Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/8
Дата26.06.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Перший проректор

Г.В. Стадник


Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи

з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів

курсу „Прикладна літоекологія та радіологія”

(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання

спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів курсу „Прикладна літоекологія та радіологія” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Укл.: Свіренко Л.П., Телюра Н.О., Рибасова Г. Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 45 с.


Укладачі: Л. П. Свіренко,

Н. О. Телюра,

Г. Ю. Рибасова


Рецензент: В. М. Ладиженський

Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.ЗМІСТ

ВСТУП ......................................................................................................


4

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.........................................


5

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ..............


7

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ .................................................................8

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ .................................8

ВЕДЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА..................................


10

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ..............................................................................................
10

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ .................................................................................11

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ.....................................................................................................


13

СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ...................


14

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ......................................................................................................


15

ВІЗУАЛЬНИЙ ОПИС ТИПОВИХ ҐРУНТІВ.........................................


16

ДАНІ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ ҐРУНТУ.....................................


26

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ...........................................


44^ ВСТУП

Мета викладання - формування у студентів системи знань щодо екологічних умов формування, структури ґрунтового покриву України, а також ґрунтів світу, географією поширення та властивостями основних типів ґрунтів, їх морфологією, генетичними особливостями та закономірностями розповсюдження в ландшафті, з проявами впливу на розподіл та генезис ґрунтів таких факторів, як форми мезо- та макрорельєфу, склад ґрунтоутворюючих порід, близькість ґрунтових вод, тощо.

^ Предмет вивчення – ґрунт, його утворення (генезис), будова, склад, властивості, закономірності географічного поширення, взаємозв’язок з навколишнім середовищем, роль в природі, шляхи і методи його меліорації, охорону і раціональне використання.

В результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

- основні поняття і терміни ґрунтознавства;

- вклад видатних російських та українських вчених в розвиток ґрунтознавства;

- визначення ролі факторів ґрунтоутворення у формуванні та розвитку ґрунтів;

- суть фізичного, хімічного та біологічного вивітрювання;

- класифікації ґрунтів і порід за гранулометричним складом;

- морфологічну будову та морфологічні ознаки ґрунтів;

- загальні схеми процесу гумусоутворення; гуміфікації і трансформації гумусових речовин у грунті;

- режими ґрунту, основні фізичні, водно-фізичні та фізико-хімічні показники;

- поняття „родючість” ґрунту, види родючості ґрунту;

- закономірності ерозійних процесів та їх види;

- класифікації ґрунтів;

- структуру земельних угідь України.

вміти:

 • визначати роль ґрунтознавства як науки та зв'язок її з іншими дисциплінами;

 • визначати домінантну роль того чи іншого фактора ґрунтоутворення;

 • визначати та характеризувати різні типи ґрунтоутворюючих порід;

 • визначати гранулометричний склад ґрунтів;

 • діагностувати морфологічні ознаки ґрунту;

 • визначати хімічний склад ґрунту;

 • характеризувати стан земельних ресурсів.

Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі екології. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється досконалому вивченню екологічних умов формування та структури ґрунтового покриву держави.

Дисципліна “Прикладна літоекологія та радіологія” (блок з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів) завдяки особливостям об`єкта і предмета дослідження має потужні зв`язки з багатьма дисциплінами, зокрема, „Метеорологія та кліматологія”, „Загальна екологія”, „Гідрологія”, „Заповідна справа”, „Екологічне право”, „Організація управління в екологічній діяльності”, „Екологія міських систем” і т. ін.


^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів, для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Вивчення дисципліни “Прикладна літоекологія та радіологія” (блок „Основи ґрунтознавства та охорони ґрунтів”) складається з підготовки до лекцій, практичних занять, РГР згідно з програмою курсу.

Робота з вивчення дисципліни складається із слухання лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, роботи на практичних заняттях і самостійної роботи студентів.

Аудиторна робота включає вивчення різних питань під час лекцій, проведення практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання іспиту з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.

Головною метою розрахунково-графічної роботи на тему: „Характеристика N-типу ґрунтів на підставі аналізу комплексу лабораторних даних та їх візуального опису” - є закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок щодо оцінки типової приналежності та якості ґрунту, вміння використовувати графічний матеріал для визначення процесів ґрунтоутворення та оцінки типової приналежності ґрунту.

^ Форми контролю. Важливим для навчання та роботи студентів є контроль знань, що проводиться викладачем. Можуть бути вико­ристані такі його види:

• фронтальне письмове опитування з ключових теоретичних питань;

• захист розрахунково-графічної роботи;

• тестовий контроль.

Підсумковим контролем є іспит.

^ Оцінка знань студентів.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, врахо­вується: логічність мислення, послідовність викладення матеріалу в письмовій формі, культура мови, емоційність та твердість пере­конання, посилання на додаткові літературні джерела, грамотність аналізу й обґрунтованість висновків з теми.

Знання студента під час поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задо­вільно", "незадовільно".

"Відмінно" виставляють тоді, коли студент згідно з програмою курсу глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. "Добре" студент отримує тоді, коли згідно з програмою курсу розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності й не виявив належної самостійності у викладенні думок. "Задовільно" виставляють тоді, коли студент відповідно до прог­рами не повністю розкрив зміст питань, поверхово ознайомився з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичай­ному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мис­лення. "Незадовільно" студент отримує тоді, коли відповідно до програми не розкрив зміст питання, не знає рекомендованої літе­ратури.


^ ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Тема № 1. Теоретичні засади дослідження теорії генезису та географії ґрунтів;

Тема № 2. Фактори ґрунтоутворення та загальне схема ґрунтоутворення;

Тема № 3. Будова, склад і властивості ґрунтів;

Тема № 4. Географія головних типів ґрунтів;

Тема № 5. Ґрунти України;

Тема № 6. Ерозія ґрунтів та заходи боротьби з нею;

Тема № 7. Правові основи охорони ґрунтів в Україні;

Тема № 8. Основні джерела надходження важких металів, найістотніші наслідки забруднення ґрунтів.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує практичну роботу.

Зв'язок лекції і практичної роботи студента розглядається в таких напрямах:

- лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг практичної роботи студента;

- методичні прийоми викладання лекцій активізують практичну роботу студента;

- практична робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо­ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Підготовка до прак­тичних починається після опрацювання лекційного та іншого навчального матеріалу.

Практичні заняття з курсу передбачені за такими темами:

Тема № 1. Теоретичні засади дослідження теорії генезису та географії ґрунтів;

Тема № 2. Фактори ґрунтоутворення та загальна схема ґрунтоутворення;

Тема № 3. Будова, склад і властивості ґрунтів;

Тема № 4. Географія головних типів ґрунтів;

Тема № 5. Ґрунти України;

Тема № 6. Ерозія ґрунтів та заходи боротьби з нею;

Тема № 7. Правові основи охорони ґрунтів в Україні;

Тема № 8. Основні джерела надходження важких металів, найістотніші наслідки забруднення ґрунтів.

Вони є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Студент пови­нен ознайомитися з відповідними розділами в рекомендованій літературі і підготувати відповіді на контрольні запитання до занять, обміркувати приклади.

Для підготовки до практичного заняття за темою № 2 рекомендовано загальну схему ґрунтоутворення складати за наступним планом:

 1. Ґрунтоутворюючі породи і мінеральна частина ґрунту.

 2. Роль живих організмів в ґрунтоутворенні.

 3. Клімат як фактор ґрунтоутворення.

 4. Роль рельєфу в ґрунтоутворенні.

 5. Локальні фактори ґрунтоутворення.

 6. Стадійність ґрунтоутворення.

 7. Спрямованість процесів ґрунтоутворення.

Відповідно до навчального плану з темами №№ 6, 8 курсу проводяться практичні заняття. Підготовка до них також розпочинається після прослухування відповідного лекційного матеріалу.

Для практичного заняття за темами №№ 3, 4 та 5 студентам необхідно придбати великий зошит більше, ніж на 90 аркушів, контурну карту України, принести ножиці та кольорові фломастери.

Готуючись до практичного заняття за темами №№ 1, 7 студенти, самостійно працюючи з літературними джерелами, повинні в свій термінологічний словник занести як можна більше термінів, вказаних викладачем.


^ ВЕДЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА

Ведення термінологічного словника є частиною обов’язкової самостійної роботи з вивчення дисципліни. У словник записують тлумачення тих понять та термінів, додаткових понять і положень, визначених викладачем або опрацьованих самостійно. Бажано до кожного з термінів після його опрацювання сформулювати власне визначення. Обов’язково вести перелік використаних при підготовці словника інформаційних джерел. Після кожного визначення обов’язково проставляють номер інформаційного джерела. Словник використовують для підготовки та проведення практичних занять, підготовки до складання заліку та самостійного опрацювання лекційного матеріалу.


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ


 1. Що нового для природознавства ХІХ ст. було у вченні В.В. Докучаєва про фактори ґрунтоутворення?

 2. Чому докучаєвське ґрунтознавство називається генетичним?

 3. Перерахуйте провідних вчених наукової школи ґрунтознавства.

 4. Який гранулометричний склад мають найбільш поширені типи ґрунтоутворюючих порід?

 5. Наведіть приклади впливу складу ґрунтоутворюючих порід на географію ґрунтів.

 6. Намалюйте схему будови колоїдної частки з подвійним електричним шаром.

 7. Чим обумовлене явище буферності ґрунтів?

 8. Напишіть рівняння водного балансу ґрунту.

 9. Які існують типи водного балансу ґрунту?

 10. Опишіть процеси ерозії ґрунтів.

 11. Дайте визначення понять „структурність ґрунтів” та „структурна окремість”.

 12. Розкрийте фізичний смисл поняття про родючість ґрунтів як їх найважливішу якість.

 13. Перерахуйте шляхи антропогенного регулювання родючості.

 14. Які існують проблеми сучасного землекористування?

 15. Викладіть історію розвитку поглядів на генезис чорноземів.

 16. Яке народногосподарське значення чорноземів та головні екологічні проблеми?

 17. Які існують специфічні гірські ґрунти? Укажіть їх якості.

 18. Перерахуйте та поясніть головні закономірності географії ґрунтів.

 19. Сформулюйте значення ґрунту для людства та біосфери.

 20. Які існують шляхи стримування процесу антропогенної деградації ґрунтів?  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи