Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
Скачати 211.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
Дата26.06.2012
Розмір211.77 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни

«Екологічний менеджмент та аудит»

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ-2007


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”).

Укл.: Пономаренко Є.Г., Виставна Ю.Ю. - Харків: ХНАМГ, 2007-21 с.


Укладачі: Є.Г. Пономаренко, Ю.Ю. Виставна


Рецензент: Шатровський О.Г.


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст

протокол № 1 від 5.09.2007р.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………….4

1. Основні поняття й визначення в системі екологічного менеджменту

та аудиту……...………………………………………………………………………5

2. Загальні уявлення про

систему екологічного менеджменту………………………......................................7

3. Системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного менеджменту…………………………………………………………………………9

4. Організація й функціонування системи екологічного менеджменту на підприємстві………………………………………………………………………...12

5 .Екологічний аудит як частина системи екологічного менеджменту

на підприємстві……………………………………………………………………..14

6. Екологічний маркетинг………………………………………………………….16

Завдання для контролю самостійної роботи студента…………………………...18

Список літератури………………………………………………………………….21


ВСТУП

Навчальний курс «Екологічний менеджмент та аудит викладається для студентів денної форми навчання в 9 семестрі, для студентів заочної форми навчання в 10 семестрі.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів стійких знань стосовно сучасних систем екологічного менеджменту, підготовка до практичного застосування цих знань у державних установах та на підприємствах регіонального й локального рівнів.

Предметом дисципліни є системи екологічного менеджменту (СЕМ), й сучасні інструменти розробки та впровадження цих систем.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати про сучасні тенденції та інструменти екологічного менеджменту й аудиту, теоретичні засади розробки та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві, мати базові знання про становлення та реалізацію положень Закону України ”Про екологічний аудит”, уміти самостійно складати базову блок-схему впровадження системи екологічного менеджменту, аналізувати стійкість цієї системи екологічного менеджменту на підприємстві.

Протягом семестру студент повинен самостійно знайти та обробити матеріал за наданою викладачем тематикою, доповнити конспект лекцій зазначеними викладачем темами. Студенти заочної форми навчання повинні написати розширену контрольну роботу за певною темою і підготуватись до її захисту, що стане частиною заліку.


^ 1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АУДИТУ

У цьому розділі розглядаються основні поняття та визначення, такі як «менеджмент», «екологічний менеджмент», «екологічний аудит», предмет, мета і завдання системи екологічного менеджменту та аудиту.

Поняття «менеджмент» широко використовується стосовно різних соціально-економічних процесів, що відбуваються на об’єктах господарської діяльності в сучасних ринкових умовах. Набули поширення спеціальні форми менеджменту, зорієнтовані на окремі функціональні сфери діяльності організацій і підприємств: фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, інноваційний менеджмент, менеджмент якості та ін. Поступово розвивається і екологічний менеджмент.

Екологічний менеджмент - це частина загальної системи управління, що охоплює організаційну структуру, діяльність щодо планування, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси й ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого в рамках реалізації екологічної політики.

Предметом екологічного менеджменту є природоохоронні й ресурсозберігаючі (екологічні) аспекти діяльності підприємства (організації), виробнича продукція та послуги.

Мета екологічного менеджменту – мінімізація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки на різних етапах виробництва й споживання товарів та послуг.

Завдання екологічного менеджменту:

 1. Обґрунтування екологічної політики та зобов’язань

 2. Планування екологічної діяльності

 3. Організація внутрішньої і зовнішньої природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності

 4. Управління персоналом

 5. Управління впливом господарської діяльності на навколишнє природне середовище та використання ресурсів

 6. Проведення внутрішнього екологічного моніторингу та контролю

 7. Аналіз та оцінка результатів економічної діяльності

 8. Перегляд та вдосконалення системи екологічного менеджменту

Згідно із Законом України «Про екологічний аудит» екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з питань вимогам законодавства України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншим критеріям екологічного аудиту.

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності.

Основні завдання екологічного аудиту:

 1. Збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об’єкта аудиту

 2. Формування висновку екологічного аудиту

 3. Встановлення відповідності об’єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям аудиту

 4. Оцінка впливу господарської діяльності об’єкта аудиту на стан навколишнього природного середовища

 5. Оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об’єкті екологічного аудиту.2.Загальні уявлення про систему екологічного менеджменту

У цьому розділі розглядаються питання щодо загальних положень функціонування системи екологічного менеджменту на підприємстві.

Екологічний менеджмент реалізується виключно економічними суб’єктами на добровільних засадах. Ефективність роботи системи екологічного менеджменту на підприємствах (в організаціях) залежить від особистої зацікавленості менеджера в результатах, його кваліфікації, досвіду, майстерності та активності в пошуках інноваційних ідей та нових можливостей.

Екологічний менеджмент включає: організаційну структуру, планування, розподіл відповідальності, практичну діяльність, процеси й ресурси, необхідні для розробки, втілення, досягнення цілей екологічної політики, її перегляду та коригування.

Позитивні ефекти втілення системи екологічного менеджменту на підприємстві (організації):

 1. Структурні – розвиток системи стратегічного управління, розвиток взаємодії між підрозділами, збільшення мотивації персоналу й розвиток системи його навчання.

 2. Ринкові – пріоритет при взаємодії з міжнародними установами, компаніями та розвиток зовнішньої діяльності; формування ринку екологічних товарів та послуг.

 3. Ризикові – зниження вірогідності аварійних та позаштатних ситуацій, наслідків порушення законодавства.

 4. Ресурсні – збільшення прибутку й стабільності виробництва за рахунок раціонального використання сировини та ресурсів.

 5. Природоохоронні – зниження захворювання населення, підвищення ефективності праці, зниження виплат за негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Потенційні вигоди для підприємства (організації): покрашення іміджу на внутрішньому й зовнішньому ринку, зростання конкурентоспроможності, систематизація природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності, зниження ризиків і затрат, покрашення відношення з органами влади та державного контролю, посилення мотивації персоналу, збільшення доступу до банківських кредитів та системи страхування.

Загальний принцип екологічного менеджменту ґрунтується на петлі якості Демінга:
Рис.1. - Модель системи екологічного менеджменту


Обов’язковою умовою функціонування системи екологічного менеджменту є постійне вдосконалення процесів екологічно орієнтованого розвитку підприємства.


3.Системи стандартів та міжнародних рекомендацій у галузі екологічного менеджменту

У цьому розділі розглядаються стандарти і рекомендації у галузі екологічного менеджменту та аудиту.

Одним з перших у 1992 р. в Західній Європі введено стандарт у галузі екологічного менеджменту BS-7750 (Specification for Environmental Management System), розроблений Британським інститутом стандартизації. Пізніше аналогічні стандарти були прийняті в інших країнах Західної Європи. Стандарт містить рекомендації необхідні для створення ефективної системи екологічного менеджменту та розвитку ініціативного аудитування.

З 1995 р. підприємства мають можливість пройти сертифікацію відповідно до «Схеми екологічного менеджменту та аудиту» (EMAS). Основою EMAS є принцип компенсації економічного збитку від порушення якості навколишнього природного середовища за рахунок винуватця.

У 1994 р. Технічним комітетом ISO/TC 176 (The International Organization for Standardization) завершено серію міжнародних стандартів управління якістю ISO 9000. Нові стандарти більше налаштовані на одержання високих результатів у бізнесі та застосування в будь-яких організаціях.

Технічний комітет ISO розробляє і випускає стандарти, що стосуються різних галузей діяльності. Так, розроблено стандарт серії ISO 14000, що має забезпечувати зменшення негативних впливів на навколишнє середовище. Серія ISO 14000 може застосовуватися в діяльності кожної організації, що ставить своєю метою введення системи екологічного менеджменту і забезпечення її сталого функціонування та високої ефективності.

З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку Держстандарт України розробив національні стандарти на основі стандартів серії ISO 14000. Вони набрали чинності в Україні з 1998р., як добровільні стандарти у сфери управління навколишнім середовищем.

Документи, що входять до серії ISO 14000, і стандарти, що введені в Україні представлені в табл.1.

Таблиця 1 – Міжнародні стандарти системи екологічного менеджменту ISO

Номер серії

Назва і зміст серії

Номер серії в Україні

Системи управління навколишнім середовищем

ISO 14001:2004

Технічні вимоги і настанови щодо використання

^ ДСТУISO 14001-97

ISO 14004:2004

Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення

^ ДСТУISO 14004-97

ISO 14014:2002

Посібник для визначення рівня екологічної ефективності підприємства

немає

Системи аудиту та екологічної оцінки

ISO 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи

^ ДСТУISO 14010-97

ISO 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення екологічного аудиту. Здійснення аудиту системою екологічного управління

^ ДСТУISO 14011-97

ISO 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів

^ ДСТУISO 14012-97

ISO 14015:2001

Екологічна оцінка та показники діяльності організацій

немає

ISO 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення аудиту якості та екологічного аудиту.

немає

Екологічні етикетки і декларації

ISO 14020:2000

Загальні принципи

немає

ISO14021-24:1999

Екологічні заяви у рамках самореалізації. Принципи та визначення. Позначення. Методологія перевірки і верифікації. Керівні принципи і методики.

немає

Оцінка екологічної ефективності

ISO 14031:1999

Екологічне керування щодо оцінювання екологічних характеристик

^ ДСТУISO 14031-2004

Оцінювання життєвого циклу продукції та послуг

ISO 14040:1997

Принципи і структура.

^ ДСТУISO 14040-2004

ISO 14041:1998

Визначення цілі й сфери застосування інвентаризації

ДСТУISO 14041-2004

ISO 14042:2000

Оцінка впливу життєвого циклу продукції та послуг

немає

ISO 14043:2000

Інтерпретація життєвого циклу

немає

ISO 14050:2002

Словник термінів

^ ДСТУISO 14050-2004

Ключовим поняттям стандартів серії ISO 14000 є поняття системи екологічного менеджменту в організації (підприємстві або компанії). Найважливішим документом стандарту вважається ISO 14001, всі положення якого є аудированими. Саме відповідність йому і є предметом формальної стандартизації. Решта стандартів розглядаються як рекомендовані.

Критеріями щодо вибору стандарту для сертифікації системи екологічного менеджменту є:

 • Місцезнаходження підприємства

 • Витрати на вимоги стандарту

 • Рейтинг сертифікату

 • Можливість інтеграції з іншими сертифікованими системами управління.^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


У цьому розділі розглядаються основні положення системи стандартів ISO 14001, організація та функціонування системи екологічного менеджменту на підприємстві згідно з вимогами стандарту.

Стандарти ISO 14000 орієнтовані на створення на підприємстві системи екологічного менеджменту, що є невід’ємною частиною системи загального управління підприємством.

Систему екологічного менеджменту слід розглядати як процес, що дозволяє краще систематизувати пріоритети й проекти, а також ідентифікувати проблеми й можливі негативні впливи ще до їх прояву. Основні етапи цього процесу визначено на рис.1.

Під час сертифікації перевіряється функціонування системи екологічного менеджменту та її відповідність розробленим документам.

При відсутності системи екологічного менеджменту стандарт ISO 14001 рекомендує проведення первинної оцінки ситуації на підприємстві, щодо визначення екологічних аспектів діяльності підприємства (організації), виконання вимог (законодавства та ін.), які організація бере на себе, визначення вже існуючих практик та процедур екологічного менеджменту, оцінка аварійних та інших позаштатних ситуацій. Цей етап є підставою для об’єктивного рішення щодо доцільності втілення системи екологічного менеджменту.

Серед методів отримання, оцінки та використання інформації у системі екологічного менеджменту визначають статистичні (екологічні баланси, екологічний облік та аудит на підприємстві, оцінювання життєвого циклу продукції та послуг, екологічні індикатори) й динамічні (екологічний контролінг, аналітичні дослідження) засоби.

Координація, документування та втілення системи екологічного менеджменту здійснюється групою спеціалістів з екологічного менеджменту.

Оцінювання екологічних характеристик діяльності підприємства (організації) здійснюється за допомогою системи показників (ДСТУISO 14031-2004). При виборі показників враховується екологічна політика і програма дій на підприємстві, відповідність вимогам чи очікуванням, відповідність фінансових можливостей, відносини з громадськістю.

Обов’язковим елементом системи екологічного менеджменту є періодичне надання звітів для керівництва, менеджерів, працівників та громадськості щодо практичної реалізації системи екологічного менеджменту і виконання вимог та зобов’язань.


^ 5. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ


У цьому розділі розглядаються основні принципи здійснення екологічного аудит на основі Закону України «Про екологічний аудит».

Згідно із законом України «Про екологічний аудит» об’єктами екологічного аудиту можуть бути:

 • підприємства, установи та організації, їх філіали та представництва, об’єднання або окремі виробництва, а також інші господарські об’єкти;

 • системи екологічного менеджменту;

 • інші об’єкти, передбачені законом.

Суб’єктами екологічного аудиту є замовники й виконавці екологічного аудиту.

Критерії екологічного аудиту - це вимоги нормативно-правових актів, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими, екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновки щодо об’єкта аудиту.

Екологічний аудит може бути добровільним і обов’язковим, внутрішнім і зовнішнім. Здійснюється екологічний аудит фізичною або юридичною особою, яка має дозвіл на цей вид діяльності.


Загальний план проведення екологічного аудиту включає три стадії:

 1. Попередня стадія:

 • планування сфери аудиту;

 • підбір кадрів для проведення аудиту;

 • аналіз особливостей галузі;

 • залучення персоналу.

 1. Стадія аудиту:

 • перевірка звітності;

 • дослідження політики компанії;

 • аналіз напрямів менеджменту;

 • вибіркове опитування персоналу;

 • технічне інспектування

 1. Заключна стадія:

 • оцінка результатів;

 • підготовка звіту;

 • створення плану дій.

Схема проведення екологічного аудиту стандартизується за міжнародною серією стандартів ISO 19011. 1. ^ ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ


Екологічний маркетинг - це орієнтація виробництва і збуту на задоволення еколого-орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари (вироби чи послуги), економічно ефективні й екологічно безпечні у виробництві та споживанні.

Під екологічними потребами споживачів слід розуміти потреби, задоволення яких не чинить екодеструктивного впливу на споживачів, середовище їх існування та життєдіяльності і сприяє екологізації довкілля.

До екологічних товарів відносять ті, що є економічно ефективними і екологічно безпечними при їх виробництві, споживанні й утилізації.

За допомогою екологічного маркування споживачів отримують інформацію про екологічні характеристики виробів. Більша частина екомаркування вказується на упаковці товарів і поділяється на певні групи:

 1. Знаки, що використовуються для позначення екологічності предметів у цілому, або їхніх окремих властивостей – знаки на аерозолях, які вказують на відсутність речовин, що призводять до зменшення озонового шару навколо Землі; різні знаки на предметах із пластиків, які відображають можливість їхньої утилізації з найменшою шкодою для довкілля.

 2. Знаки, що закликають до збереження навколишнього середовища. Зміст цих знаків полягає в закликах підтримувати чистоту й здавати відповідні предмети для вторинної переробки.

 3. Знаки, що попереджають про небезпеку предмета для навколишнього середовища.

Загальні принципи екологічного етикування і декларування регламентовані стандартом ISO 14020, що включає програми маркування типу І і маркування ІІ.

Маркування типу І має на меті дозволити споживачеві миттєво визначити, що продукція з етикеткою вироблена в умовах екологічно безпечного виробництва і пройшла порівняльні випробування з аналогічною продукцією тієї самої категорії. Це робить незалежна установа, яка використовує спрощену форму експертизи життєвого циклу для встановлення критеріїв, яким має відповідати продукція, щоб отримати етикетку. Для визначення основних елементів функціонування програми маркування І діє міжнародний стандарт ISO 14024.

У стандарті ISO 14021 наведено шляхи використання термінів, які з’являються на етикетках продукції або в супутніх рекламних матеріалах, ISO 14022 регламентує шляхи використання екологічних символів, а ISO 14023 присвячений типам випробувань та методологіям верифікації, необхідним для затвердження цих вимог. Ці стандарти стосуються аспектів маркування типу ІІ і враховують вимоги виробників.


Завдання до контролю самостійної роботи студента:


 1. Перелік питань для самостійного розгляду (для студентів денного і заочного навчання):

 1. Визначити загальні відмінності систем EMAS і ISO 14000

 2. Навести переваги для підприємств, які втілюють системи екологічного менеджменту

 3. Навести обов’язкові вимоги системи ISO 14001 до підприємства

 4. Визначити основні етапи проведення оцінки начального стану при втіленні системи екологічного менеджменту на підприємстві

 5. Визначити основні етапи проведення оцінки екологічного життєвого циклу продукції (згідно з ISO 14042)

 6. Визначити поняття і принципи SWOT – аналізу

 7. Визначити основні принципи проведення оцінки екологічної ефективності (згідно з ISO 14031)

 8. Навести загальні положення Закону України «Про екологічний аудит»

 9. Визначити основні принципи й етапи проведення аудиту систем екологічного менеджменту (згідно ISO з 19011)

 10. Визначити поняття „екологічні етикетки і декларації”та навести основні принципи маркування продукції (згідно з ISO 14020)
 1. ^ Контрольна робота (для студентів заочного навчання)

Контрольна робота являє собою розширену відповідь на запитання стосовно визначеної тематики. При підготовки відповіді на запитання потрібно використовувати першоджерела, нормативно-правове забезпечення і лекційний матеріал, загалом не менше 5 джерел.

Об’єм контрольної роботи - 10-15 сторінок формату А4, розмір шрифта – 12 кегель, 1,5 інтервал. У тексті потрібно давати посилання на використану літературу. На титульному аркуші необхідно вказати назву дисципліни, дані автора та викладача. До додатків вноситься інформація про підприємство/організацію що є об’єктом дослідження.


Таблиця 2 - Варіанти завдань до виконання контрольної роботи

Перша літера прізвища

Тематика

Питання

А, Б, В, Г, Д

Екологічна політика

Визначення. Загальні принципи й рівні екологічної політики (державний і корпоративний). Стратегія і практика в екологічній політиці. Історичні тенденції, міжнародна екологічна політика та екологічна політика України. Екологічна політика підприємства. Дати характеристику й вказати методи реалізації екологічної політики на обраному підприємстві.

Е, Є, Ж, З, І, К, Л

Екологічний маркетинг

Визначення та концепція екологічного маркетингу. Поняття „екологічні потреби” та „екологічні товари”. Стимулювання попиту на «екологічні товари”. Зелений бізнес та етапи його розвитку в Україні. Приклад екологічних товарів й види зеленого бізнесу на регіональному ринку, методи стимулювання попиту на них.

М, Н, О, П

Екологічний аудит

Поняття, суть та принципи екологічного аудиту. Облік екологічної складової у традиційній системі бухгалтерського обліку підприємства. Етапи екологічного аудиту. Законодавча й нормативна база з екологічного аудиту в Україні. Облік екологічної складової в облікових документах підприємства.

Р, С, Т

Екологічний контроль

Поняття, суть і принципи екологічного контроля. Екологічний контроль на державному, регіональному рівні та на рівні підприємства. Нормативи екологічної безпеки. Екологічний паспорт підприємства. Надати характеристику системі екологічного контроля на обраному підприємстві.

У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Стандарти системи екологічного менеджменту

Поняття і визначення екологічної стандартизації. Суб’єкти стандартизації в Україні. Міжнародні системи екологічних стандартів (ISO, EMAS та ін.). Використання міжнародних екологічних стандартов в Україні. Екологічне маркування продукції. Навести приклад екологічного маркування продукції в регіоні та на обраному підприємстві. Система екологічних стандартів на обраному підприємстві.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Экологический менеджмент. Практические упражнения / Н.В.Пахомова, А.Андерс, К. Рихтер. –СПб.:Питер, 2003.- 544с.

 2. Екологічне управління: Підручник/ В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004.-432с.

 3. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.- Чернівці.Зелена Буковина, 1996.-248 с.

 4. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту/ Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997.-245с.

 5. www.standartization.com - Крупнейший Русскоязычный сайт, посвященный серии стандартов ISO 9000 и ISO14000, вопросам менеджмента качества и сертификации

 6. www.nbuv.gov.ua – сайт бібліотеки ім. Вернадського

 7. www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради УкраїниНавчальне видання

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


Укладачі: Євген Георгійович Пономаренко, Юлія Юріївна Виставна


Редактор: М.З. Алябґєв


Комп’ютерний набір і верстка:


План 2007, поз._349М

__________________________________________________________________

Підп.до друку_____ Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк.арк. 1,0 Обл.-вид.арк. 1,3

Замовл. №____ Тираж 200 прим.

__________________________________________________________________


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

__________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції,12Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
«Менеджмент організацій міського господарювання», «Менеджмент організацій міського самоврядування», «Менеджмент будівельних організацій»,...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з вивчення дисципліни та організації самостійної роботи
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства к. А. Мамонов, М. В. Кадничанський методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання ргр з дисципліни «курортологія»...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи