Прізвище, ім\

Прізвище, ім'я та по батькові викладача




НазваПрізвище, ім'я та по батькові викладача
Сторінка4/6
Дата26.06.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Продовження табл. 3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

























управленческих

архитектур предприятий средствами

Windows 2003 server. //Вестник ВНУ им. В. Даля, №9 (127), ч.2. - Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2008. - С. 6 – 13.

5. Афендіков М.О., Даніч В.М., Дерманська К.А. Структура інформаційних систем органів місцевого самоврядування // Вестник ВНУ им. В. Даля, №9 (127), ч.2. - Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2008. - С. 78 – 86.




2.2. Особи, які працюють за сумісництвом




-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Дисципліни за вибором студента

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Оподаткуван-ня ЗЕД (12)

Калінеску

Тетяна

Василівна

професор, зав. каф.


д.е.н.,

16.09.2004 р.


Луганський машинобудівний


СНУ ім. В.Даля, каф.


Податкова система (36,б);

1. Калінеску Т.В., Антіпов О.М. Практичні аспекти

Монографію

«Стратегіч-ний потенціал

Продовження табл. 3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10










оподат-

кування

08.06.01

економіка,

організація і управління підприємств-вами


професор кафедри оподатку-вання

15.12. 2005 р

інститут, 1979 р;

інженер-економіст

оподатку-

вання

Основи

оподатку-вання (36,б)

Митна справа (28,м)

податкового

стимулювання відтворення людського капіталу в Україні / Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: Матеріали VI-ої Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДует. 2006- С. 38-41.

2. Антіпов О.М., Калінеску Т.В., Бурлуцька Г.М., Чернякова Т.М.,

Соловей М.М., Харківський М.Б. Основи оподаткування: Навчальний

посібник. –

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 416 с.

3. Романовська Ю.А., Калінеску Т.В., Большенко С.Ф., Маслош О.В.,

підприємств:

формування та розвиток / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 256 с. зараховано як

підвищення кваліфікації

витяг з протоколу кафедри

«Оподатку-вання» №14 від 27.06. 2007 р.

Продовження табл. 3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

























Швець Н.В.,

Пчелинська Г.В., Кирилов О.Д. Формування та оцінювання потенціалу підприємства: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,

2007. – 352 с.

4. Налоговая политика и воспроизводство

человеческого капитала в Украине // Налогообложение:

проблемы науки и практики – 2007: Монография Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 336 с.

5. Kalinesku T., Zelenko O. Social responsibility of business as factor of human capital management

at the enterprise. – Управление и




Продовження табл. 3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

























Образование. – Кн. 1.

– Том IV (I). – 2008, – Бургас: Университет «Проф. Д-р Асен Златаров», България. – С. 7 – 10.




2.

Місцеві фінанси (12)

Загірняк

Денис

Михайлович

доцент

к.е.н.,

14.04.2004 р.,

08.06.01

підприємництво, менеджмент та маркетинг;


доцент кафедри фінансів

16.06.2005 р.

Ворошиловград-ський машинобудівний інститут, 1995 р.; інженер-економіст

СНУ ім. В.Даля,

каф.

фінансів

Фінансовий ринок (48,б);

Фінансовий аналіз (48,с);

Податкова звітність (24,с)


1. Загирняк Д. Особенности стратегического выбора предприятия на современном этапе // Прометей. Регіональний зб. наук. праць з економіки. – Вип. 3 (12). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток ЛТД», 2003.- С. 360-365.

2. Загирняк Д.М. Принципиальные подходы к организационному обеспечению

стратегического выбора предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. - №3(61). – С.

Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК№ 499018

від

30.05.2008 р.

Закінчення табл. 3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

























68-72.

3. Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору

підприємства:

Монографія. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – 132 с.

4. Циба Т.Є., Саленко О.Ф., За гірняк Д.М., Сокур М.І. Фінансова складова корпоративного управління. Навч.

посібник. – Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2008 – 204 с.




3.2. Особи, які працюють за сумісництвом




-

-

-

-

-

-

-

-

-


Начальник відділу кадрів О.В.Вялих


Ректор університету О.Л. Голубенко

Таблиця 3.10

^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КЕРІВНИЦТВІ МАГІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.050114 «ОПОДАТКУВАННЯ»




^ Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Які дисципліни викладаються (кількість лекційних годин)

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Посада, вчене звання, за якою кафедрою, науковий ступінь, частина ставки

^ Тема дисертації, рік захисту, назва спеціальності та шифр

Для сумісників посада за місцем основної роботи

Підвищення кваліфікації, форма, рік, організація

Публікації за останні 5 років, у т.ч. навчально-методичні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Калінеску

Тетяна

Василівна

Дипломування

(117)

Луганський машинобудівний інститут, 1979 р;

інженер-економіст

зав. кафедрою оподатку-вання,

д.е.н., професор,

1,0 ставки

Методологічні основи розвитку сфери діяльності підприємств, 2004 р.,

08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами





Монографію

«Стратегіч-ний потенціал підприємств: формування та розвиток / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 256 с. зараховано як підвищення кваліфікації

витяг з

40, 01 д.а.

1. Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 280 с.

2. Налоговая политика и воспроизводство человеческого капитала в Украине // Налогообложение: проблемы науки и практики – 2007: Монография Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 336 с.

3. Стратегічний потенціал підприємств: формування та розвиток / Т.В.

Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9






















протоколу кафедри «Оподатку-вання» №14 від

27.06. 2007 р.

Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 256 с.

4. Kalinesku T., Zelenko O. Social responsibility of business as factor of human capital management at the enterprise. – Управление и Образование. – Кн. 1. – Том IV (I). – 2008, – Бургас: Университет «Проф. Д-р Асен Златаров», България. – С. 7 – 10.

5. Калінеску Т.В., Романовська Ю.А. НМКДКД «Основи оподаткування» № ФН-88-14-08 від 17.01.2008 р.


2.

Соловей

Микола

Михайлович

Дипломування

(117)

Комунарський гірничо–металургійний інститут, 1978 р.; інженер-механік


доцент,

к.е.н.,

доцент кафедри оподатку-вання,

1,0 ставки

Управління фінансовими ресурсами підприємства, 2000 р,

08.06.01

підприємництво,




Стажування

Ленінська

МДПІ

м. Луганська

з 1.11.2005 по

31.12.2005 р.

4,37 д.а.

1. Методичні вказівки з дисципліни «Фінансове право», м. Луганськ, СНУ ім. В. Даля, 2004 р.

2. Соловей Н.М., Кушал И.Н. Финансовое

Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
















менеджмент та маркетинг




наказ №552-04

від 14. 10.

2005 р.


Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

наказ № 691-04 від 17.10.2008

Термін навчання з 20.10.20008 р. по 20.01.2009


планирование прибыли предприятия на основе маржинального анализа / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 188: В 4 т. Том II.-с.533- 537.

3. Соловей М.М., Кушал І.М. Особливості прийняття рішень підприємством на сучасному етапі розвитку економіки / Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта, 2005» 7-21 лютого. – Дніпропетровськ: Т. 89. – С.63-66.

4. Антіпов О.М., Калінеску Т.В., Бурлуцька Г.М., Чернякова Т.М., Соловей М.М., Харківський М.Б

Основи оподаткування: Навчальний посібник. –

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 416 с.


Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

























5. Калинеску Т.В., Соловей Н.М., Бурлуцкая Г.М., Пономаренко Е.Г. Сквозная рабочая программа практик для студентов специальности 7.050.114 «Налогообложения» (дневная и заочная форма обучения). – Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2007 – 53 с.


3.

Чернякова

Тетяна

Михайлівна

Дипломування

(117)

Східноукраїнський державний університет, 1996 р.; магістр за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

доцент,

к.е.н.,

доцент кафедри оподатку-вання,

1,0 ставки

Удосконалення економіко – організаційного процесу оподаткування підприємств”, 2003 р.,

08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами





Курси підвищення кваліфікації ПВС СНУ ім. В. Даля,

свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК

№ 499009 від

30.05.2008 р.

78,18 д.а.

1. Формування економіко – організаційного процесу оподаткування підприємств України: Монографія. – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-та ім. В. Даля, 2003. – 188 с.

2. Чернякова Т.М., Пшенична О.В. Алгоритм оцінювання

податкової платоспроможності населення / Маркетинг:

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Прізвище, ім\Технічне завдання викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) у відрядження на період з по 201 року
Викладача/студента кафедри/факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові) направляється до (Установа, місто, країна) для (мета відрядження)...
Прізвище, ім\З/п Прізвище, ім я, по-батькові викладача

Прізвище, ім\Заявка учасника VII фестивалю-конкурсу
Прізвище, ім’я, по-батькові викладача
Прізвище, ім\Анкета учасника конкурсу “Золоте руно”
Прізвище, ім’я, по батькові викладача, що консультував роботу, його посада
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Заявка на участь у конкурсі “Art–Klavier” 2012
Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та вчене звання викладача, у класі якого навчається учасник
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Заявка на участь у конкурсі “Art–Klavier” 2012
Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та вчене звання викладача, у класі якого навчається учасник
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Прізвище, ім\Міністерство освіти І науки україни
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи