Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» icon

Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено»
Скачати 73.57 Kb.
НазваІмені Володимира Даля «погоджено» «затверджено»
Дата28.05.2012
Розмір73.57 Kb.
ТипДокументи


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Володимира Даля


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Ректор______О.Л.Голубенко Конференцією Координаційної Ради

«____»_____________2009р. «____»_____________2009р.


ПОЛОЖЕННЯ

про Студентську Раду

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Луганськ-2009


Положення

про студентське самоврядування у вищих закладах освіти


Загальні положення


 1. Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

 2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

 3. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування узгоджується з керівництвом вищого закладу освіти.

 4. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань і політичних партій та рухів.


Структура і організація роботи органів студентського самоврядування


 1. Студентське самоврядування вищого навчального закладу освіти здійснюється на рівні академічної групи, відділення, факультету, гуртожитку, вищого закладу освіти. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу.

 2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

 3. Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада тощо (далі – Рада).

 4. Рада студентського самоврядування структурного підрозділу вищого закладу освіти обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

 5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до Ради студентського самоврядування факультету (відділення) і на загальні збори (конференцію) студентів.

 6. Рада студентського самоврядування факультету, відділення формується з представників виконавчих органів академічних груп та гуртожитків і обирає своїх представників до Ради студентського самоврядування вищого закладу освіти.

 7. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

 8. Голова Ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях Вченої ради (педагогічної) навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

 9. Секретар студентської Ради організовує контроль за виконанням рішень органів студентського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання його рішень.

 10. При Раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, по захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв’язків, прес-центр та ін.

 11. У складі Ради студентського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку тощо.

 12. Засідання Ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

 13. Кожне засідання Виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем.

 14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності студентського самоврядування.

 15. Ради студентського самоврядування факультетів і гуртожитків в кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.

 16. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов’язковим для виконання.

 17. Статутом вищого закладу освіти може бути передбачено укладання договору між керівництвом вищого навчального закладу освіти, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.


Мета і завдання органів студентського самоврядування


Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі освіти функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентській молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування – це така діяльність з допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з тим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 • сприяння науковій, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання та відпочинку студентів;

 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

 • сприянню працевлаштуванню випускників;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

 • репрезентація у керівництві ВНЗ;

 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканами);

 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

 • участь у розподілі стипендіального фонду;

 • залучення студентів до художньої самодіяльності;

 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб Веселих та Кмітливих), посвяти у студенти, випускних вечорів, днів факультету;

 • приймають участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні;

 • разом з деканами, відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ВНЗ освіти, директором студентського містечка, зав. гуртожитками, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів в гуртожитках;

 • приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

 • координують роботу з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканами факультетів; організовують чергування студентів і сприяють налагодженню пропускному режиму в гуртожитках;

 • беруть активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.;

 • разом із завідувачами гуртожитків, директором студмістечка, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;

 • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.


Права і обов’язки органів студентського самоврядування:


1.Члени організації мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ВНЗ.

2.Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

 • звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

 • опротестувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.

3.Ради студентського самоврядування факультетів (відділень) та Рада студентського самоврядування вищого навчального закладу мають право звертатися до адміністрації факультету (відділення) та адміністрації вищого навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

4.Голова Ради студентського самоврядування факультету (відділення) вищого навчального закладу має право брати участь у засіданнях Вченої Ради (педагогічної) вищого навчального закладу при розгляді питань студентського самоврядування.

5.Голова ради студентського самоврядування вищого навчального закладу є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.


Обов’язки:

 • чітко дотримуватися цього положення;

 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.


Права та обов’язки органів студентського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються з Вченою радою (педагогічною) цього навчального закладу.Схожі:

Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconІмені Володимира Даля «погоджено» «затверджено»
Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою І підтримкою ректорату (адміністрації) та...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconНаправлення до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconНаправлення до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна...
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconЗаходи до 210-ої річниці з дня народження Володимира Даля та 10-ої річниці присвоєння університету імені Козака Луганського
Заснувати медаль Володимира Даля для заохочення видатних учених, викладачів, студентів І фахівців
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconЗаходи до 210-ої річниці з дня народження Володимира Даля та 10-ої річниці присвоєння університету імені Козака Луганського
Заснувати медаль Володимира Даля для заохочення видатних учених, викладачів, студентів і фахівців
Імені Володимира Даля «погоджено» «затверджено» iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи