Міністерство освіти та науки України icon

Міністерство освіти та науки України
Скачати 267.32 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України
Дата04.06.2012
Розмір267.32 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти та науки України

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля91034, Луганськ,

квартал Молодіжний, 20-а

Телефон ректорату 46-12-84

Телефон профкому 46-40-54


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


2002-2007 рр.


Луганськ 2002
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Колективний договір (далі колдоговір) укладається в межах компетенції сторін із метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників і адміністрації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

1.2. Сторонами, що укладають колдоговір, є:

- адміністрація (далі ректорат) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля(далі університет) – відповідно до Статуту університету;

- профспілковий комітет профспілкової організації викладачів і співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля(далі профком) - уповноважений на представництво конференцією працівників університету (протокол конференції № від 200 р.).

1.3. Сфера дії колдоговору поширюється на усіх без винятку працівників (незалежно є вони членами профспілки чи ні) університету та його структурних підрозділів.

1.4. Зміни й (чи) доповнення в колдоговір у термін його дії вносяться при взаємній згоді. При розбіжностях наказом по університету і рішенням профкому створюється робоча комісія, яка готує пропозиції для їх розгляду на конференції трудового колективу працівників. Зміни й (чи) доповнення до колдоговору вважаються прийнятими при схваленні їх більшістю голосів, працівників університету присутніх на конференції трудового колективу працівників університету.

1.5. До колдоговору як обов'язкові додатки розробляються:

 • тарифні ставки та посадові оклади;

 • положення щодо оплати і стимулювання праці;

 • порядок надання щорічних основних і додаткових відпусток і їхня тривалість;

 • перелік професій і посад, яким передбачена видача (безкоштовно) мила, молока, спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального й колективного захисту;

 • заходи щодо поліпшення умов праці.

1.6. Ректорат університету відповідно до Закону України «Про мови» проводить роботу по створенню можливості викладання державною мовою (навчання керівного складу, викладачів, що не володіють професійно українською мовою, розробка термінологічних технічних довідників, підготовки конспектів курсів лекцій, підручників, навчальних посібників, іншої навчально -методичної літератури). Крім того, ректорат університету проводить роботу щодо вільного розвитку, використання та захисту російської та інших мов національних меншин України.

1.7. Колдоговір укладається на 5 років.

Продовження колдоговору на наступний термін відбувається автоматично, якщо сторони не виявили ініціативи про перегляд його змісту.

При необхідності укладання нового колдоговору, рівно як і внесення в діючий колдоговір змін , ініціативна сторона в письмовій формі сповіщає другу сторону за три календарних місяці, а при внесені змін або доповнень в додатки до колдоговору – за сім робочих днів.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Сторони не рідше одного разу на рік інформують на конференції трудового колективу працівників університету про хід виконання колдоговору.

2.2. Сторони вважають своїм обов'язком підтримувати постійний контакт із викладачами та співробітниками, що вийшли на пенсію, запрошувати їх на всі збори і заходи, що проводяться в університеті, при необхідности, залучати їх до виконання робіт з урахуванням кваліфікації та можливостей кожного.

2.3. Обов`язки ректорату:

2.3.1. Ректорат щорічно до початку навчального року представляє на конференцію трудового колективу працівників університету звіт ректора про підсумки роботи університету за минулий і завдання на наступний навчальний рік, а також відзначає роботу кращих кафедр, викладачів і співробітників.

2.3.2. Ректорат щорічно інформує трудовий колектив університету про надходження, розподіл і витрати спеціальних коштів.

2.3.3. Ректорат університету забезпечує працівникам:

а) необхідні умови праці;

б) правовий і соціальний захист;

в) компенсації при втраті роботи, у зв'язку зі змінами в організації навчального процесу та праці, встановлені законодавством;

г) своєчасне оформлення та представлення органам соціального забезпечення документів для призначення пенсій і присвоєння звання "Ветеран Праці України" відповідно до чинного законодавства;

д) встановлення ставок і посадових окладів на рівні, встановленому чинним законодавством для вищих навчальних закладів.

2.3.4. За досягнення високих результатів праці викладачі, наукові співробітники, навчально - допоміжний і адміністративно-господарський персонал університету у встановленому порядку можуть бути представлені до нагородження державними нагородами та преміями, присвоєння почесних звань та інших видів морального й матеріального заохочення.

2.3.5. Ректорат не допускає використання площ, споруд і устаткування університету сторонніми організаціями, якщо частка доходів від них не направляється в бюджет профспілки або спеціальний фонд університету.

2.3.6. Ректорат формує:

 • фонд розвитку університету, у якому передбачаються кошти для надання матеріальної допомоги, для оздоровлення й організації відпочинку викладачів, співробітників і членів їхніх родин, та для поліпшення житлових умов працівників;

 • резервний фонд ректора.

Формування фондів та витрати здійснюється відповідно до положень про фонди, погодженими з профкомом університету.

Джерело формування фондів – спеціальні кошти в обсязі (неменш, ніж у попередньому році), що визначається щорічно як частка різниці фактичних доходів і фактичних витрат (за винятком податків, призначених по законодавству України), які щорічно встановлюється за узгодженням сторін при формуванні фондів (не пізніше 1-го кварталу поточного року).

2.4. Обов'язки профкому.

2.4.1. Профком захищає інтереси викладачів і співробітників університету та його основних структурних підрозділів у соціальний сфері, у дотриманні нормальних умов праці та її оплати.

2.4.2. Профком направляє своїх представників у колегіальні дорадчі органи управління університету для участі в їхній роботі.

2.4.3. Профком порушує питання перед ректором про невідповідність займаної посади будь-якого керівного працівника університету, якщо по його провині робота з поліпшення умов праці викладачів і співробітників визнана незадовільною.

2.4.4. Профком бере участь у вирішенні питань використання території й приміщень університету для діяльності сторонніх організацій на умовах оренди.

2.4.5. Профком вживає заходів по забезпеченню працівників і їхніх дітей пільговими путівками в санаторій-профілакторій, дитячі оздоровчі табори, санаторії, будинки відпочинку і т.і.

2.4.6. Профком сприяє дотриманню працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Східноукраїнського національного університету імени Володимира Даля.

2.5. Працівники зобов'язані виконувати Статут університету, Положення про структурний підрозділ, рішення Вченої Ради університету, Правила внутрішнього розпорядку для працівників Східноукраїнського національного університету імени Володимира Даля, посадові інструкції, накази ректора університету й розпорядження проректорів, керівника основного структурного підрозділу, що не суперечать даному колдоговору.


^ 3. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

3.1. Відповідно до чинного законодавства, в університеті застосовані такі форми трудового договору:

3.1.1. Безстроковий трудовий договір, укладений на невизначений термін.

3.1.2. Строковий трудовий договір укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.1.3. Трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи.

3.1.4. Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов'язки й відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися за згодою сторін. Сфера застосування контракту визначається діючими законами України. Обов'язковими умовами укладання контракту повинні бути:

- наявність бажання працівника укласти контракт;

- неможливість встановлення трудових відносин на невизначений строк у зв'язку з характером передбаченої роботи, умов її виконання, інтересами працівника.

3.1.5. При укладанні контракту, не повинні передбачатися умови, що погіршують становище працівника в порівнянні з чинним законодавством України й даним колдоговором.

3.2. Забороняється необґрунтована відмова в прийнятті на роботу.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства в професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання не допускається.

3.2.1. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

1) при укладанні контракту;

2) у випадках, коли працівник наполягає на укладанні трудового договору в письмовій формі;

3) при укладанні трудового договору з неповнолітнім ;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.2.2. При укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Укладання трудового договору оформляється наказом ректора про зарахування працівника на роботу.

3.2.3. При найманні на роботу, якщо конкурс не оголошується, на умовах контракту (договору), в тому числі в разі закінчення його строку, кандидатури на посаду педагогічних працівників розглядаються на вiдповiднiй кафедрі (вiддiленнi), яка дає пропозиції ректору щодо укладання або не укладання з ним контракту (договору). Щодо завідувача кафедри (вiддiлення), директора навчально-наукового інституту, декана факультету, проректора такі пропозиції ректору дають Вчені ради структурних підрозділів, Вчена рада університету (Адміністративна Рада). Для оцінки здібностей кандидата в необхідних випадках керівник структурного підрозділу може запропонувати йому провести контрольні заняття.

Забороняється відмова в прийомі на роботу й звільненні працівника за ініціативою ректорату по досягненні працівником пенсійного віку.

Переважне право на укладання контракту на наступний термін має працюючий у цій посаді працівник.

3.2.4. Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

3.2.5. До початку роботи, за укладеним трудовим договором, кандидата на заняття посади, керівник структурного підрозділу зобов'язаний:

1) ознайомити під розписку з посадовою інструкцією;

2) роз'яснити працівникові його права й обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору;

3) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку для працівників Східноукраїнського національного університету імени Володимира Даля;

4) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

5) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто й не має права передоручати її виконання іншій особі.

3.2.6. Працівник має право розірвати трудовий договір письмово, попередивши про це ректорат університету за два тижні, якщо з поважних причин - то в термін, про який просить працівник. Письмове попередження подається у вигляді заяви, написаної власноручно і зареєстрованої у відділі організації документообігу університету.

3.2.7. За три місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк.

Після закінчення терміну дії договору науково-педагогічні працівники звільняються з роботи згідно п. 2 статті 36 КЗПП України, крім випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються й кожна із сторін не поставила вимоги про їхнє припинення. Що ж стосується контракту, то він повинен бути припинений, продовжений чи укладений на новий термін

3.2.8. Трудовий договір (контракт) може бути розірваний за ініціативою ректорату за згодою профкому відповідно до діючого законодавства України (КЗпП України, статті 43 і 431).

3.2.9. Відсторонення працівників від роботи ректором або керівником структурного підрозділу допускається в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством;

3.2.10. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення осіб, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виконання трудових обов'язків, провадиться за узгодженням із профкомом, а голову та членів профкому – за узгодженням із вищим профспілковим органом.

3.3. Забороняється в робочий час відволікати працівників від виконання професійних обов'язків на інші роботи, не пов'язані з основними посадовими обов'язками, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.3.1. Для працівників університету установлюється п'ятиденний робочий тиждень. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля або графіками змінності, які затверджує ректор за погодженням з профспілковим комітетом університету з додержанням установленої тривалості робочого тижня .

3.3.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпПУ, скорочується на одну годину при п'ятиденному робочому тижні.

3.3.3. За угодою між працівником і ректором може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, ректор або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

3.3.4. Нормальна тривалість робочого часу для працівників університету встановлена 40 годин на тиждень.

3.3.5. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу студентів та учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

3.3.6. Режим і тривалість робочого часу педагогічних і науково-педагогічних працівників регламентується розкладом занять, консультацій і іспитів, а також індивідуальним планом. Розклад занять планується, уникаючи «вікон», максимально враховуючи побажання викладачів.

3.3.7. Час початку та закінчення щоденної роботи передбачається Правилами внутрішнього розпорядку для працівників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і при необхідності за узгодженням із профкомом може бути змінений за наказом ректора університету.

3.3.8. При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи університету, погодженим із профспілковим комітетом і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.

3.3.9. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

3.3.10. У святкові й неробочі дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови, а також невідкладні ремонтні й вантажно-розвантажувальні роботи.

Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки за письмовим наказом ректора університету. Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку чи в грошовій формі в подвійному розмірі.

3.4. Працівникам надається перерва для відпочинку й харчування тривалістю тридцять хвилин. Час початку та закінчення перерви встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку для працівників Східноукраїнського національного університету імени Володимира Даля, погодженими з профкомом.

3.4.1. Жінкам, що мають дітей у віці до півтора року, надаються, крім загальної перерви, для відпочинку й харчування додаткові перерви для годівлі дитини. Ці перерви надаються через три години тривалістю не менше 30 хв.

3.5. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, обчислювальний із дня укладання трудового договору.

3.5.1. Право працівника на щорічні основний і додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в університеті. Тривалість надання щорічних основних і додаткових відпусток і їхня тривалість передбачені в додатках до колдоговору.

До настання шестимісячного терміну відпустка може бути надана у випадках, передбачених законодавством.

3.5.2. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини.

3.5.3. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 20 грудня керівником структурного підрозділу, узгоджується з профкомом, затверджується ректором або проректором по підпорядкуванню і здається у відділ кадрів.

3.5.4. Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковцям дається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів і дається в перший і наступні роки в період канікул незалежно від часу прийому їх на роботу. Для керівного складу, науково-педагогічних працівників, а також тих, хто бере участь у роботі приймальної комісії, період надання щорічної відпустки може бути змінений за їхньою згодою.

3.5.5. Щорічна додаткова відпустка окремим категоріям працівників за роботу із шкідливими умовами праці та працівникам із ненормованим робочим днем надається відповідно до обов'язкових щорічних додатків колдоговору.

3.5.6. За сімейних обставин і інших поважних причин працівнику, за його заявою, може бути надана короткочасна відпустка без збереження заробітної плати згідно діючого законодавства.

3.5.7. Члени профспілки звільняються від основної роботи з оплатою в розмірі середнього заробітку як делегати під час з'їздів, конференцій, що скликаються профспілками, а також для участі в роботі пленумів, президій.

3.5.8. Невикористані дні відпустки, що накопичилися, надаються працівникам у чергових відпускних періодах і в інший вільний від занять час. Адміністрація веде облік використання днів відпустки, що накопичилися.

3.5.9. Жінці, яка працює та має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

3.5.10. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

3.5.11. За бажанням працівника у випадку його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому повинна бути надана невикористана відпустка з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому випадку є останній день відпустки.

3.6. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3.7. Ректор, керівник структурного підрозділу повинен правильно організувати роботу працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову та виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю та правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.


^ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ


4.1. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва й праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

4.2 Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва й праці ректор або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу в університеті. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу в університеті працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас ректор або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці;

4.3. Про майбутні зміні в організації виробництва та праці працівників персонально попереджають не пізніше, ніж за два місяці.

4.4. При припиненні трудового договору з наступних підстав:

1) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з університетом, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;

2) змін в організації виробництва й праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання університету, скорочення чисельності або штату працівників;

3) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

4) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36

КЗпПУ ) - не менше двомісячного середнього заробітку.

^ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ


5.1. Взаємні зобов'язання.

5.1.1. З ініціативи профкому та ректорату для створення, підтримки й забезпечення здорових і безпечних умов праці в університеті розробляються заходи щодо поліпшення умов праці, що є щорічним, обов'язковим додатком до колдоговору.

5.2. Зобов'язання ректорату.

5.2.1. Усі працівники університету мають право на охорону праці. Забезпечення здорових і безпечних умов праці покладається на адміністрацію університету.

5.2.2. Ректорат складає й щорічно уточняє перелік професій і посад, яким передбачена видача (безкоштовно) спецодягу, спецвзуття, мила, молока, що є щорічним обов'язковим додатком до колдоговору.

5.2.3. Ректорат забезпечує працівникам видачу (безкоштовно) мила, молока, спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального і колективного захисту, а також доплату за роботу зі шкідливими умовами праці, відповідно до чинного законодавства. Для слюсарів-сантехників служби капітального ремонту всановити час носки спецодягу 12 місяців, взуття – 18 місяців, рукавиць – 1 місяць.

5.2.4. Ректорат забезпечує проведення кожного року (протягом трудової діяльності) медичних профілактичних оглядів працівників університету, у т.ч. флюорографію.

5.2.5. Ректорат, забезпечуючи здорові й безпечні умови праці працівникам, звертає особливу увагу на тепловий режим у приміщеннях університету (16-180 С для аудиторій згідно з СНіП II-68-78) і, у першу чергу, у приміщеннях з великими обсягами (потокові лекційні аудиторії, актові зали, музей, студентська їдальня й ін.).

З цією метою ректорат постійно інформує працівників про прогнозні оцінки щодо змін температурного режиму в приміщеннях університету, особливо в зимових умовах, і оперативних заходах для недопущення погіршення безпечних умов праці.

За неможливості (фінансової, технічної й ін.) нормалізувати температурний режим у приміщеннях університету ректорат оперативно (протягом до 3-х днів)приймає рішення про припинення або скорочування навчального процесу у обсязі робіт виконання працівниками трудових обов'язків зі збереженням за ними середнього заробітку.

5.2.6. Ректорат забезпечує в усіх службових приміщеннях та гуртожитках освітлення робочих поверхів у відповідності з СНіП II –4 –79, забезпечує усі об`єкти університету засобами пожежегасіння, згідно умов «Правил пожежної безпеки в Україні».

5.2.7. Ректорат здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог щодо безпечного ведення робіт, використанню засобів колективного й індивідуального захисту. Особи, що порушують вимоги правил охорони праці, залучаються до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

5.2.8. Ректорат сприяє проведенню профкомом громадського контролю за станом охорони праці в університеті.

5.3. Зобов'язання профкому.

5.3.1. Обирає комісію та громадських інспекторів з охорони праці, приймає участь у розробці заходів щодо поліпшення умов праці.

5.3.2. У випадку невиконання зобов'язань ректоратом за пунктом 5.2.5. даного колдоговору за участю представника адміністрації профком складає акт про несприятливі умови на конкретних робочих місцях і призупиняє (стаття 21 Закону о профспілках) виконання трудових обов'язків конкретними працівниками до нормалізації умов праці зі збереженням за ними середнього заробітку.

5.3.3. Представник профкому бере участь:

 • у роботі комісії з проведення адміністративно-громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці в структурних підрозділах університету;

 • у роботі комісії з перевірки знань з охорони праці працівників, пов'язаних з роботами підвищеної небезпеки.

 • у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у розробці заходів щодо їх попередження.

5.4. Право працівника.

5.4.1. Працівник вправі відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для його здоров'я, життя чи навколишнього середовища, людей, що його оточують. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцями з охорони праці за участю представника профспілки.


^ 6. ОПЛАТА ПРАЦІ


Адміністрація забов'язується:

6.1. Ректорат надає за вимогою працівників інформацію або видає на руки розрахунковий аркуш з розшифровкою усіх виплат і утримань по заробітній платі.

6.2. Членські профспілкові внески утримуються у членів профспілки в безготівковому порядку при наявності відповідної заяви члена профспілки.

6.3. Ректорат, формуючи структуру і штати університету, встановлює тарифні ставки та посадові оклади згідно до наказу Мінистерства освіти та науки, гарантує працівникам, у межах їхньої категорії, оплату праці в залежності від її кількості та якості відповідно до діючого законодавства та посадових обов'язків.

6.4. Ректорат за узгодженням із профкомом на термін до одного року встановлює надбавки до заробітної плати працівників за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи ( на термін її виконання), за складність , напруженість у роботі з метою стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних науково-педагогічних та педагогічних працівників відповідно до особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати в розмірах не більш 100 % посадового окладу для одного працівника.

6.5. Ректорат за узгодженням із профкомом встановлює доплати до заробітної плати працівникам за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, а також виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників за рахунок і в межах фонду оплати праці відповідно до діючого законодавства України.

6.6. Ректорат виплачує заробітну плату не менш двох разів на місяць 5-го та 20-го числа у грошовій формі

6.7. З метою зменшення витрат бюджетних коштів на касове обслуговування ректорат надає можливість виплати заробітної плати та інших соціальних виплат через особові рахунки працівників університету , відкритих в комерційних банках, що не суперечать чинному законодавству. При цьому згідно згоди робітника ректорат забезпечує умови отримання заробітної плати через банкомати не гірше ніж при розрахунках через касу університету.

6.8. У відповідності зі статтею 21 Закону України «Про відпустки» при наявності фінансування ректорат зобов'язаний виплатити відпускні за три дні до початку відпустки. У випадку невиплати відпускних працівник вправі зажадати, а ректорат повинен змінити терміни відпустки.

6.9. Ректорат надає матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам, що потрапили в складне матеріальне становище при наявності коштів на рахунку університету, що передбачає дані виплати.

6.10. Передбачувані зміни умов оплати праці повинні бути погоджені з профкомом університету.


^ 7. ЖИТЛОВО -ПОБУТОВІ

І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ УМОВИ


7.1. Зобов'язання ректорату.

7.1.1. Ректорат виділяє з спеціальних коштів асигнування роздільно на матеріальну допомогу, оздоровлення, придбання будівель, споруд, баз відпочинку, таборів, інших об`єктів соціальної інфраструктури для організації відпочинку працівників і членів їхніх родин.

7.1.2 Ректорат сприяє поліпшенню житлово-побутових умов працівників, передбачає виділення коштів на реконструкцію гуртожитків під житлові квартири для працівників та на придбання житла.

7.1.3. Ректорат сприяє нормальній роботі мережі громадського харчування в учбових корпусах, гуртожитках і на території університету, а також роботі санаторію-профілакторію університету.

7.1.4. Ректорат надає кімнату у сімейному гуртожитку, для працівників і членів їх сімей, на підставі договору житлового найму на термін дії трудового договору. У разі невиконання або неналежного виконання проживаючими своїх обов`язків ректорат за погодженням з профкомом має право розірвати договір житлового найму та виселити їх із гуртожитку у встановленному законом порядку.

7.1.5. Ректорат перераховує на рахунок профкому кошти в розмірі 0,3 % від фонду оплати праці на культурно-масову і спортивну роботу.

7.1.6. Ректорат встановлює додаткові оплачуємі відпустки робітникам університету в зв’язку із сімейними обставинами:

 • вступ до шлюбу - 2 дня;

 • народження дитини у родині - 1 день;

 • поховання члена родини - 2 дня.

7.1.7. Ректорат забезпечує навчання в університеті працівників і членів їх родин за індивідуальним кошторисом.

7.2. Зобов'язання профкому.

7.2.1. Профком університету забезпечує контроль за організацією відпочинку працівників університету й членів їхніх родин за путівками в санаторії-профілакторії університету, дитячих оздоровчих таборах, санаторіях, будинках відпочинку й інших оздоровчих установах.

7.2.2. Профком здійснює контроль роботи мережі громадського харчування та ціноутворення харчової продукції, відповідно до чинного законодавства України.

7.2.3. Профком підтримує зв’язки з благодійними організаціями та фондами з метою надання допомоги ветеранам і працівникам університету.


^ 8. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

В УПРАВЛІННІ УНІВЕРСИТЕТОМ


8.1. Вищим колегіальним органом самоврядування університету є конференція трудового колективу.

8.2. Конференція формується з повних складів Вченої ради університету, учених і адміністративних рад основних структурних підрозділів університету прямого підпорядкування ректору, а також працівників університету, які вибираються в трудових колективах. Вибори делегатів конференції здійснюються на широких демократичних засадах. Первинним ланцюгом у виборчому процесі є кафедра на факультеті, лабораторія в науково-дослідній установі, циклові комісії у вищому закладі освіти I-II рівня акредитації, тощо. Загальна чисельність делегатів конференції становить не більше 350 осіб. При цьому не менш 75% загальної чисельності делегатів конференції мають становити викладачі й науковці університету.


9. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ,
^

УКЛАДАННЯ Й ПЕРЕГЛЯДУ ДОГОВОРУ9.1. Для підготовки нового тексту колдоговору, змін і (чи) доповнень ректоратом і профкомом створюється в рівних представництвах робоча комісія. Персональний склад у робочу комісію від ректорату затверджується наказом ректора університету, від профкому - його постановою.

9.2. Робоча комісія готує проект колдоговору. Формулювання текстів статей (пунктів) колдоговору пропонуються сторонами й обговорюються.

9.3. Засідання комісії для обговорення тексту проекту колдоговору здійснюються за узгодженим графіком.

9.4. Якщо в ході переговорів сторони не прийшли до взаєморозуміння (консенсусу), то складається протокол розбіжностей, у який вноситься остаточний варіант формулювання, запропонований кожною зі сторін по відповідних розділах (пунктах) колдоговору.

9.5. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей створюється спільним рішенням ректорату й профкому примирювальна група з чотирьох чоловік (по двоє від кожної зі сторін). До складу групи не повинні входити члени робочої комісії. Примирювальна комісія протягом семи днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті суперечки. Остаточне рішення, власне кажучи суперечки, приймають ректор і голова профкому до винесення спірного питання на загальні збори (конференцію).

9.6. Якщо в процесі попередніх процедур сторони не прийшли до угоди, то проект колдоговору, рішенням ректора й голови профкому виноситься на обговорення конференції трудового колективу.

9.7. Колдоговір вважається схваленим і представленим до підписання ректору університету й голові профкому, якщо за його схвалення висловилася більшість делегатів, які взяли участь у роботі конференції трудового колективу.

9.8. Колдоговір підписується ректором університету й головою профкому протягом п'яти днів після закінчення роботи конференції трудового колективу.

9.9. У випадку ухвалення рішенням конференції трудового колективу будь – якого пункту колдоговору, що суперечить чинному законодавству України, ректорат університету керується законодавчими й нормативними актами України.


^ 10. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

І КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ


10.1. Сторони інформують усіх працюючих в університеті про зміни і (чи) доповненнях до колдоговору або додатків, а так само про хід його реалізації на засіданнях розширеного ректорату і (чи) розширеної Вченої Ради університету.

10.2. Для здійснення контролю за виконанням колдоговору сторони створюють контрольну комісію з чотирьох чоловік (по два чоловіки від кожної сторони). Результатом роботи комісії є протокол.


^ 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ

ПРОФКОМУ І ПРОФАКТИВУ


11.1. Конференція університету надає повноваження профкому представляти інтереси працівників у переговорах по укладанню колдоговору профспілковому комітету і підписувати договір із ректором від імені колективу.

11.2 Ректорат надає один день на місяць ( зі збереженням середнього заробітку) членам профспілкового комітету та головам профспілкових бюро структурних підрозділів для виконання громадських обов’язків.

11.3. Профком має право на одержання інформації, що стосується змісту колдоговору, як при веденні переговорів і при його заключенні, так і в період дії від будь-якої посадової особи університету. Якщо інформація носить конфіденційний характер чи державну таємницю, то особи, що її одержують, дають підписку про нерозголошення у встановленому законодавством України порядку.

11.4. За представленням профкому ректорат враховує при складанні індивідуальних планів викладачів участь профактиву в розробці колдоговору й у контролі його виконання відповідно до Закону України «Про колективні договори й угоди».

11.5. Ректорат зобов'язується створювати необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової організації та профкому, надавати приміщення для проведення зборів і засідань; сприяти друкуванню й розмноженню профспілкової інформації; надавати безкоштовне приміщення для профкому з опаленням, освітленням, телефоном, прибиранням; надавати профкому можливість безкоштовно користуватися технічними засобами, транспортом, зв'язком, організаційною та розмножувальною технікою.

11.6. Члени комісії з підготовки й доповнення колдоговору від профспілкової організації й від ректорату на період роботи комісії з ведення переговорів по укладанню колдоговору, внесенню в нього змін і доповнень звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку.


12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
^

ЗА НЕВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ12.1. За відхилення від участі в переговорах по укладанню колдоговору, так само як і від участі в переговорах по внесенню змін (доповнень) у колдоговір, чи за навмисне порушення терміну початку переговорів (сім днів), або за не забезпечення роботи комісії в терміни, визначені сторонами, на осіб, винних у зазначених порушеннях, накладається в судовому порядку штраф у розмірі 10, неоподаткованих подоходним налогом, мінімальних доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

12.2. На посадових осіб, із вини яких порушено чи не виконано зобов'язання по колдоговору, накладається в судовому порядку штраф у розмірі 100, неоподаткованих подоходним налогом, мінімальних доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

12.3. Профком вправі звернутися в Міністерство освіти та науки України, а ректорат до конференції трудового колективу працівників університету, з вимогою про зміщення з посади керівника університету чи профкому, що не виконали зобов'язань по колдоговору в порядку встановленому статтею 45 КЗпП України.

12.4. За ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням забов'язань по колдоговору, винні особи несуть дисциплінарну відповідальність чи підлягають штрафу в судовому порядку в розмірі 5, неоподаткованих подоходним налогом, мінімальних доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.


^ 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


13.1. Від імені ректорату університету колдоговір доручається підписати ректору університету.

13.2. Від імені працівників університету колдоговір доручається підписати голові профкому викладачів і співробітників.

13.3. Колдоговір схвалений конференцією трудового колективу університету. Протокол № 2 від 25 січня 2002 року.

13.4. Колдоговір зареєстрований Луганським міським виконавчим комітетом ………………………………... Реєстраційний номер …………….


Ректор Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


О.Л. Голубенко

мп

Голова профкому профспілкової організації викладачів і співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


П.Л. Носко

мпСхожі:

Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи