Про забезпечення доступу до публічної інформації icon

Про забезпечення доступу до публічної інформації
НазваПро забезпечення доступу до публічної інформації
Дата28.05.2012
Розмір90.2 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖЕНО


наказ ректора Національного університету «Острозька академія»,

від «01» вересня 2011 року № 48ПОЛОЖЕННЯ


про забезпечення доступу до публічної інформації

у Національному університеті «Острозька академія»


1. Загальна частина


  1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» (далі – НаУОА) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні НаУОА;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання НаУОА своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні НаУОА;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

  1. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  2. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації НаУОА при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

  3. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність НаУОА організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів НаУОА у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.


2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність НаУОА


2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність НаУОА забезпечується шляхом:

 1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

 2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті НаУОА;

 3. надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність НаУОА може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність НаУОА надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у НаУОА.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами НаУОА.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність НаУОА обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.


^ 3. Надання публічної інформації про діяльність НаУОА


3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відділом зв’язків з громадськістю НаУОА відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

3.2. Відділ зв’язків з громадськістю НаУОА та інформаційно-технічний центр розміщує на офіційному веб-сайті НаУОА, що підготовлена структурними підрозділами НаУОА з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті НаУОА підлягають:

 1. інформація про НаУОА та його діяльність:

місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону відділу зв’язків з громадськістю НаУОА;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів та їх заступників, а також керівників самостійних структурних підрозділів НаУОА;

розклад роботи НаУОА;

 1. правила внутрішнього трудового розпорядку НаУОА;

 2. інформація про нормативно-правові засади діяльності НаУОА;

 3. дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 4. відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні НаУОА;

 5. звіти щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7) інші відомості про діяльність НаУОА, які належать до публічної інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4. На офіційному веб-сайті НаУОА розміщуються:

 1. умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність НаУОА;

 2. інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність НаУОА.

3.5. Запитувач інформації має право звернутися до НаУОА із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у відділі зв’язків з громадськістю НаУОА або роздрукувати на офіційному веб-сайті НаУОА (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до НаУОА поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у відділі зв’язків з громадськістю НаУОА особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).


^ 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію


4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу НаУОА, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом зв’язків з громадськістю НаУОА .

4.2. Запити на інформацію реєструються у журналі реєстрації запитів на публічну інформацію.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції, запити на інформацію виокремлюються та невідкладно передаються ректорові НаУОА для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.4. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності НаУОА, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності.

За рішенням ректора НаУОА особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів НаУОА. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до НаУОА запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до НаУОА у вигляді електронного документа, здійснюється працівником відділу зв’язків з громадськістю НаУОА в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відповідних структурних підрозділах в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації».

4.7. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до НаУОА.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до НаУОА запиту.

4.8. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, ректор за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до НаУОА.

4.9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до НаУОА запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.


^ 5. Порядок надання публічної інформації про діяльність НаУОА


5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність НаУОА надається керівником відповідного структурного підрозділу НаУОА за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності НаУОА, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом ректора.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса НаУОА, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність НаУОА належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з ректором НаУОА.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у журналі вихідної кореспонденції НаУОА.

5.5. НаУОА має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) НаУОА не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

5.7. Якщо запитувач інформації подає клопотання про термінове опрацювання запиту, воно повинно бути обґрунтованим.

5.8. Контроль за наданням відповідей на запити на публічну інформацію здійснює керівник відділу зв’язків з громадськістю НаУОА.

Схожі:

Про забезпечення доступу до публічної інформації iconНаказ №125 Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в університеті
«Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та від 13 січня 2011 року №2939-vi «Про доступ до публічної інформації» (далі...
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» (далі – Науоа) відповідно...
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора...
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 порядок взаємодії Науоа із представниками засобів масової інформації
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 Форма письмового запиту на інформацію
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати
Про забезпечення доступу до публічної інформації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 Форма письмового запиту на інформацію
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи