Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Скачати 498.41 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Сторінка2/4
Дата21.06.2012
Розмір498.41 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Зміст навчальної програми з психології спілкуванняЗмістовий модуль 1. Спілкування як категорія психології

Тема 1. Спілкування як феномен психології.

Спілкування як потреба існування людини. Визначення спілкування в соціально-психологічній . літературі. Зв'язок поняття "спілкування" з "діяльністю". "Суб'єкт-об'єктні" та "суб'єкт-предметні" стосунки при спілкуванні. Рівні спілкування: "індивід-індивід", "індивід-група", "група-соціум".

^ Тема 2. Особистість в контексті спілкування.

Взаємозв'язок особистості з соціумом. Соціальні відносини. Міжособистісні відносини. Суспільні відносини. Спілкування-взаємовплив. Спілкування-діяльність. Спілкування-обмін інформацією. Спілкування - сприймання людьми одне одного. Спілкування - міжособистісні відносини.

^ Тема 3. Розвиток спілкування в онтогенезі.

Головні рівні розвитку змісту потреби у спілкуванні дитини. Спілкування як основна потреба дитини. Психологічне підтвердження. Афіліація як потреба в спілкуванні. Соціальна підтримка. Самотність. Атракція. Емоційна ізоляція. Схожість установок.

^ Тема 4. Основні характеристики спілкування.

Структура спілкування. Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна, афективно-комунікативна. Види спілкування: необхідне, бажане, нейтральне, небажане, міжособистісне, масове, монологічне, діалогічне, гуманістичне, довготривале, короткочасне, конфліктне.

^ Тема 5. Засоби та форми спілкування.

Засоби спілкування: вербальні та невербальні.Розмовна мова, літературна мова. Штучні мови. Усна мова. Письмова мови. Невербальна комунікація. Знакові системи: оптико-кінетична, екстралінгвістична, паплінгвістична, візуальне спілкування, проксеміка. Форми спілкування: бесіда, розмова по телефону, переговори, збори.

^ Тема 6. Стратегії та тактики спілкування.

Стратегії спілкування. Конкуренція, уникання, пристосування, співробітництво, компроміс. Тактики спілкування. Стилі спілкування: авторитарний, демократичний, ліберальний.

^ Тема 7. Соціокультурні аспекти спілкування.

Культура спілкування. Соціокультурна ситуація. Національно-психологічні особливості спілкування. Етноцентризм. Звичаї, обряди, приписи, віра, уявлення народу. Культура мовлення. Рівні культури. Совість, добро, обов'язок, честь. "Жіночі" та "чоловічі" культурні цінності. Спілкування на макрорівні та мікрорівні.

^ Тема 8. Спілкування як обмін інформацією.

Поняття невербальної комунікації. Оптико-кінетична, проксемічна, паралінгвістична та інші знакові системи. Проксеміка. Розміщення учасників взаємодії за прямокутним столом. Кін, кінема, кіноформи. Особливості вияву емоцій людини через невербальне спілкування.

^ Тема 9. Мова невербального спілкування.

Міміка обличчя. Візуальне спілкування. Значення жестів, дистанція між співрозмовниками. Жести-чужоземці. Значення звуків та запахів при спілкуванні. Пози людини, ніс, рот і голова.

^ Тема 10. Сутність міжособистісної комунікації.

Поняття комунікації. Специфіка міжособистісної комунікації.

Поліфункціональність комунікації. Види та форми комунікації. Аксіальна та ретиальна комунікації. Масова організована комунікація. Комунікативний простір міжособистіних відносин. Суб'єкти комунікації. Спільна комунікативна дія. Зворотний зв'язок. Спільне інформаційне поле.

^ Тема 11. Психологічні особливості вербальної комунікації.

Компоненти вербальної комунікації. Говоріння. Культура говоріння мовця. Мистецтво висловлюватися. Слухання. Культура слухання. Рефлексивне слухання. Нерефлексивне слухання. Рефлексивні запитання. Критичне слухання. Емпатійне слухання.


^ Тема 12. Мистецтво діалогу. Діалогічне спілкування.

Поняття мови та мовлення. Відмінність спілкування тварин та людей. Мови світу. Види мов: тверді та м'які, внутрішня та зовнішня, письмова, діалогічні, монологічна. Паралінгвістична та екстралінгвістична характеристики мови. Тембр, дикція, тон, висота, швидкість, темп летючість, мелодійність мови.


^ Тема 13. Основні правила ефективного висловлення та самовираження.

Техніки, стратегії та правила конструктивного спілкування: виявлення

поваги до інших, позиція "рівних", етикет у діловому спілкуванні, створення

емоційного стану спілкування, вербалізація емоційного стану, "Техніка Франкліна". Стратегії уникнення конфліктів.

^ Тема 14. Спілкування як взаємодія.

Поняття взаємодії (інтеракція), соціальна взаємодія. Взаємодія як контакт між людьми. Просторові контакти . Контакти зацікавленості. Мотив. Інтерес. Контакти обміну. Взаємодія як організація діяльності. Механізм соціальної взаємодії. Дослідження взаємодії в концепції "символічного інтеракціоналізму". Трансактний аналіз Е.Берна.

^ Тема 15. Взаємодія і міжособистісний вплив.

Типи взаємодії. Кооперація. Співробітництво. Міжособистісний вплив. Стратегії впливу. Психологічний вплив. Особистісний вплив. Функціонально-рольовий вплив. Індивідуально-специфічний вплив. Комунікативний вплив. Види психологічного впливу: переконання, зараження, навіювання, наслідування, мода, чутки.

^ Тема 16. Форми поведінки людини у взаємодії.

Деструктивні форми взаємодії: агресія, фрустраційні теорії агресії. Упередження. Обман. Егоїзм. Конфліктна взаємодія. Взаємодія на рівні дружби і любові. Альтруїстична поведінка у взаємодії.


Змістовий модуль 2. Сприйняття та розуміння людьми одне одного.

Тема 1. Візуальна психодіагностика.

Ефект ореолу або "галоефект". Ефект "первинності та "новизни". Три схеми формування першого враження про людину. Виникнення помилкових уявлень про перше враження про людину.

^ Тема 2. Механізми стереотипізації, ідентифікації, рефлексії.

Загальні уявлення про стереотипізацію. Чотири функції стереотипів. Поняття "стереотипу очікування" або ототожнення себе з іншими. Механізм соціальної перцепції — рефлексія.

^ Тема 3. Соціально-психологічні перцептивні механізми спілкування.

Поняття соціальної перцепції. Об'єкт соціальної прецепції. Суб'єкт соціальної перцепції. Перцептивні механізми та ефекти: ідентифікація,емпатія, егоцентризм, рефлексія, стереотипізація. Ефекти соціальної перцепції: ефект ореолу, ефект пріоритету, ефекти новизни, ефект первинності, ефект поблажливості.

^ Тема 4. Каузальна атрибуція. Фундаментальна помилка каузальної атрибуції.

Поняття атрибуції. Дослідження каузальної атрибуції. Умови, що спричиняють помилку каузальної атрибуції: «Неправдива згода», «Нерівні можливості», «Більша довіра взагалі до фактів, ніж до судження», «Легкість побудови хибних кореляцій».

^ Тема 5. Труднощі та бар'єри спілкування.

Психологічно оптимальне спілкування. Смуга відчуження. Психологія утрудненого спілкування.

Тема 6. Деформації спілкування. Бар'єри спілкування.

Комунікативні бар'єри: смисловий, логічний, фонетичний, семантичний, стилістичний. Фасцинація.

^ Тема 7. Конфліктне спілкування.

Поняття конфлікту. Психологічні засади виникнення конфліктів. Стадії розвитку конфлікту. Сторони конфлікту. Об'єкт конфлікту. Деструктивний та конструктивний конфлікт. Особливості поведінки в конфліктній ситуації. Соціальні дилеми. Вирішення соціальних дилем.

^ Тема 8. Психологічні засади керування конфліктом.

Основні стилі поведінки при розв'язанні конфліктів: стиль ухилення, стиль пристосування, стиль компромісу. Маніпулятивний конфлікт. Актуалізаторський конфлікт. Етапи подолання конфлікту. Рекомендації щодо подолання конфлікту. Структурні методи подолання конфлікту.

^ Тема 9. Характеристика маніпулятивної та актуалізаторської моделі спілкування.

Поняття маніпуляції та актуалізації. Основні типи маніпуляції: диктатор, ганчірка, калькулятор, прилипала, хуліган, гарний хлопець, суддя, захисник. Основні причини маніпуляцій людьми. Основні відмінності між маніпулятором та актуалізатором. Правила подолання в собі маніпуляцій.


Змістовий модуль 3. Характеристика медичного спілкування.

Тема 1. Спілкування і манери поведінки лікаря.

Поняття етики спілкування. Прояви провини, сорому, каяття, співпереживання. Рівність у спілкуванні лікаря та хворого.

^ Тема 2. Гідність і толерантність як принцип культури медичного

спілкування.

Поняття гідності та толерантності. Терпіння, витривалість. Довір'я і розуміння. Гуманізація спілкування. Обмін духовним потенціалом при спілкуванні лікаря та хворого.

^ Тема 3. Характеристика історично-психологічних аспектів проблеми спілкування.

Правила поведінки найдавніших людей. Перші свідчення політичного чи дипломатичного етикету. Батьківщина світського етикету. Французький етикет. Давньоруський етикет. Сучасний етикет.

^ Тема 4. Опис темпераментів та рис характеру людей.

Типи темпераментів: холерики, сангвініки, флегматики, меланхоліки. Риси людей: плаксій, панікер, нав'язливий, всезнайка, критик. Позитивні та негативні риси особистості.

^ Тема 5. Слово лікаря, відвертість з хворим, ятрогенії.

Значення паралінгвістичної та екстрасенсорної системи у спілкуванні з хворим. Невміння оперувати лікарем граматичним значенням слова. Поняття

ятрогенного захворювання. Причини, шляхи запобігання ятрогеній. Значення слова лікаря на надію на видужання хворого.

^ Тема 6. Взаємостосунки лікаря та хворого.

Особливості першої зустрічі лікаря з хворим. Катартичні бесіди лікаря з хворим. Правила поведінки лікаря при прийомі хворого в кабінеті. Психологічні аспекти виписування рецепта. Спілкування лікаря та хворого в стаціонарі. Мистецтво збору анамнезу. Психологічний вплив лікарняного режиму на хворого. Вміння лікаря спілкуватися з родичами хворого.

^ Структурований план підготовки

з дисципліни «Психологія спілкування»


Структура

навчальної

дисципліни


Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю
Всього, год./кредитів

Аудиторних

СРС
Лекцій

Практ. занять

90/3

16

14

60

1
Модуль 1

Змістових

модулів 3


90/3


16


14


60
Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок, тестові завдання

В тому числі підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів (дисципліни2


2


^ Орієнтована структура залікового кредиту – модуля 1


Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

СРС

В тому числі індивідуальна робота

Змістовний модуль 1

1. Спілкування як феномен психології

21Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферат, виконання творчого завдання

2. Особистість в контексті спілкування.

1

3. Розвиток спілкування в онтогенезі

1

4. Основні характеристики спілкування.

2

2

1

5. Засоби та форми спілкування.

1

6. Стратегії та тактики спілкування.

1

7. Соціокультурні аспекти спілкування.

1

8. Спілкування як обмін інформацією.

2

2

1

9. Мова невербального спілкування.

1

10. Сутність між особистісної комунікації.

1

11. Психологічні особливості вербальної комунікації.

1

12. Психологічні особливості невербальної комунікації.

1

13. Основні правила ефективного висловлення та самовираження.

1

14. Спілкування як взаємодія.

21

15. Взаємодія і міжособистіс-ний простір.

1

16. Форми поведінки людини у взаємодії.

1

Змістовний модуль 2

17. Візуальна психодіагностика.

2

2

2Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферат, виконання творчого завдання

18. Механізм стерео типізації, ідентифікації, рефлексії.

2

19. Соціально-психологічні перцептивні механізми спілкування.

2

20. Каузальна атрибуція. Фундаментальна помилка каузальної атрибуції.

2

21. Труднощі і бар’єри спілкування.

2

22. Деформації спілкування.

2

23. Конфліктне спілкування.

2

2

2

24. Психологічні засади керування конфліктом.

2

25. Характеристика маніпулятивної та актуалізаторської моделі спілкування.

2

Змістовний модуль 3

26. Спілкування і манери поведінки лікаря.

2

2

2Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферат, виконання творчого завдання

27. Гідність і толерантність як принцип культури медичного працівника.

2

28. Характеристика історико-психологічних аспектів проблем спілкування.

2

29. Опис темпераментів та рис особистості лікаря.

2

30. Слово лікаря, відвертість з хворим

2

31. Взаємостосунки лікаря та хворого.

2

32. Модульний контроль2

^

Всього годин: 90


16

14

48

12

Кредитів ЕСТS – 31   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи