні;

- ПДФО, що самостійно розрахований платником податків та підлягає сплаті з іноземних доходів
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconНаказ №63 м. Київ Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників
...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПрийом документів
Перелік документів для прикріплення до відділу аспірантури хду терміном на 2 роки для складання кандидатських іспитів з філософії,...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра)
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра) Паспорт громадянина України
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік необхідних документів

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів для вступу до аспірантури
move to 0-16629185
Перелік документів, що використовуються у тематичному номері iconПерелік документів, які подає здобувач наукового ступеня

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи